Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 18. jaanuar 2016
Keskkonnakulutuste analüüs (Praxis 2012)

Keskkonnamaksude arvepidamine võimaldab nende makromajanduslikku analüüsi
(Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/13)

Küsitlus jäätmehoolduse kohta KOV-des
/ 2013, Keskkonnaministeeriumi veebist (.xlsx)

Peeter Peda -  The relationship between governance and performance in water services provision in Estonian municipalities (2012)

Roadmap for Estonia (EE) (2011)
To  help  ensure  full  implementation  of  EU  waste  legislation  and  the  waste  hierarchy,  including  by addressing  the  still  very  predominant  reliance  on  landfilling
municipal  waste  (76.5%),  the  following recommendations are made:
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/EE_Roadmap_FINAL.pdf

Ülevaade KOV jäätmehoolduseeskirjadest ja sisust ja selgitusi vajavad küsimused

Reovee kogumisalade määramise juhendmaterjal:
Reovee kogumisalade määramise juhendmaterjal

Reovee kogumisalade määramine Eestis
-  -  -
Memorandum valitsuskabinetile
TEEMA:        Veeinfrastruktuuriprojektide rahastamise põhimõtted
ESITATUD:         1. novembri 2007.a  valitsuskabineti nõupidamisele
ESITAJA:        Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi
ESITAMISE AEG:    31. oktoober 2007.a

VABARIIGI VALITSUS
ISTUNGI PROTOKOLL
Tallinn, Toompea 1. november 2007 nr
Päevakorrapunkt nr
Keskkonnaministri esitatud informatsioon veeinfrastruktuuri rahastamise vajadusest seoses Eesti rahvusvaheliste kohustustega ning hetkeseisust selles valdkonnas

Veeinfrastruktuuriprojektide rahastamise põhimõtted (Keskkonnaministeerium, oktoober 2007)

Ülevaade asulareovee puhastamise ja joogivee direktiivi rakendamise seisust Eestis ja Euroopa Liidus

-  -  - 
Asulareovee puhastamise direktiivi (91/271/EMÜ), joogivee direktiivi (98/83/EÜ) ja ohtlike ainete direktiivi (76/464/EMÜ) rakendamise kava