Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 27. veebruar 2006(Mitteametlik) loetelu seadustest, mis nõuavad kohalikult omavalitsuselt registri pidamist või sätestavad kohustuse midagi registreerida:

1) LOOMATAUDITÕRJE SEADUS

§ 11. Koduloomade identifitseerimine ja põllumajandusloomade register

(1) […] Kohalik omavalitsus korraldab koerte ja vajaduse korral teiste lemmikloomade üle arvestuse pidamist.

2) AVALIKU KOOSOLEKU SEADUS

§ 10. Avaliku koosoleku teadete arvestus

(1) Valitsusasutus ja kohaliku omavalitsuse asutus registreerivad avaliku koosoleku teated.

(2) Andmed avaliku koosoleku teadete arvestuse kohta on avalikud.

3) KOHALIKE MAKSUDE SEADUS

§14. Lõbustusmaks

(2) Lõbustusmaks kehtestatakse müüdud pääsmetelt. Tasulise meelelahutusürituse pääsmed kuuluvad registreerimisele valla- või linnavalitsuses, mille territooriumil üritus toimub.

4) MAAPÕUESEADUS

§ 85. Seaduse jõustumine ja rakendamine

(21) Maavara kasutusluba või maavara ajutine kasutusluba vormistatakse pärast maa kasutusõiguse tekkimist ümber maavara kaevandamise loaks, kui maa kasutusõiguse saamiseks on maavara kasutusloa või maavara ajutise kasutusloa valdaja hiljemalt 1998. aasta 4. aprilliks esitanud taotluse:
1) Keskkonnaministeeriumile, kui kasutusõigust taotletakse tagastamisele mittekuuluvale maale;
2) maa asukoha järgsele kohalikule omavalitsusele, kui kasutusõigust taotletakse tagastamisele kuuluvale maale. Kohalikule omavalitsusele esitatav taotlus peab sisaldama andmeid taotluse esitaja, taotletava maa asukoha ning suuruse ja maa senise kasutusõiguse kohta. Taotlusele lisatakse maavara kasutusloa või maavara ajutise kasutusloa kinnitatud koopia. Kohalik omavalitsus on kohustatud esitatud taotlused registreerima.

5) SOTSIAALHOOLEKANDE SEADUS

§ 8. Kohaliku omavalitsusüksuse ülesanded sotsiaalhoolekande korraldamisel

3) kohaliku sotsiaalregistri moodustamine ja pidamine ning sotsiaalregistrist laekuva informatsiooni edastamine Sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud korras;

6) JÄÄTMESEADUS

§69. Korraldatud jäätmeveoga liitumine

(3) Kohaliku omavalitsuse organ asutab määrusega jäätmevaldajate registri ning kehtestab registri pidamise korra.

---
7) KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU VALIMISE SEADUS

§311. Valimisliit

(5) Valla või linna valimiskomisjon registreerib nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud valimisliidu kolme päeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 3 märgitud dokumentide saamist.

---
Koostas: Kaimo Käärmann, Eesti Linnade Liit
september, 2004