Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 26. mai 2016

Keskkonnatasude kasutamine omavalitsustes keskkonnakaitsekulutuste rahastamiseksTallinna Ülikool
Matemaatika-loodusteaduste Instituut
Loodusteaduste osakond
Keskkonnakorraldus
Kersti Salu
Magistritöö
Juhendajad: MSc Kaia Oras
PhD Kai Künnis–Beres
Tallinn 2009

LÜHIANNOTATSIOON
Käesoleval magistritööl on kaks eesmärki: välja selgitada, kas omavalitsused teevad keskkonnakaitsekulutusi laekunud keskkonnatasuga samas mahus ning kas praegune keskkonnatasude jaotusskeem soodustab kohalikku eelarvesse laekunud keskkonnatasude kasutamist sihtotstarbeliselt keskkonna heaks. Eraldi on vaadatud omavalitsuste keskkonnakaitsekulutuste mahtu, struktuuri ning rahastamisallikaid. Magistritöö põhineb Statistikaameti ja Rahandusministeeriumi 2007. aasta andmetel.

Praeguse keskkonnatasude jaotusskeemi järgi saavad mõned omavalitsused teistega võrreldes märkimisväärselt suuremat tulu keskkonnatasu laekumisest. Sellised omavalitsused, kelle territooriumil tegutsevad suure keskkonnakoormusega ettevõtted (näiteks nn põlevkivivallad, kelle tuludest suur osa (17–74%) laekub põlevkivi kaevandamisega seotud keskkonnatasudest). Sellistes omavalitsustes on praegune keskkonnatasude jaotusskeem võimaldanud suunata keskkonnatasudest tulevat raha ka muudesse keskkonnaga otseselt mitteseotud valdkondadesse (nt sotsiaalvaldkonda). Ülejäänud omavalitsustes ei piisanud aga tihti keskkonnatasu tulust isegi kohustuslike keskkonnakaitsekulutuste rahastamiseks.

Eraldi võrreldi magistritöös omavalitsuste jäätmete kõrvaldamise saastetasu laekumist ja jäätmekäitluskulusid, sest kohalikku eelarvesse laekunud saastetasule on kehtestatud ka sihtotstarve — jäätmehoolduse arendamine. Omavalitsuste eelarvevahenditest rahastatud jäätmekäitluse kulud ületasid 2007. aastal laekunud jäätmete kõrvaldamise saastetasu peaaegu kõigis omavalitsustes.

Magistritöös on tehtud ettepanekud keskkonnatasude jaotusskeemi muutmiseks. Kui kohalikku eelarvesse laekuvale keskkonnatasudele kehtestatakse sihtotstarve,
tuleks muuta keskkonnatasude jaotusskeemi. Üheks võimaluseks on suunata
kohalikku eelarvesse laekuv keskkonnatasu osaliselt või tervenisti Keskkonnainvesteeringute Keskusesse, kus seda jagatakse ainult omavalitsuste keskkonnaprojektide rahastamiseks.

Märksõnad:
keskkonnatasu; kohalikud omavalitsused; keskkonnakaitsekulutused;
kohalike omavalitsuste keskkonnaülesanded; kohalike omavalitsuste keskkonnakaitsekulutuste
rahastamine.

Link tööle
(.pdf)