Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 6. jaanuar 2016

Lisa 1 - ELL ja EMOL ettepanekud riigi eelarvestrateegia dokumenti aastateks 2017-2020PDF

Lisa 1


I Kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamine
II Eraldised kohalike teede hoiuks
III Kohalike omavalitsuste tulubaasi tugevdamine

ELL ja EMOL ettepanekud riigi eelarvestrateegia dokumenti
aastateks 2017-2020


Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni läbirääkimiste põhieesmärgiks on kohalikele omavalitsustele stabiilse, seadustele ning Euroopa kohaliku omavalitsuse hartale põhineva tulubaasi kindlustamine. Kohalike omavalitsuste eelarvetesse laekuvad tulud peavad tagama kohalikule omavalitsusele seadustega ja seaduste alusel pandud ülesannete täitmiseks vajalikud vahendid ning võimaldama kohalikuks arenguks vajalikud investeeringud ja omava-litsuste jätkusuutliku arengu.

Tulenevalt ülaltoodust teevad Eesti Linnade Liit ja  Eesti Maaomavalitsuste Liit riigi
2017 – 2020 eelarvestrateegia kavandamiseks järgmised ettepanekud.

I Kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamine

Ettepanek 1 
Taastada 2009 aastani kehtinud omavalitsuste ülesanded spordi ja noor-sootöö valdkonnas ja suurendada selleks kohalikele omavalitsustele riiklikest maksudest ja keskkonnatasudest laekuva tulu osa, sh üksikisiku brutotulust tulumaksuna kohalikku eelarvesse laekuva osa määra.

2015 oodatav

2016 EA

2017 kava

2018 kava

2019 kava

2020 kava

 

 

 

 

 

 

 

Tulumaksu %

11,6

11,6

12,13

12,13

12,13

12,13

Tulumaks

(milj. €)

 

841

878

965

1020

1077

1137

Kasv võrreldes eelmise aastaga

 

+37

+87

+55

+57

+60

-majanduse   

  kasvu arvel

 

+37

+45

+52

+55

+57

maksu muudatuse arvel

 

 

+42

+3

+2

+3

Arvestuste aluseks Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos (17.09.2015)

Katteallikas: Riigieelarve maksutulude kasv (ilma sotsiaalkindlustus makseteta) Rahandusmi-nisteeriumi suvise majandusprognoosis   (17.09.2015).

Selgitus: 2015. aasta riigieelarve kohaselt on kohalikel omavalitsustel kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 sätestatud ülesannete täitmiseks riiklikest maksudest ja riigieelarve eraldistest laekuvaid vahendeid 65,7 miljonit eurot ehk 6,6 % enam kui 2008. aastal. Seevastu riigieelarve maksulised tulud (ilma sotskindlustusmakseteta ja muude edasiantavate tuludeta) kasvad 2015. aastal võrreldes kriisieelse 2007. aastaga 841,1 miljoni euro ehk 32,8 %, mis tähendab seda, et kohaliku elu korraldamiseks mõeldud rahaliste vahendite kasv on 5 korda aeglasem kui keskvalitsuse korraldatavas tegevusvaldkonnas. Samal ajal riiklike maksude (käibemaks, aktsiisid) tõusuga on suurendatud teadlikult ka omavalitsuste kulu mis on mõju-tanud oluliselt kohalike omavalitsuste põhiteenuste osutamist - teenuste kvaliteeti.

Ettepanek 2
Suurendada tasandusfondist (TaF) kohalikele eelarvete ühtlustamiseks eraldatavaid vahendeid 2017-2018 aastatel tulude taastamiseks 2009 tasemele.

2015

 oodatav

2016 EA

2017 kava

2018 kava

2019 kava

2020 kava

Tasandusfond (TaF)

( €)

75 484 737

76 409 187

86 409 187 

 97 500 031

97 500 031

97 500 031

 

Kaevandustasude kompenseerimine

     925 450

      308 149

 

 

 

 

Kasv võrreldes eelmise aastaga

 

 

+10 000 000

+11 090 844

 

 

     
Katteallikas: Riigieelarve maksutulude kasv (ilma sotsiaalkindlustus makseteta) Rahandusmi-nisteeriumi suvise majandusprognoosis   (17.09.2015).

Selgitus: Kohalike eelarvete tasakaalus hoidmiseks on vajalik ka tasandusfondi taastamine 2009 aasta alguse tasemel proportsionaalselt ja ajaliselt sarnaselt tulumaksu taastamisega. Arvestama peab sellega, et kaevandamisõiguse tasude muutmisega seotud tulude tasandamine ja selle kaudu tasandusfondi suurenemine ei ole ettepanekus kajastatud, kuid millega peab arvestama 2016 aastal keskkonnatasude seaduse eelnõu ettevalmistamise käigus.

II Eraldised kohalike teede hoiuks

Ettepanek  3
Tulenevalt Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist tuleks suurendada ka kohalike teede hoiuks eraldavate vahendite mahtu.
 

2015 oodatav

2016 EA

2017 kava

2018 kava

2019 kava

2020 kava

Eraldis kohalike teede hoiuks (toetusfondis)

( €)

24 712 500

29 712 500

40 456 074

42 478 878

44 602 822

45 494 878

Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumi valitsemisalas projektipõhisteks toetusteks (liik 30).

2 608 725

 

 

 

 

 

Kasv võrreldes eelmise aastaga

 

 

+10 743 574

+2 022 804

+2 123 944

+892 056


Katteallikas: Riigieelarve maksutulude kasv (ilma sotsiaalkindlustus makseteta) Rahandusmi-nisteeriumi suvise majandusprognoosis   (17.09.2015).

Selgitus: Kohalikud teed moodustavad Eesti teedest 40,6 protsenti. Kriisieelsel 2008. aastal eraldati kohalike teede hoiuks  riigieelarvest 40 456 074 €, mida järgnevatel aastatel vähendati oluliselt. Taotleme teehoiuks eraldatavate vahendite  2008. aasta taseme taastamist ja selle edasist suurendamist proportsionaalselt riigiteedele teehoiukavas kavandatud mahtude kasvule.

III Kohalike omavalitsuste tulubaasi tugevdamine

Ettepanek 4
Alustada KOV tulude tõstmist läbi pensionide maksustatavast osast üksik-isiku tulumaksuga proportsionaalse vastava osa kandmist kohalikku eelarvesse koos tasandusfondi vastava suurendamisega alates 2019  aastast.

Katteallikas: Riigieelarve maksutulude kasv (ilma sotsiaalkindlustus makseteta) Rahandusmi-nisteeriumi suvise majandusprognoosis (17.09.2015).

Pensionidelt tulumaksu eraldamine ja tasandusfondi suurendamine kohalikele eelarvetele tulubaasi tugevdamiseks on vajalik ja loogiline arvestades elanike vanuselise koostise muutusi ja vajadust sh pensioniealistele järjest suurenevate teenuse mahu kasvu katmise vajadust.

Ettepanek 5
Aastatel 2016 – 2017 analüüsida kohalike maksude seadust eesmärgiga täiendada kohalike maksude loetelu.

Selgitus: Kohalike maksude osakaal omavalitsuste tuludest on madal, mis on osaliselt tingitud objektiivsetest asjaoludest (näiteks administreerimiskulud), kuid teisalt on valitsuse sekkumise tulemusena vähendatud kohalike omavalitsuste võimalusi (paadi- ja müügimaksu kaotamine).