Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 16. aprill 2014

KeskkonnafoorumKeskkonnafoorum jagunes neljaks osaks:
Keskkonnafoorumi I osa: KESKKONNAJÄRELEVALVE (26.03), kokkuvõte
Keskkonnafoorumi II osa: KOV JÄÄTMEHOOLDE  VÄLJAKUTSED JA VÕIMALUSED (26.03), kokkuvõte
Keskkonnafoorumi III osa: MAKSUSTAMINE JA TOETAMINE (27.03), kokkuvõte
Keskkonnafoorumi IV osa: VEEMAJANDUS – ühine hool ja väljakutsed
2014 - SOOME LAHE JA LÄÄNEMERE TEEMA-AASTA
(27.03), kokkuvõte

26. märts fotodel

Kolmapäev, 26. märts 2014
SAAL ANDANTE


11.30-16.45

11.30-12.45    Keskkonnafoorumi I osa: KESKKONNAJÄRELEVALVE
Moderaator:    Siim Vahtrus, SA Keskkonnaõiguse Keskus juhatuse liige

11.30-11.50    Keskkonnajärelevalve - ülevaade tegevustest ja tulemustest
keskkonnakaitseliselt  esmatähtsates valdkondades ja probleemsete objektide osas
2010-2014. Riik ja KOV koostöö  tõhustamise eeldusi ja võimalusi.

Silva Prihodko, Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitseosakonna juhataja

11.50-12.00    Lühiülevaade Tartu järelevalvetegevustest
Ülle Mauer, Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna keskkonnateenistuse juhataja

12.00-12.10    Kitsaskohtadest, mis järelevalvetööd raskendavad
Inga Nõmmik, Viljandi Linnavalitsuse majandusameti keskkonnaspetsialist

12.10-12.20    Koostöö on hea asi, aga selge mandaat järelevalve läbiviimiseks oleks
veel parem

Riho Karu, Valgamaa Omavalitsuste Liidu keskkonnaosakonna juhataja

12.20-12.30    Jäätmehoolduseeskirja ja lepingute täitmise järelevalve ning meetmete rakendamine
Janne Kallakmaa, Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakonna peaspetsialist  

12.30-12.45    Avatud mikrofon ja arutelu, et määratleda soovid partneritele ja ettepanekud seadusandjale

12.45-13.45
    Lõuna
 
13.45-16.45    Keskkonnafoorumi II osa: KOV JÄÄTMEHOOLDE  VÄLJAKUTSED JA VÕIMALUSED
Moderaatorid:   
Erki Nool
, Riigikogu Keskkonnakomisjoni esimees
Siim Vahtrus ja Kärt Vaarmari, SA Keskkonnaõiguse Keskuse juhatuse liikmed 

13.45-14.05    Ülevaade KOV-de jäätmehoolduse 2013. aasta uuringust
Kaire Kikas, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist

14.05-14.25    Üldtunnustatud jäätmehoolduse korralduse mudelid ja nende rakendamine – KOV
garantii teenuse kvaliteedile, kättesaadavusele ja hinnale ning keskkonnaeesmärkide täitmisele

Harri Moora, Säästva Eesti Instituudi programmijuht, vanemekspert

14.25-14.45    Tallinna kogemus korraldatud jäätmeveo jätkusuutliku ja kvaliteetse teenuse väljaarendamisel
Kertu Tiitso, Tallinna Keskkonnaameti jäätmekeskuse juhataja

14.45-15.15    Korraldatud jäätmeveo alternatiivse mudeli põhiseaduspärasus kontrollitud
Olga Lavrova, Õiguskantsleri nõunik
Evelin Lopman, Õiguskantsleri nõunik

15.15-15.45    Soome OVL kogemuse siire - KOV jäätmehoolduseeskirjade koostamise
juhendi sisu ja põhimõtete  tutvustamine
Slaidikava eesti keeles
Slaidikava soome keeles
Tuulia Innala
, Soome Omavalitsusliidu keskkonna ja tehnika tiimi arendusinsener
jäätmehoolde alal (inglise keeles, slaidid eesti keeles, küsimusi võib esitada eesti, inglise
ja soome keeles
)

15.45-16.45    Avatud mikrofon lühisõnavõttudeks – oma organisatsiooni panuse
andmiseks, küsimusteks ja vastusteks. Arutelu, et määratleda foorumi sõnumid
ministeeriumile ja seadusandjale.

Neljapäev, 26. märts 2014
SAAL GRANDE 1

10.00-16.00

10.00-12.00    Keskkonnafoorumi III osa: MAKSUSTAMINE JA TOETAMINE
Moderaator:   Rivo Noorkõiv, OÜ Geomedia juhatuse esimees
Kokkuvõte:    Kärt Vaarmari, SA Keskkonnaõiguse Keskus juhatuse liige

10.00-11.00    MAKSUSTAMINE - OTSESED JA KAUDSED KESKKONNAMAKSUD

10.00-10.45    Tasakaalu (optimumi) leidmine keskkonnaeesmärkide ja
maksueesmärkide vahel, riigi huvide ja konkurentsivõime ning KOV-idele seadustega
pandud ülesannete ja nende täitmiseks vajalike ressursside vahel. Olukord ja
tulevikuväljavaated.

Andres Talijärv, Keskkonnaministeeriumi kantsler

10.45-11.00    Küsimused ja vastused, arutelu

11.00-12.00    TOETAMINE – EL STRUKTUURIVAHENDID 2014-2020

11.00-11.45    Mida lubab ning mille rahastamist võimaldab Partnerluslepe Euroopa
struktuuri- ja  investeerimisfondide kasutamiseks 2014-2020 ning selle alusel
koostatud ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 KOV-ide
keskkonnavaldkonna ülesannete ja kohustustega seotud valdkondades: veekaitse,
roheline infrastruktuur, jätkusuutlik transport, jätkusuutlik linnapiirkondade areng,
energiatõhusus.

Triin Reisner, Keskkonnaministeeriumi välisfinantseerimise osakonna nõunik

11.45-12.00    Küsimused ja vastused, arutelu

12.00-13.00    Lõuna  

13.00-16.00    Keskkonnafoorumi IV osa: VEEMAJANDUS – ühine hool ja väljakutsed
2014 - SOOME LAHE JA LÄÄNEMERE TEEMA-AASTA

Moderaator:    Merle Looring, Häädemeesete Vallavalitsuse liige ning arendus- ja keskkonnanõunik
Kokkuvõte:     Kärt Vaarmari, SA Keskkonnaõiguse Keskus juhatuse liige

13.00-13.15    Sissejuhatus veemajanduse ja Soome lahe teemasse - veevarud, veevõtt ja
kasutus, reostuskoormus ja seisund

Peeter Ennet, Eesti Keskkonnaagentuuri andmeanalüüsi peaspetsialist

13.15-13.30    VIDEO (YouTube) „I love Gulf of Finland“ (Soome laht mitmest vaatenurgast)

13.30-13.45    Soome laht kliimateadlase vaatepunktist
Andres Tarand, Eesti Eluteaduse Hoidja (1986)

13.45-14.10    What can cities and municipalities around the Baltic Sea do for saving the
Baltic Sea? The Baltic Sea Challenge network as a tool for concrete local action
(inglise
keeles, slaidikava eesti keeles
)
Tina Nyfors, Helsingi linna CITYWATER projekti ekspert

14.10-14.30    Tallinna Soome lahe aasta 2014 tegevuskava – eeskuju ja innustus
teistele rannikulinnadele

Relo Ligi, Tallinna Keskkonnaameti juhataja

14.30-15.00    Riigi toetusel arendatud veetaristu  jätkusuutlikkus ja selle mõju
keskkonnaeesmärkide saavutamisele

Viire Viss, Riigikontrolli auditijuht

15.00-15.30    Keskkonnamaksude arvepidamine annab ülevaate keskkonnamaksude
maksjatest

Kaia Oras, juhataja asetäitja ja
Kersti Salu, juhtivstatistik, 
Statistikaameti majandus- ja keskkonnastatistika osakond

15.30-15.45    Eesti Vee-ettevõtete Liidu vee hinna memorandum ning esimesed
sammud lahenduste ja leevenduste leidmiseks laiapõhjalises koostöös

Vahur Tarkmees, Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevdirektor

15.45-16.00    Avatud mikrofon, küsimused, vastused, ettepanekud, arutelu