Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 11. juuni 2013

ELL ja EMOL seisukohad põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE) §82 täiendavate muudatusettepanekute osasELL ja EMOL seisukohad Riigikogu menetluses oleva Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (340SE) Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud §82 täiendavate muudatusettepanekute osas.

Haridus- ja Teadusministeerium

Riigikogu                                                                             HTM e-kiri: 23.05.2013
kultuurikomisjon                                                                   ELL 03.05.2013 nr 5-2/85
                                                                                        EMOL 03.05.2013 nr 10-2/17-3


ELL ja EMOL seisukohad põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise
seaduse eelnõu (340 SE) §82 täiendavate muudatusettepanekute osas


Täname täiendava võimaluse eest esitada omapoolsed seisukohad Riigikogu menetluses oleva Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (340SE) Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud §82 täiendavate muudatusettepanekute osas.

Ühtlasi rõhutame siinkohal veelkordselt, et Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit on oma varasemalt SE340 kohta esitatud ühistes seisukohtades, sealhulgas §82-s sätestatava osas palunud arvestada kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõiguse põhimõtetega. (ELL 29.01.2013 nr 1-7/14 ja EMOL 29.01.2013 nr 10-2/17, ELL ja EMOL seisukohad põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE) põhiseisukohtade osas; ELL 15.03.2013 nr 1-7/39 ja EMOL 15.03 .2013 nr 10-2/48, ELL ja EMOL täiendavad ettepanekud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE) osas).

Oleme jätkuvalt seisukohal, ning palume arvestada, et eelnõus tuleb vältida ülemäärast sekkumist kohalike omavalitsuste enesekorraldusõigusse ja arvestada kohaliku omavalitsuse eelarveautonoomia põhimõttega, vastavalt  Euroopa kohaliku omavalitsuse hartale, mille kohaselt: “Kui võimalik, ei seostata kohalikele võimuorganitele eraldatavaid toetusi konkreetsete projektide finantseerimisega. Toetuste saamine ei võta kohalikult võimuorganilt ära tema põhivabadust tegutseda oma jurisdiktsiooni piires omal äranägemisel.“ Märgime, et kohalike omavalitsuste haridusvaldkonna ülesanded ei ole projektipõhised vaid alalised, mida tuleb täita järjepidevalt ja rahastada kohapealset otsustusõigust säilitades.

Alljärgnevalt esitame seisukohad Riigikogu menetluses oleva 340SE §82 Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud täiendavate muudatusettepanekute  osas.

Ettepanek HTM §82 lg 1, 8, 11 ettepanekute osas:
Selgitame, et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) kohaselt (§5 lg1) on vallal ja linnal kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja eelarve- ning maksuseadustest (st - mitte erinevate valdkondade seadustest) lähtuv iseseisev eelarve. KOKS (§ 38) sätestab, et kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise, täitmise ja avalikustamise ning aruandluse nõuded sätestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses (KOFS). KOFS (§21 lg1) kohaselt on kohaliku omavalitsusüksuse eelarve liigendamine (sh kohaliku omavalitsuse asutuste, sealhulgas kooli eelarve, ülesehituse ja detailsuse määratlemine) linna- või vallavolikogu pädevuse küsimus. Samuti rõhutame, et KOFS-i ja raamatupidamise seaduse kohaselt määratletakse raamatupidamise ja aruandluse põhimõtted ning üksikasjade korraldus nii kohaliku omavalitsuse üksusele tervikuna kui ka asutuste osas.

Eeltoodust tulenevalt rõhutame, et erinevate valdkonnaseaduste, sealhulgas hariduselu reguleerivate õigusaktide kaudu kohaliku omavalitsuse üksuste ja nende struktuuriüksuste eelarvekorralduse eklektiline juhtimine ei ole vastavauses kohaliku omavalitsuse enesekorralduse põhimõtetega ega ka kehtivate kohaliku omavalitsuse korralduse aluseid ning finantsjuhtimist reguleerivate seadustega.

Ettepanek: arvestada PGS §82 kavandamisel kohalike omavalitsuste põhiseaduslike garantiide, sh eelarvete iseseisvuse põhimõtte arvestamise vajadusega.

Ettepanekud HTM §82 lg 4 p 1 ettepaneku osas:

Ettepanek: Lähtuda põhimõttest, et kohalikele omavalitsustele kui iseseisvale avalik õiguslikele isikutele eraldatav haridustoetus on üldtoetus.

Ettepanek HTM §82 lg 4 p 1 ettepanekute osas:
(4) Riigieelarvest määratakse valdadele ja linnadele igal aastal haridustoetuse eraldised:
 1) munitsipaalkoolide direktorite, õppealajuhatajate, õpetajate ja tugispetsialistide  tööjõukulude ning nende täienduskoolituse kulude katmise toetuseks, lähtudes õpilaste ja klassikomplektide arvust koolis, hariduse kättesaadavuse tagamise ning riiklike õppekavade täitmise vajadusest.

Selgitus: ettepanek lähtub vajadusest arvestada haridustoetuse jaotusmudeli aluste kujundamisel seaduse tasandil lisaks õpilaste arvu näitajatele ka klassikomplektide arvu koolis ning hariduse kättesaadavuse tagamise ja riiklike õppekavade täitmise vajadusega.
Lähtuda tuleb sellest, et õppekava täitmisel erinevates kooliastmetes kaasnevad kooliastmeti erinevad kulud. Seega ei saa riigipoolne eraldis lähtuda ühesugusest nn. pearahast kõigile kooliastmetele.  Kooli õpilaste arvu ja klassikomplektide arvu arvestamine tagab paindlikuma lähenemise ja tagab suuremad valikuvõimalused koolide valimisel lastele ning lastevanematele. HTMi lahenduse ettepanek, kus arvestatakse laste arvu kohalikus omavalitsuses kuid jätab arvestamata klassikomplektide arvu ning erinevate kooliastmete erineva kulu, muudab kodulähedase põhikooli mõiste sisu. 

Ettepanekud HTM §82 lg 4 täiendamise osas:

Ettepanek: täiendada eelnõu § 82 lg 4 loetelu punktiga, milles arvestada investeeringutega seotud kulude katmise jätkuva vajadusega.

Selgitus: HTM ettepanekutes on arvestamata investeeringutega seotud kulude katmise jätkuva vajadusega. Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud arvamus, et investeeringutoetuse komponent on võimalik asendada EL struktuurivahendite projektipõhise toetusega, ei ole jätkusuutlik, sest nii jooksev investeering kui ka EL projektipõhine investeering vajab katet põhivara säilimise ja uuendamise omaosalusele, milleks investeeringukomponent ühe osana haridustoetusest on senises PGS-is kavandatud. Kohalike omavalitsuste asetamine sundseisu - kas EL struktuuritoetus või haridustoetuse investeeringukomponent, ei ole jätkusuutlik lahend.

Lugupidamisega


 /allkirjastatud digitaalselt/                                   /allkirjastatud digitaalselt/
Jüri Võigemast                                                   Ott Kasuri
Eesti Linnade Liidu tegevdirektor                       Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor