Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 4. märts 2012

Juhtimine – areng ja planeerimineKOLMAPÄEV, 15. veebruar
Saal
GRANDE
1+2

JUHTIMINE–ARENG JA PLANEERIMINE

Teema on kavandatud kahele päevale ja suunatud omavalitsusjuhile, planeeringuspetsialistile, valdkonna juhile, eelarve-finantsspetsialistile abiks juhtimise korraldamisel, arengu kavandamisel ja finantsvahendite planeerimisel. Käsitletakse riigi üldplaneeringu, maakonnaplaneeringu, maakonna teemaplaneeringu, linna või valla üldplaneeringu sisu ning planeeringute ning arengukavade ja strateegiate vahelisi seoseid ja kooskõla, poliitika kujundamist ning arengu rahastamist

11.15-13.30 Juhtimine avalikus teenistuses–areng, planeerimine

Moderaatorid: Jüri Landberg, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees; Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor

11.15-11.50 Juhtimise põhitõed. Juhtimine avalikus teenistuses. Kas praktiline riigi juhtimine vastab praegu kaasaegsele juhtimisteooriale?
Arno Almann, EBS, rektor, professor, PhD

11.50-12.15 Omavalitsuse ja riigi juhtimises täna tehtavad vead. Regionaalpoliitika ja struktuurfondide kasutamine arengukavade elluviimisel
Garri Raagma, TÜ geograafia osakond, inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetooli regionaalplaneerimise dotsent

12.15-12.30 Kuidas toimub juhtimine omavalitsuses, kuidas on see seotud planeerimise ja arengu kavandamisega?
Haldo Oravas, Viimsi vallavanem

Üleriigiline planeering, arengukavad ja strateegiad

12.30-12.55 Üleriigiline planeering, arengukavad ja strateegiad
Tavo Kikas, Siseministeeriumi planeeringute osakonna nõunik

12.55-13.15 Kuidas on seotud ja toimivad üleriigiline planeering, arengukavad ja strateegiad?
Mikk Lõhmus, Saue abivallavanem

13.15-13.30 Omavalitsusjuht üleriigilisest planeeringust. Kuidas see mõjutab valla tegevust ja juhtimise planeerimist?
Priit Kärsna, Vigala vallavanem

KOLMAPÄEV, 15. veebruar
Saal
GRANDE
1+2

JUHTIMINE–ARENG JA PLANEERIMINE


Moderaatorid: Kurmet Müürsepp, Antsla Vallavolikogu esimees; Vello Jõgisoo, Kose vallavanem

Haridusvaldkonna planeerimine

14.15-14.45 Mida ja kuidas planeerib keskvalitsus ja ministeerium hariduse valdkonnas? Kuidas sellest on kasu omavalitsusel?
Janar Holm, Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler

14.45-15.05 Haridusvaldkonna planeerimine omavalitsuses
Ott Kasuri, Harku Vallavolikogu liige, EMOL tegevdirektor

15.05 -15.20 Kas haridusvaldkonnas on kodanikeühendustel oma huvi?
Tiina Jääger, Vabaharidusliit MTÜ, programmijuht

Hoolekandevaldkonna planeerimine, teenused ja infrastruktuur

15.20-15.50 Mida ja kuidas planeerib sotsiaalvaldkonnas keskvalitsus ja ministeerium?
Riho Rahuoja, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler

15.50-16.00 Kohvipaus

16.00-16.20 Sotsiaalvaldkonna planeerimine omavalitsuses
Kurmet Müürsepp, Antsla Vallavolikogu esimees

16.20-16.35 Kodanikühenduste huvid sotsiaalvaldkonnas. Kas riigi ja omavalitsuste planeeringud arvestavad nendega?
Priit Ruut, MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik, asutajaliige

Kultuurivaldkonna planeerimine

16.35-17.05 Millised on Kultuuriministeeriumi planeeringud?
Jorma Sarv, Kultuuriministeeriumi arendus ja personaliosakonna juhataja

17.05-17.20 Kuidas ja mida planeerib omavalitsus kultuurivaldkonnas?
Raul Kudre, Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimees

17.20-17.30 Millega tegelevad kodanikuühendused ja ettevõtjad kultuurivaldkonnas, kas riigi ja omavalitsuste planeeringud on piisavad valdkonnas ja arvestavad elanike, kodanikuühenduste arvamusi?
Urmas Tuuleveski, sepp-Õisu sepikoja omanik

NELJAPÄEV, 16. veebruar
Saal
GRANDE 1+2

10.00-16.00 JUHTIMINE – ARENG JA PLANEERIMINE

Moderaator: Einar Vallbaum, Lääne-Viru maavanem; Kaie Toobal, Kodukant tegevdirektor

Juhtimine–areng, planeerimine ja finantseerimine
Maakonnaplaneering–teemaplaneeringud?

10.00-10.20 Maakonnaplaneeringute ülevaatuse kokkuvõte
Maila Kuusik, Siseministeeriumi planeeringute osakonna nõunik

10.20-10.40 Maakonna- ja teemaplaneering spetsialisti pilgu läbi
Tiit Toos, Ida-Viru maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist

10.40-10.55 Omavalitsusjuht maakonnaplaneeringust, teemaplaneeringust
Erich Palm, Pärsti vallavanem

10.55-11.10 Kuidas näeb maakonnaplaneeringut kodanikuühiskond, kas elanike, kodanikeühenduste huvid on kaitstud?
Margus Timmo, Setumaa Valdade Liit, juhatuse esimees

Üldplaneering omavalitsuses ja omavalitsuse arengukava, koostamise eeldused
(seadusandlus, praktiline korraldus omavalitsuses, avalikkuse kaasamine)

11.10-11.30 Kuidas ministeerium hindab omavalitsuste üldplaneeringute koostamist ja seotust üleriigilise planeeringuga?
Maila Kuusik, Siseministeeriumi planeeringute osakonna nõunik

11.30-11.45 Omavalitsusjuhi arvamus üldplaneeringu koostamisest, selle seostest valdkondlike arengukavade ja üleriigilise ning maakonnaplaneeringuga
Toivo Tõnson, Põltsamaa vallavanem

11.45-12.05 Ettevõtja arvamus (riigi ja omavalitsuste) planeeringute osas ettevõtluse alustamise ja arengu seisukohast
Priit Kotkas, Virumaa Tööstuspark MTÜ, Vaivara valla ettevõtja

Arengukava ja investeeringud-planeerimine ja kajastamine, seotus eelarve strateegiaga.
Finantssüsteemi planeerimine ja areng. Võimalused ja kavad.

12.05-12.30 Finantsettevõtte nägemus omavalitsuste arenguks vajaliku raha planeerimisel. Raha hind! Selle olemus ja sõltuvus kasutamise meetoditest. Laenu võtmine, võlakirjade emiteerimine, muud võimalused investeerimiseks vahendite saamiseks, mida peab teadma ja arvestama
Heli Silluta, Swedbank, avaliku sektori ja töötleva tööstuse suurkliendidirektor

12.30-13.15 Lõuna

Moderaatorid: Ott Kasuri, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor; Märt Moll, Eesti Maaomavalitsuste Liidu rahandusnõunik

13.15-13.40 Rahandusministeerium finantsplaneerimise arenemisest. Finantsplaneerimine ja
seadusandlus, tugi omavalitsustele (sh. IT), aruandlus (võimalused kasutamiseks eri
osapooltele)

Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna
juhataja

13.40-14.00 Kuidas omavalitsus planeerib arenguks finantsvahendeid? Mida peab omavalitsus teadma võõrvahendite kasutamisel?
Tähve Milt, Viimsi Vallavalitsuse liige

Eelarved 2012

13.15-13.40 Riigi eelarvestrateegia 2012 – 2015, Kuidas kavandatakse eelarvestrateegia erinevates valdkondades omavalitsustele vahendid. Kohalike eelarvete kavandatav finantseerimine 2012 aastal. EL uus eelarveperiood
Makromajanduse paratamatused
Madis Aben
Rahandusministeerium

13.40 – 14.00 Omavalitsuste nägemus ja prioriteedid EL uueks eelarvperioodiks (2014 +)
Taavi Aas, Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees

14.00 – 14.15 Läbirääkimised 2012 a. kohalike eelarvete üle. Kas riigi eelarvestrateegia praegusest kavandamisest piisab omavalitsustele pikaajaliseks planeerimiseks? Kas üldse ja kui palju arvestatakse omavalitsuste vajadusi? Kas praegune läbirääkimiste praktika on omavalitsuste jaoks aktsepteeritav?
Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor

14.15 – 14.30 Rahandusministeerium finantsplaneerimise arenemisest. Finantsplaneerimine ja
seadusandlus, tugi omavalitsustele (sh. IT), aruandlus (võimalused kasutamiseks eri
osapooltele)

Sulev Liivik, Rahandusministeerium, kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja

14.30 - 14.45 Kuidas omavalitsus planeerib arenguks finantsvahendeid? Mida peab omavalitsus teadma võõrvahendite kasutamisel?
Tähve Milt, Viimsi vald, rahanduse osakonna juhataja

14.45-14.55 Kohvipaus

Halduskorralduse- ja haldusterritoriaalse arengu kavandamine - reform. Kas planeerimine? Mis on üks ja mis teine?

14.55-15.20 Miks on vaja reformi, kellele see on vajalik ja kasulik, kas reformi peab ka planeerima? Kas reformile on alternatiive? Kas me saame rikkaks?
Siim-Valmar Kiisler, Regionaalminister

15.20-15.45 Milline peaks olema halduskorraldus Eestis, kas reform on vajalik? Kas reform ministeeriumi variandis on otstarbekas?
Sulev Mäeltsemees, Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskonna dekaan, professor

15.45-16.00 Kas on olemas ka kolmas ja neljas arvamus reformi võimaluste kohta?
Märt Moll, EMOL rahandusnõunik