Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 10. juuni 2010

Linnade Liit toetas Euroopa omavalitsusliitude katusorganisatsiooni seisukohti EL ühtekuuluvuspoliitika tuleviku osasEuroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) on välja töötanud oma seisukohad ühtekuuluvuspoliitika tuleviku osas ning 8. juunil kiitis 7 põhilist seisukohta heaks ka Eesti Linnade Liidu juhatus.

CEMR seisukohad Ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta said heakskiidu 30.11-1.12.2009 aastal Berliinis toimunud CEMRi poliitikakomitee koosolekul.
 
CEMR poliitilised sõnumid Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika osas :

1.    Kohalik tasand on elanikele lähim.
Kohalikud ja regionaalsed omavalitsused mängivad olulist rolli Euroopa Liidu kõikide territooriumide arengus ning EL poliitikate rakendamisel ja ühtekuuluvuse saavutamisel.

2.    Ühtekuuluvuspoliitika peab olema suunatud kõikidele regioonidele üle Euroopa.
Tulevane ühtekuuluvuspoliitika peab jätkuvalt toetama kõiki EL regioone nende sotsiaalses ja majanduslikus arengus, põhirõhuga mahajäänud regioonidel. Peab tagama, et Lissaboni Lepinguga lisatud ühtekuuluvuse territoriaalne dimensioon oleks tuleviku ühtekuuluvuspoliitikas tõeliselt kajastatud.

Ühtekuuluvuspoliitika peab olema detsentraliseeritud ja partnerluse printsiip tunnustatud.
3.    Kohalikele ja regionaalsetele omavalitsustele tuleb anda rohkem kohustusi koos vastavate ressurssidega.
Liikmesriigid peavad olema kohustatud kaasama kohalikku ja regionaalset tasandit nii planeerimise, otsustamise, rakendamise, jälgimise kui ka hindamise faasis.

4.    Täielik toetus Euroopa ühtekuuluvuspoliitikale ja tugev vastasseis selle renatsionaliseerimisele
EL ühtekuuluvuspoliitika on nähtav vahend Euroopa solidaarsuse tagamiseks; see aitab suurendada Euroopa kodanikutunnet ja kiirendada regionaalset arengut ühise majandus- ja sotsiaalraamistiku sees.

5.    Fondide lihtsustamine ja tulemuste kontsentreerimine.
Rahastamisprogrammid peavad olema lihtsamad ja paremini ühildatud, et vähendada kohalike ja regionaalsete omavalitsuste administratiivset koormust ning muuta kohalikele osalejatele raha kasutamine lihtsamaks.

6.    Maaelu areng ei ole põllumajanduspoliitika ripats.
Käesoleva ühise põllumajanduspoliitika osaks olevad  maaelu arengu programmid  ei aita piisavalt kaasa maaelu arengule. Nad peavad olema korralikult rahastatud ja integreeritud tulevasse territoriaalsesse ühtekuuluvuspoliitikasse.

7.    Jätkusuutlik areng kui ühtekuuluvuspoliitika juhtprintsiip.
Rahastamine peab toetama majandusliku, sotsiaalse- ja keskkonna integreeritud arengut ning olema kavandatud nii lühi- kui pikaajalises perspektiivis. Kohalikud ja regionaalsed omavalitsused peaksid mängima programmide rakendamisel olulist rolli, arvestades nende  võimet ühildada vastaval territooriumil  mõnikord vastuolulisi säästva arengu efekte.

-  -  -
ELL juhatuse päevakord 8. juunil