Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 8. aprill 2010

Andmekaitse Inspektsiooni märgukiri seoses andmete edastamisega sotsiaalteenuste andmeregistrisse (STAR)16.03.2010 nr 2.2-6/10/342

Eesti Maaomavalitsuste Liit info@emovl.ee                                      
Eesti Linnade Liit info@ell.ee


Märgukiri

Käesoleva märgukirja koostamise vajadus on tekkinud seonduvalt kohalike omavalitsuste poolt toimetulekutoetuste ja hooldaja määramise ning hooldamise eest makstava toetuse andmete edastamisega sotsiaalteenuste andmeregistrisse (STAR).

Tulenevalt isikuandmete kaitse seaduse § 29 lõikest 5 on isikuandmete töötleja kohustatud isikuandmete töötlejate registrisse kantavate andmete muutmise või täiendamise registreerima Andmekaitse Inspektsioonis. Andmete muutmise või täiendamise registreerimisele kohaldatakse isikuandmete töötlemise registreerimise tähtaegade kohta sätestatut.

Eelnimetatud kohustus kuulub täitmisele vaid sellisel juhul, kui STAR-i andmete edastamisega kaasnevad isikuandmete töötlemisel sisulised muudatused. Tuleb veenduda, kas sellega kaasnevad muudatused rakendatavates organisatsioonilistes, füüsilistes või infotehnilistes turvameetmetes või muutub sellega seonduvalt isikuandmete koosseis, isikuandmete allikad, isikuandmete töötlemise eesmärgid vms.

Inspektsioon palub kõigil omavalitsustel oma andmetöötlus üle vaadata selle pilguga, kas andmete edastamine STAR-i muudab seda sisuliselt. Kui sisulisi muudatusi ei kaasne (töökorraldus jääb samaks, autoriseerimine toimub ikka ID-kaardiga, andmeid, mida STAR-i sisestama hakatakse, töödeldi ka varem jne), ei ole tarvis inspektsiooni sellest teavitada.

Teavitamiskohustust ei ole ka nendel omavalitsustel, kes on määranud terves asutuses isikuandmete kaitse eest vastutava isiku. Omavalitsused, kes on iga andmekogu raames eraldi isikuandmete kaitse eest vastutava isiku määranud, peaksid seda tegema ka STAR-i raames.

Inspektsioon palub ülaltoodud informatsioon teha teatavaks kõikidele kohalikele omavalitsustele.


Meeldivat koostööd soovides

/allkirjastatud digitaalselt/

Viljar Peep
peadirektor
Helina Lettens 627 4149