Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 12. detsember 2017

Kohalike omavalitsuste poolsed rahvusvahelisel koostööl põhinevad ettevalmistused ja positsioonide kujundamine ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsidel (COP) kaasarääkimiseksKohalike omavalituste kliima ja säästva arengu rahvusvaheline koostöö

Lühiülevaade:
ÜRO kliimakonverents COP 23 (6.-17. november 2017) ja KOV-d
EL tegevused Pariisi kliimaleppe täitmiseks

EESTI
Kliimapoliitika põhialused aastani 2050
Seletuskiri:
http://www.envir.ee/sites/default/files/kliimapoliitika_pohialused_aastani_2050_seletuskiri.pdf
---
12. novembril 2017 toimus Bonnis, Saksamaal COP 23-l „Climate Summit of local and regional leaders at COP23“/ Kohalike ja regionaalsete liidrite kliima tippkohtumine COP23-l.

14. novembril 2016 toimus Marrakechis, Marokos COP 22-ga kaasneva üritusena teine kohalike ja regionaalsete omavalitsuste liidrite enam kui tuhande osavõtjaga kliimavaldkonna tippkohtumine (Second Climate Summit for Local and Regional Leaders).
Tippkohtumise lõpul võeti vastu ja anti ÜRO läbirääkijatele üle tippkohtumise deklaratsioon ehk teekaart “The Marrakech Roadmap for Action of Cities and Regions for Climate - For a Global Action Framework towards Localizing Climate Finance
http://climatesummit4localandregionalleadersmarrakech.com/wp-content/uploads/2016/11/Feuille-de-route_VUK.pdf

Rohkem teavet:
http://climatesummit4localandregionalleadersmarrakech.com/en/
http://climatesummit4localandregionalleadersmarrakech.com/en/programme-summit/

Rohkem teavet COP 22-st:
http://unfccc.int/2860.php

27.-29. aprillil 2016 toimus Bilbaos, Baskimaal kaheksas Euroopa linnade ja muude omavalitsusüksuste säästva arengu konverents „Muutustele viivad tegevused – potentsiaal Euroopale“.
Konverentsil kiideti heaks deklaratsioon „The Basque Declaration. New Pathways for European Cities and Towns to create productive, sustainable and resilient cities for a liveable and inclusive Europe

4. detsembril 2015 a. toimus Pariisi raekojas linnapeade ja kohalike omavalitsuste liidrite enam kui tuhande osavõtjaga kliimavaldkonna tippkohtumine, millel osales 640 linnapead üle kogu maailma. Tippkohtumisel võeti vastu deklaratsioon Paris City Hall Declaration, millega anti oluline panus 30.11.-11.12.2015 toimuvatele kliimaläbrääkimistele COP 21 ning määratleti linnade roll ja fookus ülemaailmses võitluses kliima soojenemise ohjeldamiseks.

Tutvu deklaratsiooniga, materjalidega ning vaata ülevaateid tippkohtumisest.

http://climatesummitlocalleaders.paris/

http://climatesummitlocalleaders.paris/content/uploads/sites/16/2015/12/CSLL-Agenda-FINAL-12.4.2015.pdf

http://www.uclg.org/sites/default/files/climate_summit_final_declaration.pdf

Paris City Hall Declaration eesti keeles (vaba tõlge)

http://climatesummitlocalleaders.paris/livestream/

http://www.uclg.org/en/media/news/paris-city-hall-declaration-decisive-contribution-cop21

http://www.c40.org/

ICLEI – Local governments for sustainability

ICLEI 6.12.2015 deklaratsioon COP 21 ministritele (võetud vastu Pariisi raekojas ICLEI volikogu ja täitevkomitee ühiskoosolekul)
http://www.iclei.org/fileadmin/user_upload/ICLEI_WS/Documents/events/COP21/ICLEI_Declaration_to_Ministers_at_COP21.pdf

Connecting leaders, accelerating actions, gateway to solutions
http://www.iclei.org/activities.html

COP 15 Local Stories - Copenhagen Climate Conference (2009)
http://www.iclei.org/activities/resources/publications/iclei-case-studies00.html

COP 15 ja Valga LV
http://www.iclei.org/fileadmin/PUBLICATIONS/Case_Stories/5._COP15/ICLEI_COP15_CaseStory_2009_Valga.pdf

Valmistumine Pariisi kliimaläbirääkimisteks

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Pariisi protokoll – tegevuskava kliimamuutuste vastaseks võitluseks pärast aastat 2020” (COM(2015) 81 final)

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/ET/1-2015-81-ET-F1-1.PDF

Pariisi linnapea Anne Hidalgo sõnum ja teave 4. detsembril 2015 toimuvast KOV liidrite tippüritusest kliimaläbirääkimistel COP 21
http://climatesummitlocalleaders.paris/

CEMR (Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu)

CEMR positsioon Pariisi kliimaläbirääkimiste (COP 21 eel): „Paris Summit on climate change: Municipalities and regions as catalysts for Success“ , September 2015
http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_position_paper_COP_21_EN.pdf

EL REGIOONIDE KOMITEE

Opinion Number: CDR 1535/2015 „Towards a global climate agreement in Paris“
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%201535/2015 (kättesaadav ka eesti keeles)

Komitee arvamus „Kliimamuutustega kohanemist käsitleva EL uue strateegia suunas – integreeritud lähenemisviis“ ENVE – VI/015

EUROOPA LIIT

VALGE RAAMAT Kliimamuutustega kohanemine: Euroopa tegevusraamistik (aprill 2009)

EESTI

Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 2050. Lõppraport, juuni 2013
http://www.envir.ee/sites/default/file /madala_sysinikuga_majandus_2050_loppraport.pdf

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni tekst eesti keeles.
https://www.riigiteataja.ee/akt/13101704

Eesti aruanne ÜRO-le (2013):
http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/application/pdf/est_nc6.pdf

Läänemere piirkonna kliimamuutustega kohanemise strateegiad
http://www.eea.europa.eu/themes/climate/national-adaptation-strategies

"Towards Climate Change Adaptation Strategies in the Baltic Sea Region - Developing Policies and Adaptation Strategies to Climate Change in the Baltic Sea Region
http://www.astra-project.org/sites/download/ASTRA_Policy_Paper_web.pdf

EUROCITIES

http://www.eurocities.eu/eurocities/events/EUROCITIES-on-COP-21-Green-AddICT-Bristol-WSPO-9XQB68

Linnapeade Pakt / Covenant of Mayors
http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html

Eestist liitunud: Rakvere, Tallinn, Tartu, Jõgeva, Võru, vt:
http://www.covenantofmayors.eu/about/signatories_en.html?q=Search+for+a+Signatory...&country_search=ee&population=&date_of_adhesion=&status


KOV-de kliima- ja energiakoostöö olulisi linke

Compact of Mayors
http://www.compactofmayors.org/
http://www.compactofmayors.org/content/uploads/sites/14/2015/07/Compact-of-Mayors-Full-Guide_July2015.pdf
Eesti kliimameetmete saadikud on Mihkel Juhkami ja Andres Jaadla

Mayors Adapt
http://mayors-adapt.eu/

Compact of States and Regions
http://www.theclimategroup.org/what-we-do/programs/compact-of-states-and-regions/

UN NAZCA Platform/Lima-Paris Action Agenda (NAZCA = Non-State Actor Zone for Climate Action)
http://climateaction.unfccc.int/  http://newsroom.unfccc.int/lpaa/
    TALLINN: http://climateaction.unfccc.int/city/tallinn/estonia
Link teistele osalejatele: http://climateaction.unfccc.int/cities