Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2006 Brüssel


5.-9.juuni 2006
Print

E-nädalakiri 16/2006

Sisukord:

1.Euroopa kohalike  ja regionaalsete omavalitsuste sektoraalne sotsiaaldialoog
2.Vastutustundliku ettevõtluse foorumist
3.Ülevaade Põhjadimensiooni arengust
4.Konverentsid, seminarid, muud

1.Euroopa kohalike  ja regionaalsete omavalitsuste sektorialane sotsiaaldialoog 

6.juunil toimus Brüsselis EPSU  (European Federation of Public Service Unions, Euroopa riigitöötajate ametiühingute föderatsiooni) ja CEMR`i kohalike  ja regionaalsete omavalitsuste sektoraalne sotsiaaldialoog , teemaks demograafilised muutused Euroopas.

Ülevaate Euroopa Komisjoni seisukohtadest tegi Gerlinde Ziniel, Elu- ja Töötingimuste parandamise Euroopa Fondi esindaja. Euroopa sotsiaalpoliitikad hõlmavad tööhõive, pensionite, tööviljakuse ja võrdsete võimaluste valdkondi. Tähelepanu pööratakse demograafilise olukorra muutumisega seotud probleemidele. Tööandjatel tuleb muuta suhtumist vanemasse töötajaskonda, panustada rohkem eluaegsesse õppesse, vähendada barjääre noorte ja vanade töötajate vahel. Uutes liikmesriikides on tavaliselt nõrgad ametiühingud, noored lahkuvad teistesse riikidesse, puudus on kvalifitseeritud töötajatest. 

Anne-Sophie Parent,  AGE - the European Older People`s Platform (Euroopa eakate inimeste organisatsioonide ühendus), kutsus oma ettekandes üles käsitlema vanust neutraalse faktorina, muutma suhtumist üle 50-aastastesse töötajatesse. Vanemat töötajaskonda ei tohiks vaadata kui homogeenset gruppi. Vanema generatsiooni eelisteks on töökogemused, lojaalsus tööandjale. Nende sundkorras pensionile saatmist võib vaadelda inimkapitali raiskamisena.

Suurbritannia esindaja Kevin Scoper esitles 2003.a. alustatud tööhõive projekti, mis oli suunatud noortele, leidmaks uusi noori töötajaid  kohalikesse omavalitsustesse. Oluline on tutvustada kohalikku omavalitsust põhikooli vanemale ja keskkooliastmele, millised on töötajatel võimalused karjääriks. Suurbritannias töötab kohalikes omavalitsustes noori vaid 8%.

Viieteistkümne aasta pärast läheb pensionile 30% praegustest kohalike omavalitsuste töötajatest. See eeldab tööhõivestrateegiate väljatöötamist juba praegu, noortele suunatud marketingi läbiviimist. Projekti käigus valmistati 70 000 kohaliku omavalitsuse tasandit tutvustavat CD-ROM`i, samuti infolehti, mida levitati koolides ja teavituskampaaniatel. Inglismaa kohalike omavalitsuste tutvustus ja tööotsingud on leitavad internetiportaalil : www.LGcareers.com ja www.LGjobs.com

2.Vastutustundliku ettevõtluse foorumist

15. mail toimus Brüsselis Vaderegio võrgustiku kohtumine, mille peateemaks oli üle-Euroopalise assotsiatsiooni asutamine, mis toetaks vastutustundliku ettevõtluse ning selle tugimeetmete arendamist avalikus sektoris  

Euroopa Komisjon toetab Euroopa ettevõtete sotsiaalse vastutuse liidu loomise ideed kui poliitilist katusorganisatsiooni suurettevõtete, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ning nende sidusrühmadele. Komisjoni sõnul kajastab ettevõtete sotsiaalne vastutus Euroopa Liidu põhiväärtusi. Samuti rõhutab komisjon rangelt vabatahtlikkuse aspekti ettevõtte ühiskondliku vastutuse arendamisel: „kuna ettevõtete sotsiaalse vastutuse näol on tegemist vabatahtliku ärikäitumisega, avaldaksid ettevõtetele seatavad lisakohustused ja haldusnõuded piiravat mõju ning toimiksid parema õigusloome põhimõtete vastaselt”.

13. juunil toimub Tallinnas Olümpia konverentsikeskuses Foorumi suveseminar, mille eesmärgiks on anda osalejatele täiendavat informatsiooni Eestis vastutustundliku ettevõtluse valdkonnas toimuva kohta, pakkuda võimalust teemakohaseks aruteluks võtta kokku Foorumi senine tegevus. Seminari lõpus toimub vastutustundliku ettevõtluse alaste koolitusmaterjalide tutvustamine, mis on suunatud eelkõige õppeasutustele. Seminari kava ja registreerimine: www.csr.ee

Komisjon on oma eesmärkide saavutamiseks otsustanud teha tihedamat koostööd Euroopa äriringkondadega ning toetada Euroopa ettevõtete sotsiaalse vastutuse liidu loomist.

Täiendav teave:

Eestikeelne kokkuvõte:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/et/com/2006/com2006_0136et01.pdf

Näiteid vastutustundliku ettevõtluse rakendamisest kohalikul tasandil: http://www.csrvaderegio.net/en/bestpractices/index.asp

Ülevaade vastutustundlik ettevõtlus seminarist Brüsselis 03.04.2006:
http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/060403_agenda_en.html

3.Ülevaade Põhjadimensioonist arengust

1.juulil 2006 saab Euroopa Liidu eesistujamaaks Soome Vabariik. Soome algatusel tõuseb päevakorda taas Põhjadimensioon, ehk Euroopa Liidu välis- ja piiriülese koostöö poliitika, mis hõlmab Läänemere ja Arktika regiooni ning Loode-Venemaad.  Senistest Põhjamõõtme partnerriikidest Eestist, Lätist, Leedust ja Poolast said 2004. aasta 1. maist Euroopa Liidu liikmesriigid, mis on muutnud senise Põhjamõõtme koostöö geograafilist fookust, suunates seda rohkem Loode-Venemaale ja Kaliningradi oblastile.

Esmakordselt tõi Põhjamõõtme idee avalikkuse ette Soome president Martti Ahtisaari 1994. aastal. 1997. a. Luksemburgi tippkohtumisel tegi Soome ametliku ettepaneku Põhjamõõtme arendamiseks Euroopa Liidu ühispoliitika osana. Kaks aastat hiljem, 1999. aasta detsembris, tegi Helsingi Ülemkogu Euroopa Komisjonile ülesandeks töötada koos liikmes- ja partnerriikidega välja Põhjamõõtme tegevuskava aastateks 2000-2003.
Praegu käib Põhjamõõtme teise, aastateks 2004–2006 koostatud tegevuskava elluviimine. Kõige edukamateks on osutunud Põhjamõõtme  keskkonnapartnerlus ning rahvatervise ja sotsiaalse heaolu partnerlus. Praegu kaalutakse kolmanda, transpordi- ja logistikaalase partnerluse käivitamist.

Piirkondlikest organisatsioonidest osalevad Põhjamõõtme tegevuskava elluviimisel Läänemeremaade Nõukogu, Barentsi Euro-Arktika Nõukogu, Arktika Nõukogu, Barentsi Regionaalne Nõukogu, Läänemere Linnade Liit, Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Balti Ministrite Nõukogu. Kõige aktiivsemat rolli on seni etendanud Läänemeremaade Nõukogu, mille algatusel määrati 2001. aasta detsembris Põhjamõõtme sektoritele juhtriigid. Euroopa Komisjoni eestvedamisel on loodud Põhjamõõtme informatsioonisüsteem (NDIS), mis koondab informatsiooni Põhjamõõtmega seotud algatustest eri riikides.

Põhjamõõtme idee elluviimisega loodetakse anda Läänemere ja põhjapiirkonnale tugevdatud ja täiendatud koostöö kaudu lisaväärtust. Koostöö Põhjamõõtme raames on koondatud järgmiste alajaotuste alla:

1) majandus, äritegevus ja infrastruktuur;
2) inimkapital, haridus, kultuur, teadusuuringud ja tervishoid;
3) keskkond, tuumaohutus ja loodusressursid;
4) piiriülene koostöö ja regionaalareng;
5) justiits- ja siseasjad.

Eesti peamisteks huvideks Põhjamõõtme raames on ühinemine Põhjamaade energiavõrgustikega ja seeläbi energia varustuskindluse suurendamine; transpordivõrgustiku arendamine ja Via Baltica ühendamine üleeuroopaliste transpordikoridoridega; koostöö Läänemere ja seda ümbritseva piirkonna keskkonnaseisundi parandamisel; informatsiooni- ja kommunikatsioonialane koostöö; ohtlike nakkushaiguste leviku piiramine ja võitlus inimkaubanduse vastu

Soome ja Rootsi on teinud  ettepaneku mitte enam koostada uut Põhjamõõtme tegevuskava, vaid asendada see Põhjamõõtme üldised alused käsitleva strateegilis-poliitilise raamdokumendiga. Venemaa soovib, et Põhjamõõtme raames koheldaks teda Euroopa Liidu liikmesriikidega võrdsetel alustel.

2005.a. kiitsid Euroopa Liidu liikmesriikide ja Põhjamõõtme partnerriikide välisministrid oma kohtumisel Brüsselis heaks Euroopa Komisjoni suunised Põhjamõõtme poliitika aluste uuendamiseks. Põhjamõõtme uue alusdokumendiks eelnõu peaks lõpliku heakskiidu saama Soome eesistumise lõpuks 2006. aastal.
 

Täiendav teave:

Põhjameetme keskkonnapartnerlus:
http://www.ndep.org

Rahvatervise ja sotsiaalse heaolu partnerlusest koduleheküljelt
http://www.ndphs.org

Põhjadimensiooni raames elluviidavad projektid:
http://europa.eu.int/comm/external_relations/north_dim/nis/index.htm

Euroopa Komisjoni Põhjamõõtme alased suunised: http://ec.europa.eu/comm/external_relations/north_dim/doc/guidelines05.pdf

4.Konverentsid, seminarid, muud

  • 30.-31.mail toimus Brüsselis energiasäästu alane infoseminar „The Buy Bright Initative” Intelligent Energy Europa (IEE) programmi kasutamisese tutvustamiseks, kus osales üle 450 huvilise. Energeetikaprogramm IEE on Euroopa Liidu eelarvest rahastatav programm, mille raames finantseeritakse energiasäästu ja taastuvenergia kasutamist propageerivaid tegevusi ning projekte, mida võivad algatada teadusasutused, ettevõtted, mittetulundusühingud jms. Infopäeva salvestust on võimalik jälgida internetist aadressil http://www.managenergy.tv, infopäeva presentatsioonid leiab aadressilt: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/events/infodays_en.htm
  • Euroopa Parlament kiitis 1.juunil heaks 3.6 miljardit eurose eelarve konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammi CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme) arendamiseks. Raamprogrammi üheks alaprogrammiks on  IEE (Intelligent Energy Europe) 730 miljardi eurose eelarvega aastateks 2007-2013. IEE veebiaadress: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
  • 13.juunil kell 15.30 toimub  Tallinnas  Euroopa Liidu energeetikaprogrammi
    Intelligent Energy - Europe (IEE) infopäev, aadressil Rävala pst 8, 2. korrus. Infopäeva viivad läbi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) ning IEE programmi rakendusagentuur Euroopa Komisjoni juures. Infopäev toimub eesti keeles, üritusel osalemine on tasuta. EEI programmi alane teave: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm 
  • 11.mail toimus Regioonide Komitees FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless)  seminar  teemal “Glocalisation of homeless policies", mille kokkuvõtted, esitlused ja valdkonnaga  seondvad dokumendid on leitavad internetis aadressil: http://www.feantsa.org/code/en/pg.asp?Page=571 
  • 15.juunil toimub Regioonide Komitee 65.täiskogu raames Euroopa Komisjoni poolt algatatud D-plaani alane debatt, kus osaleb ka eurovolinik, Euroopa Komisjoni asepresident Margot Wallström. Tegemist on kolmanda struktureeritud dialoogiga Euroopa Komisjoni asepresidendi ja kohalike ning regionaalsete omavalitsusiitude vahel. Täiendav teave: http://www.cor.europa.eu/en/activities/meeting_dialogue.htm

Koostas:
Anne-Ly Reimaa
Rue de Luxembourg, 3
B-1000 Brüssel, Belgia
e-post: annely.reimaa@ell.ee

09.06.2006


16.08.2006

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit