Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2006 Brüssel


19.–23. juuni 2006
Print

E-nädalakiri 18/2006

Sisukord:

1. Kohtumine Slovakkia Presovi regiooni esindaja Natalia Tarasovovaga
2. Regioonide Komitee  EDUC komisjoni koosolek
3. Regioonide Komitee RELEX komisjoni koosolek
4. Konverentsid, seminarid, muud

1. Kohtumine Slovakkia Presovi regiooni esindaja Natalia Tarasovovaga

19. juunil toimus Slovakkia Presovi regiooni esinduses kohtumune Natalia Tarasovovaga, teemaks aprillis toimunud Slovakkia päevad Brüsselis. Analoogilise Eestit tutvustava ürituse korraldamist on arutatud kahel aprillis ja juunis toimunud Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni koosolekul.

Initsiatiiv Slovakkia päevade korraldamiseks tuli kaheksalt Slovakkia regioonilt 2005.a. novembris. Analoogiline üritus, küll väiksemas mahus, toimus ka 2004.a. aastal. Koostöögruppi kuulusid lisaks esindajad Slovakkia Alalisest Esindusest  Euroopa Liidu juures, Slovakkia Suursaatkonnast Belgias, eurovolinik Jan Figel`i  kabineti esindajad, Slovakkia Euroopa Parlamendi liikmete (Slovakkial 14 liiget) assistendid,  regioonide omavalitsusliitude juhatuse liikmed, samuti Slovakkia esindusest NATO juures.

Töökoosolekud toimusid töögrupil regulaarselt, kus räägiti lahti ülesanded ja koostati ürituse eelarve. Granti taotleti ka Slovakkia Kultuuriministeeriumilt, kes kattis ½ omavalitsuste kuludest. Lisaks panustasid üritusse nii Regioonide Komitee (reklaam, kutsed, kolmapäeva õhtune vastuvõtt, näituse stendid), erasponsorid (slovakkia toiduained – juust, salaami, õlu) kui ka diplomaatilised esindused. Eelarve  valmis 2006.a. jaanuaris, selle mahuks 37 369 EUR. Ürituse toimumise eelduseks on kirjalik pöördumine Regioonide Komitee presidendi ja sekretariaadi poole, samuti ürituse kirjeldus projektitaotlusena (selleks vastav vorm, mis leitav Regioonide Komitee kodulehelt – decision No 258,04 13.oktoobrist 2004).

Slovakkia päevad planeeriti viiepäevastena, esmaspäevast reedeni. Esmaspäeval toimus Slovakkia Alalises esinduse Slovakkia päevade avamine, kus toimus vastuvõtt ja kontsert (ooperilaulja + ballett). Ürituse korralduslik pool oli Alalise esinduse kanda. Teisipäeval toimus konverents „Slovak regions – their perspectives, opportunities, and potential for growth and jobs – state of play” Regioonide Komitees, kus korraldusliku poolega toetas Regioonide Komitee (kutsed, saal, tõlge, kohvipaus, kodulehe info,  reklaam, kontaktisikuteks Boris Essender, SK ja Jan Blaha CZ). Konverentsi järel toimus näituse “Slovakkia kunts regioonidest” avamine, õhtune vastuvõtt ühitati Urban Forumil osalejate vastuvõtuga Regioonide Komitee 5.korruse aatriumis.

Vastuvõtul tervitas osalejaid Regioonide Komitee president Michel Delebarre. Kolmapäeval toimus täiskogu õhtune vastuvõtt, kus esinejad Slovakkiast. Neljapäeval ja reedel toimus kultuuriprogramm, Kinomuuseumis BOZAR linastusid Slovakkia filmid, reedel toimus Manneken Pisi riietamise tseremoonia, kus esines Slovakkia lastekoor, peeti tervituskõnesid ja pakuti slovakkia õlut ja maiustusi. Pühapäeval toimus orelikontsert kirikus (Sacre Coeur Church, rue le Corrège 19).

25.-27. aprillini olid Slovakkiat tutvustavad infostendid Euroopa Nõukogu Justus Lipsiuse hoones, Euroopa Komisjoni Charlemagne hoones ja Regioonide Komitees. Jätkuna toimus  10.-12.maini  Euroopa Parlamendis toimus näitus NATO Slovakkia rahuvalvevägedest. Regioonidest olid kohal ajakirjanikud, üritusel osales ka Slovakkia asepeaminister. 

2. Regioonide Komitee  EDUC komisjoni koosolek


20. juunil toimus EDUC (kultuuri-, haridus- ja teadus) komisjoni koosolek, mida juhatas komisjoni esimees Jyrki Myllyvirta. Arutati Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta. Raportöör Karl-Heinz Lambertz (Belgia, PES)  rõhutas, et direktiivil peab olema kaitsev roll, vajadus tagada, et meediatööstuse konkurentsitingimused ei halveneks.

Erinevad elektroonilised pakkumised on muutnud kommertsteadaannete tajumist. Ajakohastada tuleks direktiivi reklaamipiiranguid, et säiliks audiovisuaalsete meediateenuste toimetamise ja meediasaadete sõltumatus. Regioonide Komitee soovitab alaealiste kaitse ja tarbijakaitse huvides keelata laste- ja uudistesaadete katkestamine reklaami eesmärgil, tervitab kvoodisüsteemi säilitamist Euroopa päritoluga teoste toetamiseks.

Pärastlõunasel sessioonil toimus struktureeritud dialoog hariduse, koolituse, kultuuri ja keelelise mitmekesisuse voliniku Ján Figeli ning Euroopa ja siseriiklike kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liitude vahel teemal “Euroopa haridus- ja kultuuripoliitika: selle panus Lissaboni strateegia ellurakendamisse – piirkondade ja linnade roll”. 

Struktureeritud dialoogi juhatas Luc Van den Brande, Regioonide Komitee 1. asepresident, kes oma sõnavõtus rõhutas, et panustamine haridusse, koolitusse ja sotsiaalsesse kapitali annab tõuke piirkondade majanduslikku arengusse. Jan Figel kritiseeris euroskeptitsismi, öeldes, et areng nõuab tegusid, mitte vaid sõnu. Toetada tuleb üliõpilasvahetuse programme, elukestvat õpet.

Järgmise EDUC komisjoni koosolek toimub  28. septembril Helsingis.

Täiendav teave
Ján Figeli kõne tekst


3. Regioonide Komitee RELEX komisjoni koosolek


22. juunil toimus RELEX (välissuhete ja detsentraliseeritud koostöö) komisjoni koosolek. Komisjoni päevakorras oli arutelu teemal Põhjamõõde Euroopa Liidu välispoliitikas , samuti komisjoni teatise üle teemal “Lääne-Balkani riigid teel Euroopa Liitu”. Komisjoni esimees, Roger Kaliff (Rootsi) tutvustas komisjoni välistegevust 2006.a. II poolaastal. Oktoobri alguses toimub Sankt Peterburis konverents teemal „Põhjamõõde ning Euroopa ja Venemaa koostöö kohalikul ja piirkondlikul tasandil”.

Venemaa-poolseks koostööpartneriks on Sankt–Peterburgi duuma, Regioonide Komitee poolt osalevad komisjoni esimees- ja aseesimees, 4 poliitilist koordinaatorit, fraktsioonide esindajad (4 EPP, 4PES, 1 ALDE, 1 UEN-EA). Ülejäänud 10 kohta täidetakse saabunud sooviavalduste järjekorras. RELEX komisjoni teise poolaasta väljasõidukoosolek toimub 20.-21.novembril Inaris Soomes, kus toimub  seminar teemal „Piiriülese koostöö olulisus põhjapoolsetel aladel”. RELEXi esindus osaleb ka Kaiseris (Türgi) 13.-14.juulil toimuval Euroopa-Liidu ja Türgi ühise nõuandekomitee koosolekul.

Koostöös Lääne-Balkani piirkonna riikidega toetatakse kohalike omavalitsuste kaasamist sobivatesse koolitus- ja vahetus programmidesse, koostööd Euroopa Nõukoguga, Euroopa Piiriregioonide Assotsiatsiooniga (AEBR) ja Kagu-Euroopa stabiilsuspaktiga.

Anti ülevaade põhjamõõtme alase poliitikast, mille eesmärgiks on tugevdada Euroopa Liitu, Norra, Isadi ja Vene Föderatsiooni vahelist dialoogi.

Välissuhete komisjoni ettepanekul otsustas juhatus oma käesoleva aasta viimastel koosolekutel 16. veebruaril ja 25. aprillil luua kaks töörühma: Lääne-Balkani ja Horvaatia töörühmad.

Kahe töörühma eesmärgiks on aidata kaasa territoriaalse mõõtme tõhusamale kaasamisele ELi tulevases laienemisprotsessis. Kuna ühiste nõuandekomiteede loomiseks puudub õiguslik alus, aitaksid töörühmad kaasa Regioonide Komitee osalemisele institutsioonide vahelises koostöös, tagades samas poliitilise dialoogi ELi ametkondade ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning nende riikide vahel.

Kuna töörühmade eesmärgid on väga sarnased nõuandekomiteede eesmärkidega ja lihtsustamaks Regioonide Komitee liikmete kaasamist kõnealuste rühmade töösse, tehakse ettepanek muuta nende moodustamise õiguslikku alust selliselt, et kooskõlas kodukorra artikliga 35 nimetataks töörühmad juhatuse töörühmadeks. Töörühma kuulub kaheksa liiget ning 8 asendusliiget: Järgmine RELEX komisjoni koosolek toimub 4. oktoobril Brüsselis.

Täiendav teave

4. Konverentsid, seminarid, muud

6. juulil toimuval koordinaatorite erakorralisel väljasõiduistungil Turus valitakse  Regioonide Komitee rahvusdelegatsioonide koordinaatorite seast uus juhataja ja kontaktgrupp. Kontaktgrupp on 7-liikmeline (juhataja ja 6 liiget). Praegusesse kontaktgrupi juhatajaks on Robert Collins (Iiri delegatsioon), liikmeteks Jonas Groes (Taani), Evita Grzibovska (Läti), Deiter Leiss (Saksa), Richard Kitt (Suurbritannia), Alicja Majewska Galeziak (Poola), Frank Hilterman (Hollandi). Koordinaatorite kontaktgrupi ülesandeks on suhtlemine ja infovahetus Regioonide Komitee juhtorganite ja administratsiooniga. 13.juunil toimunud koordinaatorite koosolekul arutati aseesimehe positsiooni loomist, kes saaks automaatselt esimeheks 12 kuu möödudes.

Koostas:
Anne-Ly Reimaa
Rue de Luxembourg, 3
B-1000 Brüssel, Belgia
e-post: annely.reimaa@ell.ee
23.06.2006


30.06.2006

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit