Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2006 Brüssel


8.-12. mai 2006
Print

E-nädalakiri 14/2006


Sisukord:

1. Innovatiivse DVB-H  süsteemi tutvustav seminar Turu esinduses
2. Euroopa Komisjoni poliitiline tegevuskava ”Euroopa kodanike jaoks”
3. 7. raamprogrammi tutvustav seminar Euroopa Komisjonis
4. CEMR`i tööandjate platvormi töökomisjoni koosolek
5. Töötajate majandusliku rände piirangutest vanades liikmesriikides
6. Konverentsid, seminarid, muud

1. DVB-H  süsteemi tutvustav seminar Turu esinduses

10.mail toimis Turu linna Brüsseli esinduses seminar, kus tutvustati mobiilset televisiooni võrgustikku -  DVB-H (Digital Video Broadcasting – Handheld) süsteemi, mille on välja töötanud Turu Teaduspark. Tegemist on maailma esimese on-line digitaalsüsteemiga. Süsteemi abil on võimalik pakkuda erisuguseid infosüsteeme, võimaldadaes operatiivse info edastamist ühiskondlikus transpordis (bussid, trammid, rongid) ja erasõidukites, samuti annab see võimalise jälgida televisiooniprogramme, edastada reklaami (e-äri).

Ülevaate DVB süsteemi ja võrgustiku toimimisest andsid selle väljatöötajad  Göran Wahlberg (IP Data cast) ja Petri Kalske (CEO, Axel Technologies Ltd). DVH-H on leidnud kasutust 12 Turu linna bussis. Süsteem toetub satelliitsidele,multifunktsionaalne ja suhteliselt odav  rakendada, kui võrgustikus on piisavalt tarbijaid. Süsteemi rakendamisest on huvitatud USA.

Tegemist on tulevikutehnoloogiaga, mis võimaldab korraldada hästifunktsioneerivat sidet, kattesa  geograafiliselt väga vahemaid. Liiklusohutuses aitaks süsteemi rakendamine edastada operatiivseid teateid liiklusummikute, ilmaolude, parkimise jms. kohta.

Euroopa Komisjoni esindaja Valerie Moutal tutvustas komisjoni initsiatiivi liiklusohutuse alal „i2010 and the Intelligent Care Initiative”. Komisjoni eesmärk on muuta liikluvahendid keskkonnasõbralikumaks, liiklus ohutumaks, autod „targemaks”. Euroopa teede probleem on liiklusummikud, liiklusõnnetustes on 93% juhtumitest süüdi juhid ise. Euroopa Liidu arendus- ja teadustegevuse 7. raamprogrammiga toetatakse DVD-H süsteemi arendamist, samuti vastava turu loomist, et uue  tehnika tarbimiseks oleks nii sotsiaalne kui majanduslik huvi.

Uute süsteemide ülevõtmisel on liikmesriikides sageli probleeme nii seadusandluse, konkrentsi, uue toote kalli hinna, infopuuduse ja vähese tarbimisvajadusega.Tähtis on uue võimaluse vastu tekitada huvi nii poliitikutes kui ka otsestes tarbijates -  autojuhtides.
 

Täiendav teave: 7. raamprogrammi  konsultatsioonide tulemused:

Analysis of the stakeholder consultation on Science and Technology, the key to Europes future: guidelines for future European policy to support research COM(353)2004" (zip/pdf)

2. Euroopa Komisjoni poliitiline tegevuskava ”Euroopa kodanike jaoks”

10.mail võttis Euroopa  Komisjon vastu poliitilise tegevuskava Euroopa kodanike jaoks. Euroopa Liidu teemal toimuv arutelu on näidanud, et liidu tegevus ja avalikkuse arusaam Euroopa Liidu rollist on erinev.

Pärast negatiivsete referendumitulemuste selgumist Prantsusmaal ja Hollandis kohtusid Euroopa liidrid Euroopa Ülemkogul juunis 2005, et arutada järgmisi samme põhiseaduse lepingu asjus.13. oktoobril 2005 võttis Euroopa Komisjon  vastu teatise panuse kohta järelemõtlemisperioodiks (KOM (2005) 494). Selles esitati kolmteist ühenduse tasandi algatust, mis tuli ellu viia lisaks liikmesriikide abistamisele riigisiseste arutelude osas.

See dokument sisaldas ka tagasisidemenetlust koos kohustusega korraldada Eurobaromeetri eriküsitlus Euroopa tuleviku kohta. Samuti koostati dokument, mis sisaldas kokkuvõtet visiitidest liikmesriikidesse ja kogu liidus korraldatud diskussioonidest.

Austria eesistumise alguses kutsus kantsler Wolfgang Schüssel komisjoni üles esitama ideid riigipeade ja valitsusjuhtide diskussiooniks. 5. mail 2006 avaldatud viimane Eurobaromeetri arvamusküsitlus näitas, et Euroopa kodanikud soovivad rohkem Euroopa Liidu sekkumist paljudes valdkondades. nagu töötus, turvalisus, institutsioonide vastutus ja edasine laienemine. See ülevaade üldsuse arvamustest ja riikides toimunud diskussioonidest on komisjoni töö lähtekohaks.

Uues tegevuskavas esitas Euroopa Komisjoni esitas kaksteist poliitilist algatust, et muuta Euroopa Liit tulemuslikumaks. Ettepanekutes soovitatu paralleelselt ühtse turu ülevaatamisega koostada kodanike õiguste kasutamise ja solidaarsuse tegevuskava,  parandada otsuste tegemise kvaliteeti ja vastutust õigus-, vabadus- ja turvalisuspoliitikas. Kodanikekava koostamisega kaasneb ka poliitiline vastutus.

Lähiajal on  komisjonil kavas avaldada strateegiadokument Euroopa Liidu välissuhete kohta ja aasta teises pooles käivitatakse arutelu jätkuvast globalöoiseerumisest tingitud mõjude kohta. 2007. aastal möödub 50 aastat Rooma lepingu allkirjastamisest. Sel puhul plaanitakse uue poliitilise deklaratsiooni vastuvõtmist.

Täiendav teave: komisjoni hinnangu kirjeldus ja D-kavast tulenevad  meetmed

3. 7. raamprogrammi tutvustav seminar Euroopa Komisjonis 

12.mail toimus Euroopa Komisjonis kohalike omavalitsuste Brüsseli esindustele seminar „ Teadmiste regioonid 7. raamprogrammis” (Regions of Knowledge in the 7th FP).

Ürituse eesmärk oli tutvustada kohalikele omavalitsutele võimalusi Lissaboni stateegia (töökohtade loomine ja majanduskasvu tagamine) elluviimiseks  7.raamprogrammi abil.  . Sissejuhatavas sõnavõtus rõhutas  J.M.Silva Rodriguez, teadus- ja arendustegevuse peadirektoraadi (DG RTD) peadirektor, et Euroopa peab majanduskasvus järele jõudma  USA-le, Jaapanile, Hiinale.

Euroopa tänapäevase tehnoloogiapoliitika põhilisteks prioriteetideks on  toetada teadusliku ja tehnoloogilise arengu kaudu Euroopa tööstuse konkurentsivõimet, tõsta Euroopa elukvaliteeti ja propageerida uue tehnoloogia kasutuselevõtu sotsiaalseid aspekte.

Ida-Euroopa riikides tuleb enam investeerida  teadusesse, teha rohkem projekte, kasvatada konkurentsivõimet. Sihtala 1 alt on seni uutest riikidest kõige enam saanud finantstoetust Küpros. 7.raamprogramm on lisaressurss strultuurfondide kõrval. Kohalikel omavalitsustel tuleb koostöösse haarata eraettevõtteid ja ülikoole. Innovatiiivsus tagab konkurentsivõime, globaliseerumises ja kiirelt mutuvas teaduskeskkonnas peavad kindla koha leidma ka kohalikud omavalitsusesed.
 

Seminaril osalejatele esines audiovisuaalse salvestuse vahendusel  Euroopa Komisjoni teaduse- ja uuringutevolinik Janez Potocnik.

Nicola de Michelis, DG REGIO ühtekuuluvuspoliitika ja solidaarsusfondi osakonna juhataja asetäitjaga andis  ülevaate ühtekuuluvuspoliitikat puudutavate läbirääkimiste seisust ja sellest tulenevatest sünergiatest tulevikus. Institustsioonidevaheline poliitiline kokkulepe uueks eelarveperioodiks on saavutatud,  vastav info avaldatakse ametikus väljaandes enne suvepuhkusi. JEREMY raamprogramm, mis on mõeldud väikeeteevõtetele, koolitusfirmadele, sotsiaalsuunitlusega ettevõtetele, peab kaasa aitama innovatsiooni arengule.

Euoopa regioonid peavad arvestama oma strateegilistes kavades ja struktuurifondide kasutamises innovatsiooni aspekti. Seni on innovatsioonipoliitikaga seotud liialt vähe regioone.

David  White, DG ENTR-D direktor, rõhutas inovaatiivsuse ja leiutamise olulisust inimkonna ajaloos. Viimase 2000 aasta jooksul on inimkond loonud palju sellist, mida praegu loomulikuks peame. Roomlased olid head disainerid, Hiinas leiutati püssirohi, mis kapitalismi perioodil muutus relvastuses ülioluliseks komponendiks. Inimeste sissetulekud on kasvanud, samuti teenuste ja kaupade hulk, mida tarbime. Kui poleks leiutavat ühiskonda, siis oleks meie sissetulek 20 korda väiksem praegusest. Innovaatilise idee elluviimiseks on vaja kolme osapoolt: leiutaja, ettevõtja ja laiapõhjaline koostöö.

Oluline on kaasata eesmärkide elluviimisel regioone. Innovatiivuse lähtekoht on regioonid, mitte Brüssel. Sissetulekud ja heolu Euroopas sõltuvad leiutamisest, mis tagab majandusedu, garanteerides senist pensionide süsteemi, tervishoidu ja haridustaset. Euroopa Komisjonis loodud finantsprogrammid aitavad regioonidel ja mittetulundusühingutel õppida üksteiselt, leidmaks arengu tugevaid külgi.

Statistilised näitajad on omavalitsustele toeks, esitamaks liikmesriikide valitsustele küsimusi teaduse ja arendustegevuse finantseerimise kohta. Arengusuunad Euroopa näitavad kahjuks näitavad ettevõtlikema inimseste äravoolu USA-sse. 

Raamprogrammid on Euroopa Liidus peamiseks teadus- ja arendustegevuse finantseerimise vahendiks 1984. aastast alates. Projektikonkursside tingimustes nõue, et tegu peab olema koostööprojektiga, milles selgelt määratletud rollides osaleksid mitmed partnerid erinevatest
riikidest.

Seitsmes raamprogramm on järjekordne programm mitmeaastaste raamprogrammide seerias. Kui seniste programmide kestvuseks on olnud viis aastat, siis 7RP toimimisaeg on seitse aastat -  2007-2013. Konkurentsivõime ja Innovatisiooni programmidele on CIP  (Competitiveness and Innovation) on Euroopa Komisjoni ettepanekul eraldatud perioodiks 2007-2013 rohkem kui 4 miljardit eurot. 

Euroopa Komisjoni on avanud uue kodulehe”Investing in European Research”, kus leiab ülevaated Euroopa Liidu arendus- ja teadustegevuse 7. raamprogrammiga  seotud teadusuuringute ja investeeringute kohta.
 

Täiendav teave:
Investing in European Research
Euroopa Komisjoni poolsed ettepanekud 7. raamprogrammiks
7. raamprogramm CORDIS`e  (Community Research and Development  Information Service) kodulehel
Regionaalne dimensioon ERA`s (European Research Area)

4. CEMR`i tööandjate platvormi töökomisjoni koosolek

7.juunil toimub CEMRis Tööandjate Platvormi töökomisjoni koosolek, mida juhatab uus esimees rootslane Åke Hillman (Västmanlandi maakonna kohalike omavalitsuste liidu esimees, Rootsi kohalike ja regionaalsete omavalitsuste liidu juhatuse liege, CEEP`i Rootsi sektsiooni esimees). CEMRi Tööandjate Platvormi töögrupi esimees  Aleksander Aagaard (Skanderborgi linnapea, Taani) astus 2005.a. septembris oma ametist tagasi. Uus esimees kinnitati ametisse 10.mail CEMR`i Peaasambleel Innsbruckis.

Komisjoni koosolekul tuleb arutlusele kahepoolse koostöö kokkulepe partnerorganisatsiooni CEEP`iga (European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest – Euroopa avaliku sektori osalusega ettevõtete liit), Euroopa Komisjoni tervise ja tööohutuse strateegia aastatel  2002-2006, Euroopa tööõiguse  Roheline Raamat. Kohtumisel osaleb ka Charles Nolda, CEEP`i sotsiaalasjade komisjoni esimees.

5. Töötajate majandusliku rände piirangutest vanades liikmesriikides

Töötajate majanduslik ränne on Euroopa Liidus delikaatne teema, mis olnud pidevalt arutlusel  pärast Euroopa Liidu viimast laienemist 2004. aastal, mil 12 nn. ”vana riiki”   kehtestas uute liikmesriikide töötajate keelu oma tööturule tulekuks.  Küsimuse tundlikkust suurendab veelgi asjaolu, et “inimeste vaba liikumine” on üks Euroopa seadusandlusega tagatud põhivabadusi.

Euroopa Parlamendi tööhõivekomisjoni arvares on jätkuv võimaluste piiramine uutest liikmesriikidest pärit töötajatele andnud alust suuremale ebaseadusliku tööjõu kasutamisele, varimajanduse eden­da­misele ja töötajate ärakasuta­misele. Maksimaalne lubatud aeg piiranguteks on seitse aastat. Valem  “2+3+2 ”  lubab töötajate vaba liikumist kehtestada samm­haaval. 1.mail avasid Hispaania, Portugal, Soome ja Kreeka kaheksale uuele liikmesriigile oma tööturu. Kõikide piirangute kõrvaldamise tähtaeg on 2011. aasta. Saksamaa ja Austria säilitavad piirangud kuni 2009. aastani. Prantsusmaa, Itaalia, Belgia ja Luxembourg on viidanud, et nad võivad kõrvaldada teatud piirangud ametitelt, mille jaoks on töötajaid raske leida. Hollandi  parlament plaanib teemat arutada aasta lõpus. Seni oma tööturu E10 tööjõule avanud Suurbritannia, Iirimaa ja Rootsi.

6. Konverentsid, seminarid, muud

  • 10.-12. maini toimus Innsbruckis 23. Euroopa Kohalike- ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) peaassamblee, kus osales 1200 kohalike ja regionaalsete omavlitsuste esindajat 35 riigist. Assamblee  päevakorra teemade hulka kuulusid avalike teenuste tulevik Euroopa Liidus, soolise võrdõigulikkuse harta, kohalike ja regionaalsete omavalitsuste roll Euroopas, debatid sõpruslinnade liikumisest, kohalikest omavalitsustest Kagu-Euroopas, ÜRO millenniumi arengueesmärkidest. Assambleel osales ka Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu delegatsioon.

  • 30-31.mail toimub Brüsselis energiasäästu alane konverents „The Buy Bright Initative”, kus tutvustatakse „Intelligent Energy Europe Programme”  SAVE alaprogrammi (energia efektiivsus ja ratsionaalne energiakasutus)  raames praktilisi lahendusi avalikele hangete korraldamiseks valgustustehnika ostmisel. Semiari korraldajateks on Energia Linnade Liit (Energie Cities), CEMR, C.E.L.M.A. (Rahvuslike Valgustite Tootjate Föderatsioon).

Täiendav teave: http://www.energie-cites.org/
ja http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=765

Kontaktisik: Jarita Christie, telefon: +3227068607 e-post: jarita.christie@elcfed.org 

  • Alates 2006.aasta maist avatakse Euroopa Komisjoni energiasäästu alase programmi  ”Intelligent Energy – Europe” uus taotlusvoor. Fond avaneb  5-kuuliseks perioodiks (maist oktoobrini), fondi suurus on umbes 50 miljonit eurot.  Programm toetab nn. pehmeid projekte  50% kaasfinantseeringuna.

Taotlusvõimaluste tutvustamiseks korraldatakse Brüsselis 30.mail Brüsselis info- ja kontaktpäev ”Converting Policy to Action - Annual Conference and European Info Day 2006”.

Täiendav teave

  • Euroopa Kohalike ja Regionalsete omavalitsuste Nõukogu (CEMR) on avaldanud koostöös Energia Linnade Liidu (Energie-Cités) ja Kliima Liiduga (Climate Alliance) käsiraamatu „Säästa energiat, kliimat ja raha – juhend kohalikele ja regionaalsetele omavalitsustele” ("Save energy, save the climate, save money - A guide for local and regional authorities").  Raamat abistab kohalikke omavalitsusi säästliku energia poliitikate ellurakendamisel, andes eeskujuks ideid, konkreetseid näiteid planeerimise ja  teenuste osutamise alal, leida rahastuseks vajalikke Euroopa Liidu fonde. Raamat on inglise keeles.

Täiendav teave 

Koostas:

Anne-Ly Reimaa
Rue de Luxembourg, 3
B-1000 Brüssel, Belgia
e-post: annely.reimaa@ell.ee 

12.05.2006


15.05.2006

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit