Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2006 Brüssel


2.–5. mai 2006
Print

 E-nädalakiri 13/2006

Sisukord:

1. ELAN koosolek Saksa omavalitsusliitude Brüsseli esinduses
2. RELEX komisjoni töökoosolek
3. Linnade arengut toetavad raamprogrammid uuel eelarve perioodil
4. Euroopa Päev Regioonide komitees
5. Euroopa Komisjoni algatus Euroopa Liidu rahaliste vahendite kasutamise läbipaistvuse kohta
6.Konverentsid-seminarid, muud

1. ELAN koosolek Saksa omavalitsusliitude Brüsseli esinduses

2. mail toimus Saksa omavalitsusliitude Brüsseli esinduses (aadress Avenue des Nerviens 9-31) ELAN võrgustiku koosolek. Koosolek keskendus 20.aprillil Euroopa Parlamendis toimunud parlamendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni (IMCO - Committee on Internal Market and Consumer Protection) poolt korraldatud avaliku sektori hankeid käsitlenud avaliku kuulamise analüüsile.  Simona Wolesa (Austria Linnade Liit) rõhutas ülevaates, et Saksa ja Austria omavalitsustele pakub teema suurt huvi. Teemaga haakivad küsimused on omavalitsuste ja erasektori vaheline koostöö, liikmesriikide enda huvitatus teemast.. S.Wolesa ettepanekul koostatakse CEMR-i ja kohalike ja regionaalsete omavalitsusliitude Brüsseli kontorite nimel ühine kiri Euroopa Parlamendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile tõstatamaks avalike hangetega seonduvaid probleeme kohalikes omavalitsustes. Riigihankemenetlust ei tohiks rakendada puhtalt riiklikul kapitalil põhinevate ettevõtete suhtes (nn.majasisesed suhted). Riigihankeid käsitlevaid riiklikke õigusnorme tuleks kohandada vastavalt avaliku ja erasektori partnerluse spetsiifikale või töötada kõnealuseks otstarbeks välja täiesti uus menetluskord. 

Koosolekule olid kutsutud esinema Ute Müller, Euroopa Parlamendi  üldhuviteenuste PES-grupi (sotsialistide) sekretariaadist ja Bernhard Rapkay (ülduviteenuste Valge raamatu raportöör) abi Jasmin Sieben. 7.veebruaril korraldas PES – grupp parlamendis üldhuviteenuste alase avaliku kuulamise. 11.aprillil arutas teemat Euroopa Parlamendi Majandus- ja Rahaasjade komitee. Teema pannakse parlamendis hääletusele arvatavasti juunis sooviga protsess enne suve lõpetada.. Enim kriitilised on üldhuviteenustega seonduva suhtes olnud kohaliked omavalitsused, kes pelgavad riigihangete viimist EL tasandile. Kohalikke omavalitsusi häirib soov kehtestada teenustele eurostandardid, mis kitsendab võimalusi teenuste osutamiseks kohalikul tasandil ja tostada kontrolli teenuste pakkujate üle. Kohalike omavalitsuste huvi üldhuviteenustega seonduvalt on, et Euroopa Komisjon peaks püüdma tagada kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele vabaduse sobiva teenuste korraldamise viisi valikud, samuti peaks välistama Euroopa Liidu siduvad õigusalased algatused, mis seda vabadust piiraksid

Üldhuviteenuseid reguleerivad Roheline Raamat ja Valge raamat. Valges raamatus kasutatakse mõistet “üldhuviteenus” siis, kui tekst osutab majandusvälisele teenustele või kui puudub vajadus täpsustada kõnealuste teenuste majanduslikku või majandusvälist laadi. Üldhuviteenusteks loetakse järgmised teenused: elekter, gaas, haridusteenused, kanalisatsioon ja vesi, postiteenused, ringhääling, sotsiaal-ja tervishoiuteenused (sotsiaalkindlustusteenused, sotsiaalkaitse, arstiabi), ühistransporditeenused jt.

31. mail lõpeb taolusvoor Euroopa Komisjoni Hariduse ja  Kultuuri Peadirektoraadi pilootprojektidele ”Aktiivse Euroopa kodakondsuse edendamine”, mille eesmärgiks on suhtluse edendamine kodanike Euroopa Liidu institutsioonide vahel.

Koosolekul tutvustati lühidalt ka ESPON programmi ja selle projekte. Antud programm kuulub INTERREG III haldusalasse, eelarve 17 miljonit eurot. Programm rahastab ruumilise planeerimisega seotud valdkondi, integreeritud territoriaalseid analüüse jms, abistades Euroopa poliitikate väljatöötamist. Hiljuti valmis uurimus Euroopa Liidu regionaalse konkurentsivõime ja ühtekuuluvuse kaardistamine” (Mapping regional competitivness and cohesion).

Täiendav teave:

Pilootprojekti taotlus ”Aktiivse Euroopa kodakondsuse edendamine”
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/1806/index_en.htm
ESPON programm: www.espon.lu

 2. RELEX komisjoni töökoosolek

2. mail Regioonide komitees toimunud RELEX komisjoni töökoosolekut juhatas komisjoni esimees Roger Kaliff (SE(/PES). Välissuhete ja detsentraliseeritud koostöö komisjon (RELEX) otsustas oma viimasel koosolekul 28. veebruaril 2006 teha juhatusele ettepaneku Horvaatia töörühma loomiseks. Töörühma kuulub kaheksa komisjoni liiget ning asendusliiget. Vastavalt käsitletavale teemale kutsutakse osalema Horvaatia kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajaid. Töögrupi esimene töökoosolek toimub 3.-4.oktoobril.

Regioonide Komitee välissuhete strateegiaga näeb ette detsentraliseerimise ja demokraatliku konsolideerimisprotsessi edendamist,  erilist tähelepanu pööramist kohaliku ja piirkondliku omavalitsuse reformi elluviimisele, kultuuridevahelisele dialoogile, etniliste rühmade vahelisele ja piiriülesele koostööle. Kõnealuse töörühma abil soovib Regioonide Komitee edendada regulaarset dialoogi Lääne-Balkani piirkonna poliitiliste esindajatega.

Töörühma töö jaotatakse kahte etappi, mille kestvus, ulatus  sõltub institutsioonidevahelistest poliitilistest otsustest. Esimeses etapis peetakse läbirääkimisi stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingute üle. Lepingute  allkirjastamise protsess peaks lõppema 2006. aasta lõpus või 2007. aasta esimesel poolel. Teisel etapil toimub lepingute elluviimine, mis peaks lõppema Euroopa Liiduga ühinemisläbirääkimiste alustamise otsusega.

16. veebruari 2006 toimunud juhatuse koosolekul otsustati luua Lääne-Balkanit käsitleva töörühm, kuhu kuuluvad 8 täis- ja asendusliiget.

Komisjoni üheks aruteluteemaks oli  Euroopa Komisjoni teatis (KOM(2006) 27 lõplik) Lääne-Balkani riikide arengutest Euroopa Liidu suunal, mis käsitleb 2003.a. Thessaloniki tippkohtumise järel toimunud arenguid Lääne-Balkani riikides Euroopa liiduga lõimumisel. Horvaatiaga on alustatud ühinemisläbirääkimisi, Makedoonia vabariik on saavutanud kandidaatriigi staatuse, Albaaniaga on kavas sõlmida stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingud (ASA) , läbirääkimisi on alustatud ASA lepingute sõlmimiseks Serbia, Montenegro, Bosnia ja Hertsegoviinaga. Alates 2007.aastast on Lääne-Balkani riikidel osaleda Euroopa Liidu programmides ja osaleda aktiivsemalt ühisprojektides keskkonna, energeetika, transpordi, teadusuuringute, kultuuri ja  meedia valdkonnas.

Euroopa Liidu poolt antakse Balkani riikidele finantsabi CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation, Euroopa ühenduste ülesehituse, arengu ja stabiliseerimise abiprogramm) programmi kaudu. Kandidattriigina on Horvaatia alates 2005.aastast saanud liitumiseelset abi PHARE, ISPA ja SAPARDi programmide kaudu. Ajavahemikul 2000-2006 on piirkonnale antud abi 5,4 miljardi euro ulatuses, EIP (Euroopa Investeerimispank) on andmud laene 2,0 miljardi euro ulatuses.

RELEX komisjon arutas detsentaliseeritud koostööd Euroopa Liidu arengupoliitika reformi läbiviimisel. Detsentraliseeritud koostöö all mõistab Regioonide komitee rahvusvahelist koostööd Euroopa omavalitsuste vahel, mida juhivad demokraatlikult valitud täidesaatvad organid, mis kaasavad koostöösse ka territooriumi sidusrühmi, mis on eraldatud nii riigi keskvõimust kui ka kodanikuühiskonnast. Euroopa Liidu arengupoliitikat käsitlev Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioon nimetusega „Euroopa konsensus” (KOM (2006)19 lõplik), kinnitati 13.juulil 2005.a. See on ühiste 50 aastase arengukoostöö tulem, ühiste eesmärkide, väärtuste ja põhimõtete raamistik, mille kohaselt peaksid Euroopa Liit ja tema 25 liikmesriiki viima oma arengupoliitikat ellu vastastikuse täiendavuse vaimus, aidates kaasa välismeetmes taotletud järjepidevuse ja tulemuslikkuse saavutamisele. Omavalistused saavad koostöösse panustada kogemusi tervishoiu, hariduse, kommunaalteenuste, kohaliku ja piirkondliku demokraatia arendamise valdkonnas. Lisaks tuleks arvesse võtta ka rolli, mida omavalitsused võivad mängida rahu edendamisel.

Vastavalt 2005. a. sõlmitud koostöölepingule CLRAE ja Regioonide komitee vahel kutsub CLRAE Regioonide komitee liimeid osalema vaatlejate missioonil  Montrnegros referendumil 21.mail Montenegros iseseisvumise küsimuses. Koosolekul otsustati volitada selleks igast poliitilisest grupist ühte esindajat.

RELEX komisjoni esimees Roger Kaliff ja Regioonide Komitee iga poliitilise grupi üks esindaja osalevad  EMSK (Euroopa Sotsiaal ja Majanduskomitee)-Türgi ühise nõuandekomitee istungil, mis toimub 13.–14. juulil Kaiseris, Türgis.

Järgmised RELEX komisjoni koosolekud  toimuvad 22. juunil, 4. oktoobril ja 20.- 21. novembril. Oktoobrikuine komisjon on plaanitud korraldada St. Peterburis teemal „Põhjadimensioon ja Euroopa Liidu-Venemaa koostöö kohalikul ja regionaalsel tasandil”. Novembris toimub väljasõiduistung Põhja-Soomes Inaris, teemaks „ Piiriülese koostöö tähtsus Põhjalas”.

Täiendav teave:

RELEX komisjoni töödokumendid
Ülevaade EL arengupoliitikast

3. Linnade arengut toetavad raamprogrammid uuel eelarve perioodil

Aastast 2007 avanevad uued raamprogrammid  „Jessica”, „Jeremy” ja „Jaspers”. Programmi „Jessica” abil saab rahastada  linnade arendusprojekte, „Jeremy” on suunatud  väike- ja keskmise suurusega ettevõtete laenutaoluste toetamiseks.

„Jessica”  (Joint European Support for Sustainable Investments in City Areas) abil püütakse edendada era- ja avaliku sektori vahelist partnerlust, kaasates sellesse Euroopa Komisjoni, Euroopa Investeerimispanga (EIB) ja Euroopa Panga Nõukogu. Programm aitab finantseerida  Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERDF) rahastatavaid projekte: infrastruktuuride rajamist ja võrgustikke, energiasäästu ja infotehnoloogiaprojekte, mis seotud linnade taaselustamise ja arenguga  ning tagab linnaarendusprojektide finantsvõimenduse, ekspertabi ja kogemuste koondamise projektide edukaks läbiviimiseks.

Raamprogramm „Jeremy” (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) on mõeldud väikeeteevõtetele, käsitöölistele, koolitusfirmadele, sotsiaalsuunitlusega ettevõtetele, mis asuvad linnades. 

Euroopa Investeeringupank toetab ka „Jaspers`i” (Joint Assistance in Supporting Projects in European Region) programmi, mis on varase tehnilise abi programm eelkõige keskkonna ja transpordi projektide ettevalmistamiseks, samuti sotsiaalse hoonestuse rajamisel. Programm keskendub suurtele projektidele, mis maksavad üle 25 miljoni euro keskkonnaprojektide ja rohkem kui 50 miljonit eurot transpordi ja muude valdkondade puhul.

4. Euroopa Päev Regioonide komitees

Osana laupäeval,  6.mail Euroopa Liidu institustsioonides toimuvast Euroopa Päevast, on ka Regioonide komitee külastajatele avatud  alates kella 10 hommikul kuni kella neljani õhtul. Komitee ruumides korraldatakse  regioone tutvustavad näitusi, pakutakse rahvusroogi, esinevad tantsu- ja muusikaansamblid hoone esimesel ja viiendal korrusel. Viienda korruse koosolekuruumis BEL 52 toimub inglise, prantsuse ja flaami keelne diskussioon  Euroopa Liidu tulevikust, kus osaleb Regioonide komitee asepresident Luc Van den Brande, kes on ka Belgia flaami parlamendi senaator. Viiendal korrusel on võimalik jälgida  videopresentatsioone, mis tutvustavad  regioonide komitee rolli ja ajalugu. Lastele pakutakse osalemist mängus ”Reis regioonides”, kus iga osaeja saab täitmiseks Euroopa regioonide avastamispassi, kus esitatud küsimustele leiab vastused regioone tutvustavalt näituselt. ”Reisi” lõppedes saab iga laps auhinna.

Täiendav teave

5. Euroopa Komisjoni algatus Euroopa Liidu rahaliste vahendite kasutamise läbipaistvuse kohta

Euroopa Liidu rahaliste vahendite kulutamisel  on Euroopa Liidu institutsioonid maksumaksja ees aruandekohuslased. 3.mail võttis Euroopa komisjon vastu Rohelise raamatu komisjoni asepresidendi Siim Kallas avatud algatuse” Euroopa läbipaistvuse algatus” (European Transparancy Initiative – ETI)  kohta. Algatusega püütakse suurendada Euroopa Liidu avalike võimude töö tõhusust, vastutusvõimelisust ja teenindusvalmidust vältimaks rahaliste vahendite kasutamist isikliku kasu eesmärkidel. Kodanikele püütakse anda paremat teavet, kuidas ja milleks Euroopa Liidu rahalisi vahendeid kulutatakse. Avalik teave Euroopa Liidu ühiselt hallatavatest rahalistest vahenditest abi saajate kohta tehakse liikmesriikidele kohustuslikuks. Vastav info püütakse teha kõigile kättesaadavaks spetsiaalse veebisaidi loomise abil . Algatuse eesmärk on  parandada inimeste teadmisi Euroopa Liidu toimimise kohta.

Alanud konsultatsioonidega soovib komisjon käivitada ka arutelu lobitöö üle. Lobitöö oni õiguspärane tegevus, komisjon soovib lisada lobbistide tööle selguse, keda lobistid esindavad, milline on nende missioon ja kuidas neid rahastatakse.

Lobistide rühmad peaksid Euroopa Liidu poliitika kujundamisele kaasa aidates võtma arvesse teatavaid nõudeid. Komisjon teeb ettepaneku võtta kasutusele komisjoni hallatav vabatahtlik registreerimissüsteem Kõnealune süsteem koosneks veebipõhisest vabatahtlikust registreerimissüsteemist kõigi lobistide jaoks, kes soovivad, et nendega seoses Euroopa Liidu algatustega konsulteeritakse Kõikidele lobistidele luuakse ühine käitumisjuhend, mille peaksid välja töötama lobitööga tegelejad ise.  Ebaõige registreerimise või käitumisjuhendi rikkumise korral rakendatakse kontrolli- ja karistussüsteemi, samuti luuakse uus väline kõikehõlmav valveinstants, mis kontrolliks juhendi täitmist.

Täiendav teave: konsultatsiooniprotsessi taustteave ja -dokumentid: http://europa.eu.int/comm/eti/index.htm
http://europa.eu.int/comm/eti/docs/gp_et.pdf

Algatuse kodulehekülg: http://europa.eu.int/comm/eti/index.htm#3

6. Konverentsid-seminarid, muud

  • 12.mail toimub Innsbruckis Regioonide komitee juhatuse erakorraline koosolek, kus arutelu teemadeks on avalikud teenused Euroopa Liidus, regioonide komitee poliitiline roll ja koostöö Euroopa Liidu Nõukoguga. Regioonide komitee taotleb, et nende ametnikud võiksid osaleda nõukogu nendel koosolekutel, kus käsitletakse piirkondade ja kohalike omavalitsustega seotud küsimusi, samuti paremat teabevahetust üksteise koosolekute ajakavade kohta ning komitee liikmete osalemise võimaldamist nõukogu mitteametlikel koosolekutel
  • 9.novembril 2006 toimub Brüsselis Euroopa Parlamendis konverents teemal „Perspektiivid – innovatsioon, mobiilsus ja integratsioon”. Konverents keskendub kolmele teemale: majandus, keskkond/infrastruktuurid ja haridus, esinejateks Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni, Läänemere organisatsioonide ja liikmesriikide esindajad, kes analüüsivad Läänemere regiooni tugevaid ja nõrku  külgi, mida on Euroopal õppida Läänemere regiooni riikidelt.  Konverentsi korraldajateks on alljärnevad organisatsioonid:   Balti Metropolid (Baltic Metropoles), Balti Arengufoorum (Baltic Development Forum) , Läänemere Riikide Subregionaalne Koostöö (Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC)), Läänemere Riikide Nõukogu (Council of the Baltic Sea States (CBSS)),  Euroopa Parlamendi Balti Intergrupp ja  Kopenhaageni, Helsingi, Stockholmi, Oslo regiooni, Malmö, Tallinna, Riia, Hanse OfficeI , Lõuna-Taani, Mecklenburg-Vorpommern `i ja Lõuna-Rootsi Brüsseli esindused.

Konverents on jätkuks 2004. aasta novembris toimunud konverentsile „Läänemere regioon – perspektiiv 2010”.  

Täiendav teave: http://www.balticsea.net/?a=list_news&id=23

2004. a. konverentsi aruanne: www.kk.dk/baltic-conference

  • Alates 9.maist saavad kõik Euroopa Liidu institutsioonid, k.a. Regioonide komitee uue elektroonilise aadressi, mille aladomeeniks on "europa.eu". Regioonide komitee internetiaadressid saavad formaadi:  eesnimi.perekonnanimi@cor.europa.eu . Regioonide komitee uus internetiaadress alates 6.maist on http://www.cor.europa.eu/ .

Koostas:

Anne-Ly Reimaa
Rue de Luxembourg, 3
B-1000 Brüssel, Belgia
e-post: annely.reimaa@ell.ee

05.05.2006


08.05.2006

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit