Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
  2019 läbirääkimised
  2018 läbirääkimised
  2017 läbirääkimised
  2016 läbirääkimised
  2015 läbirääkimised
  2014 läbirääkimised
  2013 läbirääkimised
  2012 läbirääkimised
  2011 läbirääkimised
  2010 läbirääkimised
  2009 läbirääkimised
  2008 läbirääkimised
  2007 läbirääkimised
  2006 läbirääkimised
    13/09/06 koosolek
    04/05/06 üldkogu koosolek
  2005 läbirääkimised
  2004 läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Omavalitsusliitude läbirääkimised > 2006 läbirääkimised


Läbirääkimiste töökord (2006)
Print

Kinnitatud 13. detsember 2005

VABARIIGI VALITSUSE MINISTEERIUMIDEVAHELISE KOMISJONI JA OMAVALITSUSLIITUDE KOOSTÖÖKOGU DELEGATSIOONI LÄBIRÄÄKIMISTE TÖÖKORD AASTAKS 2006

I ÜLDSÄTTED

1. Läbirääkimiste põhieesmärgiks on riigieelarve ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvete kujundamise, sealhulgas riigi eelarvestrateegia ja riikliku arengukava ning muud kohaliku omavalitsustega seotud küsimused. Eelarved kujundatakse õigusaktidest tulenevatest ülesannetest lähtuvalt.

2. Läbirääkimiste poolteks (edaspidi “pooled”) on kohalike omavalitsuste esindajana Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu poolt moodustatud Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsioon ning Vabariigi Valitsuse poolt määratud ministeeriumidevaheline komisjon.

3. Pooled juhinduvad oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, läbirääkimiste käigus saavutatud kokkulepetest ja käesolevast töökorrast.

II LÄBIVIIMISE KORD

4. Läbirääkimiste käiku koordineerib Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni esimees.

5. Läbirääkimised toimuvad üldkogu istungina ja töörühmades. Üldkogu käib koos vähemalt kolmel korral: eelseisva eelarveaasta kohta peetavate läbirääkimiste ajagraafiku kindlaksmääramiseks, vaheprotokolli aruteluks ja allakirjutamiseks ning lõpp-protokolli aruteluks ja fikseerimiseks.

6. Töörühma esimees või kaasesimees võib läbirääkimisi koordineerivale Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni esimehele esitada taotluse arutada küsimust üldkogu istungil.

7. Läbirääkimiste istungit juhatab Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni esimees. Läbirääkimiste istungid protokollitakse. Protokollis fikseeritakse saavutatud kokkulepped või lahkarvamused. Istungi protokollile kirjutavad alla pooled ning protokollija viie tööpäeva jooksul pärast istungit.

8. Läbirääkimiste istungite tehnilise teenindamise ning istungite lindistamise tagab Siseministeerium, kes protokollib istungi ja kindlustab protokolli edastamise läbirääkimiste pooltele. Vaidlused protokolli osas lahendatakse vastavalt lindistuse sisule.

9. Läbirääkimiste istungi alguses kinnitatakse päevakord. Päevakorda lülitatakse need küsimused, mis on eelnevalt kokku lepitud ning mille kohta on esitatud vastavad abimaterjalid ja otsuse eelnõu. Poolte nõusolekul võib istungi päeval päevakorda lülitada informatiivse sisuga täiendavaid küsimusi.

10. Esitatavad materjalid, mis tulevad arutamisele järjekordsel istungil, edastatakse ettekandjate poolt läbirääkimiste pooltele hiljemalt 3 tööpäeva enne istungi toimumist. Erandkorras võib mõlema poole juhi nõusolekul materjalid esitada 1 tööpäev enne istungi toimumist.

11. Istungi päevakorrapunktide juurde esitatud materjalid lisatakse läbirääkimiste protokollile, mida säilitatakse Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonnas, Eesti Linnade Liidu Büroos ning Eesti Maaomavalitsuste Liidu Büroos.

III TÖÖRÜHMADE TÖÖKORRALDUS

12. Läbirääkimisteks moodustatakse Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni ja ministeeriumidevahelise komisjoni esindajatest ning Omavalitsusliitude Koostöökogu ja asjaomaste ministrite poolt nimetatud asjatundjatest järgmised töörühmad:

· rahanduse töörühm;

· hariduse töörühm;

· töö-, sotsiaal- ja tervishoiu töörühm;

· transpordi- ja teede töörühm;

· kultuuri töörühm;

· maaküsimuste töörühm;

· keskkonna töörühm

Poolte kokkuleppel võib moodustada teisi töörühmi üles kerkivate küsimuste arutamiseks.

13. Töörühma esimeheks on vastava valdkonna minister või ministri poolt volitatud ministeeriumi esindaja, kaasesimeheks üks töörühma kuuluv Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni liige. Kõikidesse töörühmadesse kuuluvad Rahandusministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad.

14. Vastavalt probleemide iseloomule kaasatakse töörühma koosolekutele vastava valitsemisala küsimuste korraldamise eest vastutavad ministrid.

15. Töörühma koosoleku kokkukutsumise ning selle tehnilise teenindamise ja protokollimise tagab vastav Vabariigi Valitsuse poolne töörühma juht. Vähemalt ühe osapoole taotlusel koosolek lindistetakse. Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni esindaja kirjaliku taotluse korral on Valitsuse poolne töörühma juht kohustatud töörühma koosoleku 10 tööpäeva jooksul kokku kutsuma. Esitatavad materjalid, mis tulevad arutamisele järjekordsel koosolekul, edastatakse ettekandjate poolt läbirääkimiste pooltele hiljemalt 3 tööpäeva enne koosoleku toimumist. Erandkorras võib mõlema poole juhi nõusolekul materjalid esitada 1 tööpäev enne koosoleku toimumist.

16. Töörühmad töötavad läbi poolte seisukohad ja esitavad läbirääkimiste voorus arutusele tulevates asjades seisukohad ja ettepanekud vähemalt kolm tööpäeva enne vastavat läbirääkimiste vooru. Valdkonnaspetsiifiliste küsimuste eelnevaks läbitöötamiseks võidakse töörühmade juurde moodustada ekspertgruppe või alatöörühmi, kes esitavad omapoolse töö tulemused vastavale töörühmale seisukoha võtmiseks.

17. Töörühmade koosolekut juhatavad delegatsioonid kordamööda. Töörühmade töö protokollitakse, märkides ära arutatud küsimused, saavutatud kokkulepped ning lahkarvamused (kui pooled jäid eriarvamusele).

18. Järgnevaks aastaks eelarvete tasandusfondi määratavate ja muude kohalike omavalitsuste eelarvetega seonduvate riigieelarve vahendite suuruse määratlemisega seotud töörühmade otsused ja lahkarvamused, samuti riigi eelarvestrateegia ja riikliku arengukavaga seotud töörühmade otsused ja lahkarvamused esitatakse kirjalikult töörühma esimehe ja kaasesimehe poolt ühiselt allkirjastatuna vastava valitsemisala küsimuste korraldamise eest vastutavale ministrile, regionaalministrile ja rahandusministrile.

19. Töörühma koosoleku protokoll koostatakse neljas eksemplaris, millest üks jääb asjaomasele ministrile, teine Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse osakonnale, kolmas Eesti Linnade Liidu Büroole ning neljas Eesti Maaomavalitsuste Liidu Büroole. Töörühma koosoleku protokoll koostatakse 2 tööpäeva jooksul pärast töörühma koosoleku toimumist ja saadetakse elektrooniliselt paranduste tegemiseks töörühma liikmetele. Protokollile kirjutavad alla töörühma juht ja protokollija üldjuhul viie tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist. Vaidlused protokolli osas lahendatakse vastavalt lindistuse sisule.

IV LÄBIRÄÄKIMISTE TULEMUSED

20. Pooled esitavad läbirääkimiste esimesele istungile ettepanekud läbiräägitavate teemade kohta.

21. Järgnevaks aastaks eelarvete tasandusfondi määratavate ja muude kohalike omavalitsuste eelarvetega seonduvate riigieelarve vahendite suuruse määratlemisega seotud, samuti riigi eelarvestrateegia ja riikliku arengukavaga seotud läbirääkimiste tulemused fikseeritakse  vaheprotokollis, kus sätestatakse osapoolte vaheliste läbirääkimiste hetkeseis, läbirääkimise teemad ning mis kirjutatakse alla ning esitatakse vastavate valitsemisalade küsimuste korraldamise eest vastutavatele ministritele hiljemalt üks nädal enne ministeeriumite eelarvetaotluste esitamist  Rahandusministeeriumile.

Läbirääkimiste vaheprotokollile kirjutavad alla Vabariigi Valitsuse poolt määratud ministeeriumidevahelise komisjoni esimees ning Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu volitatud esindajad - Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni liikmed.

22. Kokkuleppe ja/või lahkarvamustena fikseeritud läbirääkimiste lõplikud tulemused kirjutatakse alla hiljemalt üks nädal enne riigi eelarvestrateegia ja riigieelarve eelnõu esitamist kinnitamiseks Valitsuse istungil. Läbirääkimiste lõplikele tulemustele kirjutavad alla Vabariigi Valitsuse poolt määratud ministeeriumidevahelise komisjoni esimees ning Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu volitatud esindajad - Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni liikmed. Läbirääkimiste lõplikud tulemused antakse ministeeriumidevahelise komisjoni esimehe ning Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu volitatud esindajate - Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni juhtide poolt üle peaministrile.

23. Tulenevalt Riigieelarve seaduse § 9-st antakse läbirääkimiste kokkulepe ja/või fikseeritud lahkarvamused üle Vabariigi Valitsusele esitamiseks Riigikogule koos järgneva aasta riigieelarve seaduse eelnõuga.

24. Ministeeriumidevahelise komisjoni esimees teavitab Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni sõlmitud kokkuleppeid ohustavatest Riigikogu või Vabariigi Valitsuse eelnõudest või otsustest.

 

Jaan Õunapuu                  Jaanus Tamkivi                 Kurmet Müürsepp

Regionaalminister,            Eesti Linnade Liidu            Eesti Maaomavalitsuste

Vabariigi Valitsuse            juhatuse esimees               Liidu esimees

ministeeriumidevahelise      

komisjoni esimees

 

 

 

 

 

 

 

 

 


24.04.2006

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit