Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2006 Brüssel


30. jaanuar –3. veebruar 2006
Print

E-nädalakiri 4/2006
  
 
Sisukord:

1. CEMR-i tööandjate platvormi koosolek.
2. Kohalike ja regionaalsete omavalitsuste sektoriaalse sotsiaaldialoogi komitee plenaarkoosolek.
3. CEMR-is tööhõive ja sotsiaalpoliitika töögrupi koosolek.
4. Regioonide Komitee poliitiliste gruppide esimeeste valimistest
5. Valge raamat Euroopa teabevahetuspoliitika kohta.
6. Euroopa Komisjoni ettepanek uueks institutsioonidevaheliseks kokkuleppeks
7. Euroopa Komisjoni projekt võrdlusuuringutest soodustamisest kohalik tööhõive edendamisel
8. Konverentsid, seminarid

1. CEMR-i tööandjate platvormi koosolek
30. jaanuaril toimus Euroopa Kohalike ja Regionaalsete omavalitsuste Nõukogu
(CEMR) Tööandjate platvormi koosolek, kus osales ka Eesti Linnade Liidu esindajana
Ille Allsaar. Kohtumist juhatas Kelvin Scorer Suurbritaania kohalike omavalitsuse tööandjate organistasiooni nõunik. 

Koosolekul arutati CEMR-i tööandjate platvormi ja  Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse sotsiaalasjade komitee (CEEP-SAC - European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest, Social Affairs Committee)  sotsiaalvaldkonna alast koostöölepingut. Leping hinnati positiivseks, sest see võimaldab laiendada koostööpartnerite ringi. Tehti ettepanek töögrupis käsitleda tulevikus senisest laiemat koostööringi, mitte kontsentreeruda vaid kollektiivsetele läbirääkimistele. Üheks võimaluseks on  inimressursside arendamine, mis aitaks sotsiaaldialoogi kaudu sotsiaalvaldkonna probleeme paremini lahendada.

Rootsi omavalitusliidu esindaja Claes-Håkan Jacobsson tutvustas Tööandjate Platvormi uue juhataja kandidaati – Åke Hillmanit. Åke Hillman on sotsiaaldemokraat, töötanud poliitilistes ametites Västeråsi kohalikus omavalitsuses ja Mälardali regionaalses omavalitsuses ning on praegu CEEP`i Rootsi sektsiooni esimees ning üleriigilse omavalitsusliidu juhatuse liige.

Kohtumisel osalseid vaatlejatena kaks Eurioopa Komisjoni tööhõive, sotsiaal ja võrdsete võimaluste peadirektoraadi esindajat. Kohtumisel rõhutati  vajadust kaasata koostööse rohkem liikmesriike, peaaegu esindamata on Lõuna-Euroopa liikmesriigid. Arutlusel oli ka kohalike ja regionaalsete omavalitsuste sotsiaaldialoogi tööprogramm aastateks 2006-2007.

2. Kohalike ja regionaalsete omavalitsuste sektoriaalse sotsiaalse dialoogi komitee plenaarkoosolek

31. jaanuaril toimus Brüsselis Euroopa kohalike ja regionaalsete omavalitsuste sektoriaalse sotsiaalse dialoogi komitee plenaarkohtumine, kus osalseid CEMR`i ja EPSU (European Federation of Public Service Unions – Euroopa Avalike Teenuste Ametiühingute Föderatsioon) esindajad erinevatest liikmesriikidest. Kohtumisel arutati uut 2006-2007 aasta tööprogrammi ning tehti parandusi kavandatud tegevusplaani.  Aasta 2007 on kuulutatud võrdsete võimaluste Euroopa Aastaks, mis puudutab eelkõige puuetega inimesi, etnilisi vähemusi ja kolmandatest maadest pärit immigante. Kaheaastase perioodi tegevused on suunatud sotsiaaldialoogi tugevdamisele uutes liikmesriikides ja kandidaatmaades, kohalike ja regionaalsete omavalitsuste reformiprotsessi toetamisele avalike teenuste alal, võrdsete võimaluste edendamisele ja teenuste osutamisega seonduvate kogemuste vahetamisele ja sellealase uurimistöö koostamisele.

3. CEMR-is tööhõive ja sotsiaalpoliitika töögrupi koosolek.

1. veebruaril toimus CEMR-is tööhõive ja sotsiaalpoliitika töögrupi koosolek, kus aruteluteemaks oli Lissaboni strateegia kohalik ja regionaalne dimensioon, migrantide integreerimist käsitlevad Euroopa Komisjoni ettepanekud, demograafiliste muutustega seonduvad küsimused Euroopas. 2006.aasta sügisel on kavas korraldada Brüsselis konverents teemal „Lissaboni strateegia territoriaalne dimensioon”, mis annaks ülevaate kohalike ja regionaalsete omavalitsuste panusest konkurentsivõime ja sotsiaalse kaasatuse edendamisel. Ürituse korraldajateks on CEMR`i Tööandjate platvorm ja ühtekuuluvuspoliitika töögrupp. 2005. aastal viidi saksa, hispaania, soome ja tšehhi omavalitsustes läbi uurimus omavalitsuste kompetentsi valdkonnas, mille tulemit esitletakse 10.-12. mail Innsbruckis CEMR`i peaassambleel.

2003. aastal loodi CLRAE (Congress of Local and Regional Authorities of Europe - Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongress) algatusel Stuttgardis CLIP (Cities for Local Integration Policy) võrgustik. 2005. a. alustati integratsioonialast projekti,  millega soovitakse luua andmebaasi Euroopa kohaliku tasandi integratsioonipoliitika kohta, samuti töötada välja indikaatorid hindamaks integratsioonipoliitikat linnades. Võrgustik soovib uurimusse lülitada lisaks 6 keskmise suurusega omavalitsust, kellest üks peaks esindama uut liikmesmaad. Ettepanekuid oodatakse 10. veebruariks.

Aasta 2006 on kuulutatud Euroopa töötajate liikuvuse aastaks. Selle eesmärk on suurendada teadlikkust ja arusaamist sellest, millised eelised on välismaal ja uues ametis töötamisel. Kõnealuse aasta kuue miljoni euro suurusest eelarvest eraldatakse 4 miljonit liikuvusalase teadlikkuse suurendamise projektidele konkursikutse raames.

Euroopa aasta ametlik väljakuulutamine toimub Brüsselis 23. ja 24. veebruaril 2006. Muude tähtsate sündmuste hulka kuulub esimene Euroopa tööturumess 29. ja 30. septembril 2006, mille raames korraldatakse üheaegselt tööturumesse umbes 100 Euroopa linnas.

4. Regioonide komitee poliitiliste gruppide esimeeste valimistest
15.-17. veebruaril toimuva Regioonide Komitee  63. plenaaristungit eel toimuvad poliitiliste gruppide esimeeste valimised. Regioonide Komitees on neli poliitilist rühma: Euroopa Rahvapartei - EPP, Euroopa Sotsialistide Erakond  - PES, Euroopa demokraatide ja liberaalide liit  - ALDE ja Liit Rahvusriikide Euroopa eest – Euroopa Allianss UEN-EA. Poliitiliste rühmade liikmed kohtuvad tavaliselt enne olulisi koosolekuid, et kujundada välja ühisseisukohad asjakohastes küsimustes. 1.veebruaril valiti UEN-EA poliitilise grupi presidendiks Fianna Fail, Dun Laoghaire Rathdowni maakogu ja Dublini regionaalse omavalitsuse liige ning 2.veebruaril Rotterdami linnapea Ivo Opstelten  ALDE poliitilise grupi presidendiks.   

Täiendav teave

5. Valge raamat Euroopa teabevahetuspoliitika kohta

1. veebruaril võttis Euroopa Komisjon  vastu valge raamatu Euroopa teabevahetuspoliitika kohta. 2005. aasta juulis avaldas Komisjon  vastava kommunikatsiooni tegevuskava eesmärgiga lähendada Euroopa Liitu kodanikele ja parandada teavitustööd institutsioonide tegevusest. Valge raamatu eesmärk on   koondada ühenduse institutsioone ja ameteid, liikmesriike, piirkondlikke ja kohalikke võimuorganeid, parteisid ja kodanikuühiskonda inimeste teadlikkuse ja Euroopa Liidu poliitikates  osalemistahte tekitamiseks.

Valges raamatus pakutakse välja viis valdkonda, kus tuleks ühiselt tegutseda: 1)  ühiste põhimõtete koostamine Euroopa küsimuste edastamismeetmete jaoks; 2) otsustamisõiguse andmine kodanikele; 3) töö meedia ja uute tehnoloogiatega; 4) avaliku arvamuse mõistmine ja 5) koostöö.

Arutelu valge raamatu üle kestab kuus kuud. Iga töövaldkonna jaoks koostatakse konkreetsed tegevuskavad. Euroopa kodanikud ja sidusrühmad on oodatud avaldama arvamust mitmekeelsel veebilehel.

6. Euroopa Komisjoni ettepanek uueks institutsioonidevaheliseks kokkuleppeks

Läbirääkimised kolme EL põhiinstitustiooni: nõukogu, Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel tuleb käesoleva aasta aprilliks lõpule viia, et Euroopa kodanikud saaksid Euroopa programmides osaleda kohe alates 2007. aasta algusest. Institutsioonidevahelise kokkuleppega  (Inter-Institutional Agreement – IIA) kehtestatakse eeskirjad ja süsteem finantsraamistiku haldamiseks seitsmeaastase perioodi jooksul ja aastaeelarvete koostamiseks. Ilma selle kokkuleppeta ei ole vahendeid, mis võimaldaksid viia ellu laienenud ELi jaoks kavandatud programme, ning kuni pool ELi eelarvest võib jääda täitmata.
Kavandatav institutsioonidevaheline kokkulepe hõlmab ettepanekut suurendada paindlikkusinstrumenti kuni 700 miljoni euroni aastas (seni 200 miljonit eurot) ning laiendada seda kasutusala nii, et see kataks nii üheaastaseid kui mitmeaastaseid vajadusi. Samuti hõlmab kokkulepe  Euroopa üleilmastumisega kohanemise fondi põhieeskirju ja leida vahendeid, millega toetada maailmamajanduse struktuuri põhjalike muutuste tagajärgede all kannatavate töötajate ümberõpet ja aidata neil tööd leida. 2008. või 2009. aastal plaanib komisjon esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjaliku valge raamatu, mis hõlmab kogu eelarve struktuuri, nii kulutusi kui tulusid., sest Euroopa Liidu eelarve, selle koostamise ja raha kulutamise põhimõtted vajavad põhjalikku läbivaatamist.

Komisjoni ettepanek on pälvinud Euroopa Palamendisaadikute kriitika, sest ei arvesta piisavalt seniseid parlamendipoolseid ettepanekuid ega kaasamist 2008-2009.aasta eelarve läbivaatamisse.

Täiendav teave
Täiendav teave 2

7. Euroopa Komisjoni projekt võrdlusuuringutest soodustamisest kohalik tööhõive edendamisel

2004. aasta lõpus käivitus tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraadi projekt „Võrdlusuuringute soodustamine kohaliku tööhõive edendamise raames”. Projekti eesmärgiks oli tõsta teadlikkust võrdlusuuringutest kui olululisest vahendist kohaliku tööhõive edendamise parandamiseks ja aidata kaasa võrdlusuuringute soodustamisele kohalikul tasandil. 2005.a. 15. ja 16. septembril toimus Kopenhaagenis projekti lõppkonverents, mille teesidega saab tutvuda internetis leiduvas broshüüris aadressil http://www.benchmarking-led.dk/, kust  projekti ja konverentsi teesid ka eesti keeles.

8. Konverentsid, seminarid

6. veebruaril kuulutatakse Veneetsias  Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressi poolt ametlikult välja Aadria Euroregioon, mille eesmärgiks on edendada piiriülest koostööd kohalikul ja regionaalsel tasandil keskkonna, turimi, kultuuri, põllumajanduse, kalanduse ja transpordi valdkonnas. Otsus regiooni loomiseks võeti vastu juba 2004.aastal Itaalias Termolis toimunud konverentsil. Organisatsiooni juhiks saab Istria regiooni president Ivan Iakovic.  Piirkonnas elab 20 miljonit elanikku.
Täiendav teave: http://www.adriaticeuroregion.org/en/
Täinedav teave 2

7. veebruaril toimub Euroopa Parlamendis PES  (Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsioon)  grupi seminar “Üldhuviteenused: kelle juhtimisel? Euroopa siseturg või avalik sektor?”. Lissaboni strateegia rakendamisega, mille meetmed majandusliku, tööhõivealase, keskkonna ja sotsiaalreformide vallas toovad kaasa  strukturaalseid reforme, on kaasnenud juriidilised probleemid ja ebakindlus teenuste osutamisel. Sellega seonduvalt korraldab sotsialistide fraktsioon  avaliku arutelu Euroopa Komisjoni Valge raamatu ning avalike-ja erateenuste arengute üle Euroopa Liidus.

9. veebruaril toimub Brüsselis VADEREGIO võrgustiku konverentsile "Local meets Europe", mille eesmärgiks on tutvustada avaliku sektori rolli vastutustundliku ettevõtluse arendamisel.

Avatud Eesti Fond on alates 2005. a algusest Vaderegio võrgustiku juhtgrupi liige ning tutvustanud teemat ka Eesti omavalitsustele. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum on Eestis 2005-2006 aastal toimuv mittetulunduslik projekt, mille eesmärgiks on ettevõtete ja organisatsioonide ühiskondliku vastutuse laiem teadvustamine Eesti ühiskonnas. Ettevõtete ühiskondlik vastutus on  Euroopa Liidu ametlike poliitikate osa, olles kesksel kohal Lissaboni strateegias, mis viitab ettevõtete ühiskondlikule vastutusele kui ühele Euroopa Liidu majanduse konkurentsivõimet tõstvale faktorile.
Täiendav info: www.csr.ee

23. veebruaril toimub Euroopa Parlamendis Euroopa Linnaturvalisuse Foorumi koosolek, kuhu on kutsutud kõik euroopa kriminaalpreventsiooni poliitika osapooled. Foorumi presidendiks on Brüsseli linnapea Freddy Thielemans. Koosoleku tulemit esitletakse  2.-4.novembrini toimuval Saragossa konverentsil. Kohtumine toimub  koostöös Euroopa Parlamendi kodanike õiguste, justiits- ja siseküsimuste komisjoniga, kohal viibib ka Euroopa Komisjoni asepresident justiitsvolinik Franco Frattini.

Täiendav teave

30. märtsil toimub Brüsselis Euroopa Komisjoni poolt rahastatud projekti SILENCE tutvustus, mille eesmärgiks on töötada välja intergreeritud metoodika maapealse transpordi mürataseme mõõtmiseks, tegevuskavades innovaatiliste stateegiate ja praktiliste abinõude väljatöötamine mürareostuse vähendamiseks linnades. Seminaril tutvustakse mürareostuse mõju inimeste tervisele, võimalusi, Pariisi ja Londoni linna tegevuskavasid müra vähendamisel jms. Seminar on tasuta. 

Seminari programm ja registreerimisleht

30-31. märtsil toimub Austrias Grazis ja Sloveenias Mariboris konverents „URBAN Action Congress”, kus tutvustatakse linnade rolli ühtekuuluvuspoliitikas ja Euroopa Liidu poolt rahastatud linnadekeskseid projekte.

Täiendav teave

Koostas:

Anne-Ly Reimaa
Rue de Luxembourg, 3
B-1000 Brüssel, Belgia
e-post: annely.reimaa@ell.ee
03.02.2006


04.02.2006

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit