Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2006 Brüssel


16.-20. jaanuar 2006
Print

E-nädalakiri 2/2006
Sisukord:


1. Seminar Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi kohta  uutele
    liikmesriikidele
2. Uus CEMR`i käsiraamat avalikest  hangetest 
3. Hiina kohalike omavalitsuste delegatsioon CEMR`is
4. Uus suplusvee direktiiv
5. Vaidlused Euroopa Liidu uue finantsperspektiivi üle
6. NEEBOR võrgustiku koosolek
7. Euroopa põhiseduslepingust
8. Konverentsid, seminarid

1. Seminar Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi kohta  uutele liikmesriikidele

* 16. jaanuaril toimus Regioonide komitees teabeseminar Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi kohta  uute liikmesriikide kohalike omavalitsuste ja riiklike omavalitsusliitude Brüsseli esindustele  teemal “Kuidas kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saaksid kasu?”

Uute liikmesriikide liitumisega laienes alates  1. maist 2004   Euroopa Majanduspiirkond (EMP). 28 EMP liikmesriigil on ligipääs Euroopa Majanduspiirkonna ühtsele turule, mida iseloomustavad neli vabadust: kaupade, teenuste, kapitali ja isikute vaba liikumine.  Euroopa Majanduspiirkonna laienemiskokkuleppe kohaselt toetavad kolm Euroopa Liitu mittekuuluvat riiki: Norra, Island ja Liechtenstein kahe uue finantsmehhanismi - Norra finantsmehhanismi ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi - kaudu 13 Euroopa Liidu liikmesriiki (lisaks kümnele uuele liikmesriigile on abisaajateks ka Kreeka, Hispaania ja Portugal). Finantsmehhamismi eesmärgiks on investeeringu- ja arendusprojektide rahastamise kaudu aidata kaasa sotsiaalsete ja majanduslike erinevuste vähendamisele laienenud Euroopa Majanduspiirkonnas ning toetada EL-i uute liikmesriikide püüdlusi täisosaluseks laienenud siseturul, toetada uusi innovatiivseid ideid. Norra ja EMP finantsmehhanisme rakendatakse sarnaste reeglite ja protseduuride alusel.  Huvi on eelkõige idapoolse piiriülese koostöö osasa. Mõlemat finantsmehhanismi haldab Brüsselis asuv Finantsmehhanismide Kantselei (Financial Mechanisms Office – FMO).

Hindamisprotseduuris osaleb ka Norra väisministeerium. Projekti läbivaatamine võib kesta 6-8 kuud. Taotlused tuleb vormistada inglise keeles, oluline on projektide jätkusuutlikkus.
Igas abi saavas riigis koordineerib kõiki avaldusi ja teostab projektide järelevalvet Riiklik Kontaktasutus (National Focal Point – NFP). Riiklik Kontaktasutus koordineerib finantsmehhanismide planeerimist, rakendamist, järelevalvet ja hindamist ning hoolitseb selle eest, et teave finantsmehhanismide kohta oleks kättesaadav potentsiaalsetele taotlejatele ja laiemale avalikkusele. Eesti Riiklikuks Kontaktasutuseks on Rahandusministeerium.

Kokku on  Norra ja EMP finantsmehhanismide kogumaht perioodiks 2004-2009 1,167 miljardit eurot. Eestil on ajavahemikus 2006-2009 võimalik kasutada 32 760 000 eurot. Summa sisaldab ka administreerimis-, järelevalve, hindamise ja projektijärgse hindamise kulusid. Netosumma, mis Eestil on võimalik kasutada projektide rahastamiseks on 30 286 116 eurot ehk 473 874 742,6 krooni.  Projektide miinimum maksumus taotlusvoorus on 250 000 eurot (ca 3 911 650 krooni).

Taotlusvoor loodetakse Eestis avada tõenäoliselt 2006. aasta aprillis või mai alguses. Taotlusvorm ja kõik juhendid on inglise keeles kättesaadavad finantsmehhanismide ametlikult kodulehelt www.eeagrants.org, koostööpartnerite leidmist hõlbustab portaal: www.europaportalen.no

Täiendav teave: Euroopa Majanduspiirkonna sekretariaadi interneti kodulehekülg
Rahandusministeeriumi välisfinantseerimise osakond: http://www.fin.ee/eeagrants

2.Uus CEMR`i käsiraamat avalikest  hangetest 

* 16. jaanuaril toimus Regioonide komitees seminar avalikest hangetest „Ehitada kõikide jaoks” (Build for All), kus keskenduti puuetega inimestega seotud küsimustele ehituste juures. CEMR ja 13 projektis osalenud organisatsiooni on avaldanud käsiraamatu kogemuste kohta, kuidas arvestada puutega inimeste juurdepääsuvõimalusi ühiskondlikes hoonetes ja jälgida sellega seonduvaid Euroopa Liidu direktiive. CEMR`i esindaja Angelika Poth-Mögele rõhutas oma sõnavõtus arhitektuuris  puuetega inimeste liikumisvõimalustega arvestamise olulisust. Seminaril tutvustati Luxemburgi uue filharmooniahoone võimalusi puuetega inimestele.

Projekti teises etapis on kavas tutvustada käsiraamatut liikmesriikides. Aprillist septembrini 2006 on kavas organiseerida 4 vastavateemalist seminari.
Pilootprojekti Build for All toetas Euroopa Komisjon.
Käsiraamat
Täiendav teave

3.Hiina kohalike omavalitsuste delegatsioon CEMR`is

* 17. jaanuaril külastas Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) Hiina kohalike omavalitsuste ametnike delegatsioon. Tegemist on viieaastase koostööprojektiga, mille käigus  Euroopa Komisjon toetab Hiina omavalitsuste õppeprogrammi eesmärgiga arendada Hiina ja Euroopa Liidu omavalitsuste vahelist koostööd ja toetada Hiina maaomavalitsuste institutsionaalset arengut, ametnike koolitust ja omavalitsusuuringuid. Hiina delegatsioon oli huvitatud Euroopa Liidu uute liikmesriikide kogemustest kohaliku omavalitsuse säästliku arengu valdkonnas. Hiinas elab 1,1 miljardit inimest  ja on üle 620 000 külanõukogu.

Täiendav teave

Täiendav teave 2

4. Uus suplusvee direktiiv

18. jaanuaril kiitis Euroopa Parlament heaks uue suplusvee direktiivi. Euroopa Liit on juba aastaid püüdnud välja vahetada olemasolevat suplusvee direktiivi, mis pärineb aastast 1976. Parlament ja nõukogu püüdsid seejuures leida tasakaalu tervishoiustandardite ning haldus- ja finantskoormuse vahel. Direktiiv puudutab nii siseveekogusid kui ka rannikuvett. Hiljemalt 2013. aastast saavad tarbijad enne ujuma minemist kontrollida Euroopa Liidu supluskohtade ohutust Internetis , mis aitab langetada suplejate tervishoiuriski. Vastav teave pannakse üles ka supluskohtadesse. Suplusvee hindamisel  keskendutakse  kahele tervishoiu seisukohast kõige olulisemale näitajale. Varem oli näitajaid 19, millest osad on kaotanud oma tähtsuse.
Läbirääkimised nõukoguga kestsid kolm aastat ning lõppesid standardite karmistamisega, parandamaks suplusvee kvaliteeti terves ELis.

Täiendav teave


5. Vaidlused Euroopa Liidu finantsperspektiivi üle

18. jaanuaril lükkas Euroopa Parlament tagasi Ülemkogul detsembris finantsperspektiivi osas saavutatud kokkuleppe ning kutsub nõukogu üles alustama läbirääkimisi nii vahendite mahu kui ka kulutuste iseloomu osas. Parlament ei pea nõukogu ettepanekut piisavaks, sest selles nähakse kulukohustuste assigneeringutena ette 862,363 miljardit eurot (1,045% ELi RKTst). Parlamendi 5. juunil 2005 vastu võetud seisukoht on, et kulukohustuste assigneeringutena tuleb ette näha 974,837 miljardit eurot (1,18% ELi RKTst).

Parlamendi arvates ei taga kokkulepe  poliitikate elluviimist ja lase ei täita uute liikmesriikide ees võetud kohustusi ega sisalda piisavat ja üksikasjalikku paindlikkusmehhanismi, vankumatut tahet alustada läbivaatamist Euroopa Parlamendi osalusel ega lisameetmeid näiteks selleks, et tagada parem täitmine ja vahendite kulutamise kontroll liikmesriikides. Läbirääkimised jätkuvad esmaspäeval, 23. jaanuaril. Komisjon peaks institutsioonidevahelise kokkuleppe ettepaneku esitama 1. veebruaril.

Osapooled loodavad läbirääkimistega lõpule jõuda kevadiseks Ülemkoguks.

Täiendav teave

6.NEEBOR võrgustiku koosolek

19. jaanuaril toimus Küprose üleriigilise omavalitsusliidu esinduses NEEBOR võrgustiku koosolek, kus arutati 2006.a. tegevusi. Võrgustiku liikmed on huvitatud  piiriülesest koostööst ja sellest tulenevat avaldati soovi kohtuda Euroopa Komisjoni välissuhete peadirektoraadi esindajatega, et saada teavet Euroopa Naabruspoliitika ja selle finantsinstrumentide kohta. Võrgustikul on kavas koostada  oma e-ajaleht ja  otsida võimalusi sekretariaadi töö rahastamiseks. Ungari omavalitsusliidu ettepanekul on  käesoleva aasta sügisel plaanis korraldada Ungaris NEEBOR võrgustiku aastakonverents.

7. Euroopa põhiseduslepingust

19. jaanuaril vastu võetud raportis avaldab Euroopa Patlament arvamust, et peale Rumeenia ning Bulgaaria liitumist on edasine laienemine Nice'i lepingu alusel võimatu. Tagamaks Euroopa Lidu demokraatlikku ning tõhusat toimimist on saadikute arvates põhiseadust vaja hiljemalt 2009. aastaks.  Euroopa integratsiooni tuleviku küsimuses on vaja ühtsete teemade ja selgete poliitiliste eesmärkidega avalikku arutelu. Euroopa Liidu arenguks on  mitu võimalust - kogu põhiseaduse projektist loobuda; püüda olemasolevat põhisedust ratifitseerida selgitustöö abil, või seda ümber struktureerida v õi hoopis täielikult ümber kirjutada. Parlamendisaadikud eelistavad olemasolev teksti säilitamist ja  põhiseaduse lepingule deklaratsioonide või lisaprotokollide lisamist. Euroopa Liit vajab ulatuslikku avalikku arutelu parlamentaarsete foorumite ning kodanike foorumite näol. Järelemõtlemisperioodi tuleks pikendada, järeldused  teha hiljemalt 2007. aasta teisel poolel ning seejärel jõuda selge otsuseni, kuidas jätkata.

Täiendav teave

8. Konverentsid, seminarid

20.-21. veebruaril korraldab CEMR Regioonide Komitees lõpukonverentsi meeste-naiste võrdõiguslikkust  käsitleva projekti tulemuste tutvustamiseks ja selle käigus koostatud harta esitlemiseks. Poliitilise dokumendi eesmärgiks on võrdse kohtlemise edendamine kohalikes omavalitsustes. Harta on koostatud omavalitsusliitude, omavalitsuspoliitikute ja ekspertide poolt.  Harta ametlik vastuvõtmine toimub käesoleva aasta mais toimuval CEMR`i üldassambleel.

Täiendav teave


Koostas:
Anne-Ly Reimaa
Rue de Luxembourg, 3
B-1000 Brüssel, Belgia
e-post: annely.reimaa@ell.ee
20.01.2006

 


22.01.2006

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit