Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2005 Brüssel


12.-19. detsember 2005
Print

* 12. detsembril toimus Regioonide Komitees põhiseaduse ja Euroopa valitsemisasjade komisjoni (CONST) koosolek, kus arutati komisjoni strateegilist tööprogrammi 2006. aastaks, põhiseaduse lepingu protsessi arengut, eelnõud uue 2007-2013 raamprogrammi „Turvalisuse ja vabaduste kaitse” kehtestamiseks, mis on kavas vastu võtta 16.-17. veebruaril 2006 toimuval täiskogu istungil.

Euroopa Komisjoni esindaja kutsus kohalikke omavalitsusi üles esitama visioone ja initsiatiive volinik Margot Wallströmi Plaan D (demokraatia, dialoog ja diskussioon) elluviimiseks. D-kava rakendamist rahastatakse 2006. aastal pressi ja teabe peadirektoraadi sisevahendite ümberpaigutamise teel programmi Prince eelarvest. Euroopa Komisjon korraldab 9. mail 2006 Brüsselis Euroopa Liidu teemalise konverentsi „Euroopa Päev”, et arutada koos kodanikuühiskonna, kodanike ja valitud esindajate, liidu intitutsioonide ja organisatsioonidega Euroopa tuleviku üle. Kavandatakse ka Europe Direct keskuste suuremat kasutamist piirkondlikes üritustes.

Kõlama jäi Saksamaa delegatsiooni liikmete Karl-Heinz Klär`i ja Schneider`i  seisukoht, et Euroopa on jätkuvalt kriisis. Rohkem tuleb tähelepanu pöörata suhtlemisele kodanikega, vahendada selgemalt EL poliitikaid rahvusriikides. Globaliseerumine ja 2004. a. aset leidnud laienemine on tekitanud  ebakindlustunde ja inimesed ei toeta Euroopa institutsioonide poliitikaid.

Pärastlõunasel sessioonil aset leidnud eelnõu “Euroopa Parlamendi resolutsioon vähemuste kaitse ja diskrimineerimise vastase võitluse kohta laienenud Euroopa Liidus”  arutelu keskendus vähemuskeelte ja integratsioonipoliitikatele kohalikul tasandil. Vastavalt Euroopa Parlamendi mandaadile tuleks hinnata vähemuste kaitse alase kohaliku ja regionaalpoliitika positiivseid ja negatiivseid kogemusi ja kasutada neid diskrimineerimisvastase poliitikate programmide väljatöötamisel ajavahemikus 2007–2013. Regioonide Komitee toetab vähemustele mõeldud abiprogrammide ja diskrimineerimisvastase poliitika piisavat rahastamist kohalikul ja piirkondlikul tasandil, eelkõige ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Sotsiaalfondi kaudu. Arvamus on kavandatud vastu võtta 14.–15. juunil 2006 toimuval täiskogu istungil.

Täiendav teave:
http://www.toad.cor.eu.int/CORViewDoc.aspx
http://www.toad.cor.eu.int/CORViewDoc.aspx

* 13. oktoobril 2005 avaldas Euroopa Komisjon D-plaani, mille eesmärgiks on algatada debatte liikmesriikides Euroopa Liidu tuleviku üle. Seoses sellega korraldab Regioonide Komitee 25. jaanuaril 2006 konverentsi „Communicating Europe – Going local”, kuhu oodatakse kohalike ja regionaalsete omavalitsuste ja omavalitsusliitude esindajaid, kelle vastutusalasse kuulub kampaaniate korraldamine koostöös Euroopa Komisjoniga. Konverentsil antakse ülevaade Plaan-D elluviimiskavast, selle administratiivsetest ja finantsilistest võimalustest.

*  1. jaanuaril 2006 saab Euroopa Liidu eesistujariigiks Austria. Ettevalmistamisel on 17. märtsil Viinis toimuv seminar „Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste panus vähemuste õiguste kaitsesse Euroopa Liidus” koostöös Euroopa Rassismi- ja Ksenofoobia Seirekeskusega ja 18.-19. aprillil 2006 Austrias Pöltenis toimuv subsidaarsuse teemaline konverents, mille ettevalmistamisesse on  kaasatud ka Regioonide Komitee rõhutamaks piirkondade ja kohalike omavalitsuste rolli subsidaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete elluviimisel.

* 12. detsembril külastasid Eesti omavalitsusliitude Brüsseli kontorit Leedu omavalitsusliitude esindajad Auste Tamulynaite ja Arunas Grazulis, et tutvuda  esinduse töö ja kogemustega. Leedu omavalitsusliit plaanib oma Brüsseli esinduse avamist 2006. a. teises pooles. Praegu puudub Leedul ka Vilniuse esindus Brüsselis.

14. detsembril kiitis Euroopa Parlament heaks direktiivi eelnõu, mis peaks ergutama liikmesriike energiat säästma ning tõhusamalt kasutama eratarbijate tasemel ning avalikus sektoris. Sellega loodetakse säästa Euroopa Liidus 20-30% energiat. Selleks, et tagada riiklike eesmärkide täitmist, on liikmesriigid kohustatud vastu võtma pikaajalisi energiatõhususe tegevuskavasid (EEAP), millest esimene peab olema komisjonile esitatud enne 30. juunit 2007, teine enne 30. juunit 2011 ja kolmas enne 30. juunit 2014.

Tegevuskavade raames peavad liikmesriigid endale seadma kolme-aastaste perioodide kaupa vahe-eesmärgid ning kirjeldama meetmeid, mida kavandatakse eesmärkide saavutamiseks. Tegevuskavad esitatakse komisjonile hindamiseks ja heakskiitmiseks. Kui liikmesriik eesmärke ei täida, siis on komisjonil võimalik nõuda lisameetmete rakendamist, ning sellisel juhul ei ole eesmärgid enam orienteeruvad, vaid siduvad. Liikmesriigid peavad direktiivi hakkama rakendama kaks aastat pärast selle jõustumist, erandiks on esimene tegevuskava, mis tuleb esitada 30. juuniks 2007.
Täiendav teave

* CEMR-i (Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalistuste Nõukogu) kodulehelt
võib leida eestikeelse ülevaate järeldustest, mis võeti vastu 13. oktoobril 2005
Budapestis toimunud konverentsil ”Sotsiaalse dialoogi tugevdamine uute liikmesriikide ning kadidaatriikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste sektoris.” Uurimus käsitleb kohalike ja piirkondlike omavalitsuste arengut, rolli ja vastutusalasid sotsiaalse dialoogi ja kollektiivläbirääkimiste valdkonnas ja kõnealust sektorit mõjutavaid tendentse. Dokument annab ka ülevaate kolmeteistkümne riigi omavalitsusstruktuurist, rahastamisallikatest, tööhõivest jms. Uurimust rahastas Euroopa Komisjon.

Täiendav teave:
http://www.ccre.org/docs/EE_Overview_of_findings_final.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/EE_report_SD_LRG_Conf_Oct_05.pdf

* Regioonide Komitee president Peter Straub tervitab uues 2007-2017. a. finantsperspektiivis sel nädalavahetusel saavutatud liikmesriikide vahelist  kokkulepet, mis võimaldab alustada uute struktuurifondide programmidega. Esimene uuel aastal aset leidev institutsioonidevaheline eelarvet käsitlev kohtumine toimub 24. jaanuaril. Järgnevaks finantsperioodiks on ette nähtud 862 miljardit eurot, millest ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitikale suunatakse 308 miljardit. Suurbritannia viimane ettepanek taastas ka uutele riikidele mõeldud 5,3 miljardi suuruse regionaalabi fondi. Slovakkiale, Leedule ja Bulgaariale eraldati 1,4 miljardi euro suuruses täiendavat abi nõukogudeaegsete tuumaelektrijaamade demonteerimiseks.
Täiendav teave: http://www.cor.eu.int/en/press/press_05_12143.html

* 19. detsembril toimus NEEBOR võrgustiku koosolek Kagu-Soome ja Peterburi esinduses, kus arutati koostöö tulevikusuundi. Otsustati 2006. aasta algul määratleda 2-3 prioriteetset valdkonda, mis ühtiksid Euroopa Komisjoni 2006. a. tööplaaniga. Samuti on jaanuaris plaanis välja anda võrgustiku häälekandja detsembris toimunud algusseminari tutvustamiseks. Lehe toimetamise võtab enda kanda Küprose omavalitsusliitude esindaja Fanourious Pantelogiannis. Kõne all oli ka uue sekretariaadi leidmine, sest Ungari regioonide esindus ei saa enam sekretariaadi funktsioone täita seoses struktuuri reformimisega. Töölt lahkub ka senine Kagu-Soome ja Peterburi regiooni esindaja Urpo Moisio, ehkki arutlusel oli ka nimetatud esinduse kasutamine 2006. a. NEEBOR võrgustiku sekretariaadina. NEEBOR võrgustiku uus koosolek toimub 19. jaanuaril 2006 Eesti üleriiklike omavalitsusliitude esinduses.

Rahulikke jõulupühi ja kaunist aastavahetust!

Anne-Ly Reimaa

Rue de Luxembourg, 3
B-1000 Brüssel
Belgia

annely.reimaa@ell.ee
19.12.2005


27.12.2005

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit