Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2005 Brüssel


21.-25. november 2005
Print

· Balti meri piirneb üheksa maaga, millest kaheksa on EL liikmed. Taas on tõusmas päevakorda Põhjadimensioon seoses Soome ja Saksamaa eesistumisega 2006. ja 2007. aastal. Komisjoni ja Euroopa Parlamendi presidentidele esitatakse 2005. a. novembris seitsme parlamentääri poolt koostatud dokument, mis käsitleb Balti mere regiooni Euroopa strateegiat, mille töögruppi juhatab Toomas Hendrik Ilves. Dokumendi koostanud saadikud kuuluvad parlamendis Balti sisegruppi (Baltic intergroup) ja strateegia koostamisel on errilist rõhku pandud keskkonna, majanduse, hariduse ja julgeoleku küsimustele.

Täiendav teave:

· 14.-17. novembril Strasbourgis toimunud Euroopa Parlamendi täiskogul võeti vastu resolutsioon Põhjamõõtme tuleviku kohta. ELi laienemine muutis Põhja-Euroopa geopoliitilist kaarti ja 10 uue riigi liitumine on nihutanu ELi geograafilise keskme kirde suunas. Põhjamõõde toob endaga kaasa nii uued võimalused kui väljakutsed. See puudutab uute barjääride esilekerkimise vältimist ELi ja tema põhjanaabrite vahel. Laienemine on andnud ka uue tähenduse koostööle Läänemere piirkonnas, kuna kõik Läänemere-äärsed riigid peale Venemaa kuuluvad Euroopa Liitu. See teeb vajalikuks Põhjamõõtme raames eraldi Läänemere-strateegia väljatöötamise. Põhjamõõde on alates selle loomisest 1999. aastal  olnud tõhus ning poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse väärtusega, kuna ta hõlmab  Euroopa piirkonda, millel on tohutu potentsiaal tulevaseks koostööks Venemaa, Islandi ja Norraga.

Täiendav teave

· 15. novembril võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni  globaliseerumise sotsiaalse mõõtme kohta. Resolutsioonis rõhutatakse, et globaliseerumine ei peaks tähendama ainult seda, et EL saab rohkem Euroopast väljapoole müüa. Kolmanda maailma riikidele tuleb anda võimalus müüa rohkem Euroopa Liidulele, et parandada nende majanduskasvu, tööhõivet ning sotsiaalset kaasatuse taset. Samuti on vaja reformida ühist põllumajanduspoliitikat on vaja reformida ja kujundada edukaks kampaania "Jätkem vaesus möödanikku". Muudetud Lissaboni strateegia võib osutuda kasulikuks vahendiks globaliseerumise mitmetele väljakutsetele vastamisel. Resolutsioonis pööratakse tähelepanu ka migratsioonipoliitikale, mis võtaks arvesse riikide tööturu vajadusi ning kaitseks ka võõrtööliste ja nende perekondade õigusi.

Täiendav teave

· Euroopa Parlament ja Nõukogu on teinud otsuse, millega kehtestatakse konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm (2007-2013) KOM  (2005) 121 lõplik – 2005/0050(COD). Komisjon on eraldanud kogu programmi elluviimiseks 2007.-2013.aastal 4.2 miljardit eurot. Kõnealusest summast on 2631 miljonit eraldatud ettevõtluse ja uuendustegevuse programmile ja sellest omakorda 520 miljonit eurot ökouuenduste edendamiseks, 801,6  miljonit eurot info- ja sidetehnoloogiapoliitikate toetusprommiks ja 780 miljonit eurot programmile “Arukas energeetika”. Teatud tegevustes võivad osaleda ka kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, kellele on piirkondliku konkurentsivõime tugevdamine peamiseks vahendiks arengu planeerimisel.


· 22.novembril toimus Taani regioonide ja omavalitsuste esinduses ELAN (Euroopa kohalike omavalitsuste koostöövõrgustik) võrgustiku koosolek. Koosolekul arutati 16.-17. oktoobril toimunud Regioonide Komitee täiskogu järgset struktureeritud dialoogi. CEMR- i esindaja kritiseeris toimunut, sest kohtumisel osales suhteliselt vähe delegaate. José Manuel Barroso  vastused olid üldsõnalised, sõna võttis ja küsimusi esitas 20 omavalitsusliitu- ja organisatsiooni. Otsustati teha ettepanek Regioonide Komiteele struktureeritud dialoogi aja ja koha muutmiseks, sest täiskogu järgselt ja liialt suures saalis kannatab kohtumise kvaliteet. Küsimused Komisjoni presidendile tuleks eelnevalt kirjalikult esitada.

· Norra regioonide ja omavalitsuste liit plaanib 2006.a. jaanuari lõpus uutele liikmesriikidele korraldada Brüsselis seminari Norra finantsmehhanismi kasutamise kohta.

· 9.-10.märtsil 2006 korraldab Rootsi regioonide ja omavalitsuste liit Regioonide Komitees konverentsi ”Meid on vaja”, mis tutvustab Brüsselis asuvate üleriigiliste omavalitsusliitude esinduste tööd ja panust kohalike omavalitsuste kaasamisel eurointegratsiooni protsessi.

· 26. jaanuaril korraldab Rootsi regioonide ja omavalitsuste liit Brüsselis sotsiaalmajanduse alase seminari, kus põhirõhk on rootsi e-tervise teenuste tutvustamisel . Mätsis-aprillis on kavas korraldada koduvägivalla teemaline seminar. Amnesty International on teinud Rootsile etteheiteid kodusele vägivallale vähese tähelepanu eest. Ja see on vallandanud laialdase debati. Meeleldi kuulatakse ka teiste maade näiteid.

· Patarei direktiivi CEMR-is arutusel, soovitakse konkreetseid näiteid omavalitsustelt, kuidas toimub p. Kogumine ja ümbertöötlemine.

· CEMR tuli välja uue algatusega luua linnade võrgustik, mis vahetaks kogemusi ja tegeleks migramtide integreerimisega. Prantsusmaal toimunu eeldab antud teemale suurema tähelepanu pööramist. Antud teemale on üleeuroopaliselt vähe tähelepanu pööratud. Euroopa Komisjon on vastu võtnud  2005.a. 1.septembril vastava dokumendi: Common Agenda for integration Framework for Intergation of Third-Country Nationals in the European Union. COM (2005) 389 final (Integreerimise raamistiku ühine kord kolmandate riikide rahvuste integreerimiseks Euroopa Liidus).

· Suurbritannia esindaja Helen Jacksoni ettepanek LEADER programmile tõsta kasutusalade elanikkonna arvu, sest Suurbritannia ei saa antud meedet kasutada.

Konverentsid

· 23.-25. novembril toimub Strasbourgis, Euroopa Parlamendis  Euroopa Regioonide Assamblee (AER) 20.aastapäeva tähistav konverents. Konverentsi läbiv teema on regioonide konkurentsivõime, detsentraliseerimispoliitika ja subsidaarsus, ettevõtlus ning innovatsioon kohalikul tasandil.

AER on Euroopa suurim regioonidevaheline koostöövõrgustik, mis esindab 12 organisatsioonija  250 regiooni 30 maalt. Baltimaadest kuulub AER-i vaid Leedu.
Täiendav teave: http://www.cor.eu.int/en/press/highlights.htm

· 29. novembril toimub Londonis subsidiaarsuse alane konverents, mille organiseerijaks on Regioonide Komitee Lordide Koja ja  Suurbritannia eesistumise egiidi all. Eelmisel nädala toimunud plenaaristungil rõhutas Regioonide Komitee president Peter Strab, et 70% EL seadusandluse rakendatamise eest on vastutavad  regionaalséd ja kohalikud omavalitsused. Tema sõnul tõstaks subsidaarsuse printsiibi jälgimine kodanike usaldust EL suhtes.
Konverents keskendub kolmele teemale: rahvuslike ja regionaalsete parlamentide roll EL seadusandluse kujundamisel, parem seadusandus ja regulatsioon, Regioonide Komitee väljakutsed subsidaarsuse alal.
Täiendav teave: http://www.cor.eu.int/en/press/press_05_11136.html 

· 2. detsembril toimub Regioonide Komitee territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika komisjoni COTER 19.koosolek, millele järgneb struktureeritud dialoog  merenduspoliitikast  komisjoni volinik Joe Borgiga. Täiendav info

· Euroopa Komisjon on välja tulnud kahe uue ühtekuuluvuspoliitikat puudutava algatusega JASPER (Joint Assistance for Preparing Projects in European Regions) ja JEREMIE  (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) , et paremini kasutada  olemasolevaid ressursse Lissaboni strateegia elluviimiseks.  JASPER`i eesmärgiks on aidata Kesk- ja Ida-Euroopa kohalikke omavalitsusi struktuurifondide projektide ettevalmistamisel, olla vahendiks töökohtade loomisel. JEREMIE on loodud koostöös Euroopa jInvesteerimispangaga ja aitab täiendada  riskikapitali osa väike- ja keskmise suurusega ettevõttete jaoks.

Täiendav teave: http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=640

· 11.-14. juunil 2006 toimub Lahtis rahvusvaheline konverents ettevõtlusinkubatsiooni teemal. Konverentsi korraldajaks on FINPIN-võrgustik, mille eesmärgiks ettevõtlust toetavate tegevuste arendamine. Oma tegevuse laiendamiseks ja konverentsi ettevalmistamiseks otsitakse partnereid, kes tegelevad polütehnilise keskkonna arendamisega. Kontaktisik Sakari Kuvaja Lahti Innovatsioonikeskusest, e-post: sakari.kuvaja@lamk.fi

Täiendav teave: www.finpin.com

· Euroopa Komisjon kutsub üles pöörama suuremat tähelepanu keelte uurimisele, mitmekeelsuse arendamisele ja keeleõppe tõhusamaks muutmisele. Euroopa kultuurivolinik Ján  Figel rõhutab lingvistilise mitmekesisuse olulisust, mis aitaks kaasa Euroopa majanduse konkurentsivõime tõstmisele.

Täiendav teave

Kohtumised, teated

· 21. novembril külastas Eesti omavalitsusliitude Brüsseli esindust uue EL-teemalise ajakirja “European Agenda” toimetaja Ina Malcherek. Ajakiri on Saksamaa orientatsiooniga, eesmärgiks teavitada riigi- ja kohalike omavalitsuste poliitkuid, parlamendiliikmeid, ettevõtteid Brüsselis toimuvast poliitilisel tasandil. Ajakiri hakkab ilmuma kaks korda kuus.
Senised ajakirjad European Voice, E!Sharp, European Voice, The Bulletin on peamiselt brittide häälekandjad, olles samal ajal tugeva eurokriitilise hoiakuga.
European Voice on huvitatud koostööst uute liikmesriikidega. Intervjuud uute liikmesriikide võtmeisikutega, uudised sündmustest Brüsselis ja Eesti välispoliitikast on teretulnud.

Täiendav teave: www.european-agenda.com

· Londoni linnavalitsuste liidu Euroopa teenuste assotsiatsioon (Association of London Government European Service’s) avaldab kord kahe kuu jooksul uudiskirja, millega saab tutvuda internetiaadressil: www.alg-europe.gov.uk/publications.htm Uudiskirjas kajastatakse EL positsioonipabereid, toimuvaid üritusi ja uudiseid parlamendiliikmetelt.
Novembri ja detsembrikuu bülletään

Koostas:

Anne-Ly Reimaa
25.11.2005
E-mail: annely.reimaa@ell.ee


12.01.2006

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit