Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
    2018
    Arhiiv 2015
    Arhiiv 2014
    Arhiiv 2012
    Arhiiv 2011
    Arhiiv 2010
    Arhiiv 2009
    Arhiiv 2008
    Arhiiv 2007
    Arhiiv 2006
    Arhiiv 2005
    Arhiiv 2004
    Arhiiv 2003
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Arhiiv > Arhiiv 2005


EK hariduse ja kultuuri peadirektoraadi konkursikutse
Print

HARIDUSE JA KULTUURI PEADIREKTORAADI KONKURSIKUTSE NR 59/05


Ü
HENDUSE TEGEVUSPROGRAMM, MILLEGA TOETATAKSE AKTIIVSE EUROOPA KODAKONDSUSE VALDKONNAS TEGUTSEVAID ORGANEID

„Aktiivse Euroopa kodakondsuse vallas üldisi Euroopa huve või kõnealuses valdkonnas Euroopa Liidu tegevuse raamesse kuuluvat eesmärki järgiva organi aasta tööprogramm“

Eelarvepunktid 15 060103 / 15 060105

1. ÜLDEESMÄRK - VALDKONNAD

1.1 Üldeesmärk

Otsuses 2004/100/EÜ sätestatakse „ühenduse tegevusprogramm, millega toetatakse aktiivse Euroopa kodakondsusega tegelevaid organeid ja edendatakse nende tegevust“. (artikkel 1)


Programmi üldeesmärk on „toetada tööd aktiivse Euroopa kodakondsuse valdkonnas, tutvustades sellekohaseid meetmeid ja vastavate organite toimimist. Selle reaalseks väljenduseks on tegevustoetus, millega kaasrahastatakse kulusid, mis on seotud aktiivse Euroopa kodakondsuse vallas üldisi Euroopa huve või kõnealuses valdkonnas Euroopa Liidu tegevuse raamesse kuuluvat eesmärki järgiva organi alalise programmiga. (otsuse lisa punkt 1).

1.2. Konkreetsed eesmärgid

Kõnealuses kontekstis võib aasta tegevustoetuse anda selliste organite alalise tööprogrammi rakendamiseks. Aasta tööprogramm peab muu hulgas hõlmama vähemalt kolme (3) järgmistest konkreetsetest eesmärkidest:

a) tugevdada ja edendada riikidevahelist või piirkondlikku piiriülest vahetust, liikumist ja koostööd Euroopas, kaasates partnerid vähemalt viiest (5) liikmesriigist;

b) edendada ja laiendada võimalusi rajada ühes allpool nimetatud kategoorias aktiivselt osalevate organisatsioonide vahelisi võrgustikke ja foorumeid;

c) edendada ja tugevdada kõnealuste organite tegevuse Euroopa lisandväärtust;

d) parandada allpool nimetatud kategooriatesse kuuluva teabe levitamise kvaliteeti;

e) parandada aktiivse, osalusel rajaneva kodakondsuse edendamiseks tehtud algatuste kvaliteeti ja tõhusust;

f) suurendada aktiivse, osalusel rajaneva kodakondsuse edendamiseks võetud meetmete uuenduslikkust ja järjepidevust;

g) suurendada meetmete mõõdetavat mitmekordistavat mõju ja tõhustada tulemuste levitamist (väljaannete arv, teave uute tehnoloogiate kohta).

2. ABIKÕLBLIKUD TAOTLEJAD

Järgmistele abikõlblikkuskriteeriumidele vastavad taotlused kuuluvad edasisele hindamisele.

2.1. Abikõlblikud organisatsioonid

Tegevustoetuse saamiseks peab organisatsioon vastama järgmistele nõuetele:

• olema avalik-õiguslik või eraõiguslik organisatsioon, kellel on õiguslik seisund ja kes on juriidiline isik (seega füüsilised isikud ehk üksikisikud ei saa taotlusi esitada);

• olema aktiivse Euroopa kodakondsuse valdkonnas tegutsev mittetulunduslik ja sõltumatu organisatsioon või tegelema kõnealuses valdkonnas Euroopa Liidu poliitika raamesse kuuluva eesmärgiga, nagu see on määratletud käesoleva kutse punktis 2.2;

• organisatsiooni struktuur peab võimaldama võtta meetmeid, mis avaldavad potentsiaalset mõju tervele Euroopa Liidule;

2.2. Abikõlblikud riigid

Järgmistes riikides asutatud juriidiliste isikute taotlused on abikõlblikud:

* 25 Euroopa Liidu liikmesriiki: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari, Ühendkuningriik;

* EFTA/EMP riigid Euroopa Majanduspiirkonna lepingus sätestatud tingimustel; - Rumeenia ja Bulgaaria, kelle puhul kehtestatakse osalemistingimused kooskõlas Euroopa lepingute, nende lisaprotokollide ja vastavate assotsiatsiooninõukogude otsustega;

* Türgi, kelle puhul kehtestatakse osalemistingimused kooskõlas Euroopa Ühenduse ja Türgi Vabariigi vahel sõlmitud raamkokkuleppega, mis sätestab üldpõhimõtted Türgi Vabariigi osalemiseks ühenduse programmides.

1 Vt lisa A – Toetuse taotluse vorm – määratlused punktis 1.2
2 EÜT L 61, 2.3.2002, lk 29.

Väljaspool eespool nimetatud riike asutatud organisatsioonid ei ole abikõlblikud.

3. EELARVE JA PROJEKTIDE KESTUS

2006. aastaks ettenähtud eelarve maht on 3 360 000 eurot. Tegevustoetusega ei rahastata organisatsiooni kõiki selle kalendriaasta abikõlblikke kulusid, milleks toetus eraldati. Vähemalt 20% organisatsioonide üldeelarvest tuleb kaasrahastada ühendusevälistest allikatest.

Abikõlblikkusperiood peab vastama abisaaja eelarveaastale.

Kui abisaaja eelarveaasta vastab kalendriaastale, on abikõlblikkusperioodiks ajavahemik 1.1.2006 – 31.12.2006.

Eriolukord:

Organisatsioonid, kelle eelarveaasta erineb kalendriaastast, peavad esitama taotlused kuu aega enne oma 2006. aasta eelarveaasta algust. Selliste abisaajate abikõlblikkusperiood on 12 kuud alates nende 2006. aasta eelarveaasta alguskuupäevast.

4. TAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAEG

Taotlus tuleb saata komisjonile hiljemalt 30.12.2005.

5. LISATEAVE

Konkursikutse täisteksti ja taotluste vormid leiate järgmiselt veebilehelt:

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.htm

Taotlused peavad vastama konkursikutse täistekstis sätestatud tingimustele ning nende esitamiseks tuleb kasutada ettenähtud vorme.

***

PRO EUROPA
www.pro-europa-org

Realisation of Active European Citizenship related to the „Spirirtual Father of Europe”, Robert Schuman, by

-  events on European Citizen.s  affairs and international meetings

- Active participation inside European information networks

- Realisation of multinational projects

Projects under way: (2006) sample

- Establishing  a communication and exchange network with European partner associations, especially in the new member states

- International Memorial and Meeting Point „CAMP SANDBOSTEL“

- Realisation of a masterplan for conservation, reconstruction and documentation

- Preparation of international youth meetings, i. e.  work camps

-Study tour to Strasbourg for to come to know the European institutions. This tour is sponsored by the European Parliament, MEP Willem Schuth. Dec. 12-14, 2006

Membership:

Individuals and institutions

Legal status:
Eingetragener Verein (e.V.), registered association

President:

Kurt Ringen
Alte Dorfstr. 15
D-27412 Hanstedt
k.ringen@t-online.de
Tel
. 04285 - 1739

Board Members:

Peter Handrich (Mulsum)
Clement Poppe (Sandbostel)
Rosi Holsten (Sandbostel)
Alfred Rathjen (Schessel)

Bank account for donations and contributions:
Zevener Volksbank e.G. BLZ 241 615 94  Konto Nr. 540 286 55 00  

Institutional Partners:
Gedenkstättenverein Sandbostel: www.gedaenkstaette-sandbostel.de
Spirituelle Zelle Sandbostel: www.sandbostel.org
Stiftung
Lager Sandbostel. www.stiftung-lager-sandbostel.de
International
: ProEuropaFRANCE www.pro-europa-viabloga.com


21.11.2005

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit