Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
    2018
    Arhiiv 2015
    Arhiiv 2014
    Arhiiv 2012
    Arhiiv 2011
    Arhiiv 2010
    Arhiiv 2009
    Arhiiv 2008
    Arhiiv 2007
    Arhiiv 2006
    Arhiiv 2005
    Arhiiv 2004
    Arhiiv 2003
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Arhiiv > Arhiiv 2005


RAK 1. prioriteedi "Inimressursi arendamine" poolaasta seirearuanne
Print

Juhtkomisjoni kommentaaridega, lõplik versioon aruandest on üleval Euroopa Sotsiaalfondi koduleheküljel www.sm.ee/esf  (Juhendid ja aruanded).

Täname kõiki, kes vastasid ning juhtkomisjon kooskõlastab prioriteedi poolaasta seirearuande järgmiste kommentaaridega:

Tiia Randma, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kooskõlastab 1. prioriteedi poolaasta seirearuande. Samas väljendame muret 1. prioriteedi sisulise ja finantsprogressi mitterahuldavate tulemuste pärast. Senine madal absorbeerimisvõime (väljamaksete kogusumma 1% kõigist ESF rahalistest vahenditest) kätkeb endas ohtu, et välisvahendid võivad jääda suures osas kasutamata.

Seepärast toetame põhimõtet, et järgneva programmdokumendi koostamisel on vaja ESF vahendite tõhusamaks ärakasutamiseks arvesse võtta seniste kitsaskohtade kõrvaldamiseks tehtud ettepanekuid: tagada projektidele riigieelarvest Eesti avaliku sektori kaasfinantseering; detailsemalt välja töötada meetmete indikaatorid jt. aruandes väljatoodud probleemilahendused.

Triin Press, Riigikantselei

·       Lk 5 Riigisekretäri 29. aprilli 2005. a käskkiri nr 63 “Riikliku arengukava meetme 1.4 «Haldussuutlikkuse tõstmine» osade «Keskne koolitus» ning «Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskuse ja Sisekaitseakadeemia arendamine» rakendamiseks toetuse andmise tingimused ja toetuse seire läbiviimise eeskiri”

·       Lk 5 Riigisekretäri 29. aprilli 2005. a käskkiri nr 64 “Riikliku arengukava meetme 1.4 «Haldussuutlikkuse tõstmine» osade «Juhtimiskoolitus» ja «Stipendiumiprogramm» rakendamiseks toetuse andmise tingimused ja toetuse seire läbiviimise eeskiri”

·       Lk 7 „Asutusesisene juhtimiskoolitus“ asemel „Juhtimiskoolitus“

Parandused sisse viidud. Samuti sisse viidud pisiparandused teksti osas.

Ille Allsaar, Eesti Linnade Liit

·       Ühtlustada seirearuande III osas "Prioriteedi rakendamise ja juhtimise protsess" esitatud meetmete rakendamise ja juhtimise kirjeldused. Hetkel on nad esitatud väga erineva põhjalikkusega.

    Selgitus: Kuna prioriteedi rakendamise ja juhtimise protsessi kirjeldused tulenevad meetmearuannetest ning selles osas ei ole seatud väga konkreetseid mahupiiranguid, on teatav erinevus paratamatu. Küll aga tasub järgmise aruande puhul silmas pidada, et juba meetme seirearuannete tasandil oleks aruande vormis viidatud aspektid kindlasti kõigi meetmete puhul välja toodud.

·       IV osas "Hinnang" on prioriteedi rakendusasutuse poolt esitatud hinnang sisulisele protsessile ja rakendamisele tervikuna rahuldav. Samas kui aruande lühikokkuvõttes on kirjutatud, et 1. prioriteedi rakendusasutuse hinnang sisulisele ja finantsprotsessile on mitterahuldav. Teen ettepaneku IV osas täpsemalt lahti kirjutada mida hinnati rahuldavaks ja mida mitterahuldavaks.

    Kommentaar arvesse võetud ning lühikokkuvõte ja IV osa hinnang kooskõlla viidud – hinnang sisulisele protsessile ja rakendamisele tervikuna mõlemal pool prioriteedi tasandil rahuldav. Kõige problemaatilisemale osale, ehk väljamaksete aeglusele ja sellega seotud kitsaskohtadele on sissejuhatuses ning peamiste probleemide ja nende abinõude juures peatükkides II.3.3 ja II.3.4 ja IV osas korduvalt tähelepanu pööratud.

·       IV osas "Hinnang" võiks olla kokkuvõtvalt kajastatud ka eelnevalt väljatoodud näitajate üldhinnang. 4. V osas "Hinnang finantsprotsessile " on meetme 1.1. osas arusaamatu mida mõeldakse muu avaliku sektori finantseeringu all. Samuti tuleks finantsnäitajad välja tuua kas eurodes või kroonides, et rahade kasutus oleks paremini jälgitav.

    Parandus sisse viidud kroonides väljendatud summad ühtlustatud muu aruandega ning esitatud eurodes. Samuti arvesse võetud ja täpsustatud, et muu avaliku sektori finantseeringu all mõeldakse avalik-õiguslikku juriidilist isikut, kelle üle riik, kohalik omavalitsus või muu avalik õiguslik isik omavad „Konkurentsiseaduse“ tähenduses valitsevat mõju.

Mare Viies, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon

Juhin tähelepanu sellele, et aruandes esitatud tabelites esineb vigu (20, 60). Iga tabel peaks üheselt arusaadav olema, esitatud arvulised näitajad peaksid vastavuses olema veergude pealkirjadega. Nt lk 37 esitatud tabelist on võimalik aru saada alles järgnevat uurides jne.

Tabelites esinenud arvuliste näitajate parandused on sisse viidud. Lk 37 (11.10.05 versioonis) ehk prioriteedi sisulise progressi tabel ja selgitus aga lähtuvad aruande vormist ning olles sisuliselt kokkuvõte järgnevatest meetme tasandil tabelitest, on nende koos vaatlemine põhjendatud.

Anari Hagel, Rahandusministeerium

·       Lk 64 on TTA hinnangus nimetatud „abikõlblikkuse eeskirja“ ja SM hinnangul „abikõlblikkuse määrust“. TTA on ka arvatavasti seal määrust silmas pidanud, tuleks siis ehk termineid ühtlustada.

    Parandus sisse viidud - terminid ühtlustatud (eeskirjana).

·       Lk 54 seirearuandes olev footnote nr 11 (käib meetme 1.3 rikkumise kohta) ei ole õige. Teavitada tuleb auditeerivat asutust (AFCOS’t) ka rikkumise kahtluse korral. Makseasutus saab info sealt. See footnote sisaldab valeinfot ja tuleks maha võtta.

    Parandus sisse viidud.

Tiina Enok, Rahandusministeerium

Kommentaarid seotud valdavalt tabelitega ning eelkõige seal kajastatud arvandmetega, tabelite arvandmete kooskõlaga teksti sees kajastatud andmetega ning tabelitel omavahel:

·       IV Sisuline progress. Kommentaar: 1) IV.1.1 meetme 1.1 kõik väljatoodud indikaatorid ei tulene PT-st. Parandus sisse viidud. 2) IV.1.2 meetme 1.2 indikaatorite sõnastus ebatäpne. Parandus sisse viidud. 3) IV.1.3 meetme 1.3 puhul anda ülevaade vaid lõpetatud projektide osas. Selgitus: parandus arvesse võtmata, kuivõrd tegemist ei ole prognoosidega vaid vahearuannetel toetuvate andmetega. 4) IV.1.4 Meetme 1.4 indikaatorite sõnastus ebatäpne. Parandus sisse viidud.

·       IV.2 Horisontaalsed indikaatorid. Kommentaar: erinevate meetmete raames ei ole aruannetes vastavalt kajastatud vaid lõppenud projektide indikaatorid (tegelik saavutustasemete summa peab võrduma 378-ga). Parandus sisse viidud.

·       IV.2.2 Horisontaalsete näitajate tegelik saavutustase. Kommentaar: tegeliku saavutustaseme juures peab olema ära märgitud lõppenud projektide arvuline näitaja. Parandus sisse viidud.

·       IV.2.3 Regionaalareng/Taotlemise ja rakendamise efektiivsus. Kommentaar: Eesti riigi osalus ja avaliku sektori omafinantseering ei ole kõigi meetmearuannete raames eraldi välja toodud, mistõttu üldsummad kohati erinevad finantsprogressi tabeli (antud juhul koondtabel V.1) näitajatest. Samuti ei ole rahuldatud taotluste osakaal taotluste koguarvust arvutatud kõigi meetmete puhul projektide koondsumma suhtes vaid vastava maakonna või meetme taotluste koguarvust. Parandused sisse viidud.

·       V.1 ja V.2 Finantsprogress. Kommentaar: tabelis esitatud kulud ei ühti kohati varasemates tabelites ning tekstides väljatooduga ning V.2 ehk finantsnäitajad poolaasta lõikes ei lange kokku 2004. a prioriteedi aastaaruande ja V.1 lahutamise põhjal saadavat näitajatega. Kommentaar: parandused sisse viidud v.a meetme 1.2 puhul, kuna selles osas kesksüsteemiga linki ei ole ning saab tugineda vaid MKM-i poolt meetme aruandes esitatud näitajatele. Aruandesse lisatud ka selgitus.

Samuti on vastavate parandustega viidud kooskõlla tekstiline osa ning arvesse võetud tekstilised täpsustused, täiendused ja parandused sh aruandlusperiood parandatud 01.01.2004-30.06.2005. Lõplik versioon aruandest on üleval Euroopa Sotsiaalfondi koduleheküljel www.sm.ee/esf  (Juhendid ja aruanded).

Lugupidamisega,

Kristi Suur
Tööturu osakonna peaspetsialist
Sotsiaalministeerium
Gonsiori 29
15027 Tallinn
E-post: kristi.suur@sm.ee
Tel: 626 9184


10.11.2005

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit