Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
  2019 läbirääkimised
  2018 läbirääkimised
  2017 läbirääkimised
  2016 läbirääkimised
  2015 läbirääkimised
  2014 läbirääkimised
  2013 läbirääkimised
  2012 läbirääkimised
  2011 läbirääkimised
  2010 läbirääkimised
  2009 läbirääkimised
  2008 läbirääkimised
  2007 läbirääkimised
  2006 läbirääkimised
  2005 läbirääkimised
    07/02/05
    15/03/05
  2004 läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Omavalitsusliitude läbirääkimised > 2005 läbirääkimised > 07/02/05


Protokoll, 07.02.05

Algus kell 11:00, lõpp kell 12:20
Koosoleku juhataja : Kurmet Müürsepp
Protokollija :  Kaimo Käärmann
Kinnitatud 22.02

EMOL büroo, Tallinn, Tatari 23/25
07. veebruar 2005 a.

Osa võtsid:

Eesti Linnade Liidust (ELL) Aavo Keerme, Jaan Moks, Ahti Kallaste
Eesti Maaomavalitsuste Liidust (EMOL) Ivar Tedrema, Herko Sunts, Kurmet Müürsepp, Sirje Tobreluts, Enn Kuslap, Uno Silberg, Mart Mäeker

Kutsutud: Tiina Üksvärav – EMOL büroo, Märt Moll, - EOÜ, Angelika Kallakmaa – ELL, Jaak Aab, Jüri Võigemast, Tiit Kirss, Kaimo Käärmann, Toivo Riimaa, Ille Allsaar, Kaidi Roots, Irja Alakivi - ELL büroo.


Otsustati kinnitada järgmine päevakord: 

1. Omavalitsusliitude Koostöökogu 14.12.2004 koosoleku protokolli kinnitamine
2. Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu töökord.
3. Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu läbirääkimiste ajakava 2005. aastal.
4. Omavalitsusliitude esindajate kaasamine riigi eelarvestrateegia ja Euroopa Liidu järgmise rahastamisperioodi programmeerimise protsessi.
5. Esindaja määramine Norra ja EMP finantsinstrumentide juhtkomisjoni.
6. Muud küsimused.
 6.1 Linnade ja Valdade Päevad
 6.2 Omavalitsusliitude Brüsseli esindusest
 6.3 Saastetasu jagamisest riigieelarve ja kohalike omavalitsuste eelarvete vahel

1. Omavalitsusliitude Koostöökogu 14.12.2004 koosoleku protokolli kinnitamine

Otsustati: Protokoll kinnitada.

2. Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu töökord.

Ülevaate esitab hr. Jüri Võigemast.

Ettekandja tutvustab ettepanekuid läbirääkimiste töökorra eelnõusse, mis tulenevad sellest, et oleme omavalitsusliitude poolt väljendanud soovi kaasa rääkida ka riigi eelarvestrateegia ning riikliku arengukava (RAK) koostamise protsessis. Tehnilise poole pealt soovime, et töörühma juht kutsuks töörühma kokku 10 tööpäeva jooksul juhul kui Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsioon seda kirjalikult taotleb. Senises töökorra redaktsioonis töörühma kokkukutsumise ajapiire ei olnud määratud. Ettepanekutes on käsitletud ka töörühma esimehe küsimust. Analoogiliselt eelmise aastaga pakuksime välja, et töörühma juhiks minister või ministri volitusel ministeeriumi esindaja. Ettepanekutes on sisse toodud ka ekspertrühmade/alatöörühmade mõiste. Nad saaksid esitada oma arvamused ja ettepanekud vastavale töörühmale seisukohavõtuks.


Otsustati:  töökorra täiendamise ettepanekud esitatud kujul Koostöökogu poolt heaks kiita.

3. Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu läbirääkimiste ajakava 2005. aastal.

Sissejuhatuse teeb hr. Jüri Võigemast.

Seoses riigi eelarvestrateegia ajakavaga on tõsiseks probleemiks väga kiire tempo. Riigieelarve eelnõu peaks Valitsusele esitatama 19. maiks ning Riigikogule 1. juuliks. Sellest tulenevalt on läbirääkimiste ajagraafikus ja vastava otsuse eelnõus välja pakutud vaheprotokolli ajaks 07.03.2005 ja lõpp-protokolli ajaks 12.05.2005.

Lisaks oleks vaja oleks kokku kutsuda nö “tulubaasi töörühm” (Vabariigi Valituse asjatundjate komisjon kohaliku omavalitsuse tulubaasi ümberkorraldamiseks, moodustatud 2003 a.).

Otsustati:   1. Läbirääkimiste ajakava teadmiseks võtta.
2. Teha regionaalministrile ettepanek kokku kutsuda Vabariigi Valituse asjatundjate komisjon kohaliku omavalitsuse tulubaasi ümberkorraldamiseks.

4. Omavalitsusliitude esindajate kaasamine riigi eelarvestrateegia ja Euroopa Liidu järgmise rahastamisperioodi programmeerimise protsessi.

Sissejuhatuse teeb hr. Jaak Aab.

Kaasamine ainult ministeeriumite kaudu meid ei rahulda, omavalitsusliidud soovivad kaasa rääkida üldises koordineerimises. On soovitatud, et omavalitsusliidud kui partnerid edastaksid oma soovid ministeeriumisse, kuid kuidas me peaks teadma, et meie soove oodatakse? Võib-olla eeldatakse, et peaksime seda koduleheküljelt lugema. Küsitav on Rahandusministeeriumi suhtumine, kus omavalitsusliidud pannakse kokku MTÜ-de ning muude kodanikuühendustega. Omavalitsused on osa avalikust sektorist. Omavalitsuste eelarvete mahuks on veidi alla 14 miljardi krooni. Omavalitsused ei ole MTÜ-d, me täidame seadusega pandud kohustusi, me pole lihtsalt partner vaid avaliku sektori üks osapool.

Otsustati: võtta informatsioon omavalitsusliitude kaasamise seisust teadmiseks.

5. Esindaja määramine Norra ja EMP finantsinstrumentide juhtkomisjoni

Tutvustab hr. Jaak Aab. Ettepanek: määrata esindajaks Jaak Aab.

Otsustati: Koostöökogu teeb ettepaneku nimetada oma esindajana Norra ja EMP finantsinstrumentide juhtkomisjoni liikmeks Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jaak Aab.

6. Muud küsimused.
    6.1 Linnade ja Valdade Päevad

Sissejuhatuse teeb hr. Jaak Aab.

Linnade ja Valdade Päeval valitakse aasta omavalitseja. Vaja oleks esitada kandidaadid.

Kas võtta vastu pöördumine maa-küsimustes? Pöördumise üldsisuks peaks olema maa andmine omavalitsuste käsutusse. Kui eeldatakse, et omavalitsus kasutab maad mittesihipäraselt, siis oleks vaja välja töötada meetmed, mis seda teha ei laseks. Ettepanek: pöördumise teksti töötavad välja ja kooskõlastavad omavahel liitude bürood.

Otsustati: pöördumise teksti töötavad välja ja kooskõlastavad omavahel liitude bürood.

  6.2 Omavalitsusliitude Brüsseli esindusest

Sissejuhatuse teeb hr. Jaak Aab.

Küsimus on ka varem Koostöökogu päevakorras olnud. Aastal 2004 ei lubatud meil Brüsseli esindust rahastada (oli omavalitsusliitude ettepanek eraldada selleks 2005. aastaks vahendid toetusfondist). Tallinn paneb oma esinduse taas aktiivselt käima ning ootab seisukohta liitudelt. Milline on EMOL-i seisukoht? Liidud saavad käesoleval aastal Siseministeeriumilt 0,5 miljonit krooni “eurovahendeid” rohkem kui eelmisel aastal, selle rahaga saaks katta poole aasta kulutused.

Kurmet Müürsepp: EMOL-i toetust liitude esindusele Brüsselis ei saa välistada, kuid lahendamata on jätkusuutlikkuse küsimus. Riigi käest ei saa selleks igavesti raha küsida, liikmemaksu suurendamine on EMOL-i jaoks täna keeruline. Kindlasti on see küsimus, mis tuleb tõstatada läbirääkimisel Vabariigi Valitusega. Ettepanek oleks, et liitude bürood omavahel küsimust arutaksid (rahalised vajadused, nõuded esindajale, jätkusuutlikkus).

Kui asutakse konkreetselt tegutsema, on see väga kindel signaal, mis aitaks meid läbirääkimistel riigiga.

Otsustai: Eesti omavalitsusliitude Brüsseli teemaga tegelevad edasi liitude bürood.

6.3 Saastetasu jagunemisest

Tutvustab pr. Irja Alakivi.

Probleemi saasteasude jaotamisest ja saasteasu seaduse rakendamisest on tõstatanud Sillamäe Linnavalitsus.

Tavajäätmete ladustamisel prügilasse tuleb tonni prügi kohta maksta alates käesoleva aasta 1. jaanuarist saastetasu 30 EEK, kui prügi ladustatakse “euronõuetele” vastavasse prügilasse ning 120 EEK ladustamisel euronõuetele mittevastavasse. Saastetasu seadus sätestab, et 75 % saastetasust peab laekuma kohalike omavalitsuse eelarvesse. Keskkonnaministeerium on aga asunud seisukohale, et hoolimata prügila olukorrast tuleks omavalitsuse eelarvesse kanda saastetasu, mis arvutatakse 30 EEK / tonn määrast lähtudes.

Tiina Üksvärav, EMOL jurist, esitab oma ekspertarvamuse, selgitades, et tema arvates ei ole seaduses ühtegi piirangut, mis laseks saastetasu jagunemist kitsendavalt rakendada ning kui prügi ladustamisel tuleb teatud prügilates saastetasu maksta 120 EEK / tonn, siis peaks omavalitsusele laekuma sellest 75%.

Irja Alakivi informeerib, et vastavalt konsultatsioonidele linnade ja valdadega on probleem üldine ning teema on arutamiseks esitatud ka läbirääkimiste keskkonnatöörühma 8. veebruari päevakorda. Keskkonnaministeeriumi esindajalt oodatakse selgitusi ja arvandmeid.

Kuna saasteasusid tõstetakse aasta-aastalt, viimastel aastatel kordades, siis on nendest riigieelarvesse ja laekuvad summad märkimisväärselt suured ja kohalikel omavalitsustel on oluline teadvustada nii saastetasude suurus kui nende jaotumine.

Jaak Aab informeerib, et probleemi arutatakse ka ELL juhatuse 8. veebruari koosolekul. Juhul kui keskkonnaministeerium ei ole selgitusi ja põhjendusi esitanud otsustakse järgmiste sammude üle – kirjalikud pöördumised ministeeriumide (keskkonnaministeerium, rahandusministeerium) või muude institutsioonide poole.

Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks. Küsimus on aktuaalne ja vajab tõstatamist läbirääkimiste keskkonna töörühma 8. veebruari koosolekul ning sammude astumist kuni lahendamiseni.

Kurmet Müürsepp
Juhataja

Kaimo Käärmann
Protokollija


01/03/05

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit