Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Uurimused/käsiraamatud
 
Teadustööd
Uurimistööd
Analüüsid
Käsiraamatud
Haldusreform
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Uurimused/käsiraamatud > Uurimistööd


Eesti omavalitsuste sõprusomavalitsused
14.12.2017
Tartu Ülikooli Narva Kolledž
Ühiskonnateaduste lektoraat
Olga Smirnova
Lõputöö
Juhendaja Aet Kiisla MSc
Narva 2013


Elamualuse maa maamaksu kaotamise mõju Harjumaa omavalitsuste finantsautonoomiale
19.06.2013
Sisekaitseakadeemia
Finantskolledž

Kadi Kütt
Lõputöö
Juhendaja: Ero Liivik, mag. iur.
Tallinn 2013


Maamaksu koormuse jaotus kohalikes omavalitsustes
11.06.2013
Sisekaitseakadeemia
Finantskolledž
Mirjo Pitkma
Lõputöö
Juhendaja: Indrek Saar, PhD
Tallinn 2013


Jäätmaade bioloogilised ja keskkonnakaitselised väärtused linnas
30.01.2012
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond
Marju Prass
Kursusetöö
Juhendaja: MSc Meelis Uustal
Tallinn 2012 


Attempts at Local Government Reform in Estonia
03.11.2011
Raivo Linnas


Tuulikute keskkonnamüra ja selle levimist mõjutavad tegurid
05.01.2011
Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias /kokkuvõte/
Tartu Ülikool 2010
Autor: Jane Adler
Juhendajad: Ain Kull, Marko Ründva


Kohaliku omavalitsusüksuse ülesanded
15.01.2010
Loetelu õigusaktidest, kus on kajastatud kohalike omavalitsusüksuste ülesandeid
Autor: Märt Moll
2007


Legal Framework and Present State of External Control and Supervision of Local Self-Government Units in Estonia
08.09.2009
Raivo Linnas


Riiklike strateegiliste plaanide ja kohaliku omavalitsuse arengukava seotus: südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise riikliku strateegia 2005-2020 näitel
04.02.2009
Tartu Ülikool
Sotsiaalteaduskond
Riigiteaduste instituut
Avaliku halduse õppetool
Bakalaureusetöö
Marianne Rohulaid
Juhendaja: Karl-Erik Tender, BA
Tartu 2009


Hariduskorralduse eripärad geograafiliselt isoleeritud piirkondades: Hiiu maakonna näitel
10.10.2008
Tartu Ülikool
Sotsiaalteaduskond
Riigiteaduste instituut
Avaliku halduse õppetool
Bakalaureusetöö
Hanna Haavapuu
Juhendaja: Laura Kirss, MA
Kaasjuhendaja: Leno Saarniit, MA
Tartu 2008


Theoretical and Practical Problems Related to the Audit, Control and Supervision System of Local Governments. (Based on the Case of the Estonia)
25.09.2008
Raivo Linnas


Audit in Small Local Government Units: The Case of Estonia
25.09.2008
Raivo Linnas


Ülevaade 2007. aastal kohalike omavalitsusjuhtide seas läbiviidud piirkondlikku politseitöö korraldamist käsitleva küsitluse tulemustest
25.09.2008
2007. aasta oktoobris viisid Politseiameti liiklusjärelevalve ja korrakaitse osakond koostöös analüüsi- ja planeerimisosakonnaga kohalike omavalitsuste juhtide seas läbi ankeetküsitluse, mis käsitles piirkondliku politseitöö korraldamisega seonduvaid küsimusi. Sarnane küsitlus on läbi viidud ka 2003. ja 2005. aastal.


Kohaliku omavalitsuse üksuste haldussuutlikkus ja seda mõjutavad tegurid, Järvamaa pilootuuring (2008)
25.09.2008
OÜ Geomedia uuring ja uuringu lisad


Ülevaade jäätmehoolduse olukorrast valdades ja linnades
21.08.2008
Kas vallad ja linnad on jäätmeseadusest tulenevaid ülesandeid täitnud?
Riigikontrolli ülevaade Riigikogule, Tallinn, 22. juuli 2008
Kokkuvõte


Kohalike omavalitsuste ühisasutused kui lahendus regionaaltasandi halduses: Järvamaa näide
25.06.2008
TÜ Narva kolled¸
Kohaliku omavalitsuse korralduse õppekava lõputöö
Autor Jarno Laur
Juhendaja Aet Kiisla MSc
Kaitstud juuni 2008


Keskkonnatasude arendamise kontseptsiooni jäätmete saastetasude töörühma koosoleku memo + ettekanne "Jäätmete prügilasse ladestamise"
10.06.2008
Koosolek toimus 02. juunil 2008. a, KKM I korruse saalis kl 11.00-14.00


Eestis tekkinud olmejäätmete (sh pakendijäätmete) koostise ja koguste analüüs (2007-2008)
02.06.2008
Sortimisuuringu eesmärk on Eesti erinevates piirkondades ja asundustüüpides (suuremate linnade linnaosad, väikelinnad kui ka maapiirkonnad) tekkivate olmejäätmete koostise analüüsimine, seejuures keskendutakse eelkõige biolagunevate jäätmete ja pakendijäätmete osakaalu väljaselgitamisele.


Arvamusküsitlus "Inimene ja keskkond 2007" materjalid
02.06.2008
2007. aasta lõpus toimus Säästva Eesti Instituudi (SEI Tallinna) tellimusel ja Keskkonnainvesteeringute keskuse rahastamisel arvamusküsitlus “Inimene ja keskkond 2007”. Turu-uuringute AS küsitles 1003 inimest üle Eesti vanuses 15-74 eluaastat.


Uuring Eestis turule lastava paberi koguste ning vanapaberi käitlemine kohta. Aruanne
21.05.2008
Tellija: Keskkonnaministeerium
Töö nr 7177
Vastutavad täitjad:
   Jelena Butsenko
   Toomas Ideon
Juhatuse liige Indrek Tamm
Tallinn, 2008


Kohaliku omavalitsuse ülesanded ning nende täitmiseks vajalik tulubaas Ida – Viru maakonna valdade näitel
21.05.2008
Tartu Ülikool
Õigusteaduskond
Avaliku õiguse instituut
Enno Vinni
Bakalaureusetöö
Juhendaja dotsent V. Olle
2006


Seiretasandite analüüs allprogrammide lõikes
21.12.2007
Ettepanekud kolmetasandilise keskkonnaseire mudeli rakendamiseks
Koostas Merje Muiste


Regionaalne planeerimine ja juhtimine
02.11.2007
Regioonide Komitee mõju kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele
Uno Silberg
(Ettekanne Eesti sotsiaalteaduste VII aastakonverentsil "Eesti pärast Euroopa Liiduga ühinemist." (23.-24. nov. 2007 a. Tartus)


Kokkuvõte uurimistööst "Keskkonnakaitse kulutused kohalikes omavalitsustes"
19.09.2007
Uuringu läbiviija: Keskkonnaministeerium, 2007


Küsitlus korraldatud olmejäätme määruse vastuvõtmise osas KOV-des
30.08.2007
Keskkonnaministeeriumi poolt läbi viidud küsitus 2007 a. kevade seisuga.


Olmejäätmete teke elaniku kohta (2006)
30.08.2007
Keskkonnaministeeriumi statistika 2006 a. kohta.


Kohalike omavalitsuste roll jäätmemajanduse korraldamisel
13.06.2007
Tartu Ülikool
Majandusteaduskond
Rahvamajanduse instituut
Helina Uussalu
Bakalaureusetöö
Töö juhendaja: lektor Raigo Ernits
Tartu 2007


Kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduse korralduse uuring
13.06.2007
Tellija : Eesti Linnade Liit
Läbiviimise aeg: juuni – detsember 2006. a
Täitja: Helina Uussalu, TÜ majandusteaduskonna rahanduse ja arvestuse eriala üliõpilane
Juhendaja: Professor Helje Kaldaru
Tartu
Detsember 2006


Lepingulise delegeerimise rakendamine kohalikus omavalitsuses: huvikeskuste ja rahvamajade näide Eestis
02.04.2007
Autor: Märt Loite
bakalaureusetöö
Tartu Ülikool
Sotsiaalteaduskond
Avaliku halduse osakond
Juhendaja: Veiko Lember, MA
2004


ELL: KOV jäätmehoolduse korralduse uuringu küsimustik
01.06.2006
01.06.2006, ELL. Esitame elektrooniliselt vastamiseks kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduse korralduse uuringu küsimused. Käsitletavaid teemasid on 13. Uuringu läbiviimine on kooskõlas ELL 2006. a esimese tegevussuunaga “Kohalike omavalitsuste poolt tagatavad avalikud teenused ja tulubaas”. Palume linna/valla/alevi vastused saata esimesel võimalusel (hiljemalt 20. juunil käesoleval aastal).


Keskkonnamõju hindamise seaduse vastavus EL direktiivile - Advokaadibüroo Raidla & Parnterid analüüs
06.04.2006
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid
2005/detsember


Eesti kohalike omavalitsuste tuludebaasi analüüs
04.04.2006
Elvi Ulst
Tartu Ülikool 2000
Valminud Maailmapanga avaliku sektori rahanduse detsentraliseerimise programmi raames


Kohaliku omavalitsuse kohustuslike ülesannete maksumuse hindamine
04.04.2006
Eesti Regionaalarengu Sihtasutus
Taani Kommuunide Liit
Talllinn 2000


Eesti üleriigilise regionaalse tasandi esindatuse probleem Euroopa Liitu hõlmavas regionaalses raamprogrammis
03.01.2006
Autor: Ave Kelle
bakalaureusetöö
Akadeemia Nord
Juhtimis- ja kommunikatsiooni teaduskond
Avalik haldus ja Euroopa õpingud
Juhendaja: dots Enno Oidermaa
2005


Puudega lapse rehabilitatsiooni võimalused Raplamaa näitel
03.01.2006
Autor: Marina Runno
bakalaureusetöö
Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaalteaduskonna sotsiaaltöö osakond
Juhendaja: Tiia Tamm
2004


Uuring "Kohalike omavalitsuste ootused ja vajadused Euroopa Liidu struktuurifondide rakendamise programmperioodil 2007-2013"
25.10.2005
SEB Eesti Ühispanga ja Innopolis Konsultatsioonid koostöös valminud uuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eesti kohalike omavalitsuste peamised probleemid Euroopa Liidu Struktuurifondide vahendite kasutamisel ning omavalitsuste ootused nende vahendite jaotamisel järgneval 6 aastal.  


Vallasekretäri institutsioon Eesti Vabariigis
23/05/05
Autor: Margit Halop
bakalaureusetöö
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna riigi- ja haldusõiguse õppetool
Juhendaja dr iur V.Olle
2005
Lisatud 23.05.2005


OSI projekti tulemused


Järelevalve kohaliku omavalitsuse tegevuse üle Eesti Vabariigis

Autor: Õrne Suur
bakalaureusetöö
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna riigi- ja haldusõiguse õppetool
Juhendaja prof. Kalle Merusk
Tartu 2003
Lisatud 22.03.2004


Bakalaureuse- ja magistritöid TÜ-st (nimekiri)


Toomas Välimäe artikkel kogumikus EESTI JA EUROOPA NÕUKOGU 1993-2003


Austria Linnade Liidu uurimus jäätmemajanduse korraldusest EL-ga liituvates riikides
05/11/03

Riigi, kohalike omavalitsuste, perekonna ja muude isikute kohustused põhiseaduslike õiguste tagamisel sotsiaalhoolekande valdkonnas


Eesti halduskorralduse arengu sõlmprobleemid


Pereliikmete väärtushoiakud ja demograafilised käitumiseelistused ning perekonna diskursus Eesti sotsiaaltöö praktikas


Ülevaade Tartu linnas lastega, noortega ja reproduktiivses eas perekondadega tehtavast tööst


 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit