Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Uurimused/käsiraamatud
 
Teadustööd
Uurimistööd
Analüüsid
Käsiraamatud
Haldusreform
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Uurimused/käsiraamatud > Käsiraamatud


Omavalitsuste soovituslik võrgustandard (2017)
Standardis on kirjeldatud miinimumnõuded omavalitsuste IKT infrastruktuurile.

CPTED käsiraamat politseinikele (2016)
CPTED (Crime Prevention through Environmental Design – kuritegude
ennetamine läbi keskkonna kujundamise) käsiraamatu peamine eesmärk on luua praktiline CPTED juhend spetsiaalselt planeerimisprotsessis osalevatele politseinikele ja teistele ametnikele, kes vastutavad turvalise elukeskkonna tagamise eest. Peamine sihtgrupp on politseinikud ning eesmärk on koostada käsiraamat, mis aitab politseinikel mõista CPTED peamisi põhimõtteid ja pakub praktilisi teadmisi planeerimisprotsessis osalemiseks. Teistele ametnikele ja olulisematele huvigruppidele pakub käsiraamat teavet, kuidas ja millal tuleks politseinikke planeerimisprotsessidesse kaasata ning milliseid teadmisi saavad politseinikud planeerimisega seoses pakkuda.

KOV volikogu liikme käsiraamat (2015)

Kohalike omavalitsuste eetika tulemuskaart (2015)
Kohaliku omavalitsuse eetika tulemuskaart on praktiline vahend hindamaks ja parendamaks kohaliku omavalitsuse valitsemise ja avalike teenuste osutamise eetilisi standardeid.

Kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise materjalid ja käsiraamat


Kohaliku omavalitsuse arengukava koostamise soovitused

Avalike teenuste delegeerimine kodanikuühendustele

Kaasamise käsiraamat avalikus sektoris ja vabakonnas

Haldusreform, abiks ühinejale, vajalikud materjalid

Praktiline juhend jäätmehoolduse strateegiliseks planeerimiseks kohalikes omavalitsustes, Dariusz Kobus (.pdf) (link REC Estonia koduleheküljel asuvale failile).

Jäätmekava koostamise juhend (est .pdf) (link REC Estonia koduleheküljel asuvale failile).

Jäätmekava koostamise juhend (rus .pdf) (link REC Estonia koduleheküljel asuvale failile).

Raamat " Euroopa kohalikul tasandil" (.pdf)

Publikatsioon Eluasemepoliitika üleminekuriikides (link ülevaatele + saab alla laadida raamatu)

Ametnike Euroopa Liidu käsiraamat (link Riigikantselei koduleheküljele)

Tehniliste juhtnööride kogu väikese ja keskmise suurusega linnade tänavavalgustussüsteemi parandamiseks

Läänemeremaade kohaliku Agenda 21 foorumi elektrooniline teabeleht keskkonnahoiu põhimõtete rakendamisest ostudes ja hangetes (1/2005)

Kergliikluse planeerimine omavalitsusüksuses.
Juhendmaterjal. (Phare CBC programmi 2002/000-636.01-0020 projekt "Soome kogemuse rakendamine jalgrattaliikluse süsteemi arendamisel".)
Soovitused kergliiklusteede planeerimiseks (Lisa "Põlva linna ja lähialade kergliiklustee teemaplaneering"'ule)
Projekti lõppseminari materjalid: http://mail.polvalv.ee/avalik/kergliiklus/

Käsiraamat kogemuste kohta, kuidas arvestada puutega inimeste juurdepääsuvõimalusi ühiskondlikes hoonetes ja jälgida sellega seonduvaid Euroopa Liidu direktiive (inglise keeles). Käsiraamat on kättesaadav aadressil: http://www.build-for-all.net/en/documents (klikka lingil Build for All Reference Manual).

Guide on dealing with innovative solutions in public procurement
10 elements of good practice
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT

“Järelevalve korraldusest õppeasutustes”, 2007
Kogumik on mõeldud abimaterjaliks riikliku ja teenistusliku järelevalve läbiviijatele koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis ning kutseõppeasutuses. Kogumikus antakse ülevaade õppeasutuste järelevalvega seotud terminitest, õiguslikust regulatsioonist, järelevalve läbiviimise toimingutest, kirjeldades ka järelevalve läbiviimise erinevaid etappe.
Juhendmaterjal tervikliku hindamise läbiviimiseks õppeasutustes baseerub õigusaktidel ning on kasutatav nii riikliku kui teenistusliku järelevalve läbiviimisel. Lisades on täiendavalt toodud muudatused õigusaktides, mis puudutavad järelevalve korraldust, samuti ministri määrused koos seletuskirjadega.

Keskkonnahoidlikud riigihanked - keskkonnahoidlike riigihangete korralduse töörühma koduleht: http://www.envir.ee/219407


 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit