Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
  2019 läbirääkimised
  2018 läbirääkimised
  2017 läbirääkimised
  2016 läbirääkimised
  2015 läbirääkimised
  2014 läbirääkimised
  2013 läbirääkimised
  2012 läbirääkimised
  2011 läbirääkimised
  2010 läbirääkimised
  2009 läbirääkimised
  2008 läbirääkimised
  2007 läbirääkimised
  2006 läbirääkimised
  2005 läbirääkimised
  2004 läbirääkimised
    Lõpp-protokoll
    15/09/04 läbirääkimised
    19/08/04 läbirääkimised
    08/06/04 läbirääkimised
    26/04/04 läbirääkimised
    22/03/04 läbirääkimised
    09/03/04 Koostöökogu
    03/02/04 Koostöökogu
    Koostöökogu seisukohad tulemuste osas
    Pöördumine
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Omavalitsusliitude läbirääkimised > 2004 läbirääkimised > 15/09/04 läbirääkimised


19.08.04 läbirääkimiste vooru protokoll

Aeg: 19.08.2004
Koht: Linnade Liidu büroo, Tallinn

algus: 14.00
lõpp: 15.25

Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste üldkogu koosoleku protokoll

Koosoleku juhataja: Kurmet Müürsepp

Läbirääkimistel osalesid:
Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni poolt: Jaan Õunapuu – regionaalminister; Maarja Mändmaa – Sotsiaalministeerium; Siim Sukles – Kultuuriministeerium, Aare Järvan, Aivo Vaske – Rahandusministeerium.
Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni poolt: Jaanus Tamkivi, Ahti Kallaste, Jaan Moks – Eesti Linnade Liit; Kurmet Müürsepp, Mart Mäeker, Ivar Tedrema, Uno Silberg – Eesti Maaomavalitsuste Liit.

Kutsutud: Harry Liiv – Keskkonnaministeerium; Sulev Liivik – Rahandusministeerium; Silja Kimmel – Haridus- ja Teadusministeerium; Jaak Aab, Ille Allsaar, Tiit Kirss, Kaidi Roots, Irja Alakivi, Jüri Võigemast – Eesti Linnade Liidu büroo; Uno Silberg, Toomas Välimäe, Sirje Ludvig, Märt Moll - Eesti Maaomavalitsuste Liit; Sulev Lääne, Väino Tõemets, Kristi Madis, Kadri Kopli – Siseministeerium.


Päevakorra kinnitamine:
Aare Järvan tegi ettepaneku käsitleda üksikisiku tulumaksu laekumist kohaliku omavalitsuse üksustele 2004. aastal, vaheprotokolli II eelnõu arutelu rahanduse töörühma ettekande osana. Maarja Mändmaa leidis, et analoogiliselt võib käsitleda ka puuetega inimeste hoolduse ja selleks otstarbeks vajalike rahaliste vahendite kohaliku omavalitsuse üksustele üleandmise temaatikat, vaheprotokolli sotsiaalhoolekande peatüki arutelu käigus.
Sulev Lääne soovis sõna ülevaateks Vabariigi Valitsuse ja TALO läbirääkimistega seonduvalt.

Otsustati kinnitada järgmine päevakord:
1. Läbirääkimiste üldkogu 26.04.2004 ja 08.06.2004 koosoleku protokollide kinnitamine.
2. Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude  Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste II vaheprotokolli eelnõu arutelu.
Esitavad: Koostöökogu delegatsiooni ja ministeeriumidevahelise komisjoni liikmed
3. Muud küsimused
- ülevaade Vabariigi Valitsuse ja TALO läbirääkimistest.
Esitab: Regionaalministri nõunik Sulev Lääne
- järgmise läbirääkimiste koosoleku toimumise aeg.


Päevakorrapunkt 1
Üldkogule kinnitamiseks esitatud läbirääkimiste üldkogu 26.04.2004 ja 8.06.2004 koosoleku protokollidest otsustati kinnitada mõlema koosoleku protokollid.

Otsustati:
1. Kinnitada läbirääkimiste üldkogu 22.03.2004.a ja 8.06.2004.a. koosoleku protokoll.


Päevakorrapunkt 2

Vaheprotokolli eelnõu (lisa 1) aruteluks anti sõna Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni ja ministeeriumidevahelise komisjoni liikmetele. Vaheprotokolli tulemused esitati valdkondlike töögruppide kaupa.

1) Maksutulud
Ülevaate Omavalitsusliitude Koostöökogu seisukohtadest tegi Kurmet Müürsepp. Kootöökogu ettepanekuna täiendati vaheprotokolli punkt 1.1. Olemasolevale sõnastusele lisati: Omavalitsuste eelarvetesse 2004.a laekuva üksikisiku tulumaksu osakaal 11,4% on tulubaasi alusena ebapiisav ega taga omavalitsuste tulude piisavat kasvu. Koostöökogu taotleb omavalitsuste eelarvetesse laekuva üksikisiku tulumaksu osakaalu suurendamist ning tulumaksu ebapiisava laekumise kompenseerimist 2004. aastal.
Aare Järvan kommenteeris rahandusministeeriumi poolt täpsustatud majanduse põhinäitajate prognoosi tabelit. Järgmisel rahanduse töögrupi nõupidamisel on kavas täpsustada Maksu- ja Tolliametiga seonduvat.  Ta nentis, et rahandusministeeriumil ei ole veel täit kindlust 11,4% osas.
Maksuametile laekunud üksisiku tulumaksu laiali kandmata osa on suur (omavalitsustele ca 100 miljonit). Rahandusministeeriumil on esialgne nägemus lisaeelarvest, kus kavandatakse omavalitsustele tulumaksu prognoosist tulenevad vähemlaekumised kompenseerida tasandusfondi suurendamise näol. Aivo Vaske sõnul on tulubaasi kogumahu kasv 7 - 8% (tulumaks + tasandusfond).
Kuna mitmed omavalitsused ei saa tasandusfondist vahendeid, ei ole puuduva summa lülitamine tasandusfondiomavalitsuste esindajate arvates kõige parem lahendus.
Jaanus Tammkivi küsimusele järgmise aasta omavalitsustele tulumaksu laekumise korraldamise kohta, vastas Aivo Vaske, et kindlasti saab see toimuma tunduvalt kiiremini kui sel aastal.
Jaan Õunapuu küsimusele kuidas toimub tulumaksu ülekandmine, vastas Sulev Liivik, et tulumaksu ülekande aluseks võetakse eelmise 6 kuu keskmised tulumaksu laekumised ja tehakse selle alusel 2 kannet. Kui maksudeklaratsioonid hilinevad, siis kahjuks ka korrigeeriv kolmas ülekanne hilineb keskmiselt 1-2 kuud.
Jaak Aab palus täpsustada ja fikseerida tulubaasi kasvu prognoosi, kuna see on omavalitsuste jaoks äärmiselt oluline ning suurusjärk 7 - 8% liialt lohisev.

Otsustati:
1. Arvestada esitatud ettepanekutega ning viia vaheprotokolli sisse vastavad parandused.

2) Kohalike omavalitsuste finantsjuhtimine
Otsustati:
1. Jätta vaheprotokolli tekst samaks.

3) Poolte taotlused eraldisteks valla- ja linnaeelarvetele
Koostöökogu ja ministeeriumite taotlusi tutvustas Sulev Liivik.
Kurmet Müürsepa sõnul peaks haridus- ja kultuuritöötajate palkade summa olema tunduvalt suurem. Koolilõuna maksumus on samuti suurem kui õpilase kohta kavandatud 10 krooni.
Mart Mäeker rõhutas, et õpilaste koolitranspordi kulud erinevad omavalitsuste lõikes mitmekordselt ja, et maaomavalitsused kulutavad aastas õpilase kohta üle 2000 krooni. Omavalitsused on jätkuvalt seisukohal, et koolitranspordiks omavalitsuste poolt taotletav 40 miljonit  on vajalik ligilähedaselt poole tegelike kulutuste katmiseks.

Silja Kimmel kommenteeris, et Haridus- ja teadusministeerium on nõus lülitama haridusinvesteeringud pearaha sisse ja, et hariduskulud on põhimõtteliselt eelmise aasta tasemel.
Koostöökogul selles küsimuses veel kooskõlastatud seisukohta ei ole. Ministeerium planeerib riigieelarves ka maakondlikku haridusreservi, kuid selle lõplik summa ja jaotus maakondade vahel on veel selgitamisel.
Aivo Vaske lisas, et õpetajate palgafondi ei ole võimalik tõsta üle 12%. Kurmet Müürsepp avaldas lootust, et ministeerium saadab avalikkusele korrektse signaali, et tõstetakse palgafondi, mitte aga palku.
Haridusreformi osas töö jätkub ja töögrupp peaks kogunema lähiajal.

Maarja Mändmaa täpsustas, et puuetega inimeste hooldajatoetuse lõppsumma on 150 miljonit
krooni.
Toimetulekutoetuse number on suurem seetõttu, et ministeerium taotleb toimetulekutoetuste tõstmist.

Siim Sukles kommenteeris, et kultuuriministeerium kaotas eelarve läbirääkimistel Rahandusministeeriumiga 10 miljonit krooni, kuid omavalitsustele suunatud vahendid on vähenenud vaid 3 miljonit krooni.

Igor Ligema teatas, et üleriigilistele omavalitsusliitudele mõeldud välissuhtlemise toetus on 1,5 miljonit. Rahandusministeerium peab välisministeeriumiga läbirääkimisi, et EV Brüsseli Esinduses seada sisse ruumid omavalitsuste esindusele.
Märt Moll ja Mart Mäeker tõstatasid küsimuse maakondlike liitude finantseerimisest, täna ei suudeta ühegi projektiga tegeleda, sest puudub omafinantseeringu osa. Omavalitsused ei ole võimelised raha kokku koguma, kui neil endil on tulumaksu alalaekumised.
Järvani arvates peaksid aga ühistegevuseks just omavalitsused ise raha kokku panema.
Jaan Õunapuu teavitas, et omavalitsuste maakondlike liitude toetuse osas asus rahandusministeerium eelarve läbirääkimiste käigus seisukohale, et need kulud on võimalik katta Norra finantsmeetme vahenditest.
 
Otsustati:
1. Jätta kokkuleppe tekst samaks ja muuta tabeli 3 üldist ülesehitust.

4) Kohalike teede hoid
Kokkuleppe teksti tutvustas Ivar Tedremaa.

Otsustati:
1. Jätta kokkuleppe tekst samaks.

5) Haridus ja noorsootöö
Ülevaate töörühmas kokkulepitust andis Silja Kimmel.
Koostöökogu jäi eriarvamusele Haridus- ja teadusministeeriumi seisukohaga, et õpilaste koolitranspordiks 2005.a eelarvest vahendeid ei eraldata, vaid vahendid eraldatakse läbi maakondliku ühistranspordi toetuse suurendamise Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eelarveliste vahendite arvelt.

Otsustati:
1. Jätta kokkuleppe tekst samaks.

6) Kultuur
Kultuuriministeeriumi ettepanekute osas täiendas Siim Sukles, et ministeerium kavandab 2005.a eelarves haldusala riigieelarvest finantseeritavate asutuste palgavahendite kasvuks mitte 10% vaid 12%..
Otsustati:
1. Täiendada vaheprotokolli Kultuuriministeeriumi seisukohta haldusala riigieelarvest finantseeritavate asutuste palgavahendite kasvu kohta.


7) Töö-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkond
Tulenevalt töörühmas tööturumeetmete ja töökohtade loomisega kaasnevatest küsimustega, tegi Maarja Mändmaa ettepaneku läbirääkimistele kaasata ettevõtluse temaatika.
Kokkulepete tekstis otsustati täiendada p.1.2 kaasfinantseeringu vajaduse määraga, mis on 5 miljonit krooni.
Punkt 2.2 viia praeguses sõnastuses üle tabelisse 3 KTK ja ministeeriumite taotlused seisuga 13.03 ning ministeeriumite ja Valitsuse seisukohad 13.08.2004.
Punkt 2.2 viia sisse alljärgnevas sõnastuses: Omavalitsusliitude Koostöökogu on põhimõtteliselt nõus puuetega inimeste hooldajatoetuse maksmise kohalikele omavalitsustele üleandmisega. Sotsiaalministeerium ja Omavalitsusliitude Koostöökogu jätkavad läbirääkimisi leidmaks pooltele vastuvõetavad lahendused hooldajatoetuse maksmise kohalikele omavalitsustele üleandmise ja vastuvõtmise praktilistele probleemidele, sealhulgas ülemineku ettevalmistus ja korraldus, ülemineku ajaline kava, õiguslikud lahendid ning finantseerimise korraldus.

Otsustati:
1. Täpsustada läbirääkimiste vaheprotokollis p. 1.1 ja 2.2. Jätta kokkuleppe tekst muus osas samaks.

8) Keskkonnakaitse
Kokkuleppe tekstis tegi ülevaate Harry Liiv.
Otsustati:
1. Jätta kokkuleppe tekst samaks.

9) Maade munitsipaliseerimine
Kokkuleppe tekstis tegi ülevaate Harry Liiv.

Otsustati:
1. Jätta kokkuleppe tekst samaks.
2. Vabariigi valitsuse ja ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste II vaheprotokoll otsustati allkirjastada koheselt peale muudatuste sisse viimist.

Päevakorrapunkt 3
Sulev Lääne tegi lühiülevaate Vabariigi Valitsuse ja TALO läbirääkimistest, kus mitmetel juhtudel on esinenud kriitikat omavalitsuste aadressil. Sulev Lääne tutvustas kava luua sotsiaalministri juhtimisel tegutsev VV komisjon, kuhu kuuluksid omavalitsuste ja ministeeriumite esindajad ning omavalitsusvaldkonna eksperdid.

 

Otsustati:
1. Järgmine läbirääkimiste Üldkogu koosolek toimub kolmapäeval, 15. septembril, 2004.a.  kell 14.00 Siseministeeriumis, aadressil Pikk 61.
2. Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni koosolek toimub reedel, 10. septembril 2004.a. kell 11.00 Siseministeeriumis.


Jaan Õunapuu                                   Kurmet Müürsepp
Vabariigi Valitsuse                             Omavalitsusliitude Koostöökogu
ministeeriumidevahelise                    delegatsiooni juht
komisjoni esimees

 

Protokollis: Kadri Kopli

 


 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit