Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
  2019 läbirääkimised
  2018 läbirääkimised
  2017 läbirääkimised
  2016 läbirääkimised
  2015 läbirääkimised
  2014 läbirääkimised
  2013 läbirääkimised
  2012 läbirääkimised
  2011 läbirääkimised
  2010 läbirääkimised
  2009 läbirääkimised
  2008 läbirääkimised
  2007 läbirääkimised
  2006 läbirääkimised
  2005 läbirääkimised
  2004 läbirääkimised
    Lõpp-protokoll
    15/09/04 läbirääkimised
    19/08/04 läbirääkimised
    08/06/04 läbirääkimised
    26/04/04 läbirääkimised
    22/03/04 läbirääkimised
    09/03/04 Koostöökogu
    03/02/04 Koostöökogu
    Koostöökogu seisukohad tulemuste osas
    Pöördumine
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Omavalitsusliitude läbirääkimised > 2004 läbirääkimised > 19/08/04 läbirääkimised


Protokoll, 08.06.04

Tallinn, 08.06.2004
Siseministeerium

Algus: 12.00, lõpp: 13.15
Koosoleku juhataja: minister Jaan Õunapuu

Läbirääkimistel osalesid:

Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni poolt: Jaan Õunapuu – regionaalminister; Maarja Mändmaa – Sotsiaalministeerium; Siim Sukles – Kultuuriministeerium, Aivo Vaske – Rahandusministeerium,  Margus Oro – Jõgeva maavanem.

Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni poolt: Ahti Kallaste, Jaan Moks, Jaanus Tamkivi – Eesti Linnade Liit; Enn Kuslap, Mart Mäeker, Uno Silberg, Herko Sunts, Ivar Tedrema, Sirje Tobreluts– Eesti Maaomavalitsuste Liit.

Kutsutud: Eva Kraav – Keskkonnaministeerium; Andres Uusma – Majandus-  ja Kommunikatsiooniministeerium; Sulev Liivik – Rahandusministeerium; Silja Kimmel – Haridus- ja Teadusministeerium; Jaak Aab, Ille Allsaar, Aivar Nigol, Tiit Kirss, Toivo Riimaa, Kaidi Roots, Jüri Võigemast – Eesti Linnade Liidu büroo; Väino Tõemets, Maris Puurmann – Siseministeerium.

Otsustati kinnitada järgmine päevakord:

1. Läbirääkimiste üldkogu 22.03.2004 ja 26.04.2004 koosoleku protokollide kinnitamine
2. Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste I vaheprotokolli eelnõu arutelu
Esitavad: Koostöökogu delegatsiooni ja ministeeriumidevahelise komisjoni liikmed
3. Muud küsimused 
 - maksulaekumistest

Päevakorrapunkt 1
Üldkogule kinnitamiseks esitatud läbirääkimiste üldkogu 22.03.2004 ja 26.04.2004 koosoleku protokollidest otsustati kinnitada 22.03.2004.a. koosoleku protokoll. Kuna 26.04.2004 toimunud koosoleku protokolli suhtes on osalejatel veel märkusi, on otstarbekas protokoll täpsustada ning lükata selle kinnitamine edasi järgmisele koosolekule.

Otsustati:
1. Kinnitada läbirääkimiste üldkogu 22.03.2004.a koosoleku protokoll


Päevakorrapunkt 2
Vaheprotokolli eelnõu aruteluks anti sõna Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni ja ministeeriumidevahelise komisjoni liikmetele. Vaheprotokolli tulemused esitati valdkondlike töögruppide kaupa.

1) Kultuur
Ülevaate Koostöökogu ja ministeeriumi erimeelsustest ja kokkulepetest andis Siim Sukles.  Kultuuriministeerium esitas vaheprotokolli lisamiseks oma seisukohad: olemasolevate ressursside juures on võimalik kultuuriministeeriumi haldusala töötajate palkade tõstmine 10% võrra, investeeringute osas saab 2005.aastal tagada toetuse kohalike omavalitsuste pooleliolevatele objektidele 2004.aasta vahendite ulatuses. Vastuseks Ahti Kallaste küsimusele kas kavandatud 10% palgatõus laieneb ka munitsipaalteenistujate (noorsoo-, kultuuri-, ja sporditöötajate) palkade ühtlustamiseks, täpsustas Siim Sukles, et antud juhul saab rääkida vaid riigisektori töötajate palkadest.
Omavalitsusliitude Koostöökogu poolt täpsustati seisukohta, et nende poolt esitatud investeeringuid puudutav ettepanek hõlmab lisaks hariduse investeeringutele ka  kultuuri-, spordi- ja muu sotsiaalse infrastruktuuri investeeringuid.

Otsustati:
1. Lisada vaheprotokolli Kultuuriministeeriumi seisukohad.

2) Kohalike teede hoid
Andres Uusma andis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi seisukohana edasi, et ministeerium ei saa reaalsete võimaluste kaalumise tulemusena nõustuda kohalike teede hoiu teema all kajastatud kokkuleppe punktiga nr. 2: “Tuginedes 2003.aasta eelarveläbirääkimiste vaheprotokolli kokkuleppele jätkata ühiselt teehoiuks laekuvatest kütuseaktsiisi vahenditest kohalike teede hoiuks eraldatavate vahendite määra suurendamise taotlemist koalitsioonilepingu põhiseisukohtades esitatud 30% taseme suunas.”
Jaanus Tamkivi nentis, et tegemist on olulise punktiga, millega läbirääkimiste käigus edasi tegeletakse. Lisaks täpsustati vaheprotokolli tabelis nr 3 – “Koostöökogu ja ministeeriumide taotlused eraldisteks valla- ja linnaeelarvetele”  - kajastatud kohalike teede hoiuks 2004.aasta eelarves olev summa  (70 000 000).
Omavalitsusliitude Koostöökogu poolt tehti ettepanek täiendada kokkulepete osa punkti 3, lisades “kohalike teede” järele sulgudes sõna “tänavate”.

Otsustati: arvestada esitatud ettepanekutega ning viia vaheprotokolli sisse vastavad parandused.

3) Hariduse- ja noorsootöö valdkond
Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajana täpsustas Silja Kimmel ministeeriumi seisukohtadena kajastatut, tehes ettepaneku jätta välja punkt 2.2: “Haridus- ja Teadusministeerium kavandab 2005.aasta eelarves munitsipaalkoolide pedagoogide palgavahendite 13-%-lise kasvu.” (kuna eelarve arutelud on alles algamas); sõnastada ümber punkt 2.8, asendades lause “Haridus- ja Teadusministeerium kavandab haridusinvesteeringuteks vahendeid 2004.aasta mahus s.o. 326,9 milj. krooni ulatuses” lausega “Haridus- ja Teadusministeerium kavandab vastavalt Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanekule 2005.aasta investeeringute liitmise üldhariduskooli õpilase pearahaga.” ning jätta välja punkt 2.9: “Haridus- ja Teadusministeerium kavandab lasteaednike täiendkoolituseks vahendeid 2004.aasta mahus so 7,420 milj. krooni.” Haridus- ja Teadusministeerium aktsepteerib vaheprotokollis sõnastatud kokkulepet.
Omavalitsusliitude Koostöökogu poolt  esitati täpsustused Koostöökogu delegatsiooni seisukohtade sõnastuses: punkt nr 1.1 – jätta välja sõnastuses viimane “ja”;  punkt nr 1.8 – jätta välja lause lõpp “eesmärgiga rakendada põhimõtet alates 01.09.2005”; ning punkt nr 1.9 – muuta “50 miljoni krooni ulatuses” ümber “40 miljoni krooni ulatuses”.

Otsustati:
1. Arvestada esitatud ettepanekutega ning viia vaheprotokolli sisse vastavad parandused.

4) Töö-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkond
Maarja Mändmaa tõi töögrupi tulemusi kommenteerides välja, et praegusel kujul on kokkuleppe osa veidi kasin, kuid samas on erinevate ettepanekute osas sisuliselt kokku lepitud. Ministeeriumi kahe ettepaneku osas jäi Omavalitsusliitude Koostöökogu eriarvamusele:
1) tervise edenduse teema all esitatud punkt 2.3.4., milles sotsiaalministeerium teeb ettepaneku Omavalitsusliitude Koostöökogule toetada Vabariigi Valitsuse tegevusi alkoholi nõudluse, tarbimise ja kättesaadavuse piiramisel.
2) Sotsiaalministeeriumi üleskutse kohalike omavalitsuste juhtidele vastutustundlikult suhtuma valitsemisesse ja oma inimeste heaolu taseme parandamiseks ühinema tugevateks, asjakohast teenust pakkuda suutvateks ning vastutust kandvateks omavalitsusteks.

Lisaks vajab kokkulepeteni jõudmiseks täpsustamist ettepanekute sõnastus ning järgmises etapis on vajalik  lisada ka eelarvelised vahendid. Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni esindaja täpsustas, et otstarbekas on sõnastusega edasi töötada ning läbirääkimiste edasises etapis juba kokkulepped korrektselt vormistada. Üldise arutelu tulemusena leiti, et oluline on eriarvamustega punktide kajastamine Sotsiaalministeeriumi seisukohtadena, kuid kuna läbirääkimiste protsess jätkub, pole praeguses etapis otstarbekas eriarvamuste eraldi väljatoomine.

Otsustati:
1.Täpsustada läbirääkimiste vaheprotokollis sotsiaalministeeriumi ettepanekute osa, lisades sellesse ministeeriumi poolt esitatud seisukohad.

5) Keskkonnakaitse
Aivar Nigol tutvustas keskkonna töögrupi tööd ning täpsustas, et otstarbekas oleks peatükk võtta kokku pealkirja all “Keskkond”. Lisaks tegi Aivar Nigol ettepaneku kokkuleppes esitatud kahele punktile lisada kolmandana ka reformimata riigimaade omaniku kohustuse täitmise rahastamise osas läbirääkimiste jätkamine. 

Pealkirja muutmise otstarbekus toodi välja ka maade munitsipaliseerimise lihtsustamise peatüki osas – ettepanekuna sõnastada see lihtsamalt – “Maade munitsipaliseerimine”.
 
Otsustati:
1) Lisada Keskkonnaministeeriumi kooskõlastamisel  läbirääkimiste vaheprotokolli keskkonna teema kokkuleppe osasse täiendav punkt esitatud sõnastuses.
2) Muuta peatükkide pealkirjad vastavalt esitatud ettepanekutele


6) Maksutulud, poolte taotlused eraldisteks valla- ja linnaeelarvetele, kohalike omavalitsuste finantsjuhtimine

Aivo Vaske ning Sulev Liivik andsid ülevaate Rahandusministeeriumi valdkondades tehtud kokkulepetest. Esitati ettepanek tuua vaheprotokolli peatükk “Finantsjuhtimine” teiste rahandust puudutavate teemade juurde. Ühes sellega toimus arutelu omavalitsuste finantsjuhtimist puudutava kokkuleppe sõnastuse täpsustamiseks. Maarja Mändmaa rõhutas vaheprotokolli pealkirjade ühtlustamise vajadust.

Otsustati:
1. Muuta vaheprotokolli struktuuri tuues finantsjuhtimise peatükk kokku teiste rahastamist puudutavate teemadega.

Läbirääkimiste lähtealused:
Ettepanek läbirääkimiste lähtealuste punkti 4 täpsustamiseks otsustati võtta keskkonna teema töögrupis arutlusele ning täpsustada see teise vaheprotokolli allkirjastamiseks.

Vaheprotokolli allkirjastamine: 
Otsustatud täpsustuste ja muudatuste sisseviimine ning täienduste sõnastuse kooskõlastamine toimub jooksva nädala jooksul.

Otsustati:
1.  Vaheprotokolli allkirjastamine toimub esmaspäeval, 14.juunil, 2004.a.  kell 12.00 aadressil Rahukohtu 1


Päevakorrapunkt 3
1) Sulev Liivik andis ülevaate maksulaekumiste problemaatikast. Toimus lühike arutelu.
2) Jaanus Tamkivi andis minister Jaan Õunapuule Omavalitsusliitude Koostöökogu poolt üle kaks pöördumist – regionaalministrile, rahandusministrile ja  välisministrile adresseeritud kiri “Üleriigiliste omavalitsusliitude eurointegratsiooni vahenditest” ja peaministrile adresseeritud kiri “Riigikontrolli seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse menetlemine”.
3)Lepiti kokku järgmise läbirääkimiste Üldkogu toimumise aeg.


Otsustati: 
1. Järgmine Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu läbirääkimiste üldkogu koosolek toimub 17.augustil kell 12.00. 

Jaan Õunapuu,      Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise delegatsiooni juht
  
Kurmet Müürsepp, Omavalitsusliitude Koostöökogu komisjoni esimees


Protokollis: Maris Puurmann


17/08/04

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit