Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
    2018
    Arhiiv 2015
    Arhiiv 2014
    Arhiiv 2012
    Arhiiv 2011
    Arhiiv 2010
    Arhiiv 2009
    Arhiiv 2008
    Arhiiv 2007
    Arhiiv 2006
    Arhiiv 2005
    Arhiiv 2004
    Arhiiv 2003
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Arhiiv > Arhiiv 2004


Avanevad Eesti kohalikku arengut toetavad EL toukefondid

24. juunil jõustuvad siseministri määrused, millega sätestatakse tingimused EL tõukefondide kohaliku sotsiaal-majandusliku arengut toetava meetme 4.6 rakendamiseks. Perioodiks 2004-2006 on meetmest Eestile kavandatud kokku 668 miljonit krooni.

SISEMINISTEERIUM
Pressiteade nr 70, 22.06.04

Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja Priidu Ristkoki sonul aitab meede kaasa regionaalselt tasakaalustatud Eesti majandusarengu saavutamisele. a€?Need rahalised vahendid, mida Eesti meetmest saab, voimaldavad saavutada mitmeid edasise arengu seisukohast olulisi tulemusi. Naiteks pakub meede vahendeid kvaliteetse elukeskkonna arendamiseks, kvaliteetse hariduse ja sobiva too saamise voimaluste
parendamiseks ning ka Eesti erinevate piirkondade spetsiifiliste arengueeliste paremaks kasutamiseks, selgitas Ristkok.

*

Neljapaeval joustuvad maarused satestavad meetme vahenditest toetuse taotlemise tingimused, sealhulgas kohalike omavalitsuste investeeringutoetuse kasutamise kava koostamise ning taotluste vastuvotmise ja menetlemise korra, nouded taotlejale ja taotlusele, taotluste nouetele vastavaks tunnistamise ja rahuldamise alused.

Meede 4.6 jaguneb kaheks alameetmeks, esimese alameetme raames on ette nahtud vahendid kohaliku fuusilise elukeskkonna arendamiseks ning teise alameetme raames piirkondade konkurentsivoime tugevdamiseks. Toetatavaid projekte rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondist saadavate vahendite ning taotlejapoolse oma- ja kaasfinantseeringu arvelt.

Esimese, kohaliku elukeskkonna arendamise alameetme raames toetatakse investeeringuid kohaliku arengu seisukohast oluliste infrastruktuuriobjektide ja -susteemide rajamiseks voi renoveerimiseks. Toetatavad projektid peavad tuginema kohaliku omavalitsuse arengukavale ja olema kooskolas regionaalsete ja valdkondlike arengukavade ning planeeringutega.

Esimese alameetme vahenditest toetatakse investeeringuid uldhariduskoolide ja lasteaedade ning toohoivet stimuleerivate sotsiaalteenuste osutamisega seotud kohaliku infrastruktuuri arendamiseks, sildade, viaduktide, tunnelite, umbersoiduteede, saartega  uhenduse pidamiseks vajalike sadamate ning riikliku arengukava teiste meetmete raames toetatavate projektidega seotud uhendusteede ning katlamajade, kaugkuttevorgustiku ja tanavavalgustussusteemide arendamiseks.

Alameetmest voivad toetusi taotleda kohalikud omavalitsusuksused, avaliku sektori enamusosalusega ariuhingud, mille tegevus on seotud katlamajade, kaugkuttevorgustiku ja tanavavalgustussusteemide arendamisega ning sihtasutused ja mittetulundusuhingud, kui projektiga taotletavad tegevused kuuluvad nende organisatsioonide pohikirjaliste
tegevuste hulka.

Perioodiks 2004-2006 on Euroopa regionaalarengu fondist esimese alameetme vastavateks toetusteks kavandatud kuni 458 miljonit krooni. 2004. aastaks on kavandatud 112 miljonit krooni, millele lisandub 37 miljonit krooni taotlejate oma- ja/voi kaasfinantseerimisena.

Esimesest alameetmest toetuse saamiseks tuleb taotlejal 8. juuliks 2004 esitada oma asukohajargsele maavalitsusele eeltaotlus. Eeltaotluste alusel koostatakse uleriiklik kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuse kasutamise kava, mille kinnitab Vabariigi Valitsus. Kavasse lulitatud eeltaotlustel on voimalik esitada toetuse saamise taotlus Ettevotluse Arendamise Sihtasutusele.

Teise, piirkondliku konkurentsivoime suurendamisele suunatud alameetme raames rahastatakse kulastus- ja vaba aja veetmise voimaluste valjaarendamist ja mitmekesistamist, kultuuriliselt ja looduslikult vaartuslike alade eksponeerimist, turismi- ja puhkemajandust edendavate piirkonnaspetsiifiliste regulaarurituste kaivitamist, sealhulgas traditsioone loovate urituste algatamist, kohalikust eriparast teavitavaid tegevusi, endiste militaar- ja toostusobjektide ning -alade taaskasutusele votmist uutes funktsioonides (vajalikke lammutustoid, jaakreostuse likvideerimist, maa-ala detailplaneeringu koostamist, keskkonnamojude hinnangu koostamist).

Selle alameetme raames voivad toetuste taotlejateks olla kohaliku omavalitsuse uksused, sihtasutused ja mittetulundusuhingud, juhul kui projektis kavandatud tegevused kuuluvad nende organisatsioonide pohikirjaliste tegevuste hulka, s.h kogudused, maakonnamuuseumid, riigiasutused kaitstavate loodusobjektide valitsejatena.

*

Projektide rahastamiseks teisest alameetmest on perioodiks 2004-2006 toetusteks kavandatud 210 miljonit krooni Euroopa Regionaalarengu Fondist. 2004. aastaks on kavandatud sellest 50 miljonit krooni, millele lisandub 3 miljonit krooni Eesti riigieelarvest ja 13 miljonit krooni taotlejate oma- ja/voi kaasfinantseerimisena.

Teise alameetme raames toetuse taotlemiseks tuleb Ettevotte Arendamise Sihtasutusele esitada nouetekohaselt vormistatud taotlus koos vajaliku lisadokumentatsiooniga*.

Taotluste vastuvott algab 28. juunil 2004.

Lisainformatsiooni struktuurifondide meetme 4.6 kohta annavad maavalitsused, maakondlikud arenduskeskused, Ettevotluse Arendamise Sihtasutus ja siseministeeriumi regionaalarengu osakond. Taiendavat teavet saab ka siseministeeriumi veebilehekuljelt www.sisemin.gov.ee valides avalehelt regionaalarengu osakonna ning osakonna menuust RAKi meetme 4.6 info.

Jaana Aduson
Pressinounik


28/06/04

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit