Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Uurimused/käsiraamatud
 
Teadustööd
Uurimistööd
Analüüsid
Käsiraamatud
Haldusreform
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Uurimused/käsiraamatud > Teadustööd


Kohaliku omavalitsuse juhtimine ja selle täiustamise võimalusi Eestis (magistritöö resümee)
Autor: Illar Tõnisson
Lisatud: 2003. aasta september

Magistritöö "Kohaliku omavalitsuse juhtimine ja selle täiustamise võimalusi Eestis" resümee

Illar Tõnissoni magistritöö eesmärgiks oli lähtuvalt erinevate riikide kohaliku omavalitsuse juhtimise kogemuste süsteemsest analüüsist pakkuda välja uusi võimalusi täiustamaks valdade ja linnade juhtimist Eestis. Autor leiab, et kohaliku omavalitsuse juhtimist peamiselt mõjutavateks faktoriteks on administratiiv-territoriaalne jaotus, kohaliku omavalitsuse põhiseaduslikud alused, omavalitsuste pädevus, esinduskogu moodustamise kriteeriumid, organisatsiooniline ülesehitus ning koostöö teiste kohaliku omavalitsuse üksustega. Magistritöö ülesandeks oli käsitleda eelnimetatud probleemide lahendamist Eesti avaliku halduse seisukohalt olulisemates riikides ning uurida, millised välisriikides kasutusel olevad omavalitsuse juhtimist puudutavad eripärad sobiksid rakendamiseks Eesti avaliku halduse mudelis ning milliseid tuleks vältida. Lähtuvalt töö eesmärgist ei käsitleta magistritöös omavalitsuse finantsküsimusi, kuid töö võimaldab edasiarendamist laiendades probleemide ringi eeskätt omavalitsuste tulubaasi kujunemise ja kulude käsitlemisega, et pakkuda välja veelgi süsteemsemaid lahendeid Eesti kohaliku omavalitsuse täiustamiseks.  

Magistritöö lahendite otsimisel kasutati autori valikul Lääne-Virumaa omavalitsusjuhte,  kelle hulgas läbi viidud ankeetküsitluse eesmärk oli olulisemate omavalitsuse juhtimisega seonduvate probleemide väljaselgitamine ning välisriikide kogemustest tulenevate võimaluste rakendamise võimalikkuse prognoosimine Eesti omavalitsuse mudelis.

Magistritöö tulemusena toodi välja eelkõige järgmised lahendamist vajavad sõlmprobleemid  :
- Pealinna omavalitsusele eraldi õiguslike aluste kohaldamise vajadus, kuna paljud Eesti kohaliku omavalitsuse korralduses toimuvad õiguslikud muudatused tulenevad Tallinna probleemidest ning koormavad liigselt teisi omavalitsusi;
- Erinevate kohaliku omavalitsuse korralduse alaste uuenduste praktiseerimise võimaldamine. Mitmed riikides, sealhulgas Rootsis, Ungaris ja Sloveenias on kohaldatud erinevates omavalitsustes erinevaid juhtimismudeleid, et kontrollida uute mudelite sobivust riigi haldussüsteemi ning võimaldada lubatud piires kohaldada omavalitsustel endile sobivam juhtimismudel;
- Põhiseaduse läbivaatamise vajalikkus, mis antud magistritöö kontekstis puudutab eelkõige omavalitsuse volikogu valimisperioodi pikendamist;
- Vastuolu, mis puudutab üheaegset kohaliku omavalitsuse volikogu ja parlamendi liikmeks olemist. Vastuolus seisneb eelkõige olukorras, kus rida Riigikogu liikmeid esindab parlamendis ühte Eesti piirkonda, kohalikul tasandil on aktiivsed aga teises piirkonnas;
- Revisjonikomisjoni olemuse muutmine, kuna olemasoleval kujul ei täida nimetatud komisjon enamjuhul omale seadusega pandud funktsioone.

Eelpoolnimetatud probleemidest on Eesti avalikus halduses 2002. aasta lõpuks leitud õiguslik lahend üheaegselt parlamendi ja volikogu liikmeks olemise vastuolule ning on algatatud seaduseelnõud muutmaks põhiseadust ja võimaldamaks Tallinnale eraldi õiguslikke sätteid. Revisjonikomisjoni asendamist teist liiki kontrollorganitega uuritakse mitmes teadustöös. Suur osa nimetatud küsimuste tänaseks jõustunud rakendussätetest oli võimalike lahendusvariantidena pakutud välja ka magistritöös.

Magistritööle on lisatud neli võrdlevat tabelit. Esimene käsitleb uuritud riikide administratiivset jaotust, teine kohaliku omavalitsuse põhiolemuse sätestamist või mittesätestamist riikide põhiseadustes, kolmas kohaliku omavalitsuse ja riiklike administratiivüksuste pädevust eluvaldkondade kaupa vaadeldavates riikides ning neljas kohaliku omavalitsuse organite ülesehitust Eestis Lääne-Virumaa näitel. Tabelitesse olid kantud andmed 2001. aasta seisuga.

Magistritöö juhendajaks oli Tallinna Tehnikaülikooli professor Sulev Mäeltsemees. Magistritöö kaitsmine toimus 2001. aasta juunis Tallinna Tehnikaülikooli Humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituudi Haldusjuhtimise õppetooli juures. Autorile omistati haldusjuhtimise magistri kraad (MPA).


 


Kommentaare: 0
Loe kommentaare ja lisa oma arvamus
 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit