Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
  2019 läbirääkimised
  2018 läbirääkimised
  2017 läbirääkimised
  2016 läbirääkimised
  2015 läbirääkimised
  2014 läbirääkimised
  2013 läbirääkimised
  2012 läbirääkimised
  2011 läbirääkimised
  2010 läbirääkimised
  2009 läbirääkimised
  2008 läbirääkimised
  2007 läbirääkimised
  2006 läbirääkimised
  2005 läbirääkimised
  2004 läbirääkimised
    Lõpp-protokoll
    15/09/04 läbirääkimised
    19/08/04 läbirääkimised
    08/06/04 läbirääkimised
    26/04/04 läbirääkimised
    22/03/04 läbirääkimised
    09/03/04 Koostöökogu
    03/02/04 Koostöökogu
    Koostöökogu seisukohad tulemuste osas
    Pöördumine
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Omavalitsusliitude läbirääkimised > 2004 läbirääkimised > Pöördumine


Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanek Riigikogu rahanduskomisjonile
Seoses 2004. aasta riigieelarve seaduse eelnõu ja sellega seotud maksuseaduste muutmise seaduste eelnõude menetlemisega Riigikogus pöördume teie poole ettepanekuga veelkord ühiselt läbi vaadata kohalike omavalitsuste tulubaasi kujundamise küsimused.

24. septembril 2003 Tallinnas

Nimelt ei sündinud Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu vahelistel läbirääkimistel 2004.a eelarvete üle üldkokkulepet, kuigi läbirääkimiste käigus jõuti mitmetele mõlemaid pooli rahuldavatele kokkulepetele.

Lahendamata jäi meie seisukohalt põhiküsimus – omavalitsustele stabiilse ja jätkusuutliku tulubaasi kindlustamine, kuna läbirääkimistel ei saavutatud kokkulepet residendist füüsilise isiku poolt makstud tulumaksu maksumaksja elukohajärgsele kohalikule omavalitsusüksusele laekuva maksustatava tulu protsendi osas.

Tuginedes Rahandusministeeriumi arvutustele oleme jätkuvalt seisukohal, et tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksu seaduse muutmise seaduse eelnõus kohalike omavalitsuste eelarvetesse laekuvaks üksikisiku tulumaksu osaks kavandatav 11,4% füüsilise isiku brutotulust ei ole piisav kohalikele omavalitsustele seadustega pandud ülesannete täitmiseks ja vähendab võrreldes olemasoleva olukorraga paljude omavalitsuste tulubaasi.

Kohalike omavalitsuste eelarvete kavandatav kogumaht 9,752 miljardit krooni (s.t maksutulud, tasandusfond ja muud eraldised)  kasvab vaid 5,3% võrreldes 2003. aastaga. Samal ajal kasvavad riigieelarve maksutulud ilma sotsiaalmaksuta võrreldes 2003. aastaga 15,9%, kusjuures ülesannete ja funkt-sioonide jaotus riigi ja omavalitsuste vahel on jäänud samaks.

Ehkki tulumaksu ümberarvestuste arvel kasvab omavalitsuste maksutulu võrreldes 2003. aastaga 12,3%, on kasv siiski 3,6 protsendipunkti võrra aeglasem riigieelarve maksutulude (v.a sotsiaalmaks) kasvust.

Omavalitsuste tulubaasi (maksutulud ja tasandusfond) 7,5% line kasv jääb riigieelarve maksutulude kasvule alla juba rohkem kui kahekordselt.

Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu läbirääkimistel 5. augustil 2003.a sõlmitud vahekokkuleppes on fikseeritud kohalike eelarvete tulubaasi ja kohalike eelarvete tasandamise põhialused lähtudes koalitsioonileppes sätestatud põhimõttest “… tugevdame omavalitsusi ja suurendame oluliselt nende isekorraldusõigust, kujundades neist võrdväärsed partnerid keskvalitsusele.

Omavalitsustele kindlustatakse stabiilne, seaduste alusel kujunev tulubaas, mis katab neile seadustega pandud ülesannete täitmise kulud ja võimaldab teha kohalikuks arenguks vajalikke investeeringuid”.

Teisalt, koalitsioonileppes ette nähtud tegevused aastatel 2003-2007 sätestavad, et “… tulumaksu vähenedes muudame maksujaotuse omavalitsuste ja keskvalitsuse vahel nii, et laekumine ei väheneks omavalitsuste tulude arvelt.”

Täitmaks 5. augusti 2003.a vahekokkuleppes ja koalitsioonilepingus fikseeritud põhimõtteid teeme ettepaneku sõnastada tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse § 1 punkt 5 alljärgnevalt:

5) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“(1) Residendist füüsiliste isikute makstud tulumaks laekub järgmiselt:
1) arvestamata 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi, laekub maksumaksja elukohajärgse-le kohalikule omavalitsusüksusele 11,6 protsenti füüsilise isiku brutotulust.
2) punktis 1 nimetatud summat ületav tulumaks, samuti pensionidelt ja vara võõrandamisest saadud kasult makstud tulumaks laekub riigile.”

Toodud ettepanek lähtub eeldusest, et eraldised kohalike omavalitsusüksustele jooksvateks kuludeks tasandusfondi, mis jaotatakse seaduse 2004.a riigieelarve § 5 lõikes 1 sätestatud korras on  vähemalt 950 miljonit krooni.

Läbiviidav tulumaksureform ja sellega kaasnevad muudatused maksulaekumistes võivad mõjutada kohalike omavalitsuste 2004. aasta maksulaekumisi võrreldes arvestuslikega. Hoidmaks ära võimalikke tagasilööke teeme ettepaneku kavandada 2004.a. riigieelarves Vabariigi Valitsuse reservfondi täien-davad vahendid maksulaekumistest tekkivate languste korvamiseks.

Seoses ülaltooduga teeme ettepaneku jätkata kõnelusi kohalikele omavalitsustele laekuva tulumaksu osa ja riigieelarveliste eraldiste suuruse üle.

Lisame oma kirjale seisukohad läbirääkimiste tulemuste kohta ning loodame leida positiivset lahendust meie sõlmprobleemile. Omavalitsusliitude Koostöökogu on jätkuvalt valmis otsima lahendusi ja kompromisse teiste eriarvamuste suhtes. Selgitamaks Omavalitsusliitude Koostöökogu seisukohti on meie esindajad nõus osalema rahanduskomisjoni istungitel.

Lugupidamisega Omavalitsusliitude Koostöökogu nimel

Jüri Võigemast 
Eesti Linnade Liidu juhatuse aseesimees

Toomas Välimäe 
Eesti Omavalitsusliitude Ühendu-se aseesimees

Herko Sunts
Eesti Maaomavalitsuste Liidu ju-hatuse liige

Lisad:

1. Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste vahekokkulepe 2004. aasta eelarvete osas – 1 eks  3 lehel
2. Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni seisukohad 2004. aasta eelarveläbirääkimiste tulemuste osas – 1 eks  10 lehel
3. Riigieelarve ja kohalike eelarvete võrdlustabel – 1 eks 1 lehel

Võrdlus riigieelarvega


 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit