Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Välissuhted
 
Koostööorganisatsioonid
EL Regioonide Komitee
Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress
Projektid
Sõprusomavalitsused
Aruanded
Esindus Brüsselis
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Välissuhted > EL Regioonide Komitee


Kandideerimine EL Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni asendusliikmeks (kuni jaan. 2020)
Print

LP ELVL liikmed

Euroopa Liidu Regioonide Komitee (CdR) Eesti delegatsiooni liikmete kandidaatide esitamine 

Euroopa Liidu Regioonide Komitee (CdR) Eesti delegatsioonis on täna täitmata kaks asendusliikme kohta, millele saavad kandideerida kõik ELVL liikmesomavalitsuste volikogude liikmed ja linna- või vallavalitsuse liikmed.

Lähtudes varasemast praktikast, on vaja läbi viia siseriiklik protseduur delegatsiooni kahe asendusliikme kinnitamiseks (komitee liikmete mandaadiperiood 2015–2020).

Vastavalt Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) esindajate nimetamise korrale (http://www.ell.ee/juhtimine/alusdokumendid/eesti-linnade-ja-valdade-liidu-esindajate-nimetamise-kord/) esitab kandidaadid ELVL volikogule ELVL juhatus.

Selgituseks – CdR liikmete nimetamise protseduur on alljärgnev:

* Protseduur ELVL-s

* ELVL esitab kandidaadid riigihalduse ministrile, kes esitab kandidaadid Vabariigi Valitsusele

* Vabariigi Valitsus kinnitab kandidaadid ja esitab kinnitamiseks EL Nõukogule

- - - - -

Riigihalduse minister (varem regionaalminister) on oma varasemates kirjades ELL-ile, milles kandidaatide esitamisest teada antakse, märkinud, et delegatsiooni moodustamisel lähtuks üleriiklik omavalitsusliit järgmistest Euroopa Liidu riikides tunnustatud ja omavalitsusliiduga varasematel aastatel kooskõlastatud aluskriteeriumitest:

1) Tasakaalustatud geograafiline/territoriaalne esindatus: delegatsioon tervikuna peab hõlmama kogu riiki ning erinevate huvide ja probleemidega piirkondi ja omavalitsusi.

2) Tasakaalustatud poliitiline esindatus: delegatsioonis tervikuna on esindatud Eesti poliitiliste jõudude lai spekter.

3)
Sugupoolte tasakaalustatud esindatus: delegatsiooni kuuluvad nii naised kui mehed. Tööks Euroopa Liidu Regioonide Komitees on soovitatav, et liikmekandidaatidel on head teadmised komitee tegevusvaldkondadest ning võimalus pühendada piisavalt aega sealsele tööle, samuti piisav rahvusvahelise suhtlemise kogemus ja võõrkeelte oskus.

 Euroopa Liidu toimimise lepingu (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=ET) artikkel 300 sätestab järgmised kohustuslikud nõuded kandidaatidele: […]

  1. Regioonide komitee koosneb piirkondlike ja kohalike organite esindajatest, kellel on piirkondlike või kohalike organite valimistel saadud mandaat või kes kannavad poliitilist vastutust valitud kogu ees.
  2. […] regioonide komitee liikmeid ei seo mingid kohustuslikud juhised. Liidu üldistes huvides on nad oma kohustuste täitmisel täiesti sõltumatud.

Artikkel 305 lisab: […] Ükski komitee liige ei või samal ajal olla Euroopa Parlamendi liige.

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu nõuandva staatusega institutsioon, mille liikmeteks on liikmesriikide kohalike ja regionaalsete omavalitsuste esindajad. Euroopa Liidu Nõukogu, Komisjon ja Parlament on kohustatud õigusloome ja muude meetmete vastuvõtmisel konsulteerima Regioonide Komiteega valdkondades, mis mõjutavad või võivad mõjutada kohalikke ja regionaalseid huvisid, eriti
haridus,
kutseõpe,
noorsooküsimused,
kultuur,
tervishoid,
keskkond,
piiriülene koostöö,
transport,
üleeuroopalised infrastruktuuri võrgustikud,
majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus,
Sotsiaalfond.

Ühenduse üldistes huvides on nad oma kohustuste täitmisel täiesti sõltumatud. Komiteega võidakse konsulteerida ka muudes, eriti piiriülese koostööga seotud juhtudel ning Komitee võib ka omal algatusel arvamusi avaldada.

CdR plenaaristungid toimuvad reeglina 6 korda aastas. Iga komitee Eesti delegatsiooni liige (nii põhi- kui asendusliige) osaleb ühes CdR komisjoni töös. Komisjonide koosolekud toimuvad reeglina 5-6 korda aastas (siit tulenevalt on CdR delegaadi minimaalne ajakulu u 20 tööpäeva aastas, et osaleda koosolekutel; sellele lisandub kodutöö, delegatsiooni asendusliikmel u 10 tööpäeva).
Lisaks võib delegaat osaleda fraktsiooni plenaaristungivahelistel koosolekutel, seminaridel ja muudel CdR koosolekutel, kuhu teda kutsutakse.
CdR koosolekud toimuvad enamasti Brüsselis, kuid aeg-ajalt ka Brüsselist väljas.
CdR delegaadi reisikulud katab CdR, lisaks makstakse delegaadile CdR poolt koosolekupäevaraha, mis peaks katma delegaadi ööbimis- ja söömiskulud, kui ta osaleb CdR töös (vt. http://portaal.ell.ee/1176).

Kandideerimine CdR Eesti delegatsiooni (asendus)liikmeks:
1. Eesti delegatsiooni (asendus)liikme kohale saavad kandideerida kõigi Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmesomavalitsuste volikogude ning valitsuste liikmed.

2. Kandidaat võib oma kandidatuuri ise üles seda, kandidaadi võib välja pakkuda ka omavalitsuse volikogu või valitsuse liige, pidades silmas p. 1 nõudeid.

3. Kandideerimissoov tuleb edastada Eesti Linnade ja Valdade Liidu büroosse hiljemalt 08. juunil 2018 a. kell 12:00.

Vabas vormis avaldusele tuleb lisada:
1) kandidaadi CV eesti ja inglise keeles. Kui kandidaat on erakonna liige, palun see märkida, samuti märkida CV-s kindlasti võõrkeelte oskus;

Vajalikud isikuandmed:
Eesnimi + Perekonnanimi
Töökoha aadress: …
Tel: …
E-post: …
Sünniaeg: …

2) kandidaadi nõusolek kandideerida.
Näiteks sellises vormis:
------
Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatusele

Nõusolek kandideerida EL Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni asendusliikmeks

Käesolevaga teatan, et olen nõus kandideerima Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni asendusliikmeks.

Lugupidamisega,
Allkiri
Nimi
kuupäev
------

Kandideerimisdokumendid tuleb edastada

3.1) kirjalikult, saates avalduse ja muud vajalikud dokumendid aadressile Eesti Linnade ja Valdade Liit, Ahtri 8, III korrus, Tallinn 10151;

3.2) e-posti teel, saates avalduse aadressile info@elvl.ee

Lisainfo: CdR Eesti delegatsiooni töökorraldusest saab lugeda http://portaal.ell.ee/5207 ning CdR-st üldisemalt http://portaal.ell.ee/1176

CdR kalender 2018 (seda vaadates saab ülevaate kohtumiste ajakavast) on kättesaadav aadressil https://memportal.cor.europa.eu/Meeting/CommitteeAgenda

Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsioonis mandaadiperioodil 2015-2020 on:

Delegatsiooni põhiliikmed:
Kalev Kallo, Tallinna linnavolikogu liige (Keskerakond)
Urmas Sukles, Haapsalu linnapea
Mihkel Juhkami, Rakvere linnavolikogu liige (IRL)
Mart Võrklaev,
Rae vallavanem (RE) Uno Silberg, Kose vallavolikogu liige
Kurmet Müürsepp, Antsla vallavalitsuse liige (IRL)

Delegatsiooni asendusliikmed:
Andres Jaadla, Rakvere linnavolikogu liige
Randel Länts, Viljandi linnavolikogu liige (SDE)
Jan Trei, Viimsi vallavolikogu liige (IRL)
Rait Pihelgas, Järva vallvanem (RE)

… 

Delegatsiooni koosseis vt: http://portaal.ell.ee/1176

Lugupidamisega
Kaimo Käärmann-Liive

Nõunik
Eesti Linnade ja Valdade Liit
e-post: kaimo.kaarmann-liive@elvl.ee
tel: +372 69 43 418

 


05.06.2018

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit