Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2016 Brüssel


12.-16. detsember 2016 a nr. 27
Print
Nädalakiri nr 27/2016

1. Uno Silberg allkirjastas Brüsselis 14.12.2016 Kose Vallavolikogu nimel Euroopa Võrdõiguslikkuse Harta - esimene allakirjutanud Eesti omavalitsus.
http://www.charter-equality.eu/


2. Euroopa Liidu Ülemkogul 15.12.2016 arutlesid 27 liikmesriigi juhid järgmistel teemadel: migratsioon; turvalisus; majanduslik ja sotsiaalne areng; Küpros; välissuhted
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/15-euco-conclusions-final/
 
3. Läti Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Liit tähistas 25. aastapäeva

4. Veel kolmest Euroopa Regioonide Komitee 120. täiskoguistungil arutatud arvamusest:
  1. Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm (REFIT) kohalikust ja piirkondlikust perspektiivist, raportöör François Decoster (FR/ALDE)
  2. Turism – piirkondliku koostöö liikumapanev jõud ELis, raportöör  Hanspeter Wagner (AT/EPP)
  3. Jagamismajandus ja veebiplatvormid: linnade ja piirkondade ühine seisukoht, raportöör: Benedetta Brighenti (IT/PES)
Täiskogul võttis sõna Euroopa Komisjoni parema õigusloome, institutsioonidevaheliste suhete, õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste harta küsimuste eest vastutav esimene asepresident Frans Timmermans (07.12.2016):

„Euroopa seisab silmitsi paljude väljakutsetega, mille puhul ei saagi enam vahet teha, kas need on Euroopa välised või sisesed probleemid. Mitmega neist peame tegelema kõik koos, teisiti nendega toime ei tule. Migratsioon, infotehnoloogiaühiskond, ebavõrdsus – nendele vajame vastuseid nii kohalikul, piirkondlikul kui ka globaalsel tasandil. Euroopa Komisjon saab aru, et kõik tasandid on omavahel seotud. Me vajame suurt tuge kohalikult tasandilt. Ilma kohalike omavalitsuste abita ei saa me lahendada ühtegi probleemi. 

REFIT programm on selle komisjoni tähtsaim töötulemus. Parem õigusloome on hädavajalik.“

https://www.youtube.com/watch?v=eG9dYSeRPX0&index=3&list=PLhUJ26iqpEfaFwd1_91H3B5EacZ7U2nxP&t=11s
………………………………………………………………………………………………………
1)
REFIT programmi kohalikust ja piirkondlikust perspektiivist

Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament allkirjastasid 13. aprillil 2016 paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe, ning Regioonide Komitee loodab, et kõnealune uus kokkulepe aitab parandada ELi otsustusprotsessi kõigil etappidel
ehk õigusaktide kavandamisel, koostamisel, vastuvõtmisel, rakendamisel ja hindamisel. Komitee on siiski mures, et kohaliku ja piirkondliku tasandi demokraatlikult valitud esindajate ning komitee konkreetset rolli mainitakse paremat õigusloomet käsitlevas institutsioonidevahelises kokkuleppes üksnes nn sidusrühmade kontekstis, vaatamata neile Lissaboni lepinguga antud kaalule ja volitustele. Parem õigusloome ei tähenda mitte ainult vähem õigusakte ELi tasandil, vaid ka selle taseme määratlemist, kus kavandatud eesmärke on kõige parem saavutada. Regioonide Komitee soovib olla kaasatud uue kokkuleppe tõlgendamise ja rakendamisega seonduvatesse uutesse algatustesse, et komitee kui nõuandva organi potentsiaali õigusloome tsüklis täielikult ära kasutada.
Euroopa Komisjon soovib, et Regioonide Komitee koostaks poliitikapõhised perspektiivarvamused sellistes valdkondades nagu keskkond, energia, finantsteenused ja põllumajandus, kus kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused võivad teha kindlaks takistused ja esitada parandusettepanekuid vastavalt oma vajadustele. Käesolevas ulatuslikumas perspektiivarvamuses antakse ülevaade õigusaktide mõjust kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele. Euroopa Komisjon on väljendanud seisukohta, et konsultatsioonidesse parema õigusloome üle kaasataks eelkõige piirkondlikud ja kohalikud osalejad.
Regioonide Komitee kutsub Euroopa Komisjoni üles analüüsima valdkondlike eeskirjade, proportsionaalsuse, piiriüleste kitsaskohtade, riigiabi ja auditi survega seoses esitatud lahendusettepanekuid. Komitee rõhutab, et kohalike ja piirkondlike omavalitsuste spetsiifilised tööülesanded loovad neile head võimalused anda hinnang sellele, millistes õigusraamistike valdkondades on probleeme ja mis vajavad võib-olla muutmist.
Praegused majandusraskused on loonud kliima, milles ülereguleerimisest tingitud täiendavad kulud on tekitanud suurt lisakoormust kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele, kelle käsutuses olevaid vahendeid on vähendatud.
Komitee kordab oma seisukohta, et vaja on lihtsustamist ja halduskoormuse vähendamist.
Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on keskne roll kodanike toetamisel, et aidata neil – muu hulgas ELi programmide kaudu – tulla toime raskustega, mida põhjustavad  kestvad majandusprobleemid, ning tuletab meelde, et õiguskindlus ja lihtne juurdepääs ELi programmidele kujutavad endast olulist eeltingimust, mis võimaldab omavalitsustel selle ülesandega toime tulla. ELi rahastamine on paljude kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks tähtis ELi seaduste rakendamiseks.
Regioonide Komitee tuletab meelde, et seoses ülereguleerimise tavaga peab olema selge, et neil juhtudel, kui muud ametiasutused otsustavad otse ELi õigusaktidest tulenevatele nõuetele (mis paljudel juhtudel on vaid miinimumstandardid/nõuded) lisada omapoolsed nõuded, peavad need olema selgelt eristatavad ja neid sisse viiva valitsustasandi poolt nõuetekohaselt põhjendatud.

REFIT programmist saab eesti keeles lugeda pikemalt siit: http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_et.htm

2) Turism – piirkondliku koostöö liikumapanev jõud ELis

Regioonide Komitee toetab ELi poliitikat, mis seisneb Euroopa kinnistamises juhtiva reisisihtkohana ning sektori majanduskasvu ja tööhõivesse antava panuse maksimeerimises
, järgides subsidiaarsuse ja mitmetasandilise valitsemise põhimõtet. Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 195 kuulub turism liikmesriikide pädevusse. Seejuures on keskne tähtsus kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel. Arvestades turismi tähtsust ühtse turu seisukohast, on tarvis nii liikmesriikide ja eri valitsustasandite koostööd kui ka ühiseid Euroopa põhimõtteid, kriteeriume ja Euroopa lisaväärtusega meetmeid.
Regioonide Komitee kutsub Euroopa Komisjoni üles vaatama läbi 2010. aasta turismistrateegia, algatama ELi integreeritud turismipoliitika seotuna kõigi asjakohaste ELi poliitikatega ning esitama mitmeaastase tööprogrammi.
Turism on praegu üks kiiremini kasvavaid sektoreid Euroopas – see on sektor, mis hoogustab üleilmset majanduskasvu ja arengut, loob miljoneid töökohti, suurendab eksporti ja investeeringuid ning muudab inimeste elusid.
Regioonide Komitee kutsub piirkondi ja linnu üles koostama selle jätkuna turismistrateegiaid, mis oleksid kooskõlas Euroopa ja makropiirkondlike strateegiatega, ja kutsub üles avaliku sektori omavahelisele koostööle ning looma avaliku ja erasektori partnerlusi uute turismitaristute arendamiseks, edendamiseks ja elluviimiseks. Komitee soovib, et loodaks sektoriüleseid kohalikke platvorme võrgustumiseks, sihtkohtade strateegiliseks arendamiseks ja turustamiseks, ühendades nt turismi ja põllumajanduse.
Regioonide Komitee nõuab avaliku ja erasektori vahendite kasutamist, et parandada kaugemates piirkondades, mägipiirkondades, saartel ja rannikupiirkondades jätkusuutlikult reisi- ja turismitaristut, selleks et tagada turismipiirkondade ligipääsetavus, varustamine ja konkurentsivõime.
Regioonide Komitee nõuab, et
-    parandataks süsteemi, mille abil Eurostat kogub ja töötleb andmeid turismivoogude (transiitreisijaid ja kindla sihtkohaga reisijad) kohta;
-    suure liiklus- ja keskkonnakoormuse ning turismipiirkondade taristu ülekoormatuse tõttu edendataks Euroopa tasandil suutlikkuse ja sihtkohtade haldamist;
-    loodaks rahalisi stiimuleid turismivoogude hajutamiseks ja üleeuroopaliseks koordineerimiseks;
-    vaadataks läbi komisjoni valge raamat, mis käsitleb konkurentsivõimelist üleeuroopalist liikuvussüsteemi, eeskätt tundlikes piirkondades (sh linnastud, mägipiirkonnad) transiidikoormuse vähendamiseks, katkestusteta uksest ukseni reisiahela, ühistranspordi kohta teabe ja pakkumiste ning ühistranspordi, eeskätt rongiliikluse edendamise meetmete (nt autoveorong) tagamiseks


3) Jagamismajandus ja veebiplatvormid

Euroopa Komisjon kinnitas 2. juunil 2016. aastal avaldatud teatises „Euroopa jagamismajanduse tegevuskava“, et laiaulatusliku mõiste „ühistarbimine“ asemel kasutab edaspidi mõistet „jagamismajandus“. Selleks et komisjoni pakutud määratlus oleks täielik, tuleks selles Regioonide Komitee arvates võrdselt tähtsust osutada nii jagamismajandusele kui ka ühistarbimisele üldisemalt.

Regioonide Komitee rõhutab oma arvamuses nähtuse tugevat kohalikku ja piirkondlikku mõõdet, kuna paljudel jagamismajanduse algatustel on märkimisväärne mõju iseäranis linnatasandil, ning need on sageli kujundatud, reguleeritud ja mõnikord maksustatud kohalikul ja/või piirkondlikul tasandil. Regioonide Komitee peab hädavajalikuks terviklikku lähenemist, et hõlmata majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnaalast rikkust, mille on taganud juba olemasolevad kaupade ja teenuste juhtimis-, jagamis- ja vahetamissüsteemid, mis nüüdseks toimivad uute tehnoloogiate abil. Varakult võetavad meetmed killustumise vältimiseks on  palju vähem keerulised kui 28 riikliku õigusraamistiku ning arvukate kohalike ja piirkondlike eeskirjade tagantjärele ühtlustamine. Ülemäärased regulatiivsed meetmed võivad innovatsiooni pärssida. Samas rõhutab komitee, et regulatiivsete meetmete puudumine võib tekitada ebakindlust, mis võib takistada investeeringuid ja sektori arengut.

Arvestades Ameerika Ühendriikide ettevõtete ülekaalukust jagamismajanduses, rõhutab Regioonide Komitee, et selliste selgete ELi eeskirjade kasutuselevõtmine, mis on kooskõlas proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõttega, toetaks Euroopa idufirmade kasvu ja konkurentsivõimet maailmas. Komitee leiab samuti, et arvesse tuleks võtta Euroopa mõõtme puudumisest tulenevaid kulusid jagamismajanduse või ühistarbimise valdkonnas.

Uuel lähenemisviisil, mis põhineb jagamisel, koostööl, osalemisel ja suhtlemisel, on oma tugevus, mis ei tulene mitte ainult uue tehnoloogia kasutamisest, vaid ka usaldusest ja vastutusest. Ühistarbimise ja jagamismajanduse ettevõtjate organisatsioonid, kellel on pikaajaline visioon, peaksid etendama aktiivset rolli selle valdkonna tulevikupoliitika väljatöötamisel. Esmatähtis on tuvastada ja määrata kindlaks parameetrid ja väärtused, mida soovitakse toetada ja kaitsta, vältimaks uue paradigma muutumist millekski, mis ei ole meile omane. Õiguste kaitse seisukohalt on oluline leppida kokku võimalikult ühtsed mõisted ja määratlused, et tagada Euroopa tasandil ühtsus ja kindlustunne. Komitee leiab, et EL peab selgemalt määratlema tööandja ja töötaja mõisted ning leidma lahenduse probleemidele tarbijatevahelistes ja ettevõtjatevahelistes suhetes veebiplatvormidel, et kindlaks teha, millised õigusaktid ja eeskirjad peaksid kehtima. Komitee kutsub seetõttu komisjoni üles pakkuma välja selge õigusraamistiku, mis tagab ausa konkurentsi põhimõtete austamise.

Igasugune veebiplatvormide vahendusel teostatud tegevus on täielikult jälgitav ning asjakohaste poliitiliste meetmete abil võib jagamismajandus tegelikul olla nii maksukohustuse täitmise kui ka halduskoormuse vähendamise vahend. Regioonide Komitee  kutsub jagamismajanduse platvorme üles nõudma, et kõik aktiivsed teenuseosutajad järgiksid kehtivaid maksueeskirju ning teeksid koostööd riiklike, piirkondlike ja kohalike asutustega, et luua teabevahetuse mehhanism, mille eesmärk on nende kohustuste täitmine.

Lugupidamisega,
Tiiu Madal
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis, tel 5040257


14.06.2017

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit