Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2016 Brüssel


14.-18. november 2016 a nr. 23
Print

Nädalakiri nr 23/2016

1.    E-valitsemise tegevuskava rakendamine kohalikul ja piirkondlikul tasandil
2.    Avalikkuse kaasamine teadusuuringutes ja innovatsioonis
3.    Kliimakonverentsil Marokos oli nähtav ka Rakvere


1.    Brüsselis toimus 15. novembril Euroopa Komisjoni (DG Connect) poolt organiseeritud e-valitsemise teemaline seminar, eesmärgiga aidata kohaliku ja piirkondliku tasandi haldusasutustel rakendada e-valitsemise tegevuskava 2016-2020. Seminaril esitleti mitmeid rahastamisvõimalusi ning arutleti, kuidas kindlustada investeeringute sobivust e-valitsemise tegevuskava peamiste prioriteetidega. Üks seminari oodatavaid tulemusi on juhtdokument, mis sisaldab suurel hulgal linke  rahastamisvõimalustega tutvumiseks ning ka ühe lihtsa instrumendi haldusasutustele, mille abil hinnata planeeritud investeeringute e-valitsemise tegevuskava 2016 – 2020 põhimõtete ja prioriteetidega kokkusobivust.
Juhtdokument avaldatakse peagi siin:
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=575&langId=en

Avaliku sektori moderniseerimist on Euroopa Liit toetanud juba üle kümne aasta, eriti e-valitsemist. See töö jätkub ka digitaalse ühisturu strateegia raames esitletud e-valitsemise tegevuskavaga, mis määratleb  visiooni avatud, efektiivsetest  ja kaasavatest haldusasutustest. Kava näeb ette kasutajasõbralikke digitaalseid teenuseid ELi kodanikele ja ettevõtetele.

E-valitsemise tegevuskaval ei ole küll oma eelarvet ega rahastamisinstrumenti,  kuid selle eesmärk on koordineerida avaliku sektori moderniseerimise pingutusi, rahastamisallikaid ja kaasuvaid meetmeid, mis on saadaval liikmesriikidele läbi ELi programmide.

E-valitsemise tegevuskava siin (inglise keeles):
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2016-2020

Euroopa Komisjoni teatis: e-valitsemise tegevuskava 2016-2020 (tõlge eesti keelde)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52016DC0179

fi-compass on veebiportaal, mis pakub liikmesriikidele laia valiku allikaid rahastamisvõimalusest Euroopa Liidu struktuurifondidest:
http://www.fi-compass.eu

Lähemalt 15. novembril  toimunud seminari kohta siin:
https://joinup.ec.europa.eu/community/opengov/event/supporting-implementation-egovernment-regional-and-local-level

Muuhulgas ürituse  programmis (agenda) leitavad lingid esitlustega.
Videosalvestus esitlustest siin:
https://webcast.ec.europa.eu/workshop-on-new-eu-egovernment-action-plan-2016-2020

2.    Euroopa Komisjon on seadnud vastutustundliku teadustegevuse ja innovatsiooni (RRI – responsible research and innovation) edendamisel võtmeteemaks kodanikuühiskonna ja teiste sidusrühmade kaasamise.


See tähendab, et kodanikele ja sidusrühmadele on pandud suured ootused teadustegevuse mõjutamisel.
Eriti huvipakkuv on avalikkuse kaasamise roll jätkusuutlikus arengus läbi innovatsiooni  -  suhteliselt uus paradigma, mis integreerib avalikkuse kaasamise eeltingimusena  jätkusuutlikkusele.

16. ja 17. novembril toimus Brüsselis konverents, mille peatähelepanu oli suunatud parimatele avalikkuse kaasamise ja jätkusuutliku innovatsiooni praktikatele. Konverentsi organiseerisid üheskoos projektid PE2020 (Public Engagement Innovation for Horizon 2020) ja CASI (Public Participation in Developing a Common Framework for Assessment and Management of Sustainable Innovation).

Lähemalt avalikkuse kaasamise projektidest ja Brüsselis toimunud konverentsist (ka videosalvestused esitlustest) siin:
www.pe2020.eu

Konverentsil jäi kõlama seisukoht, et avalikkuse kaasamisega seotud tegevusi on vaja väärtustada ja neid järgida. Sidusrühmade kaasamine aitab kodanikel paremini mõista sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid muutusi. Samuti aitab avalikkuse kaasamine haldusasutustel, ettevõtetel ja organisatsioonidel välja arendada oma töömeetodeid ning õigesti hinnata otsuste ja tegevuste tagajärgi. Sidusrühmadel tekib huvi osaleda, kui nad näevad, et nende osalemine midagi olulist kaasa toob. Hinnates avalikkuse kaasamisega seotud  tegevusi, peab  märkama mitte ainult tagajärgi, vaid ka nende mõju institutsionaalsele arengule.

Teiste seas esines konverentsil  Yvaskylä Ülikooli esindaja Otso Tolonen, kes esitles Jyväskylä  linna programmi Resource Wisdom. Programm pakub välja tegevusmudeli, mis aitab piirkondadel tõsta konkurentsivõimet, luua töökohti ja kasvatada ühiskonnas heaolu läbi ring- ja süsinikneutraalse majanduse.  Mudel viidi ellu koostöös kohalike elanike ja  ettevõtetega ning see annab eeskuju uutele arendusprojektidele ja võimaluse kiiretele prototüüpidele.

Tegevusmudel loob ja arendab jätkusuutlikku majandust kuues valdkonnas: taastuv energia, jätkusuutlik transport, jäätmed kui ressurss, tervislik toit, kvaliteetne vesi ja jätkusuutlikud kogukonnad. Otso Toloneni peamine ülesanne programmi juures praegusel perioodil on piirkondliku tegevusmudeli rahvusvahelisele tasandile viimine ja sellesse kohalike sidusrühmade kaasamine. Ta on juba mudeli eksportimiseks välja töötanud mitmeid kontseptsioone ning on valmis alustama pilootprojektidega mudelist huvitatud piirkondades. Leidmaks sobivat personali rahvusvahelise mudeli rakendamiseks, on ta teostanud talendiotsinguid Kesk-Soome haridus- ja teadusasutustes.

13. ja 14. oktoobril külastasid Yväskylä linna ja Yväskylä Ülikooli ning Yväskylä Regionaalarengu Keskuse Jykes esindajad Tartu valda Eestis.
Külaskäigust on võimalik pikemalt lugeda Yväskylä kodulehel avaldatud artiklist:
http://www.jyvaskyla.fi/international/news/1/0/86771

Soome külalistele jäi väga hea mulje SPARK keskusest Tartu vallas ning nad loodavad Tartu valla eeskujul ka Yväskyläs sarnase keskuse luua. Satu Freyberg, Regionaalarengu Keskuse Jykes direktor rahvusvaheliste teenuste alal, kavandab  Tartu vallaga koostööd Resource Wisdom programmi raames, alustades  pilootprojekti oma eduka tegevusmudeli rakendamiseks Eestis.

Otso Tolonen ja Satu Freyberg teeksid Eesti omavalitsustega meeledi koostööd. Kui meie linna- ja vallajuhtidel on huvi Yväskylä eeskujul  Resource Wisdom tegevusmudeli rakendamise vastu oma piirkonnas, siis olete teretulnud võtma ühendust Otso Toloneniga aadressil  otso.p.tolonen@jyu.fi või Satu Freybergiga aadressil satu.freyberg@induco.fi Vt manuses Otso Toloneni esitlust.

3. ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni (UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change) raames toimuvad igal aastal konventsiooni osaliste konverentsid (COP – Conference of Parties).

Esimene konverents toimus Berliiinis 1995. aastal, eelmine konverents Pariisis 2015. aastal ja viimane konverents lõppes äsja Marokos, Marrakech’is (7.-18. nov. 2016). Pariisi konverentsil (COP21) kiideti heaks kokkulepe, millega ühinesid peaaegu kõik riigid ja mis jõustus 4. novembril 2016. a. Kokkuleppe eesmärk on hoida kontrolli all ohtlikke kliimamuutusi, selleks lubasid riigid hoida maailma keskmise temperatuuri tõus pikemas perspektiivis alla kahe kraadi.  Konventsiooni osaliste 22. konverentsil Marrakesh’is (COP22) lepiti kokku Pariisi kokkuleppest tulenevates jätkutegevustes -  kliimamuutustega kohanemine, kliimamuutuste leevendamine, tehnoloogia areng ja kahju käsitlemine.

Kliimakonverentsil Marrakech’is olid kohal ka Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikmed Andres Jaadla, Juri Gotmans ja Urmas Sukles, kes osalesid konverentsi raames toimunud omavalitsuste ja piirkondade tippkohtumisel.

Andres Jaadla
on Regioonide Komitee ENVE komisjonis ALDE grupi poliitiline koordinaator ja  Linnapeade Pakti suursaadik, kes hiljuti koostas Regioonide Komitees raporti  keskkonnaõiguse teemal.  Marrakesh’is esines Andres Jaadla Euroopa-Hiina foorumil, kus tutvustas Linnapeade Pakti edulugu Rakvere linna näitel. Rakvere linn liitus Eesti omavalitsustest esimesena Linnapeade Paktiga (linnade kokkulepe kliima ja energia alal), see toimus 2009. aasta veebruaris.

87 Euroopa Regioonide Komitee liiget on praeguse seisuga kinnitatud Linnapeade Pakti suursaadikuks (Covenant of Mayors’ Ambassadors) - need on kliimasaadikud, kes edendavad kliima-alast tegevust kohalikul ja piirkondlikul tasandil ja esindavad Euroopa Regioonide Komitee ja Linnapeade Pakti koostööd nii suurtel rahvusvahelistel üritustel kui ka ELi liikmesriikides kohalikul tasandil. Regioonide Komitee president Markku Markkula on korduvalt tunnustanud Rakvere linna, mis on väikese linnana maailma suurlinnade kõrval kliimamuutustega võitlemisel esirinnas.

http://www.linnapeadepakt.eu/about/covenant-of-mayors_et.html
http://cor.europa.eu/en/activities/networks/Pages/covenant-of-mayors.aspx

Regioonide Komitee presidendi hr Markkula kõne Marrakesh’i kliimakonverentsil kohalike ja piirkondlike juhtide tippkohtumisel:
http://cor.europa.eu/en/about/president/Documents/COP%2022%20-%20The%20Covenant%20of%20Mayors%20for%20Climate%20and%20Energy%20-%20A%20Global%20Network/Covenant-of-Mayors-speech-final-watermark.pdf

Euroopa Liidu Eesti eesistumise ajal 2017. aastal toimub Tallinnas Euroopa Regioonide Komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni (ENVE) koosolek.

Lugupidamisega
Tiiu Madal

Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis21.11.2016

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit