Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2016 Brüssel


10.-14. oktoober 2016 a nr. 20
Print

Nädalakiri nr 20/2016

1.     EL Regioonide Komitee täiskogu 119. istungjärk 10.-12. oktoobril
Vt istungi kokkuvõtvat videot siit:
https://www.youtube.com/watch?v=PgZOM1e3ow0
2.    Euroopa piirkondade ja linnade nädal „Piirkonnad ja linnad jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu nimel“ 10.-13. oktoober
3.    Regioonide Komitee Baltimere piirkondade töögrupi Baltic Sea Regions  koosolek 12. oktoobril, Andres Jaadla ettekanne

1.     EL Regioonide Komitee täiskogu 119. istungjärk 10.-12. oktoobril
Täiskoguistungil 11. oktoobril võttis sõna Andrus Ansip, digitaalse ühtse turu eest vastutav volinik, Euroopa Komisjoni asepresident.

Uus digitaalne ühisturg loob Euroopa majandusele tohutusuured võimalused. Euroopa Komisjoni uued seadusettepanekud sisaldavad Euroopa telekommunikatsioonialaste reeglite ülevaatamist, meetmeid ülikiire internetiühenduse edendamiseks ja 5G side laialdaseks kasutusele võtmiseks. Volinik rõhutas, et Euroopa digitaliseerimine on kasulik kõigile ja    kõikjal Euroopas, inimestele nii maal kui linnas. Digitaliseerimine toetab kõike, mida soovime saavutada:  paremat ühenduvust ja kiiremat Internetti, õiglast ja avatud konkurentsi, andmevoogusid, tarbijakaitset, avalikke teenuseid Internetis. Et olla globaalses maailmas konkurentsivõimeline, peab kiire Internet jõudma Euroopa kõikidesse regioonidesse.

Selleks, et Euroopa muutuks atraktiivseks elu- ja töökohaks, peavad ka linnad ja regioonid digitaalsesse arengusse investeerima. Digitaalne ühisturg ja majandus saavadki alguse kohalikul tasandil, just seal pannakse alus digitaalsele edule. Linnad ja piirkonnad peavad soodustama idufirmade ja ettevõtete loomist, kõrvaldama kõik takistused. Firmad peavad saama kontakte luua teiste piirkondade ettevõtetega, luua digitaalseid võrgustikke ja ökosüsteeme.

Peagi esitab Euroopa Komisjon ka ettepanekud tasuta andmevoogude hõlbustamiseks piirkondade ja liikmesriikide vahel.

Andrus Ansipi sõnavõtule järgnes debatt.

Sõna võttis teiste hulgas ka Eesti delegatsiooni liige, Rae vallavanem Mart Võrklaev, kes nimetati hiljuti Regioonide Komitee raportööriks telekomi paketi teemal.
Mart Võrklaev :„ Mina ja ALDE grupp üldjoontes toetame WIFI4EU plaani. Euroopas on jätkuvalt liiga palju kohti, mis ei ole ühendatud ning on palju elanikke, kellel puudub juurdepääs kiirele Internetile. Väikestes omavalitsustes, nagu näiteks ka Rae vallas, kust mina tulen, saaksime selle skeemi alusel avalikes kohtades lihtsasti WIFI alasid üles seada.

Kindlasti peame tagama, et WIFI4EU punkte ei rajataks ainult linnadesse vaid, et see meede oleks kättesaadav ka väiksematele maaomavalitsustele, et kaotada linna ja maa vaheline digitaalne lõhe.

Samuti peame vajalikuks lairibavõrkude kiiret arendamist kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Lairiba ühenduse puudumine on suureks probleemiks mitmetes maa-piirkondades ja seda isegi kõrgelt arenenud liikmesriikides.“

Andrus Ansipi kõne Regioonide Komitee täiskoguistungil Brüsselis 11.oktoobril:
https://ec.europa.eu/commission/node/412397_et

Kuula ja vaata videot Andrus Ansipi esinemisest istungil siit:
https://www.youtube.com/watch?v=FN4UJVe5ZeI

Plenaaristungil võttis Regioonide Komitee vastu kolm arvamust, mis järgivad digitaalse ühtse turu initsiatiive:

E-valitsuse tegevuskava 2016-2020
Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele
Raportöör: Martin Andreasson (Västra Götalandi piirkonna volikogu liige, SE/EPP)

Arvamuses rõhutatakse, et e-valitsuse võimalused on tähtsad just kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele, sest nemad osutavad väga suure osa Euroopa avalikest teenustest. Regioonide Komitee jagab Euroopa Komisjoni nägemust, mille kohaselt peavad haldusasutused ja avalikud institutsioonid hiljemalt 2020. aastaks olema avatud, tõhusad ja kaasavad, ning pakkuma kõigile ELi kodanikele ja ettevõtjatele piirideta, personaalseid, kasutajasõbralikke ja algusest lõpuni digitaalseid avaliku sektori teenuseid.

Valitsemissektor peab tagama andmetele ja teenustele turvalise juurdepääsu, samas nõuab teatud osa avalike institutsioonide hallatavast teabest kõrgetasemelist kaitset.

Tuleks uurida innovaatilisi e-valitsuse lahendusi, nagu e-residentsus, mis annab kodanikele ja ettevõtjatele juurdepääsu turvalistele e-valitsuse teenustele, nõudmata neilt füüsilist residentsust. See vähendab tülikat paberitööd ning muudab investeerimise atraktiivsemaks välismaiste ettevõtjate jaoks. Regioonide Komitee nõustub, et haldusasutused peaksid jagama teavet ja andmeid läbipaistvalt ja kaasavalt. Tähtis on asjaomaste organisatsioonide suutlikkus otsustada, millisele teabele peaks olema avatud juurdepääs ja milline teave peaks olema kaitstud.

Euroopa tööstuse digitaliseerimine
Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile,     nõukogule, Euroopa Majandus- ja     Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele,
Raportöör: Kieran McCarthy (Corki linnavalitsus, IE/EA)

Euroopa tööstuse suur väljakutse seisneb selles, kuidas digitaalseid võimalusi täielikult    ja sujuvalt enda kasuks tööle panna. Ei saa alahinnata traditsiooniliste ja mittetehnoloogiliste tööstusharude ettevõtjate, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE-de) võimalusi kasutada digitaliseerimist täielikult oma konkurentsivõime tõstmise vahendina. 

Euroopa Liidu IKT sektor esindab majanduses olulist osa, andes tööd rohkem kui 6 miljonile töötajale ja moodustades SKPst umbes 4%. Hiljutistes uuringutes on väidetud, et toodete ja teenuste digitaliseerimise abil, kui see võetakse täies ulatuses kasutusele, on võimalik lisada tööstuse tuludele Euroopas järgmise viie aasta jooksul enam kui 110 miljardit eurot aastas. Enamikul tööstusvaldkonna otsustajatest on keeruline otsustada, millal, kui palju ja millistesse tehnoloogiatesse investeerida. Ligikaudu 60 % suurtest tööstusettevõtetest ja enam kui 90 % VKEdest tunnevad, et nad sörgivad digitaalsel innovatsioonil sabas.

Digitaaltehnoloogia kiire areng ja selle laiem kasutamine nõuab hädasti ka olemasoleva regulatiivse raamistiku ajakohastamist selleks, et pidada sammu innovatsiooni enneolematu kiirusega.

Arvamuses märgitakse, et meie piirkonnad ja linnad suudavad kaasa aidata digitaalse majanduse arengule innovatsioonikeskustena, oskuste omandamiseks kohalikul tasandil.

Vaata videot raportööri esinemisest istungil:
https://www.youtube.com/watch?v=0TJfk38erW0

Digitaalse ühtse turu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip tööstusrevolutsioonist: „Meie aja tööstusrevolutsioon on digitaalne. Pilvandmetöötluse, andmepõhise teaduse, asjade interneti ja muu sellise tehnoloogia täieliku potentsiaali ärakasutamiseks vajame sobivat mastaapi. Ettevõtjad on huvitatud ühtsel turul laienemise võimalustest ning selleks peaksid ka avalikud e-teenused olema tänapäevastele vajadustele vastavad – olema kavandatud digitaalsete, avatute ja piiriülestena. EL võimaldab digiajastu jaoks sobivat mastaapi.”

Euroopa pilvandmetöötluse algatus ja IKT standardimise prioriteedid digitaalsel ühtsel turul
Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele
Raportöör: Anne Karjalainen (Kerava linnavolikogu liige, FI/PES)

Regioonide Komitee jagab komisjoni seisukohta, et konkurentsivõimelist efektiivset  andmetöötlust on võimalik edendada vaid ühiste meetmete abil. Digiteerimisvõimaluste ära kasutamiseks ja piiriüleste teenuste osutamiseks tuleb tugevdada Euroopa IKT standardimise püüdlusi. IKT standarditest hoolimata tuleb aga jätta ettevõtetele ja avalikule sektorile ruumi arendada ja rakendada neist standardeist kõrvalekalduvaid innovaatilisi lahendusi.

Regioonide Komitee märgib, et ühiste standardite väljatöötamine ja kasutusele võtmine on veel puudulik mitmes digitaalse ühtse turu seisukohalt keskses valdkonnas, nagu näiteks elektroonilises identifitseerimises, ning on tõsiselt mures, et piirkondade erinevused kiire lairibaühenduse kättesaadavuses takistavad digitaalse ühtse turu väljakujundamist.

Arvamuses rõhutatakse vajadust standardiseeritud andmetöötluse järele. Pilvandmetöötluse algatus hõlbustab andmete jagamist, tuues kasu selliste valdkondade arengule nagu teadus, ettevõtlus, tööstus ja avalikud teenused.

Vaata videot raportööri esinemisest istungil (soome keeles):
https://www.youtube.com/watch?v=5jgCCt5GMIQ

Kõik kolm raportööri kinnitasid, et digitaalne lõhe EL-i linnade ja maapiirkondade vahel on murettekitav ja tervitasid Euroopa Komisjoni otsust luua 2017.aastal koostöös Regioon Komiteega lairibaplatvorm, mis võimaldab kohalike omavalitsuste ja piirkondade esindajail jagada parimaid kogemusi muuhulgas ka lairibaühenduse kasutusele võtmises.

2. Euroopa linnade ja piirkondade nädal Brüsselis 10.-13. oktoobril

Euroopa piirkondade ja linnade nädal on iga-aastane Brüsselis toimuv neli päeva kestev üritus, mille käigus kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ametnikud, eksperdid ja akadeemikud saavad vahetada häid tavasid ja teadmisi piirkondliku ja linnaarengu alal. See on ka tunnustatud platvorm poliitiliseks teabevahetuseks ELi ühtekuuluvuspoliitika arengu üle. Selle ürituse korraldavad ühiselt ELi Regioonide Komitee ning Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat (DG REGIO).

Programm korraldatakse põhiteema ja mõningate alateemade ümber. Seminarid ja arutelud (kõik osalejatele tasuta) on jagatud kolme kategooriasse:
1. piirkondlike partnerite poolt organiseeritud,
2. Euroopa Komisjoni, st eri peadirektoraatide poolt organiseeritud ja 
3. Regioonide Komitee poolt organiseeritud.

Sel aastal toimus nädal 14. korda ja peateemaks oli: Jätkusuutlik   majanduskasv ja Euroopa struktuurifondide lihtsustamine.

Aastate jooksul on üritusest kasvanud Euroopa regionaalpoliitika tippsündmus.

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/main_programme.cfm

Eestist Euroopa linnade ja piirkondade nädalale tulnud Haaslava, Roosna-Alliku, Koeru ja Kõpu valla esindajatele korraldas omavalitsusliitude Brüsseli esindus 10. oktoobril lisaürituse, kus vallajuhtidega kohtusid Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikmed  Uno Silberg, Kalev Kallo ja Mart Võrklaev ning Europarlamendi liige Indrek Tarand. Suur tänu Eesti delegatsiooni liikmetele ja MEP Indrek Tarandile osalemiseks aega leidmast. Kohtumine oli meeldejääv.

3. Regioonide Komitee Läänemere piirkondade töögrupi koosolekul 12. oktoobril tegi Andres Jaadla ettekande Läänemere Linnade Liidu jätkusuutlike linnade komisjoni tööst.

Union of Baltic Cities (Läänemere Linnade Liit, http://ubc.net/) loodi 1991. aastal, asutajaliikmeid/linnu oli siis 32. Praegu on Läänemere Linnade Liidus 90 liiget.  Liidu sekretariaat töötab Gdanskis, Poolas.

Üks seitsmest Läänemere Linnade Liidu komisjonist kannab nimetust Sustainable Cities (SCC) – jätkusuutlikud linnad (loodi 1997.a.) www.ubc-sustainable.net
Andres Jaadla on selle komisjoni nõukogu liige.

Komisjoni töövaldkonnad:
linnade jätkusuutlik juhtimine,
veemajandus,
linnaarengu planeerimine,
merepoliitika,
rahvusvaheline koostöö (koostöö ka Venemaa ja Valgevenega).

Aastatel 2010 – 2015 osales komisjon 25-s projektis, kaasatud oli 45 linna.
Komisjon pakub liikmetele abi projektide planeerimisel ja taotluste vormistamisel, leiab võimalusi rahvusvaheliseks koostööks, koolitusteks ja kogemuste vahetamiseks.


Lugupidamisega,
Tiiu Madal
Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


14.10.2016

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit