Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2016 Brüssel


29. veebruar - 04. märts 2016 nr. 06
Print
E-nädalakiri nr 06/2016

A  Regioonide Komitee majanduskomisjoni ECON koosolek 29.02.2016

Arvamused – esimene arutelu ja vastuvõtmine
1. Piirkondlikud ja riiklikud tugipangad töökohtade ja majanduskasvu loomise nimel
Raportöör:    Adam Banaszak (PL/ECR); omaalgatuslik arvamus
Komisjoni dokument:    komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Koostöö töökohtade loomise ja majanduskasvu nimel: riiklike tugipankade roll Euroopa investeerimiskava toetamisel”

2. Viie juhi aruande „Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine” järelmeetmed
Raportöör:    Paul Lindquist (SE/EPP); omaalgatuslik arvamus

3. Ühtse turu strateegia
Raportöör:    Alessandro Pastacci (IT/PES); fakultatiivse konsulteerimise taotlus
Komisjoni dokument:    komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühtse turu täiustamine: rohkem võimalusi inimestele ja ettevõtetele”

4.Kaubandus- ja investeerimisstrateegia
Raportöör:    Neale Richmond (IE/EPP); omaalgatsulik arvamus
Komisjoni dokument:    komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Kaubandus kõigile: vastutustundlikuma kaubandus- ja investeerimispoliitika poole”

5.    Struktuurireformi tugiprogramm ajavahemikuks 2017–2020
Raportöör:    Olga Zrihen (BE/PES); arvamus – ettevalmistav arutelu
Komisjoni dokument:    ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus struktuurireformi tugiprogrammi kehtestamise kohta ajavahemikuks 2017–2020 ning määruste (EL) nr 1303/2013 ja (EL) nr 1305/2013 muutmise kohta
Arvamuse liik:    Kohustuslik konsulteerimine
Sõnavõtjad:    Mary McCarthy, Euroopa Komisjoni struktuurireformi tugiteenistuse direktor

B Regioonide Komitee loodusvarade ja maaelu komisjoni NAT koosolek 01.03.2016

1. Arutelu Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni esimehe Czesław Adam Siekierskiga

-    Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni prioriteedid 2016. aastal
-    ELi maaelupoliitika tulevik
Sõna võttis Eesti delegatsiooni liige Randel Länts, rõhutades, et järgmisel programmperioodil, mis algab aastal  2020,  peab ühtekuuluvuspoliitika tagama maa- ja linnaelu arengu tasakaalu.

2. Arvamus – arvamustevahetus : Toidu raiskamine
Raportöör:    Ossi Martikainen (FI/ALDE);     omaalgatuslik arvamus
Ümarlauaarutelu
Vytenis Andriukaitis, ELi tervishoiu ja toiduohutuse volinik
Pilar Chiva Rodriguez, toidujäätmete vältimine Kataloonias, Kataloonia jäätmeameti vältimise ja ümbertöötlemise osakonna direktor
Robert Van Otterdijk, ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni ülemaailmse toidujäätmete ja jäätmete tekke vähendamise algatuse SAVE FOOD koordineerija
Toine Timmermans, Euroopa Komisjoni seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi raames rahastatav projekt FUSIONS (Food Use for Social Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies)

C  Regioonide Komitee TERRITORIAALSE ÜHTEKUULUVUSE POLIITIKA JA ELi EELARVE KOMISJONI COTER koosolek 02.03.2016

Arvamused – esimene arutelu ja vastuvõtmine

1. Konkreetsed sammud ELi linnade tegevuskava rakendamiseks
Raportöör:    Hella Dunger-Löper (DE/PES); omaalgatuslik arvamus
Sõnavõtja:    Judit Torokne-Rozsa, Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika

2.    Lennundusstrateegia
Raportöör:    Ulrika Carlefall Landergren (SE/ALDE); kohustuslik konsulteerimine
Komisjoni dokument:    Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2008
Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa lennundusstrateegia”

Sõnavõtjad:    Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi esindaja
Rahvusvahelise Lennujaamade Nõukogu (ACI) Euroopa büroo esindaja

3. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide lihtsustamine kohalike ja piirkondlike omavalitsuste seisukohast
Raportöör:    Petr Osvald (CZ/PES); omaalgatsuslik arvamus
Sõnavõtja:    Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi esindaja

4. Mitmeaastase finantsraamistiku vahehindamine
Raportöör: Luc Van den Brande (BE/EPP); omaalgatuslik arvamus
Sõnavõtja:    Euroopa Komisjoni eelarve peadirektoraadi esindaja

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A 1 Regioonide Komitee tervitab Euroopa Komisjoni tööd tugipankade toetamisel ja investeerimisplatvormide loomisel. Komitee kritiseerib siiski asjaolu, et Euroopa Komisjon keskendub teatises vaid riikliku tasandi rollile ja esitab üleskutse vaid uute riiklike tugipankade loomiseks. Ka kohalikul ja piirkondlikul tasandil tegutsevad tugipangad väärivad investeerimiskava raames tunnustust. Komitee rõhutab, et tugipankade loomine ja toimivus on vajalik vastuseks kohalike turgude tõrgetele ja vahendina erakapitali kaasamiseks Euroopa investeerimiskava rakendamisse. Komitee  juhib Euroopa Komisjoni tähelepanu asjaolule, et kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele tuleb anda suurem mõjuvõim kohaliku tasandi huve teenivate finantslahenduste valimisel.

Regioonide Komitee nõuab kohalike omavalitsuste märksa suuremat kaasamist tugipankade loomisse ja tegevusse ning nende mõju hindamisse. Selleni jõudmiseks tuleb kas kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel võimaldada riiklike tugipankade tegevust rohkem mõjutada või siis vähendada riiklike tugipankade koormust piirkondlike (kohalike) tugipankade loomise teel. Regioonide Komitee peab vajalikuks luua raamistik hiljuti loodud Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide (ELTIF) ja piirkondlike tugipankade ning teiste kohalike finantsasutuste vaheliseks koostööks.

A 2  Regioonide Komitee nõuab, et Euroopa Komisjon kaasaks Regioonide Komitee  valge raamatu koostamisse, milles käsitletakse majandus- ja rahaliidu reformide üleminekut esimesest etapist teise. Komitee rõhutab, et rahaliidu süvendamisel tuleb tingimata arvesse võtta ka selle tagajärgi suhetele euroalasse mittekuuluvate riikidega ning vajadust selgelt välja tuua see, millised ettepanekud kehtivad kõigi liikmesriikide ja millised ainult euroala riikide kohta. Kõiki meetmeid, mis seonduvad majandus- ja rahaliidu lõpuleviimisega, tuleb rakendada nii läbipaistvalt kui võimalik, et mitte kaugeneda neist liikmesriikidest, kes veel eurot ei kasuta, ning vältida kahel kiirusel areneva Euroopa tekkimist.

Rohkem tähelepanu tuleks pöörata selliste rahaliidu põhiprobleemide lahendamisele nagu kapitalivoogude tasakaalustamatus riikide ja piirkondade vahel. Praegune majanduslik olukord, mida iseloomustab nõrk majanduskasv ja suur tööpuudus, õigustab vajadust tervikliku lähenemisviisi järele, et tugevdada liikmesriikide rahandust, suurendada majanduskasvu, viia ellu struktuurireformid ja innustada investeeringuid. Ränne ja tööjõu liikuvus pakuvad potentsiaali majanduskasvu suurendamiseks ELis, kuid et see õnnestuks, tuleb lahendada küsimused seoses juurdepääsuga eluasemele, sotsiaalkohustustega ning tööturu paindlikkusega.

A 3  Ühtne turg kui kaupade, teenuste, isikute ja kapitali vaba liikumise põhialus Euroopa Liidus on üks ELi suurimaid majanduslikke saavutusi ning seeläbi ka lahutamatult seotud isikute vaba liikumist reguleeriva Schengeni lepinguga. Ühtne turg on aidanud suurendada heaolu ja luua töökohti. Siiski võiks ühtne turg toimida veelgi paremini ning ellu on vaja viia rohkem majandus- ja struktuurireforme, et saavutada strateegias „Euroopa 2020” seatud majanduskasvu ja tööhõive eesmärgid ning kõrge konkurentsivõimega sotsiaalse turumajanduse ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse alased eesmärgid. Suurema tõhususe saavutamiseks peaks ajakohastatud ühtse turu strateegia koosnema kolmest osast:

1) looma võimalusi tarbijatele, kutsetöötajatele ja ettevõtetele;

2) soodustama ja võimaldama Euroopa ajakohastamist ja innovatsiooni;

3) tagama praktilised tulemused. Euroopa territoriaalse koostöö rühmitusel (ETKR) ja teistel piiriülestel struktuuridel, nagu Euroopa majandushuviühing või Euroopa ühistu, on piiriüleste osalejatena ühtsel turul konkreetne roll.

Raportöör esitab arvamuses  Regioonide Komitee seisukohad jagamismajandusega seoses, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ning idufirmade toetamisega seoses, erialateenuste liberaliseerimisega seoses, kaupade ühtse turu tugevdamisega, riigihangetega  ning majandushuvi pakkuvate teenustega seoses.

A 4 Regioonide Komitee väljendab selgesõnaliselt heameelt Euroopa Komisjoni 14. oktoobri 2015. aasta teatise üle pealkirjaga „Kaubandus kõigile: vastutustundlikuma kaubandus- ja investeerimispoliitika poole”, tunnistades kaubanduse olulist potentsiaali majanduskasvus, tööhõives ja töökohtade loomisel ning ELi investeerimisel. Arvamuses leiab raportöör, et strateegia territoriaalne mõõde peaks tagama, et kogu ELi kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saavad õiglaselt kasu majanduskasvu ja investeerimisvõimalustest, mida selliste vabakaubanduslepingute ja üldiselt kaubanduslepingutega oodatakse kaasnevat, mida teatises kirjeldatakse. Oluline on meeles pidada, et kaubandus ja investeeringud tähendavad turgude avamist, mis omalt poolt ergutab konkurentsi ja innovatsiooni eesmärgiga suurendada Euroopa konkurentsivõimet, mis omakorda loob töökohti ja majanduskasvu.

Kaubanduslepingud peaksid pakkuma võrdseid võimalusi ELi liikmesriikides ja piirkondades (sh ELi äärepoolseimad piirkonnad ja ülemereterritooriumid) ning kõikides asjaomastes sektorites (sh tööstus, põllumajandus ja teenused). Sellega seoses on komiteel hea meel, et nõukogu rõhutas vajadust hõlbustada ja parandada ELi ettevõtjate (eelkõige väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad) integreerumist üleilmsetesse väärtusahelatesse.

B 2 Regioonide Komitee peab toidujäätmeid ja toidu tootmisel, töötlemisel ja turustamisel tekkivaid jäätmeid tõsiseks ülemaailmseks probleemiks, mis takistab oluliselt majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase arengu eesmärkide saavutamist. Probleemi saab lahendada üksnes eri valitsustasandeid ja poliitikavaldkondi hõlmava laiaulatusliku ja sihipärase koostöö abil.

Raportöör peab vastuvõetamatuks praegust olukorda,  milles kuni kolmandik inimtarbeks mõeldud toodangust läheb kaotsi tootmisprotsessi eri etappides, igal aastal toodetakse 28 %-l kogu maailma haritavast maast (1,4 miljonit hektarit) toitu, mis läheb raisku, kasutamata jäävatest toodetest tulenev kliimamõju protsessi eri etappides on 3,3 Gt CO2-ekvivalenti, raiskavad tootmis- ja tarbimistavad põhjustavad maailma veevarude väga suurt kadu, ohustavad elurikkust tarbetult ülesharitud ja ebatõhusate põllumaa-alade näol, kurnavad maad ja vähendavad oluliselt taastumatuid loodusvarasid.

Raisatud toidu suur hulk kahjustab põllumajanduse ja toidutootmise väärtust ning moonutab toiduainete väärtusahela õiglast jaotumist: toidujäätmetest tekkiv rahaline kahju on hinnanguliselt 750 miljardit USA dollarit aastas.

Regioonide Komitee soovib käesoleva omaalgatusliku arvamuse abil toetada ja tugevdada kogu rahvusvahelise üldsuse ning ÜRO ja selle valdkondlike organisatsioonide jõupingutusi olukorra parandamiseks.

Loe pressiteadet

http://cor.europa.eu/et/news/Pages/greater-public-awareness%E2%80%93less-food-waste.aspx

C 1 Linnade tegevuskava on üks äärmiselt oluline Euroopa projekt, millega arendatakse välja uus töömeetod, et tagada sidusus kõikide linnu puudutavate poliitikameetmete vahel. Eesmärgiks on parandada elukvaliteeti linnades ja arendada välja uus „linnalik” valitsemistava. Selline uus linnade paradigma pakub olulisi võimalusi. See annab inimestele võimaluse kogeda kohapeal Euroopa lisaväärtust, võimaldab – tihedas seoses ka Euroopa Komisjoni parema õigusloome tegevuskavaga – parandada Euroopa poliitikameetmete kvaliteeti, sidudes neid riiklike, piirkondlike ja kohalike strateegiatega.  Selle protsessi õnnestumisel on olulised järgmised kolm kriteeriumi: läbipaistvus, osalemine, sidusus.

Linnade tähendus: Euroopas on märgata üleilmset suundumust linnarahvastiku osakaalu suurenemisel. Euroopas elab tänaseks ligikaudu 70 % elanikkonnast linnades või linnastutes. Need on majandusliku arengu liikumapanev jõud. Neis otsustatakse ELi tulevase tugevuse üle maailma mastaabis. Samas aga iseloomustavad linnu ka vahetud sotsiaalsed vastuolud, nt  vaesus ja rikkus, töötus ja tööjõupuudus, erinevused haridusvaldkonnas ja keskkonnaalased väljakutsed. Nn integratsioonimasinatena peavad nad suuresti toime tulema ka praeguste põgenikevoogudega. Linnade tegevuskava teemalistes aruteludes väljendatakse alatasa kartust, et ulatuslikum keskendumine linnaprobleemidele toimub maapiirkondade toetamise arvelt. Linna- ja maapiirkonnad ei ole teineteisele konkurendid, vaid nende kummagi eripärast tuleneb linna- ja maapiirkondade rollide ja ülesannete jaotus, mis just võimaldabki Euroopa eesmärke ühiselt saavutada.

Euroopa Komisjon koos eesistujariigi Madalmaadega on alustanud Amsterdami pakti ettevalmistamist, kaasates sinna ka suure hulga sidusrühmi. Pakti eesmärgiks on kaheteistkümne temaatilise partnerluse raames kolme aasta jooksul välja arendada ja rakendada integreeritud poliitikameetmete tegevuskavad peamiste linnaprobleemide kohta.

Regioonide Komitee kutsub üles üle vaatama linnade arenguks vajalike tingimuste täiustamise võimalusi. Näiteks:

-    Linnadele teabe jagamine ELi, riiklikul ja kohalikul tasandil juurdepääsu kohta olemasolevatel

-    Euroopa Komisjoni ja linnade vaheline koostöö ühtekuuluvuspoliitika linnalise mõõtme parandamise alal, nt integreeritud territoriaalsed investeeringud

-    Linnade ametiasutuste kaasamine poliitikameetmete kujundamisse ja rakendamisse

-    Euroopa Investeerimispanga juurde loodud investeerimisnõustamise keskuse kasutamine, et Euroopa Investeerimispanga rahastamisvahendeid ka linnade tarbeks süstemaatiliselt kasutada

-    ELi rahastamise ja erasektori osaluse vahelise sideme tugevdamine

Selleks et tagada tulevikus linnade tegevuskava alasest poliitilisest arengust ja jätkusuutlikkusest kinnipidamine, tuleks koostada valge raamat, milles hinnatakse ja süstematiseeritakse partnerluste tulemusi ja kirjeldatakse parema valitsemise aspekte.

C 3  Arvestades, et menetlus Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (ESIF) kasutamiseks muutub praktiliselt igal aastal järjest keerulisemaks, tervitab Regioonide Komitee asjaolu, et Euroopa Komisjon on asunud tegelema lihtsustamisega ning kutsunud ka teisi partnereid kõnealuse küsimuse üle arutlema. Lihtsustamise käigus tuleb keskenduda ühtekuuluvuspoliitika elluviimisele. Regioonide Komitee esindab kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi, mis on sageli viimased lülid ESIFide rakendamise protsessis. Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste positsioonist tulenevalt tuleks lihtsustamise protsessis juhinduda just nimelt nende seisukohtadest ja ettepanekutest.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lähemalt on võimalik tutvuda Regioonide Komitee ECON  komisjoni dokumentidega:

https://toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=RmFYXXWy9u%2fhUwaO6%2fZc3fl0X3KP%2b8No8V%2f0yS2nhXg%3d

Lähemalt on võimalik Regioonide Komitee NAT komisjoni dokumentidega:

https://toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=RmFYXXWy9u83ZeY5bz7JLq93I6%2beX1Fk53ZhtKEIM%2bM%3d

Lähemalt on võimalik tutvuda Regioonide Komitee COTER komisjoni dokumentidega:

https://toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=RmFYXXWy9u83ZeY5bz7JLpHhP0GOn7E6WPJeH5l%2b95Y%3d

Lugupidamisega,
Tiiu Madal
Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindaja

18.08.2016

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit