Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2016 Brüssel


04.-08. aprill 2016 nr. 09
Print
E-nädalakiri nr 09/2016

Regioonide Komitee 117. Täiskogu istung 6.-8.aprillil 2016
ARVAMUSTE ARUTAMINE JA VASTUVÕTMINE

1.    Viie juhi aruande „Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine“ järelmeetmed

2.    Koostöö töökohtade loomise ja majanduskasvu nimel: riiklike tugipankade roll Euroopa investeerimiskava toetamisel

3.    Struktuurireformi tugiprogramm ajavahemikuks 2017–2020

4.    Konkreetsed sammud ELi linnade tegevuskava rakendamiseks

5.    Heitkoguste kulutõhus vähendamine ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavad investeeringud

6.    ELi keskkonnaõigus: aruandluse ja nõuetelevastavuse parandamine

7.    Uued võimalused energiatarbijatele

8.    Pagulaste kaitse nende päritolupiirkondades: uued väljavaated

9.    Vastutustundlikum kaubandus- ja investeerimispoliitika

10.    Ühtse turu täiustamine

11.    ELi autoriõiguse eeskirjade ajakohastamine

* Amsterdam valiti Euroopa Innovatsiooni Pealinnaks
……………………………………………………………………………………..

Vaata Regioonide komitee 117. Täiskogu istungi kokkuvõtvat videot siit:
https://www.youtube.com/watch?v=xeX-vyccjBE

1. Viie juhi aruande „Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine“ järelmeetmed

Raportöör: Paul Lindquist (Stockholmi läänivolikogu liige, SE/EPP)

Regioonide Komitee  tervitab viie juhi aruannet, mille eesmärk on muuta majandus- ja rahaliit (EMU) majandusvapustustele vastupidavamaks, paremini ellu viia majandus- ja rahaliidu põhimõtteid ja eesmärke, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 120, ning käivitada reformid majandus- ja rahaliidu juhtimise demokraatliku legitiimsuse suurendamiseks.

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Five-Presidents-Report-No-successful-reform-of-the-Economic-and-Monetary-Union-without-a-regional-dimension.aspx

2. Koostöö töökohtade loomise ja majanduskasvu nimel: riiklike tugipankade roll Euroopa investeerimiskava toetamisel
Omaalgatuslik arvamus
Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule
Raportöör: Adam Banaszak (Kujawy-Pomorze vojevoodkonna volikogu aseesimees, PL/ECR)

Sõnavõtja: Euroopa Investeerimispanga asepresident László Baranyay

Regioonide Komitee tervitab Euroopa Komisjoni tööd tugipankade toetamisel ja investeerimisplatvormide loomisel, sest need on Euroopa investeerimiskava olulised elemendid. Komitee kritiseerib siiski asjaolu, et liikmesriigi tugipankade ametlik määratlus hõlmab küll ka piirkondlikke panku, ent komisjon keskendub tegelikkuses vaid riikliku tasandi rollile ja esitab üleskutse vaid uute riiklike tugipankade loomiseks. Ka kohalikul ja piirkondlikul tasandil tegutsevad tugipangad väärivad investeerimiskava raames tunnustust ja tähelepanu.

Raportöör tõstab esile arengupankade või -institutsioonide määratlust, nagu see on esitatud Euroopa Strateegiliste Investeerimisfondide määruses, nimelt „kutseliselt finantseerimise alal tegutsevad juriidilised isikud, kes on saanud volituse liikmesriigilt või liikmesriigi asutuselt kesksel, piirkondlikul või kohalikul tasandil tegeleda arenguga või edendustegevusega“.

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/regional-promotional-banks-can-help-make-315bn-EU-investment-plan-work.aspx

3. Struktuurireformi tugiprogramm ajavahemikuks 2017–2020
Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nõukogu määruste (EL) nr 1303/2013 ja (EL) nr 1305/2013 muutmise kohta
Pearaportöör: Olga Zrihen (Valloonia parlamendi liige, BE/PES)

Regioonide Komitee toetab struktuurireformi tugiprogrammi põhimõtet, mille eesmärk on pakkuda vabatahtlikkuse alusel ja taotluse korral tehnilist abi liikmesriikide struktuurireformideks liidu ja liikmesriikide jagatud pädevuses olevates tegevusvaldkondades. Regioonide Komitee on seisukohal, et selle programmi edu eelduseks on  kooskõlastamine olemasolevate tehnilise abi programmidega ELi ja abisaajate liikmesriikide tasemel. Taotlevate liikmesriikide riikliku, piirkondliku ja kohaliku valitsemistasandi haldussuutlikkuse parandamine peab olema tugiprogrammi peaeesmärk. See peab muutuma ka strateegia „Euroopa 2020“ käimasoleval läbivaatamisel arvesse võetavaks näitajaks.

Regioonide komitee nõuab, et  programmi aluseks oleks liidu ühtne strateegiline dokument, mille eemärk on parandada avaliku sektori asutuste institutsioonilist ja haldussuutlikkust kõigil valitsustasanditel.

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-Commissions-programme-to-support-structural-reforms-must-involve-regions-and-focus-on-European-added-value.aspx

4. Konkreetsed sammud ELi linnade tegevuskava rakendamiseks
Raportöör: Hella Dunger-Löper (riigisekretär, Berliini liidumaa esindaja föderaalvalitsuses, Euroopa asjade volinik, DE/PES)
Sõnavõtja: Euroopa Parlamendi liige, linnaküsimuste laiendatud töörühma (Urban Intergroup) aseesimees Lambert van Nistelrooij (NL/EPP)

Linnade tegevuskava on üks äärmiselt oluline Euroopa projekt, millega arendatakse välja uus töömeetod, et luua tegevusraamistik ning tõhusad vahendid eesmärgiga tagada sidusus kõikide linnu ja neid ümbritsevaid funktsionaalseid piirkondi puudutavate poliitikameetmete vahel. Kuna umbes kaks kolmandikku kõigist ELi valdkondlikest poliitikatest mõjutavad Euroopa linnaalasid, peaksid linnad osalema tihedamalt nende kujundamisel ja levitamisel. Eesmärgiks on parandada elukvaliteeti linnades ja arendada välja uus „linnalik“ valitsemistava.

Komitee soovib eraldi tunnustada tugevat impulssi, mille andis eesistujariik Madalmaad, kes on võtnud linnade tegevuskava oma eesistumise üheks põhiteemaks, eriti Amsterdami pakti ettevalmistamisel, millega peaks linnade tegevuskava rakendamine muutuma siduvaks, ja sillutanud teed selleks, et Euroopa Liidus järgneksid linnade tegevuskava elluviimise tahteavaldustele lõpuks ka konkreetsed sammud.

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Regions-and-cities-want-the-EU-Urban-Agenda-to-be-a-binding-process.aspx

5. Heitkoguste kulutõhus vähendamine ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavad investeeringud
Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ
Raportöör: Marco Dus (Treviso provintsi Vittorio Veneto linnavolikogu liige, IT/PES)
Sõnavõtja: Euroopa Parlamendi liige, parlamendi keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni liige Ian Duncan (UK/ECR)

Regioonide Komitee rõhutab Euroopa Kontrollikoja märkusi, milles tuuakse välja olulised puudused ELi HKSi rakendamisel, ja esitab soovitused, mille eesmärk on parandada kõnealuse süsteemi terviklikkust ja rakendamist, sh tööstuse tulemuslikkuse kontseptsiooni, mis peab tagama ELi majanduse täieliku konkurentsivõime;

Raportöör kinnitab seda, mida juba varasemates arvamustes  rõhutatud, et üks probleem, mida ELi HKSi rakendamisel seni on täheldatud, on sageli CO2 hinna ebaasjakohane tase. Komitee leiab sellega seoses, et ELi eesmärk peaks olema soodustada korrektsete hindade rakendamist rahvusvahelisel tasandil.

Regioonide Komitee  peab esmatähtsaks, et avaliku sektori vahendite eraldamine kliimameetmetele jätkuks ka pärast 2020. aastat, ja loodab, et need vahendid on üha kesksemal kohal ELi finantsraamistikus, juba ELi peamiste rahastamisprogrammide, eelkõige programmi „Horisont 2020” vahehindamisel. Esitatud on ettepanek kasutada Euroopa välis- ja kaubanduspoliitikat (eelkõige vabakaubanduslepinguid) tõhusa hoovana, et kiirendada kolmandate riikide arengut ELi HKSi suunas, edendades rahvusvahelist raamistikku, mis võimaldaks ambitsioonikamate eesmärkide saavutamist; ja hoida ära kõikumisi, mis tulenevad üksnes spekuleerimise soovist.

6. ELi keskkonnaõigus: aruandluse ja nõuetelevastavuse parandamine
Perspektiivarvamus
Euroopa Komisjoni 2. septembri 2015. aasta konsulteerimistaotlus
Raportöör: Andres Jaadla (Rakvere linnavolikogu liige, EE/ALDE)

Regioonide Komitee rõhutab ELi keskkonnaalaste õigusaktide rakendamisest tulenevaid eeliseid nii keskkonnale kui ka majandusele: ettevõtetele õiglasemate konkurentsitingimuste ja õiguskindluse loomine ning innovatsiooni edendamine, aga eelkõige inimeste elamistingimuste ja nende tervise paranemine. Komitee rõhutab sellega seoses asjaolu, et ELi keskkonnaalaste õigusaktide ebapiisava või puuduliku rakendamise kulud moodustavad hinnanguliselt ligikaudu 50 miljardit eurot aastas.

Raportöör võtab arvesse Euroopa Parlamendi tõstatatud mureküsimust, et suur osa ELi keskkonnaalaste õigusaktide rakendamisega seotud tarbetutest halduskuludest tuleneb mitmete liikmesriikide era- ja avaliku sektori ning nende kohalike või piirkondlike asutuste ebapiisavast või ebatõhusast halduspraktikast, kusjuures on oluline, et siseriiklikus seadusandluses oleks kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele antud selge volitusnorm nende kohustuste täitmiseks.

Raport  julgustab kooskõlas Euroopa Komisjoni uue parema õigusloome tegevuskavaga parandama seda olukorda ja kutsub liikmesriike ning kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi rakendama ELi keskkonnaõigust kõige selgemal, lihtsamal ja kasutajasõbralikumal moel, tagades selle tõhususe. Raportöör toob esile kohalike ja piirkondlike omavalitsuste määrava osa teabe kogumises ning seire ja aruandluse kasutamises üldsusele teabe esitamiseks ning kodanike teadlikkuse suurendamiseks koostöös keskkonnakaitseametitega.

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/local-leaders-to-make-eu-environmental-law-better-work-on-the-ground.aspx

PRESSITEADE

Kohalikud juhid soovivad parandada ELi keskkonnaõiguse toimimist kohapeal
ELi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu hääletas täna (07.04.2016) meetmete kogumi üle, mille eesmärk on parandada keskkonnaõiguse rakendamist Euroopas. Kriitika all on praegune sidususe ja järjepidevuse puudumine keskkonnaalases seires ja aruandluses, mille eesmärk on tagada keskkonnaalaste õigusaktide tõhus rakendamine.

Vastuvõetud meetmed puudutavad muu hulgas aruandlusvahendite automatiseerimist ja digitaliseerimist ning suuniste ja tulemustabelite kehtestamist. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on vastutavad 70 % ELi keskkonnaalaste õigusaktide rakendamise eest.

Praegu on keskkonnaõiguse rakendamine Euroopas mitterahuldav ning ELi erinevate keskkonnaalaste õigusaktide nõuetelevastavuse tagamises ja aruandluses puudub sidusus ja järjepidevus. „Kõigepealt on meil vaja teha keskkonnaalaste õigusaktide järelevalve- ja aruandluskohustuste terviklik inventuur ning hinnata linnadele ja piirkondadele sellest tekkivaid halduskulusid,“ soovitas Regioonide Komitee arvamuse „ELi keskkonnaõigus: aruandluse ja nõuetelevastavuse parandamine“ raportöör ja Rakvere linnavolikogu liige Andres Jaadla (EE/ALDE).

Muu hulgas teeb komitee ettepaneku automatiseerida ja digiteerida aruandlusvahendid, kehtestada suunised ja rakendamise tulemustabelid ning edendada veelgi struktureeritud rakendus- ja teaberaamistikke. Kohalikud juhid toovad esile konkreetseid näiteid keskkonnaalase seire ja aruandluse kohta, nagu vee-teemaline ELi andmekogumise ja teabesüsteem WISE.

Rakvere linnavolikogu liige Andres Jaadla märkis: „Me kutsume Euroopa Komisjoni üles kaasama Euroopa Regioonide Komitee tihedalt kõigisse tulevastesse programmidesse, mille eesmärk on parandada keskkonnaõiguse rakendamist ja keskkonnaalast juhtimist, nagu nt eelseisev keskkonnaõiguse rakendamise läbivaatamise algatus.“ Andres Jaadla juhatab selleteemalist konverentsi, mille korraldavad Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjon 13. septembril 2016 ühiselt Regioonide Komitee / Euroopa Komisjoni keskkonnaalase koostöö tehnilise ühisplatvormi raames.

„Keskkonnaseire ja aruandluse tõhustamiseks tuleks edasi arendada ruumiandmete ja Maa seire vahendeid, nagu GMES, GEOSS ja EyeonEarth,“ lisas Andres Jaadla. „Kuna see on paremini rakendatud, võiks INSPIRE  direktiiv saada e-valitsuse keskseks vahendiks, mis aitaks tõhustada ELi keskkonnaalaste õigusaktide nõuetelevastavuse tagamist ja jõustamist,“ tõstis Jaadla esile.

Komitee perspektiivarvamuse „ELi keskkonnaõigus: aruandluse ja nõuetelevastavuse parandamine“ koostamist taotles Euroopa Komisjon parema õigusloome tegevuskava raames. Euroopa Komisjon kavatseb keskkonnaseire ja aruandlusnõuete tõhustamise toimivuskontrolli läbi viia 2017. aastal.

Euroopa keskkonnaalane õigustik kujutab endast viimase 40 aasta jooksul välja töötatud õigusaktide kogu. See on pidevalt laienenud ja hõlmab praeguseks hetkeks kõiki valdkondi, k.a vesi, õhk, loodus, müra ja kemikaalid, ning käsitleb ka valdkondadevahelisi teemasid nagu keskkonnamõju hindamine.

Vaata intervjuud Andres Jaadlaga:
https://www.youtube.com/watch?v=7WJvlKHhBFo

Vaata fotosid CdR täiskogult siin:
https://www.flickr.com/photos/cor-photos/sets/72157666809110926

Teatis teemal „Keskkonnaõiguse rakendamise korrapärane läbivaatamine. Kehtivate keskkonnapoliitika ja -eeskirjade tulemuslikkus.“
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_env_088_environmental_implementation_review_en.pdf

7. märtsil 2012 võttis Euroopa Komisjon vastu teatise „Rohkem kasu ELi keskkonnameetmetest: usalduse suurendamine teadmisi ja reageerimisvõimet täiustades“.
http://ec.europa.eu/environment/legal/law/com_improving.htm

Teatises esitatakse ideed, mille eesmärk on anda liikmesriikidele vahendid meetmete paremaks rakendamiseks kohtadel. See täiendab komisjoni 2008. aasta Euroopa Ühenduse keskkonnaõiguse rakendamist käsitlevat teatist, milles sätestatakse komisjoni jõustamisstrateegia Euroopa Liidu keskkonnakaitsealaste õigusaktide rikkumistega tegelemiseks.

INSPIRE direktiivi kohta: direktiiviga luuakse Euroopa ruumiandmete infrastruktuur, et toetada ühenduse keskkonnapoliitikat ja teisi poliitikavaldkondi ja tegevusi, mis võivad avaldada mõju keskkonnale. INSPIRE direktiiv jõustus 15. mail 2007. aastal.
http://inspire.ec.europa.eu/

7. Uued võimalused energiatarbijatele
Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele
Raportöör: Michel Lebrun (Viroinvali kommuunivolikogu liige, BE/EPP)

Regioonide Komitee on seisukohal, et energiaüleminekust peavad täielikult kasu saama lõpptarbijad: kodumajapidamised, ettevõtjad ja tööstusharud. Seoses sellega peab energiajuhtimise alaste meetmete eesmärk olema tarbija kontroll oma tarbimise üle, et ta saaks uute tehnoloogiate abil vähendada energiaarveid ja aidata kaasa ELi jõupingutustele ambitsioonikate kliimaeesmärkide saavutamisel, nagu lepiti kokku Pariisis toimunud COP 21 konverentsil. Need poliitikameetmed peaksid võimaldama tal mitte ainult aktiivselt turul osaleda, vaid saada ka kasu tõhusatest ja asjakohastest kaitsemehhanismidest, mis võivad olla vajalikud kütteostuvõimetusega võitlemisel.

Raportöör  soovib Regioonide Komitee nimel käesoleva arvamuse abil anda panuse ulatuslikumasse arutellu energialiidu strateegilise raamistiku üle ning väljendab heameelt teatise „Uued võimalused energiatarbijatele“ (COM(2015) 339 final) mitme põhisõnumi üle, millega rajatakse teed kodanikke keskpunkti seadvale energialiidule, mis võimaldab kaitsta kõige hinnatundlikumaid tarbijaid.

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/A-brighter-future-for-energy-consumers-in-Europe.aspx

8. Pagulaste kaitse nende päritolupiirkondades: uued väljavaated    
Omaalgatuslik arvamus
Raportöör: Hans Janssen (Oisterwijki linnapea, NL/EPP)

Raportöör märgib, et praegune pagulaskriis, mis tuleneb Süüria kodusõjast ning konfliktidest ja õigusetusest mujal, on võtnud seninägematud mõõtmed ja kõik märgid osutavad asjaolule, et see pole kaugeltki möödas.

Regioonide Komitee on seisukohal, et probleemi ulatus ja tõsidus nõuab terviklikku käsitlust, mis hõlmab mitut aspekti:
Euroopasse saabuvate pagulaste jätkusuutlik vastuvõtmine nende õigusi austades;
võitlus ebaseadusliku rändega muu hulgas välispiiride valvamise tugevdamise teel;
karmi kriminaalkaristuse kehtestamine inimkaubitsejate suhtes ja tõhusa süsteemi loomine varjupaigataotleja kriteeriumitele mittevastavate inimeste tagasisaatmiseks;
vastuvõtutingimuste parandamine päritolupiirkondades, st nii lähteriikides kui ka naaberpiirkondades;
vägivallast ja seadusetusest põhjustatud rände peapõhjustega tegelemine.

EL on kõike eelnevat juba pikka aega käsitlenud ja komitee toetab neid samme.

Raport  nendib, et tegelikult pööratakse enim tähelepanu sellele, kuidas piirata Euroopasse saabuvate pagulaste arvu ja jaotada neid liikmesriikide vahel. Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel lasub seejuures kohustus võtta pagulasi vastu ja aidata neil Euroopas integreeruda. Siiani on pööratud palju vähem tähelepanu pagulaste vastuvõtule nende päritolupiirkondades. Seda vaatamata asjaolule, et neis piirkondades on tegu märkimisväärselt suurema arvu inimestega kui Euroopasse saabub: ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet (UNHCR) on registreerinud Egiptuses, Iraagis, Jordaanias ja Liibanonis 2,1 miljoni süürlast, Türgi valitsus on registreerinud 1,9 miljonit süürlast ja Põhja-Aafrikas on üle 26 700 Süüria pagulase, mis teeb kokku 4 390 439 inimest.

Raportöör märgib, et paljud oma kodust põgenenud suunatakse pagulaslaagritesse, tihti just naaberriiki. Kõigil ei ole vahendeid edasiliikumiseks näiteks Euroopasse, sõltumata sellest kas vastuvõtu kvaliteet nende viibimiskohas on vastuvõetav või mitte. Paljud loodavad pöörduda tagasi kodumaale või elada inimväärset elu pagulaslaagris. Viimane eeldab asjakohaseid põhiteenuseid (eluase, toit, tervishoid jne), haridust lastele, tööd ja sissetulekut ning rahumeelset kooseksisteerimist uues keskkonnas.

Regioonide Komitee  loodab käesoleva omaalgatusliku arvamuse koostamisega parandada ELi meetmete sihipärasust, et tõhusamalt kaitsta pagulasi nende päritolupiirkonnas, st esmast vastuvõttu pakkuvates riikides, mis enamasti on pagulaste naaberriigid. Arvamuses selgitatakse, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saavad anda olulise panuse asjakohaste ELi eesmärkide elluviimisesse ja selleks vajalike vahendite valimisse. Samuti rõhutatakse, kuidas eri valitsustasandite strateegiad ja võimalused saavad üksteist täiendada, et saavutada parem koordineerimine ja paremad tulemused.

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Syrian-refugees-in-Middle-East.aspx

9. Vastutustundlikum kaubandus- ja investeerimispoliitika
Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele
Raportöör: Neale Richmond (Dun Laoghaire Rathdowni krahvkonna volikogu liige, IE/EPP)

Regioonide Komitee toetab komisjoni püüdlust tagada, et globaliseerumise eelised jaotuvad õiglaselt ja selle negatiivseid mõjusid leevendatakse, ning leiab, et kui tänaste kaubanduslepingutega tahetakse luua võrdseid tegutsemistingimusi, siis peavad need minema tariifidest kaugemale ja panema suurema rõhu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Raportöör  toonitab raportis, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist rahastatavad meetmed on sageli lühiajalise suunitlusega, ning taotleb tihedamat kooskõlastamist teiste ELi poliitikavaldkondade, eriti ühtekuuluvuspoliitikaga tagamaks, et praegused piirkondlikud erinevused ELis ei suurene veelgi.

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EUs-trade-agreements.aspx

10. Ühtse turu täiustamine
Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele
Raportöör: Alessandro Pastacci (Mantova provintsivalitsuse juht, IT/PES)

Regioonide Komitee rõhutab, et ühtne turg kui kaupade, teenuste, isikute ja kapitali vaba liikumise põhialus Euroopa Liidus on üks ELi suurimaid majanduslikke saavutusi ning aidanud suurendada heaolu ja luua töökohti. Selleks et ühtne turg toimiks veelgi paremini, on vaja ellu viia rohkem majandus- ja struktuurireforme, et saavutada strateegias „Euroopa 2020“ seatud majanduskasvu ja tööhõive eesmärgid ning Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 sedastatud jätkusuutliku arengu, kõrge konkurentsivõimega sotsiaalse turumajanduse ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse alased eesmärgid. Samuti toonitab komitee, et ühtne turg on lahutamatult seotud isikute vaba liikumist reguleeriva Schengeni lepinguga.

Raport kutsub komisjoni üles põhjalikult jälgima, et liikmesriigid ning asjakohased kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused rakendavad tulemuslikult direktiivi 2011/7/EL (hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul) ülevõtmismeetmeid ja algatama kiireid rikkumismenetlusi juhuks, kui direktiivi ei kohaldata nõuetekohaselt, kuna VKEd ei ole sageli suutelised kehtestama oma direktiivist tulenevaid õigusi vaidlustes domineeriva ettevõtte või avaliku ametkonnaga.

Raport kutsub komisjoni üles  koostama õigusakte ainult juhul, kui see on vajalik, ja pidama silmas kõige väiksemaid ettevõtjaid. Komitee kutsub komisjoni üles jälgima tõhusalt ühe korra põhimõtte sisseviimist ja kohaldamist liikmesriikide poolt, et vähendada tarbetut halduskoormust VKEdele ja kodanikele. Samuti kutsub raport komisjoni  üles andma VKEdele rohkem teavet paremini ligipääsetaval kujul VKEde esindusorganisatsioonide kaudu.

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-Single-Market.aspx

11. ELi autoriõiguse eeskirjade ajakohastamine
Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele
Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus
Raportöör: Arnoldas Abramavičius (Zarasai munitsipaliteedi volikogu liige, LT/EPP)

Regioonide Komitee tervitab elektroonilise side siseturu jaoks kavandatud meetmeid, mille eesmärk on kiirendada dünaamilist ja jätkusuutlikku arengut kõikides majandussektorites ning luua uusi töökohti, samuti tagada autoriõigust reguleerivate õigusnormide ajakohastamine, võttes arvesse digirevolutsiooni ja tarbijate muutunud käitumist.

Raportis rõhutatakse kohalike ja piirkondlike omavalitsuste potentsiaali ja juhtivat rolli autoriõigust reguleerivate õigusnormide ühtlustamisel. Neid tuleks arvesse võtta kõigis tulevastes digitaalse ühtse turu lõpuleviimisele suunatud õigusaktides. Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on oluline roll seoses kodanikele pakutavate digitaalteenuste ning digitaalse taristu loomise ja haldamisega. Kõnealustes valdkondades vajatakse koheseid meetmeid, et tegeleda tasakaalustatult võimalike veebis toimuvat tegevust takistavate tõketega, sealhulgas erinevustega lepingu- ja autoriõigust reguleerivates õigusnormides liikmesriikide vahel.

Raportöör märgib, et tähtis on tagada eraisikutele ja ettevõtjatele juurdepääs avaliku sektori asutustele elektrooniliste vahendite abil, sõltumata asutuse poole pöörduva isiku füüsilisest asukohast, ning rõhutab seetõttu oma toetust piiriüleste avalike teenuste ja eriti selliste teenuste arendamisele, mis hõlmavad niisuguseid aspekte nagu koostalitlusvõime ja e-identimine, e-allkirjad, dokumentide e-teenindus ning muud e-valitsuse komponendid.

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/removing-unjustified-geo-blocking.aspx

* Amsterdam valiti Euroopa Innovatsiooni Pealinnaks

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/amsterdam-is-the-european-capital-of-innovation-2016.aspx

Lugupidamisega,
Tiiu Madal
Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindaja18.08.2016

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit