Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2016 Brüssel


16.-20. mai 2016 nr. 13
Print
E-nädalakiri nr 13/2016

1. Volinik Corina Crețu kohtus Brüsselis 17. mail ELi piirkondliku tasandi esindajatega

2. Sotsiaaldialoogi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste töögrupi koosolek Brüsselis 20. mail

3. Euroopa Regioonide Komitee „Kohalikud üritused”

4. ELi küsitlus „Investeerimistakistused kohalikul ja piirkondlikul tasandil” avatud 14. juulini

5. Euroopa Komisjon esitas riigipõhised soovitused (Country Specific Recommendations – CSR)


1.  Volinik Corina Crețu kohtumisel piirkondliku tasandi esindajatega Brüsselis 17. mail oli kolm alateemat: põgenikekriis, linnade tegevuskava Urban Agenda ning ELI seadusandluse lihtsustamine.


Volinik Corina Crețu : „ Põgenikeriis on suur väljakutse riikidele, see on muutnud liikmesriikide poliitilisi prioriteete. Sellises raskes olukorras ei suuda ükski riik edukas olla üksi, on vaja solidaarsust. Me saame paremini hakkama, kui oleme kõik kaasatud olukorra lahendamisse. ÜRO esindajad on Euroopa Komisjoni kritiseerinud. On selge, et aeg on teha koostööd, mitte kritiseerida. Euroopa Komisjon teeb tööd. Olukord riikides, kuhu põgenikud saabuvad, niipea ei parane. Tipptasemel kohtume taas 30.mail Amsterdamis, kus võetakse vastu Amsterdami Pakt, selles on üks teemadest migratsioon.“

Linnade tegevuskava teemal ütles volinik Crețu: „Euroopa Komisjon on valmis aitama mitte ainult liikmesriikide pealinnu vaid ka väikseid linnu. Raha ei tähenda aga veel kõike, vaja on projekte. Mõnedel linnadel on raha, aga projekte põgenike integreerimiseks ei ole. Tähtis on meeles pidada prioriteete. Euroopa Komisjoni prioriteet Linnade Tegevuskavas on kaotada lõhed piirkondade vahel liikmesriikide piires ning tasakaalu hoidmine linnade ja mahajäävate piirkondade vahel. “

Kolmanda alateema juures ütles Corina Crețu: „ELi poliitika lihtsustamine on ELi vahenditest abi saajatele tähtis teema. Linnapead ja ministrid, kellega olen kohtunud, ütlevad, et eurorahade taotlemisel on protsess väga bürokraatlik. Koos institutsioonidega, nagu nt Eurocities, on Euroopa Komisjon asunud arutama, mida ette võtta, et olukorda parandada. Lihtsustamine peab olema minu mandaatperioodi prioriteet, püüame lihtsustamisega tegelda juba sellel programmiperioodil (2014 – 2020)".

Volinik  Corina Crețu kõned kohtumisel:
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/speech-commissioner-cretu-meeting-regional-offices_en

Teemakohased ettekanded kohtumiselt volinik  Crețuga saadaval leheküljel:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/05/17-05-2016-meeting-with-commissioner-cretu-and-regional-offices

2. Sotsiaaldialoog on Euroopa sotsiaalmudeli põhiline koostisosa, mis leidis aluslepingutes täielikult tunnustust tänu Amsterdami lepinguga (allkirjastati 1997. aastal, jõustus 1999. aastal) tehtud muudatustele. Sotsiaalpartnerid (tööturu osapoolte esindajad) saavad seega Euroopa sotsiaalpoliitika kujundamisele aktiivselt kaasa aidata.

Sotsiaaldialoogi eesmärk on parandada Euroopa juhtimist sotsiaalpartnerite kaasamisega otsustamis- ja rakendamisprotsessi. Euroopa Komisjon määratleb sotsiaaldialoogi pideva vastastikuse lävimise protsessina sotsiaalsete partnerite vahel eesmärgiga jõuda kokkuleppele majanduslike ja sotsiaalsete küsimuste suhtes riigi, sektori ja ettevõtte tasandil. Tööandjate ja töötajate esindamine ehk sotsiaaldialoog on protsess, mis võimaldab tööandjatel ja töötajatel ning nende esindajatel teineteisega informatsiooni vahetada, nõu pidada ja kokkuleppeid sõlmida.

Sotsiaaldialoogi kaudu saavad tööandjad ja töötajad esitada oma vaateid riigile ja kohalikele omavalitsustele. Samuti saavad tööandjate ja töötajate esindajad valitsusega kokkuleppeid sõlmida. Euroopa tööandjate ja töötajate esindajaid nimetatakse ühiselt sotsiaalpartneriteks. Sotsiaaldialoog toimub nii üldisel kui ka majandusharu/kutseala tasandil. Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee, sotsiaalpartnerid ja Komisjon rõhutavad sotsiaaldialoogi rolli igal tasandil, see propageerib muutusi ja tänapäevastumist Euroopa Liidus.

Sotsiaaldialoogis nähakse eduka majanduse ja sotsiaalsete reformide liikumapanevat jõudu ning võtit Euroopa Liidu paremal haldamisel. Euroopa Liidu strateegia rõhutab sotsiaaldialoogi rolli Euroopat puudutavate võtmeküsimuste lahendamisel.

Sotsiaaldialoogi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste (LRG) töögrupi koosolekul 20. mail Brüsselis olid päevakavas järgmised teemad:

CEMR (Council of European Muncipalities and Regions - Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu) ning EPSU (European Public Service Union – Euroopa Avalike Teenistujate Ametiühing) ühisprojekti „New Forms of Service Delivery for Municipalities”raames:

a) pagulaskriis

27.01.2016 Berliinis toimunud CEMR - EPSU migratsiooniteemalise projektiseminari materjalide põhjal koostatud töödokumendi arutelu, dokumendi lõplik vastuvõtmine toimub projekti lõppseminaril Barcelonas 2016. a. novembris.

Suure arvu pagulaste saabumine Euroopasse on väljakutse omavalitsustele ja piirkondadele. Lisaks kohesele humanitaarabi andmisele, on kohalikel omavalitsustel vaja tegelda ka saabunud inimeste integreerimisega tööturule ja kogukonda. CEMR ja EPSU koostavad sel teemal ühised juhtnöörid ning avaldavad lõpliku dokumendi 2016. detsembris.

Jane Lethbridge’i ettekanne CEMR – EPSU Berliini seminaril 27. jaanuaril 2016 „Migratsioon ja selle mõju ametikohtadele ning töötingimustele avalikus teenistuses”:
http://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Migration_LRG_Lethbridge_presentation-2.pdf

b) noorte töötajate värbamine ja vanemate töötajate säilitamine, uute oskuste ja vilumuste arendamine ning elukestev õpe avalikus teenistuses (jätkuv arutelu 13. aprillil Brüsselis toimunud projektiseminarile)

c) avaliku teenistuse ametnike heaolu, tervis ja turvalisus tööl – sel teemal toimub eraldi projektiseminar Horvaatias, Zagrebis 9.j uunil 2016.

Eurofound on välja andnud artikli sotsiaalpartnerite ja valitsuste vahelisest arutelust, kuidas integreerida pagulasi  ELi tööturule. Tööandjad kinnitavad, et pagulased leevendavad kvalifitseeritud tööjõu puudust, ametiühingud on aga mures tagajärgede pärast nii madalapalgaliste töötajate kui pagulaste töötingimustele.

Loe lähemalt:
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/industrial-relations/approaches-towards-the-labour-market-integration-of-refugees-in-the-eu

3.  ELi kohalike ja piirkondlike esindajate kogu ning ELi institutsioonide nõuandva organina esindab Euroopa Liidu Regioonide Komitee Euroopa Liidu otsustusprotsessis Euroopa piirkondi ja linnu. Selleks avab komitee oma ruumid ka „võõrustatavatele üritustele”, nagu konverentsid, näitused ja muud üritused. Samuti korraldab komitee liikmesriikides „kohalikke üritusi”, mis toimuvad koostöös komitee liikmete, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, nende liitude ja teiste ELi institutsioonidega ning vastavad komitee poliitilistele eesmärkidele ja prioriteetidele. Nende ürituste eesmärk  on teavitada avalikkust komitee tegevuskavast ja suurendada komitee arvamuste poliitilist mõju, samuti luua dialoog, kuulates ära kodanike ning Euroopa piirkondade ja linnade huvid ja seisukohad Euroopa Liidu küsimustes ning pakkuda kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele platvormi teadmiste ja heade tavade jagamiseks ning Euroopa võrgustike arendamiseks.

Rakvere linnavolikogu liige Andres Jaadla, kes on ühtlasi Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni asendusliige, korraldab 2. juunil Euroopa Regioonide Komitee kohaliku ürituse Rakveres (Rakvere Tark Maja, Lai tn 20).  Konverents teemal „Euroopa Liidu keskkonnaõigus: aruandluse ja nõuetelevastavuse parandamine” toimub Euroopa Rohelise Nädala raames. 

Konverentsil esinevad Regioonide Komitee liikmed Sirpa Hertell (Regioonide Komitee ENVE komisjoni asepresident, Espoo linnavolikogu liige), Daiva Matoniene (Leedu keskkonnaministri asetäitja), Uno Silberg (Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni esimees) ja mitmed teised. 

„EU environment law and INSPIRE: improving reporting and compliance ”
European Green Week - "Investing for a greener future"


June 02, 2015

RAKVERE SMART CITY HALL
                                            
4.  Avaliku ja erasektori investeeringute taaskäivitamine pikaajalise majanduskasvu ergutamiseks on ELi poliitilises tegevuskavas esikohal. Euroopa Komisjon on kutsunud liikmesriike aitama välja selgitada investeerimist takistavad tegurid ning selles peaksid osalema ka kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused.

Linnad ja piirkonnad investeerivad taristusse, haridusse, kutseõppesse, teadustegevusse ja innovatsiooni, tervishoiu-, sotsiaal- ja lastehoiuteenustesse. Need investeeringud aitavad seada eeltingimused pikaajaliseks jätkusuutlikuks ja kaasavaks majanduskasvuks.

Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saavad aidata parandada erasektori investeerimiskeskkonda, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE-d) jaoks. Samuti saavad nad aidata maksimaalselt kasutada Euroopa Investeerimiskava ja selle peamist vahendit Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI).

Euroopa Regioonide Komitee, kellel on kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi toetav roll, kutsub ELi linnu ja piirkondi osalema käesolevas küsitluses.

Komitee esitab küsitluse tulemused Euroopa Komisjonile, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Ülemkogule. Sellega aitab komitee teha piirkondade ja linnade hääle kuuldavaks Euroopa poolaasta protsessis (European Semester), mille abil koordineeritakse ELi majanduspoliitika meetmeid. Küsitluse tulemused lisatakse komitee arvamusse investeerimislünkade ja -takistuste kohta, mille komitee esitab selle aasta lõpu poole. Küsitluse tulemused aitavad ka teha tähelepanekuid EFSI rakendamise kohta ning anda panuse Euroopa Investeerimispanga ja komisjoniga sel teemal peetavasse dialoogi.

Küsimustikule peaksid vastama kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajad (riigiametnikud, töötajad, poliitikud vm), kes on seotud (avaliku või erasektori) investeeringute kavandamise, rahastamise, järelevalve ja/või elluviimisega.

Küsimustele saab vastata eesti keeles:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/obstacles-investments?surveylanguage=ET

5. Euroopa Komisjon avaldas 18. mail Euroopa Semestri raames riigipõhised soovitused liikmesriikidele.

Riigipõhised soovitused sisaldavad iga liikmesriigi jaoks majanduspoliitika suuniseid järgmiseks 12–18 kuuks. Lisaks Euroopa tasandil juba kindlaks määratud ja täitmisel olevatele ülesannetele keskendutakse neis suunistes prioriteetsetele reformidele, mis tuleks läbi viia, et tugevdada liikmesriikide majanduse taastumist investeeringute suurendamise, struktuurireformide rakendamise ja eelarvepoliitiliste kohustuste järgimise kaudu.

Riigipõhised soovitused kajastavad ka komisjoni püüdu muuta majanduse juhtimise Euroopa poolaasta (European Semester) tõhusamaks ja asjakohasemaks. Komisjon on tänavu esitanud vähem soovitusi, keskendudes 2016. aasta majanduskasvu analüüsist selgunud olulistele majandus- ja sotsiaalküsimustele.   Selleks et suurendada vastutust riigi tasandil, on rohkem tegeldud ja kontakteerutud liikmesriikide ja kõigi tasandite sidusrühmadega. Kooskõlas euroala majanduspoliitikat käsitleva soovitusega on suurema tähelepanu all ka euroala probleemid ja riikide vastastikune majanduslik sõltuvus.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1724_et.htm

Soovitused Eestile:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016_estonia_en.pdf

Lugupidamisega,
Tiiu Madal
Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindaja

 

17.08.2016

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit