Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2016 Brüssel


13.-17. juuni 2016 nr. 16
Print
E-nädalakiri nr 16/2016

Euroopa Regioonide Komitee täiskogu 118. istungjärk Brüsselis 15. -16. 06. 2016

Arutelud, resolutsioonid ja arvamused:

1. Terasetööstus: püsivate töökohtade ja Euroopa majanduskasvu kaitsmine
2. Euroopa piirkondade ja linnade praegused ja tulevased väljakutsed
3. „ELi 2017. aasta eelarve projekt“
4. „Euroopa Regioonide Komitee panus Euroopa Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi“
5. Resolutsioon Europe Direct’i teabekeskuste (EDIC) olukorra kohta
6. Mitmeaastase finantsraamistiku vahehindamine
7. Toidujäätmed
8. Seadusandlikud ettepanekud jäätmedirektiivide muutmiseks
9. Võitlus radikaliseerumise ja vägivaldse ekstremismi vastu: kohaliku ja piirkondliku tasandi ennetusmehhanismid
10. Euroopa Liidu vastus demograafilistele väljakutsetele

……………………………………………………………………………………………..

1.  Terasetööstus: püsivate töökohtade ja Euroopa majanduskasvu kaitsmine
Arutelu


Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ja Euroopa Investeerimispangale
COM(2016) 155 final; COR-2016-01726-00-00-PAC-TRA- ECON-VI/015
Raportöör: Isolde Ries (Saarimaa liidumaa parlamendi esimene aseesimees, DE/PES)

Vallooni piirkonna peaminister Paul Magnette ning Euroopa Parlamendi liige, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni Euroopa jätkusuutliku mitteväärismetallide tööstuse väljaarendamise teema raportöör Edouard Martin (FR/PES) rääkisid Euroopa terasetööstuse väljakutsetest.

Regioonide Komitee juhib tähelepanu sellele, et vaatamata terasetootmise kahenemisele on terasetööstusel Euroopa taasindustrialiseerimises jätkuvalt keskne tähtsus. Terasetööstus on strateegiliselt oluline raudteetaristu loomiseks Euroopa mandril. Terasetootjad peavad tootma võimalikult kulu- ja ressursitõhusalt ning pidevalt investeerima uusimasse tehnoloogiasse. Kohalikele ja piirkondlikele kogukondadele avaldab laastavat sotsiaalset ja majanduslikku mõju raua ja terase tootmisega tegelevate ettevõtete sulgemine ja nende tootmise vähendamine. Komitee peab vajalikuks meetmeid, mis aitaksid nendel kogukondadel taastuda ja kasvada.

Regioonide Komitee nõuab terasetööstuse konkurentsivõime ja konkurentsi soodustava raamistiku visioonil põhinevat tööstuspoliitikat ELis, mille abil tulevikus tugevdada ja arendada olemasolevaid terasetehaseid ja töökohti. Vaja on luua kõikides terasetööstuse tootmiskohtades ringmajanduse süsteemid, et parandada kõrvalsaaduste ja ringlusse võetud terase ulatuslikum kasutamine, mis tagab ettevõtete konkurentsivõime.

2. Euroopa piirkondade ja linnade praegused ja tulevased väljakutsed

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) asepeasekretär Mari Kiviniemi
(taustteave COR-2016-01961-00-00-PSP-TRA) ja CdR liikmete vaheline arutelu.

OECD aruanne „Piirkondadest ülevaatlikult” esitab tõendid OECD riikide piirkondade demograafiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja rahaliste väljakutsete kohta, rõhutades piirkondade panust riigi jõukusse ja heaolusse. Esmakordselt hõlmab aruanne ajakohastatud heaolu näitajaid koos materiaalsete tingimuste ja elukvaliteedi (lisaks SKP-le) üheksa mõõtmega.
http://www.oecd.org/governance/oecd-regions-at-a-glance-19990057.htm

Mari Kiviniemi: „Linnastumine kiireneb. Lõhed piirkondade vahel suurenevad (vaid hariduse valdkonnas ja lairiba kasutamise osas erinevused vähenevad).”          

Mari Kiviniemi kõne Regioonide Komitee 118. täiskoguistungil 16. juunil:
http://www.oecd.org/gov/regional-policy/regions-at-a-glance-speech-mari-kiviniemi.pdf

Regioonide Komitee president Markku Markkula: „Peaksime esile tooma piirkondi, kes kasutavad OECD raporti andmeid oma linna või valla elu planeerimisel, et näidata, millist tähtsust see omab.”

3. „ELi 2017. aasta eelarve projekt“
Resolutsioon
COR-2016-02321-00-02-PRES-TRA – RESOL-VI/011 (otsustamiseks)
Esitanud PESi, EPP, ALDE, EA ja ECRi fraktsioonid

Regioonide Komitee kordab Euroopa Komisjoni 2016. aasta majanduskasvu analüüsi põhjal, et ELi eelarve peab andma panuse majanduse elavdamisse ja täitma ELi  kriisijärgse investeeringute puudujäägi, mis kahjustab konkurentsivõimet ja ohustab majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. Sageli on kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused jäetud rändevoogude ja integratsioonimeetmetega tegelemisel üksi ning riigi- ja Euroopa asutuste poolne rahastamine ja/või koordineerimine on väga piiratud.

Rahalised vahendid tuleks teha kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele kättesaadavaks otse, et nad saaksid täita oma rände ja integratsiooniga seonduvaid kohustusi ning tagada omavalitsuste kiire juurdepääs riiklikele ja ELi vahenditele. Komitee soovitab samuti anda liikmesriikidele ning kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele praktilisi suuniseid võimalike rahastamisallikate kohta.

4.  „Euroopa Regioonide Komitee panus Euroopa Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi“
Resolutsioon
(COR-2016-02848-00-01-PRES-TRA – RESOL-VI/010)

Regioonide Komitee toonitab, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide programme on vaja lihtsustada ning soovitab praeguse programmitöö perioodi jaoks kiirelt vastu võtta rea lihtsustamismeetmeid. Komitee soovitab ka tõhustada meetmeid ühtekuuluvuspoliitika rakendamissüsteemi läbivaatamiseks järgmisel programmitöö perioodil, intensiivistades lihtsustamise jälgimise töörühma tööd ja käivitades  mitmetasandiline dialoog eelkõige kohalike ja piirkondlike omavalitsustega.

Regioonide Komitee peab kahetsusväärseks, et mitme 2017. aasta kolmandas kvartalis lõpuleviidava ELi programmi ja algatuse vahekokkuvõtted ei ole vastavuses praeguse mitmeaastase finantsraamistiku vahekokkuvõtte/läbivaatamisega. Komitee nõuab seetõttu, et Euroopa Komisjon lõpetaks oma vahekokkuvõtted 1. juuliks 2017 ning töötaks välja järgmise mitmeaastase finantsraamistiku tervikliku ettepaneku, mis tuleb esitada 1. jaanuariks 2018. Komitee loodab, et viivitused nende programmide läbivaatamisel ei too kaasa järgmise mitmeaastase finantsraamistiku jaoks tehtavate seadusandlike ettepanekute hilisemat vastuvõtmist.

5. Resolutsioon Europe Direct’i teabekeskuste (EDIC) olukorra kohta
(COR-2016-03420-00-00-PRES-TRA – RESOL-VI/013) (vastuvõtmiseks)

Asjaolu, et ELis demokraatia defitsiit kestab ja kodanikud on ELis järjest enam pettunud, näitab, et on tarvis suurendada ELi kodanike kaasamist Euroopa projekti. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saavad aidata kodanikke paremini kokku viia Euroopa poliitikas osalejatega ja teavitada Euroopa juhte kodanike otsestest vajadustest.

Seepärast leiab Regioonide Komitee, et tuleks suuremat tähtsust omistada Euroopa detsentraliseeritud teabevahetusele. Europe Directi võrgustik oma praeguse 518 teabekeskusega täidab Euroopa detsentraliseeritud teabevahetusstrateegias keskset rolli. See on Euroopa Komisjoni üks olulisemaid vahendeid, mille abil teavitada kohalikul ja piirkondlikul tasandil kodanikke Euroopa eri poliitilistest teemadest nende igapäevaelus. 

Käimas on teabekeskuste sisu ja tehnilisi aspekte hõlmava Euroopa Komisjoni raamistiku hindamine 2018.–2023. aasta rahastamisperioodi ette valmistamiseks - teabekeskustele  kehtestatakse uued raamtingimused.

Regioonide Komitee teeb ettepaneku märkimisväärselt suurendada kehtiva mitmeaastase raamistiku raames teabekeskustele järgmisel rahastamisperioodil eraldatavaid finantsvahendeid:  kahekordistada igale teabekeskusele põhiteabe pakkumiseks eraldatud summat ja suurendada standardseid summasid eri moodulite rahastamiseks.

Regioonide Komitee soovitab avada moodulsüsteem piirkondlikele prioriteetidele, formaatidele ja rühmadele, keda seni ei ole sihtrühmaks peetud, ja kasutada olemasolevaid mooduleid paindlikult, eesmärgiga kohandada teabevahetus niivõrd kui võimalik kohalikele vajadustele.

6. Regioonide Komitee arvamuse eelnõu – „Mitmeaastase finantsraamistiku vahehindamine“
Omaalgatuslik arvamus
COR-2016-00009-00-00-PAC-TRA – COTER-VI/0142
Raportöör: Luc Van den Brande (Flaami-Euroopa kontaktbüroo juhataja, BE/EPP)
Euroopa Parlamendi liige, eelarvekomisjoni mitmeaastast finantsraamistikku käsitleva soovituse kaasraportöör Jan Olbrycht (PL/EPP)

Regioonide Komitee avaldab kahetsust selle üle, et praeguse finantsraamistiku ülemmäärad on esimest korda madalamad kui eelmises finantsraamistikus, sundides Euroopa Liitu võtma rohkem kohustusi väiksemate rahaliste vahenditega. Arvamuses on öeldud, et Euroopa poliitika tõhusus sõltub mitmetasandilise valitsemise põhimõtte nõuetekohasest rakendamisest – seda põhimõtet peetakse struktuurifondide peamiseks aluspõhimõtteks, ning see näeb ette, et kõik valitsemistasandid teevad oma pädevuse piires poliitiliste eesmärkide saavutamiseks omavahel tõhusat koostööd. Seoses sellega hoiatab Regioonide Komitee ühise juhtimise vähendamise eest ja katsete eest koondada vahendid Euroopa tasandile. 

EL on silmitsi pidevalt langeva investeeringute tasemega, mis viib investeeringute puudujäägini Euroopa Liidus. Euroopa Komisjon kavatseb anda panus selle puudujäägiga tegelemisesse Euroopa investeerimiskava ning Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi abil. Seepärast on vaja tegutseda juba enne aruannet EFSI tuleviku kohta, mille komisjon peaks esitama 2018. aasta juulis.

Regioonide Komitee leiab, et tuleks uurida võimalust suurendada investeeringuid, muutes investeeringute klauslit, mis võimaldab liikmesriikidel teatud tingimustel kalduda kõrvale oma keskpika perioodi eesmärgist või eelarve kohandamise kavast. Investeeringud võiksid muuhulgas hõlmata summasid, mille liikmesriigid on kulutanud ELiga kaasrahastatavate projektide toetamiseks struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika raames, sh noorte tööhõivealgatus, ja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi raames.

Luc Van den Brande: ”MFF võeti vastu 2013. aastal, siis ei osatud ette näha selliseid probleeme nagu põgenikekriis ja terroriaktid.”

http://cor.europa.eu/et/news/Pages/revise-the-EU-long-term-budget.aspx

7. Toidujäätmed
Omaalgatuslik arvamus
COR-2015-06646-00-00-PAC-TRA - NAT-VI/008
Raportöör: Ossi Martikainen (Lapinlahti vallavolikogu liige, FI/ALDE)

Regioonide Komitee peab toidujäätmeid ja toidu tootmisel, töötlemisel ja turustamisel tekkivaid jäätmeid tõsiseks ülemaailmseks probleemiks, mida saab lahendada üksnes eri valitsustasandeid ja poliitikavaldkondi hõlmava koostöö abil. Kodanikuühiskond ja ettevõtjad peavad olema kaasatud.

Regioonide Komitee soovib omaalgatusliku arvamusega toetada kogu rahvusvahelise üldsuse ning ÜRO jõupingutusi  toidujäätmete vähendamiseks ning kutsub Euroopa Komisjoni üles võtma meetmeid, et kehtestada selle valdkonna jaoks ühtne terminoloogia ja ühtsed määratlused Euroopa tasandil. EL on ühtne turg ja tal on ühine põllumajanduspoliitika. Seega on vaja ühiseid kontseptsioone, menetlusi ja võrreldavaid näitajaid, et luua võrdluskriteeriumid, mille alusel saaks võrrelda toidujäätmete vähendamist ja nende tekke vältimist.

8. Arvamuse eelnõu „Seadusandlikud ettepanekud jäätmedirektiivide muutmiseks”

Euroopa Regioonide Komitee soovib, et tulevased õigusaktid sisaldaksid suuremaid olmejäätmete korduskasutamise ja ringlussevõtu ning plastpakendite alaseid sihtarve 2030. aastaks, samuti eraldi siduvaid korduskasutamise sihtarve konkreetsete jäätmevoogude jaoks. Komitee taotleb laiendatud tootjavastutuse tugevdamist jäätmedirektiivides, tagades samas tööstuse konkurentsivõime.

Jäätmeid käsitlevate õigusaktide paketil on märkimisväärne mõjupotentsiaal. 2030. aastaks saaks luua enam kui 180 000 otsest töökohta ja vältida 443 miljonit tonni kasvuhoonegaase.

Regioonide Komitee taotleb, et Euroopa Komisjon tõstaks olmejäätmete korduskasutamise ja ringlussevõtu sihtarvu 65 %lt 70 %le. Lõpptulemusena toetas Regioonide Komitee vaidlusi tekitanud koguselise võrreldavuse kriteeriumi lisamist olmejäätmete määratlusse nagu komisjoni õigusaktide paketis välja pakutud.

Euroopa Regioonide Komitee ENVE komisjon määras oma 2016. aasta tööprogrammis üheks prioriteetseks poliitikavaldkonnaks ringmajanduse ja laiahaardelise jäätmekäitluse edendamise.

ENVE komisjon määras raportööri komitee kahele arvamusele: Domenico Gambacorta (IT/EPP) arvamusele „Seadusandlikud ettepanekud jäätmedirektiivide     muutmiseks“ (võeti vastu 15. juunil 2016) ja Babette Winteri (DE/PES) arvamusele „ELi ringmajanduse loomise tegevuskava“.

Euroopa Komisjoni 2015. aasta detsembris vastu võetud ringmajanduse pakett sisaldab ELi ringmajanduse tegevuskava ja jäätmeid käsitlevaid läbivaadatud õigusaktide ettepanekuid, mille põhielemendid on järgmised:
• ELI ühine eesmärk võtta 2030. aastaks ringlusse 65% olmejäätmetest;
• ELI ühine eesmärk võtta 2030. aastaks ringlusse 75% pakendijäätmetest;
• siduv eesmärk vähendada 2030. aastaks prügilasse ladestamist maksimaalselt 10%-ni olmejäätmetest;
• liigiti kogutud jäätmete prügilasse ladestamise keelustamine;

Regioonide Komitee teeb Euroopa Komisjonile ettepaneku töötada välja eri jäätmeliikide keskkonnaväärtuse näitajad. Kehtivad õigusaktid ja Euroopa Komisjoni ettepanek ei võta arvesse eri jäätmeliikide erinevat keskkonnaväärtust. Regioonide Komitee toetab Euroopa Komisjoni ambitsioonikamat lähenemisviisi, mille eesmärk on kaotada ringlussevõetavate ja biolagunevate jäätmete prügilasse ladestamine.

9. Võitlus radikaliseerumise ja vägivaldse ekstremismi vastu: kohaliku ja piirkondliku tasandi ennetusmehhanismid
Omaalgatuslik arvamus
COR-2015-06329-00-00-PAC-TRA - CIVEX-VI/010
Raportöör: Bartolomeus (Bart) Somers (Flaami parlamendi liige, BE/PES)

Euroopa Ülemkogu ELi terrorismivastase võitluse koordinaator Gilles de Kerchove
http://cor.europa.eu/et/news/Pages/Policing-alone-will-not-stop-terrorists.aspx

Euroopa Ülemkogu terrorismivastase võitluse koordinaator Gilles De Kerchove kõneles ELi jõupingutustest võitluses vägivaldse ekstremismi vastu ning seejärel võttis komitee vastu soovitused selle kohta, mida saavad Euroopa linnad ja piirkonnad probleemi lahendamiseks ära teha.

Markku Markkula: „Peame märkama noori, kes on sattunud radikaliseerumise teele ja nad kogukonda tagasi tooma.”

10. ELi vastus demograafilistele väljakutsetele
Omaalgatuslik arvamus  
COR-2016-00040-00-03-PAC-TRA - SEDEC-VI/008
Raportöör: Juan Vicente Herrera Campo (Castilla-Leóni autonoomse piirkonna valitsuse juht, ES/EPP)

Uurimus 
(läbi viidud Regioonide Komitee poolt)

Demograafilised muutused on üks suuremaid väljakutseid, millega Euroopa Liit silmitsi seisab. Selle tegurite hulka kuuluvad elanikkonna vananemine, noorte arvu vähenemine ning madalam sündimuse määr. Rahvastiku kasv sõltub suuresti rändevoogudest, mis ELis piirkonniti oluliselt erinevad. Tasakaalustamatuse tagajärjel kerkivad nii väheneva elanikkonnaga piirkondade kui ka suurte rändajaid vastuvõtvate linnapiirkondade ette mitmed väljakutsed.

Regioonide Komitee on seisukohal, et Euroopat mõjutavad demograafilised muutused on niivõrd ulatuslikud, et nendega saab tegeleda ainult juhul, kui on olemas ka olulised vertikaalse koostöö algatused, mis tugevdavad piirkondlikul ja kohalikul tasandil võetavaid meetmeid riiklikul ja riikideülesel tasandil kavandatavate sekkumiste abil.

Lugupidamisega,
Tiiu Madal
Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindaja


17.08.2016

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit