Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2015 Brüssel


28. september – 2. oktoober 2015 a. nr 27
Print

1. Regioonide Komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni ENVE koosolek 28.09

2. EL Regioonide Komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energiakomisjon määras Andres Jaadla (Rakvere Linnavolikogu liige) koostama arvamust teemal 'EL keskkonnaseadus: aruandluse ja nõuete järgimise parandamine'

3. Regioonide Komitee ENVE komisjoni konverents ringmajanduse teemal

4. EL Regioonide Komitee COTER komisjoni koosolek 02.10 2015

1. ENVE koosolekut juhatas Sirpa Hertell, ENVE komisjoni aseesimees, Espoo linna volikogu liige.

Koosolekul oli arutelul kaks omaalgatuslikku arvamust: „Panus linnukaitsedirektiivi ja elupaikade direktiivi toimivuskontroll“ (raportöör Roby Biwer LU/PES) ning „Linnapeade pakti tulevik (raportöör Kata Tüttö HU/PES)

Regioonide Komitee poliitilised soovitused linnukaitse- ja elupaikade direktiivi teemal

Regioonide Komitee rõhutab, et üks suurimaid väljakutseid praegu on peatada 2020. aastaks bioloogilise mitmekesisuse ja looduslike elupaikade vähenemine ning ökosüsteemide kahjustumine. Euroopa Liidu linnustiku kaitse direktiivi (2009/147/EÜ) ja looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse direktiivi (92/43/EMÜ) vastavate põhjenduste kohaselt on keskkonna kvaliteedi säilitamine, kaitsmine ja parandamine oluline üldistest huvidest lähtuv eesmärk, mida ühendus taotleb, ja et looduslikult esinevate liikide arvukuse ja nende elupaikade vähenemine kujutab endast tõsist ohtu looduskeskkonna kaitsele.

Regioonide Komitee juhib tähelepanu sellele, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel  on looduskaitsedirektiivide rakendamisel keskne roll, ning on veendunud, et Euroopa Regioonide Komitee eriline kogemus looduskaitsedirektiividega põhineb sellel võtmerollil. Seda kogemust soovib Regioonide Komitee kasutada Euroopa Komisjoni käimasoleva toimimiskontrolli menetluses ja esitada oma seisukohad.

Arvamuse eelnõus on öeldud, et kuigi looduskaitsedirektiivides tegeletakse kõigi oluliste liikide elupaiku ähvardavate ohtudega, on murekoht see, et kõikides liikmesriikides ei ole looduskaitse direktiivide nõudeid veel rakendatud. Loodukaitseküsimusi peaks integreerima tugevamalt ka teistesse poliitikavaldkondadesse, nt põllumajanduspoliitikasse.Valdkondades, kus looduskaitsedirektiivid on rakendatud, on liikide seisund tõestatavalt paranenud. Seega tuleb lähtuda sellest, et direktiivide eesmärkide saavutamine on võimalik nende täieliku rakendamise kaudu. Liikemsriigid ning kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused täidavad liikide  ja elupaikade kaitsmisel otsustavat rolli. Regioonide Komitee kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles toetama kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi looduskaitsedirektiivide  nõuete täielikul rakendamisel ning julgustab Euroopa Komisjoni vastu võtma tõhusamaid suuniseid ja ajakohastama olemasolevaid, nii et need oleksid kergesti arusaadavad ja ühtse internetiportaali kaudu kättesaadavad.  Rohkem tähelepanu oleks vaja pöörata teavitamisele ja koolitamisele, samuti teadlikkuse parandamisele looduskaitsemeetmete ja eelkõige Natura 2000 alade kasulikkuse küsimustes, laiendades nt Euroopa Keskkonnaameti praegune vahend Natura 2000 viewer ulatuslikuks internetipõhiseks teabesüsteemiks.

Omaalgatuslik arvamus kiideti komisjoni liikmete poolt heaks. Arvamuse vastuvõtmine on planeeritud Regioonide Komitee täiskogus 3.-4. detsembril.

Regioonide Komitee poliitilised soovitused Linnapeade Pakti tuleviku teemal

Linnapeade pakt on üle-euroopaloine liikumine, mis hõlmab kohalikke ja piirkondlikke asutusi, kes võtavad vabatahtlikult kohustuse suurendada energiatõhusust ja kasutada oma territooriumil taastuvaid energiaallikaid. Paktile allakirjutanute siht on saavutada ja ületada 202a. aastaks ELi eesmärk vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid 20%.

Linnapeade pakt algatati Euroopa Komisjoni poolt 2008. aastal, pärast seda kui võeti vastu ELi kliima- ja energipakett. Kohalikel omavalitsustel on oluline roll kliimamuutuste mõjude leevendamisel, eriti kui arvesse võtta, et 80% energia tarbimisest ja süsinikdioksiidi kogustest on seotud linnadega.

Ühe erandiga on linnapeade pakt praeguseks esindatud kõigis liikmesriikides ja nüüdseks rohkem kui 6000 osalevat omavalitsust esindavad ühte kolmandikku ELi rahvastikust. Paktis osalejad on võtnud kohustuse vähendada oma süsinikdioksiidi heidet keskmiselt 28 %.

Regioonide Komitee pakub oma konkreetsete vahenditega linnapeade paktile jätkuvalt institutsioonilist toetust ning innustab oma liikmete kaudu paktiga ühinemist ja sellega kaasnevate kohustuste võtmist. Samuti toetab Regioonide Komitee linnapeade pakti eesmärkide laiendamist ja ajakohastamist vastavalt ELi kliima- ja energiapoliitka 2030.aasta raamprogrammile, st vähendada kasvuhoonegaaside heidet enam kui 40 % võrreldes 1990. aasta tasemega.

Regioonide Komitee palub Euroopa Komisjonil tagada, et linnapeade pakt saaks oma tegevust jätkata ka pärast 2020. aastat. Keskpikaks perspektiiviks tuleks määrata 2030. aasta ja pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks 2050. aasta.

Regioonide Komitee teatab, et on vastu linnapeade paktiga ühinemise keerulisemaks muutmisele. Paljud komitee liikmed esindavad linnapeade paktiga juba ühinenud omavalitsusi. Omavalitsused, kellel on juba selles valdkonnas kogemusi, võiksid täita juhendaja rolli ja aidata sel viisil uusi omavalitsusi ühineda ning anda panuse säästva energia heade tavade tutvustamisele.

Regioonide Komitee soovitab kaaluda nö linnapeade pakti saadiku määramist igas liikmesriigis, et tõmmata ka sel viisil tähelepanu kõnealusele algatusele. Kõnealused saadikud valitaks linnapeade pakti liikmete hulgast ning neil oleks Regioonide Komitee, oma riigi vastavate ministeeriumite ja alaliste esinduste kaudu liikmesriikides ka Euroopa Komisjoni toetus.

Regioonide Komitee tunnistab siiski, et linnapeade pakt ei ole ainus tee kliimamuutuste vastu võitlemiseks. Mõned omavalitsused on saavutanud linnapeade pakti eesmärkidest kaugemale ulatuvaid tulemusi. On aga ka sarnaseid algatusi nii liikmesriikides kui Euroopa Nõukogus, millega võiks sünergiaid luua.

Claude Turmes, Euroopa Parlamendi liige, nimetas oma sõnavõtus, et kõige põletavam teema linnapeade paktiga seoses on rahastamine.  Oluline on, et Euroopa Komisjon lubab linnapeade paktil kasvada ja ka neid toetada. Sellele liikumisele on vaja uut hoogu. Peame näitama, millised on vahendid kliimamuutuste vastaseks võitluseks.

Ka Regioonide Komitee liikmed võtsid koosolekul aktiivselt sõna. Andres Jaadla, Rakvere linna volikogu liige, CoR Eesti delegatsiooni alternatiivliige,  tõi näiteks Rakvere linna, mis ühines linnapeade paktiga 2008. aastal, olles esimese 370 linna seas, kes ühinesid. Rakvere on seitsme aastaga süsinikdioksiidi heitmeid vähendanud 40 %. Andres Jaadla soovitab elamute renoveerimist, mis toob kiirelt energiasäästu. Eestis on näiteid, kus korterite renoveermisega on saavutatud 40 kuni 70 protsenti küttekulude kokkuhoidu. Andres Jaadla rääkis ka Rakverest kui Targa Linna tiitli kandjast. Seitsme aasta jooksul on 43 europrojekti kaudu investeeritud Rakvere linna arengusse 47 miljonit eurot.  Claude Turmes, EP liige, kommenteeris A. Jaadla sõnavõttu ja ütles, et talle on alati avaldanud muljet Rakvere linna kogemus.

Arvamuse eelnõu kiideti ENVE komisjoni liikmete poolt enamushäältega heaks. Arvamuse vastuvõtmine on planeeritud täiskogus 3.-4. detsembril.

2.  EL Regioonide Komitee ENVE komisjon määras Andres Jaadla (Rakvere Linnavolikogu liige) koostama arvamust teemal 'EL keskkonnaseadus: aruandluse ja nõuete järgimise parandamine'.

 EL keskkonnadirektiivides ja määrustes on kohustused  avaliku sektori asutustele anda aru EL aktide elluviimise kohta. Teatama peab  keskkonnastandarditele vastamisest (nt õhu kvaliteet, tööstusettevõtete heitkogused, vee kvaliteet, liikide kaitsestaatus) ning nõuete elluviimiseks tehtud sammudest.

Andres Jaadla ütleb, et keskkonnaseisundi jälgimine on väga oluline, kõik me soovime parimat võimalikku elukeskkonda. Samas, erinevate  näitajate kogumine ja nende edastamine ning raporteerimine on ühele omavalitsusele suhteliselt suur halduskoormus.  Rohkem võiks näitajaid koguda ja saata elektrooniliselt. Samuti rõhutas Jaadla võimalust  raportiga pöörata tähelepanu kaasaegsete IT  ja targa linna lahenduste kasutamisele nii andmete kogumisel kui ka kogutud tulemustest teada andmisel. Huvi keskkonnanäitajate vastu on inimestel suur. Rakvere linn on olnud selles valdkonnas väga edumeelne.

Targas Rakvere linnavolikogu hoones (Targas Majas) on linnakodanikel võimalik suurtel ekraanidel saada infot linnaruumi keskkonnanäitajate ja hoone energiakulude kohta.

3 .  Regioonide Komitee ENVE komisjoni konverents ringmajanduse teemal kandis pealkirja „Closing the Loop in the Circular Economy: Contributions and Expectations from Europe’s Local and Regional Authorities.“

Konverentsi juhatas Sirpa Hertell, Regioonide Komitee ENVE komisjoni ase-esimees, Espoo linna volikogu liige.

Konverentsi esimene osa oli pühendatud turgude teemale ning tootmise ja tarbimise muutmisele ringmajandusele üleminekut arvesse võttes.  Samuti räägiti Euroopa kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ootustest ringmajandusele üleminekul ja nende võimalustest kaasa aidata.  Moderaatoriks oli Andres Jaadla , Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni alternatiivliige, Rakvere linna volikogu liige. Sõnavõttudega esinesid Fulvia Raffaelli, DG Internal Market, Euroopa Komisjoni esindajana, ning Vanya Veras, institutsiooni Municipal Waste Europe peasekretär.

Konverentsi teise osa teema oli munitsipaaljäätmete  utiliseerimine.  Sõnavõttudega esinesid Kestutis Sadaukas, Euroopa Komisjoni esindaja, DG  Environment,  ning Linda Gillham, Euroopa Omavalitsuste ja Regioonide Nõukogu (CEMR) eestkõneleja keskkonateemadel, Runnymede’i  linnavolikogu liige (UK). Munitsipaaljäätmete ümbertöötlemise eesmärkidest, omavalitsuste võimekusest ning ümbertöödeldud materjalide turust rääkis Philippe Micheaux Naudet, Linnade ja Regioonide Ringmajanduse ja Ressursside Juhtimise Assotsiatsiooni esindaja (Association of Cities and Regions  for Recycling and Sustainable Resource Management).

4. Territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja ELi eelarve komisjoni (COTER) koosolekul  2.oktoobril käsitleti järgmisi arvamusi:

a) „Territoriaalne visioon aastaks 2050. Milline on tulevik?“ (omaalgatuslik arvamus) Raportöör Oldrich Vlasak (CZ)

Arvamuse vastuvõtmine kavas täsikogul 3.-4. detsembril 2015

b) „Territoriaalse arengu näitajad – SKP täiendamine“(omaalgatuslik arvamus) Raportöör Catiuscia Marini (IT)

Arvamuse arutelu ja vastuvõtmine kavas 11.detsembril 2015.

c) „Piiriülese koostöö tugevdamine: vajadus parema õigusraamistiku järele?“ (omaalgatuslik arvamus) Pearaportöör Nikola Dobroslavic (HR)

Vastuvõtmine kavas täiskogu istungjärgul 12.-14. oktoobril 2015

Regioonide Komitee COTER komisjoni arvamuste eelnõusid saab lähemalt lugeda siit:

https://toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=RmFYXXWy9u8jgivWR0wKqmkhxXNJkzY4DtmFpjfwh5s%3d

Linnaarengu mõjuhinnangust Euroopa Liidu linnade integreeritud tegevuskava (Urban agenda) osana: hetkeseis ja edasine koostöö Euroopa Komisjoniga -  sel teemal võtsid sõna Martijn de Bruijn, Euroopa Komisjoni regionaalpoliiitka peadirektoraadist ning Thomas Wobben Regioonide Komiteest (Director of Horizontal Policies and Networks in CoR)

 

Lugupidamisega,

Tiiu Madal

Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindaja

tiiu.madal@ell.ee


06.10.2015

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit