Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2014 Brüssel


29. september - 03. oktoober 2014 a. nr. 18
Print

Nädalakiri 18/2014

1.    Euroopa Komisjoni uue koosseisu kuulamised
2.    06.-09.10  EL regionaalpoliitika tippsündmus Brüsselis:  Avatud Päevad 2014
3.    Rahvusvahelise eakate päeva tähistamine Brüsseli Raekojas
4.    Regioonide Komitee loodusvarade komisjoni (NAT) koosolek

1.    Neil päevil on Brüsselis toimumas Euroopa Komisjoni uue koosseisu kuulamised.

Iga volinikukandidaati hindab vastava portfelliga tegelev parlamendi komisjon. Eelnevalt on toimunud kirjalik protseduur, kus volinikukandidaat andis kirjalikud vastused EP saadikute viiele küsimusele. Kolm tundi kestev ja veebis ülekantav kuulamine algab volinikukandidaadi 15-minutilise avakõnega, mille järel kandidaat vastab küsimustele. Vastav parlamendi komisjon peab jõudma hindamisega ühele poole 24 tunni jooksul. Iga volinikukandidaadi hindamisaruanne saadetakse EP komisjonide esimeeste konverentsile ja EP  esimeeste konverentsile. Seejärel koguneb EP esimeeste konverents arvamuste vahetuseks ja kui puudub vajadus täiendava info järele, kuulutab esimeeste konverents kuulamised lõppenuks.    

6.oktoobril toimuvad järgmiste asepresidentide kuulamised:
Kell 14.30        Alenka Bratušek;  Valdis Dombrovskis
Kell 18.30        Federica Mogherini; Andrus Ansip    (eesti aja järgi k 19.30)            
http://www.elections2014.eu/et/new-commission/hearings

2.    6.- 9.oktoobriks kogunevad umbes 6000 esindajat Euroopa piirkondadest ja linnadest Brüsselisse 12. igaaastaseks ürituseks Avatud Päevad, mis seekord kannab nimetust „Growing Together“ (koos kasvamine).

Tullakse kokku, et vahetada mõtteid, kuidas muuta EL ühtekuuluvuspoliitika reaalsuseks, nii et tekiks uusi töökohti ja toimuks areng. Toimuvad töötoad, seminarid ja konverentsid.

Jälgi Avatud Päevi veebis
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm

3.    2.oktoobril tähistati Brüsseli Raekojas aselinnapea vastuvõtuga rahvusvahelist eakate inimeste päeva – International Day of Older Persons.

Vastuvõtul tehti ametlikult teatavaks, et projekt taotleb Maailma Tervishoiuorganisatsiooni WHO globaalse võrgustikuga liitumist. Kutsutud olid AFE –INNOVNET (Age Friendly Europe) projektiga seotud inimesed EL liikmesriikidest, kes olid parajasti Brüsselis seoses projekti seminaripäevadega, ning Brüsselis paiknevate büroode ametnikud, kes ka ühel või teisel viisil projektivõrgustikuga seotud. Ka Tallinna Linnavalitsus osaleb selles projektis ning esindaja Irma (vabandan, et ei tea Irma perekonnanime) oli Brüsselis kohal.

Kõnega esinesid Brüsseli aselinnapea Alain Courtois ning AGE Platfrom Europe peasekretär ning projekti AFE-INNOVNET koordinaator Anne-Sophie Parent. Mõlemad rõhutasid, et tänapäeval, kui elanikkond vananeb,  on tähtis leida innovatiivseid lahendusi (tooteid ja teenuseid), mis muudaksid elukeskkonna eakatele sobivamaks.

http://www.afeinnovnet.eu/news/press-release-international-day-older-persons

4.  Reedel, 3.oktoobril toimus Regioonide Komitee loodusvarade komisjoni (NAT) koosolek.

Koosoleku avas sõnavõtuga komisjoni esimees René Souchon. Päevakorras olid otsustamiseks arvamused järgmistel teemadel (kõik teemad esimesel arutelul):

1) Mahepõllumajandusliku tootmise pakett. Raportöör Willemien Hester Maij (NL/EPP)

Regioonide Komitee nõustub Euroopa Komisjoni poolt mahepõllumajanduslikule tootmisele seatud eesmärkidega:
- kõrvaldada mahepõllumajandusliku tootmise säästva arengu ees seisvad takistused,
- võimaldada siseturul tõhusamalt toimida ja tagada põllumajandustootjate ja ettevõtjate aus konkurents ning
- säilitada või parandada tarbijate usaldust mahepõllumajanduslike toodete vastu.

Regioonide Komitee soovitab parandada kehtivat määrust mahepõllumajandusliku tootmise  ning toodete märgistamise kohta ning võtab teadmiseks Euroopa Komisjoni koostatud tegevuskava, millega toetatakse üleminekut uuele õigusraamistikule. Ent komitee ei ole rahul sellega, et tegevuskavas ei seata konkreetset arvulist eesmärki sektori laiendamise osas ning et tegevuskaval puudub oma eelarve (kui välja jätta Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi eelarve, mis on piiratud). Tegevuskaval puudub ka kohalik ja piirkondlik mõõde.                                                                  

Euroopa Komisjoni esindaja Joao Onofre ütles, et mahepõllumajandusliku tootmise osa kasvab, sellest on saamas põllumajanduse peamine sektor, mis peab olema ka jätkusuutlik.

Raportöör rõhutas, et tähtis on tarbijale teada anda, et mahepõllumajanduslikud tooted on ohutud. Regioonide Komitee liikmed tunnevad muret segapõllumajanduse viljelemise pärast – tihti on kõrvuti traditsiooniline ja mahepõllundus. Samuti rõhutati, et kvaliteet  peab olema toodetel selgelt märgitud.

2) Mobiilne tervishoid. Raportöör Martin Andreasson (SV/EPP)

Regioonide Komitee tervitab Euroopa Komisjoni algatatud arutelu eesmärgiga koguda kokku seisukohad mobiilset tervishoidu käsitleva rohelise raamatu kohta. Tähelepanu pööratakse Euroopa tervishoiusüsteemides päevakorral olevatele küsimustele – olemasolevate ressursside tõhusam kasutamine, parem tervis, hooldustöötajate töötingimuste parandamine, innovatsioon ning tervishoiu kvaliteedi parandamine.

Regioonide Komitee rõhutab, et tähtis on kodanike usaldus kohalike ja piirkondlike omavalitsuste teabehalduse vastu. M-tervise arendamisel tuleb arvesse võtta kõigi inimeste õigustatud huvi eraelu puutumatuse kaitse vastu. Käsitleda tuleb eriti neid ohte eraelu puutumatusele, mis on seotud mobiilsete lahenduste kasutamisega delikaatsete terviseandmete haldamisel.

Regioonide Komitee juhib tähelepanu sellele, et m-tervise arendamine peab tulema kasuks kõigile ELi kodanikele ega tohi tuua endaga kaasa veelgi suuremat ebavõrdsust tervishoiuteenustele juurdepääsemisel ja nende kasutamisel. M-tervise juures on esmatähtis kodanike positsiooni tugevnemine ja neile oma tervise üle kontrolli saavutamiseks paremate tingimuste loomine.

3) Tõhusad, kättesaadavad ja jätkusuutlikud tervishoiusüsteemid. Raportöör Karsten Uno Petersen (DK/PES)

Regioonide Komitee hindab kõrgelt Euroopa Komisjoni teatist, milles tõdetakse, et tervishoiusüsteemid peavad võimaldama mitte ainult pikemat, vaid ka paremat elu, ning märgib, et tervise all tuleb mõista nii füüslist kui ka psüühilist heaolu. Regioonide Komitee kutsub üles tunnustama tervist kui väärtust omaette. Seejuures tuleb tervishoiusüsteemide kulutusi käsitleda investeeringutena elanikkonna tervisesse, mis võivad lisaks kajastuda positiivselt suuremas tootlikkuses ja tööjõu pakkumises ning riigi rahanduse järkusuutlikkuses.

Regioonide Komitee tõdeb, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused seisavad kõikjal Euroopa Liidus silmitsi samade väljakutsetega: tervishoiuteenuste kallinemine, elanikkonna vananemine koos krooniliste haiguste ja hulgihaigestumise kasvuga, mis omakorda toob kaasa suurema nõudluse tervishoiuteenuste järele. Euroopa Komisjon soovib möödunud aastate kogemustest lähtudes toetada liikmesriike selliste strateegiate arendamisel, mis muudavad tervishoiusüsteemid tõhusamaks ja paindlikumaks ning lihtsustavad juurdepääsu raviteenustele. Regioonide Komitee võtab teadmiseks, et 2013.aastal esitati 11 liikmesriigile Euroopa poolaasta raames soovitus tervishoiusüsteemide reformimiseks.

Komitee juhib antud kontekstis tähelepanu sellele, et erinevused liikmesriikide tervishoiusüsteemides peegeldavad erinevaid ühiskondlikke otsuseid, ning et ELi toimimise lepingu artikli 168 kohaselt piirdub ELi roll tervishoiuvaldkonnas riikliku poliitika täiendamisega.

4) Innovatsioon meremajanduses. Raportöör Adam Banaszak (PL/ECR)

Regioonide Komitee leiab, et meremajanduse kasvupotentsiaali kasutamine kujutab endast võimalust hoogustada kohalikku majandust ja võimaldab luua kvaliteetseid töökohti teadmiste- ja investeeringupõhistes majandussektorites. Samuti juhib Regioonide Komitee tähelepanu sellele, et keskkonnakaitse peaks olema jätkuvalt Euroopa meremajanduse kasvu strateegia üks põhieesmärke. Teaduslike andmete hindamine võib ühise kalanduspoliitika reformile kaasa aidata ning on selle poliitika piirkondadesse jaotumise rakendamise oluline tingimus.

Euroopa meremajanduse arendamine ja toetamine on struktuuriliselt nõrkades piirkondades töökohtade loomise põhielement ning tagab Euroopa tarbijate varustatuse kvaliteetsete mereandidega. Regioonide Komitee kiidab heaks Euroopa Komisjoni loodud algatused, mille eesmärk on stimuleerida meremajanduse kasvu. Regioonide Komitee juhib tähelepanu vajadusele kasutada teadusuuringute tulemusi ühise kalanduspoliitika reformiks, mereökosüsteemide kaitseks ja riskijuhtimiseks kriisiolukordades. Kuigi merede ja ookeanide potentsiaali avamine töökohtade loomiseks ja majanduskasvu edendamiseks on nii vajalik kui ka soovitav, ei tohi see tingida looduskeskkonna halvenemist ega mereökosüsteemide hävimist.

Kõik arvamused võeti Regioonide Komitee loodusvarade komisjoni liikmete poolt vastu.

https://toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSH1a9yFWFzBH6LAaCEKeLT0BdsQyM7Dy60%3d

Lugupidamisega
Tiiu Madal
Üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindaja

06.10.2014

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit