Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2014 Brüssel


15.-19. september 2014 a. nr. 17
Print

Nädalakiri 17/2014

1. Regioonide Komitee  Majandus- ja sotsiaalpoliitika komisjoni koosolek
2. Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) õhukvaliteedi töögrupi korraline koosolek
3. Sotsiaaldialoogi Komitee töögrupi koosolek
4. Regioonide Komitees jäätmekäitluse teemaline konverents

1. Esmaspäeval 15.septembril toimus Regioonide Komitee majandus- ja sotsiaalpoliitika komisjoni (ECOS) koosolek.


Koosoleku avas sõnavõtuga komisjoni esimees Simone Beissel (LU/ALDE). Põhilised punktid päevakorras olid järgmised:

1)    Arvamus teemal „Tööstuspoliitika pakett“. Aluseks Komisjoni teatised „Euroopa tööstuse taassünd“ ja „Tööstustoodete siseturu tulevik“. Dokument COR-2014-01344-00-01-PA  Arvamuse esimene arutelu. Raportöör Markku Markkula (FI/EPP). Arvamus võeti vastu.

Regioonide Komitee rõhutab, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on ELi strateegiate rakendamisel esmatähtsad ja neile kuulub keskne roll strateegia „Euroopa 2020“ elluviimisel. Uuendatud strateegia „Euroopa 2020“ peaks põhinema alt-üles ja ülalt-alla lähenemisviiside kombinatsioonil. Linnade kaasamine Euroopa poliitikatsüklisse tervikuna nõuab mitmetasandilise valitsemise lähenemisviisi kohaldamist koostöös kõigi valitsustasanditega (vertikaalne partnerlus) ja kõigi sidusrühmade eri tasanditega (horisontaalne partnerlus).

Regioonide Komitee teeb ettepaneku, et Euroopa Komisjon tugevdaks oma tegevust piirkondlikes võrdlusuuringutes, kogemustevahetusel ja vastastikusel õppimisel – kõik see on määrava tähtsusega tööstuse innovatsioonivõime suurendamisel ning seega strateegia „Euroopa 2020“ jaoks väga oluline. Tuleb tugevdada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste haldussuutlikkust kõnealustes küsimustes.

Regioonide Komitee on oma arvamustes järjekindlalt ärgitanud viima tööstuses läbi struktuurireforme ja parandama selle reageerimisvõimet globaliseerimise ja digitaliseerimise tekitatud konkurentsis. Tööstuspoliitika tuleks muuta Euroopa projekti üheks sambaks, käsitades seda poliitilise prioriteedina. Regioonide Komitee andis omalt poolt poliitilised erisoovitused seoses ettevõtluskeskkonna arendamisega.

Arvamuse lõplik vastuvõtmine kavas täiskogu istungjärgul 3.-4.detsembril.

2)    Arvamus teemal “Muutusteks ja restruktureerimiseks valmisolekut käsitlev kvaliteediraamistik“ Regioonide Komitee omaalgatuslik arvamus.
 Raportöör Pavel Branda (CZ/ECR). Aluseks Euroopa Komisjoni teatis „Muutusteks ja restruktureerimiseks valmisolekut käsitlev ELi kvaliteediraamistik“. Dokument COR-2014-01319-00-01-PA   Arvamus võeti vastu.

Regioonide Komitee väidab, et üldiselt peetakse restruktureerimist ja muutusi majanduse loomuliku arengu lahutamatuks osaks, kuid sellele ei pöörata piisavalt tähelepanu piirkondlikul tasandil, kus restruktureerimise tagajärjed end oluliselt tunda annavad. Nad võivad mõjutada piirkonna struktuurilist arengut ja konkurentsivõimet pikas perspektiivis. Seetõttu on vajalikud piirkondlikud lähenemisviisid(detsentraliseeritud poliitikameetmed).

Regioonide Komitee tunneb heameelt selle üle, et kvaliteediraamistikus tunnistatakse kõigi sidusrühmade, sh piirkondlike omavalitsuste, jagatud vastutust, ning märgib, et kõnealune probleem puudutab ka kohalikke omavalitsusi (eelkõige suurlinnu). Ühine juhtimine on kavandatud lähenemisviiside edu tähtsaim eeltingimus. Strateegia „Euroopa 2020“ ellu viimiseks tuleb praegustes sotsiaalmajanduslikes tingimustes koondada kõik jõupingutused tööhõive suurendamisele.

Regioonide Komitee tunneb heameelt Euroopa Komisjoni selliste algatuste üle nagu Euroopa Muutuste Seirekeskus („European Monitoring Centre on Change“ – EMCC) ja Euroopa Ümberstruktureerimise Jälgimise Keskus (European Restructuring Monitor“ – ERM) ning teeb ettepaneku neid jätkuvalt tugevdada. Regioonide Komitee leiab, et komisjoni esitatud kvaliteediraamistik vastab igati subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetele.

3) Majandus- ja sotsiaalpoliitika komisjoni töödokument „ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2014 - 2020“. Aluseks Euroopa Komisjoni sellekohane teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Dokument COR-2014-04330-00-01-DT Raportöör Mauro D’Attis (IT/EPP). Fakultatiivse konsulteerimise taotlus.

Regioonide Komitee kiidab heaks uue strateegilise raamistiku Euroopa ettevõtete töökohtade kvaliteedi, konkurentsivõime ja tootlikkuse parandamiseks ja tunnistab kooskõlastamise tähtsust ELi tasandil. Regioonide Komitee nõustub Euroopa Parlamendiga selles, et majanduskriis ei õigusta töötervishoiu ja tööohutuse poliitikameetmete õõnestamist(Euroopa Parlamendi resolutsioon 2013/2685(RSP)).

On kahetsusväärne, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on väheselt strateegiasse kaasatud: kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel  on sageli võtmepädevus hariduse, tervise ja muudes töötervishoiu ja tööohutusega seonduvates valdkondades ning neil on töökohtadega tihedad sidemed. Selles valdkonnas tuleks vähendada piirkondadevahelisi erinevusi, mis tekitavad põhjendamatuid konkurentsieeliseid, ja luua piirkondlikud platvormid, mille puhul võetakse arvesse kohalikke tingimusi.

Arvamuse esimene arutelu on kavandatud 17.detsembril ja arvamuse lõplik vastuvõtmine täiskogu istungjärgul veebruaris 2015.

4)    Majandus- ja sotsiaalpoliitika komisjoni töödokument „Keskkonnahoidlik tegevuskava VKEde jaoks ja keskkonnasäästliku tööhõive algatus“
Aluseks Euroopa Komisjoni teatis „Keskkonnahoidlik tegevuskava VKEde jaoks“ ja teatis „Keskkonnasäästliku tööhõive algatus“. Dokument COR-2014-04331-00-01-DT
Omaalgatuslik arvamus. Raportöör Satu Tietari (FI/ALDE)

Euroopa Ülemkogu on toonitanud, et Euroopa vajab nii tootmise kui ka investeeringute osas tugevat ja konkurentsivõimelist tööstuslikku baasi. Komisjoni teatises tõdeti, et ressursitõhususe parandamine väärtusahela kõigis etappides võiks vähendada materjalisisendite vajadust aastaks 2030 hinnanguliselt 17-24%. Euroopa väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid toetavas väikeettevõtlusalgatuses Small Business Act rõhutati, et EL ja liikmesriigid peaksid võimaldama VKEdel muuta keskkonnaalased väljakutsed võimalusteks. Keskkonnahoidliku tegevuskava eesmärk  on aidata kaasa Euroopa reindustrialiseerimisele, mis ennekõike saavutatakse VKEde konkurentsivõime tõhustamisega.

Vähesed Euroopa VKEd on teadlikud, mida ressursitõhusus konkreetselt nende puhul võiks tähendada. Äriühinguid võiksid innovatsiooni kasutades ning ümber kujundades tooteid, tootmist ja ärimudeleid vähendada kalli primaartoorme kasutamist ja toota vähem jäätmeid. See eeldab ärioskusi ja eriteadmisi. Suured esialgsed investeerimiskulud vähendavad huvi kavandada ressursside korduvkasutamist ja ringlusevõttu puudutavaid tehinguid.

Rohelise majanduskasvu keskne tegur on uudse teabe saamine ja kohaldamine. Innovatsioonitegevus vajab õnnestumiseks meetmete ja rahastamisvahendite paremat suunamist. Regulatiivsed, institutsioonilised, tehnilised ja kultuurilised takistused raskendavad äriühingute tegevuse tõhustamist ja võrgustikutööd äriühingute vahel. EL peab neile väljakutsetele lahendusi otsima.

Arvamuse esimene arutelu ja vastuvõtmine on kavandatud 17.detsembrile ja lõplik vastuvõtmine veebruaris 2015.

Vt majandus- ja sotsiaalkomisjoni koosoleku dokumente lähemalt
https://toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=RmFYXXWy9u9pIcVzSZM2OL8GtjmY4lA6oJJ4tL7WYIw%3d

2. 16.septembril toimus CEMRi õhukvaliteedi töögrupi koosolek, kus põhiteemaks oli Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) seisukohavõtt ELi uue õhukvaliteedi direktiivi ettepaneku suhtes. CEMR soovib oktoobris oma seisukoha lõplikult vormistada.

Toimus arvamustevahetus. Mitmed liikmesriigid ei ole aru saanud, millistel arvutustel põhinevad heitmete vähendamise protsendid. Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kohustused ei ole vastavuses nende tegeliku võimekusega mõjutada õhu kvaliteeti oma linnas või piirkonnas. Õhukvaliteet on ELis piirkonniti väga erinev ja sellel on väga erinevad põhjused. Euroopa Keskkonnabüroo (European Environmental Bureau) poliitikanõunik Arne Fellermann tegi ettekande EEB seisukohtadest õhukvaliteedi teemal.

Vt lähemalt EEB koduleheküljel, sealjuures video õhukvaliteedi teemal  http://www.eeb.org/index.cfm/news-events/news/want-to-know-more-about-the-air-we-breathe/

3. Sotsiaaldialoogi töögrupi koosolek toimus 17.septembril. Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kui tööandjate esindajad kohtusid Euroopa Avaliku Teenistuse Ametiühingute Föderatsiooni (European Federation of Public Service Unions) esindajatega liikmesriikidest. Arutelu teemadeks olid: ELi linnade tegevuskava; ELi tööohutuse ja tervisestrateegia 2014-2020; migratsioon; diskrimineerimise ärahoidmine kohalikes ja piirkondlikes omavalitsustes.

Euroopa Komisjoni esindaja Christian Svanfeldt tegi ettekande ELi linnapoliitikast -  Vt
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/urb_agenda/index_en.cfm

4. Regioonide Komitee korraldas jäätmekäitluse teemalise konverentsi (WASTE Conference), kus esitleti projekti R4R (A Regional Contribution to the European Recycling Society) ning kutsuti omavalitsusi üle Euroopa Liidu ühinema projektivõrgustikuga.

http://www.acrplus.org/index.php/en/news/acr-news/394-r4r-conf-bxl-2014

Lugupidamisega
Tiiu Madal
Üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindaja

06.10.2014

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit