Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
    2018
    Arhiiv 2015
    Arhiiv 2014
    Arhiiv 2012
    Arhiiv 2011
    Arhiiv 2010
    Arhiiv 2009
    Arhiiv 2008
    Arhiiv 2007
    Arhiiv 2006
    Arhiiv 2005
    Arhiiv 2004
    Arhiiv 2003
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Arhiiv > Arhiiv 2014


Linnade Liit allkirjastas ühiste kavatsuste protokolli
Print

Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit (ROTAL), Eesti Linnade Liit (ELL) ja Eesti Maaomavalitsuste Liit (EMOVL) allkirjastasid esimese omavahelise ühiste kavatsuste protokolli, milles tunnistati, et kolmanda osapoole vägivald võib esineda mitmel kujul.

Innovation Norway projekti "Kolmanda osapoole vägivalla ennetamisest läbi sotsiaalse dialoogi" konverentsil 25.09.2014.a. allkirjastasid Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit (ROTAL), Eesti Linnade Liit (ELL) ja Eesti Maaomavalitsuste Liit (EMOVL) ühiste kavatsuste protokolli.

Allakirjutanud sotsiaalpartnerid on ühel meelel, et kolmanda osapoole vägivalla äratundmine, hindamine ja käsitlemine vajab ühiskonnas laiapõhjalist tutvustamist.

See on ka esimene allkirjastatud dokument Eestis, mis tuleneb Euroopa sotsiaalpartnerite vahel allkirjastatud raamkokkulepetest.

#   #   #   #

ÜHISTE KAVATSUSTE PROTOKOLL MEETMETE VAJALIKKUSEST
KOLMANDA OSAPOOLE VÄGIVALLA ENNETAMISEKS
JA LEEVENDAMISEKS TÖÖKOHAL


SISSEJUHATUS

1.    Töösuhtes, milles tööandja ja töötaja suhtele lisandub kolmas osapool, on risk kolmanda osapoole vägivallaks, mis võib kahjustada töötaja isiksust, väärikust ja tema mainet või tööandja või kliendi vara. Kolmanda osapoole vägivald töökohal võib esineda mitmel kujul. See võib:

a)    olla füüsiline, psühholoogiline, verbaalne, seksuaalne jne;

b)    olla üksikisiku või grupi põhjustatud ühekordne juhtum või süstemaatiline;

c)    tuleneda klientide, patsientide, teenusekasutajate, õpilaste või nende vanemate, elanike või teenusepakkujate (edaspidi koos nimetatud „kliendid) tegevusest või käitumisest;

d)    ulatuda lugupidamatusest kuni tõsisemate ähvarduste ja füüsilise vägivallani;

e)
     olla ajendatud vaimse tervise häiretest, emotsionaalsetest põhjustest, isiklikust sallimatusest, eelarvamustest soolise, rassilise/etnilise kuuluvuse, usutunnistuse või veendumuse, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse või kehakuju kohta;

2.    Kolmanda osapoole vägivalla vältimisele suunatud meetmed on partnerlusel põhinev lähenemine, võimaliku ohu arusaadav formuleerimine, ennetamine riskihindamise kaudu, teadlikkuse tõstmine, aruandlus ja järelkontroll ning asjakohane hindamine.

3.    Innovation Norway toel korraldasid erinevate sektorite sotsiaalpartnerid 4 seminari : 11.-12.juunil 2013.a. Tallinnas, 08.-09.novembril 2013.a. Viljandis, 03.-04.aprillil 2014.a. Pühajärvel ja 03.-04.juunil 2014.a. Toilas, kus esitleti uuringut kolmanda osapoole vägivalla kohta. Koostöö tulemusena töötati muuhulgas välja soovituslikud meetmed, mille eesmärgiks on toetada tööandjate, töötajate ja nende esindajate/ametiühingute tegevusi kolmanda osapoole vägivalla ennetamiseks ja vähendamiseks ning selle tagajärgede leevendamiseks.

       Sotsiaalpartnerid nõustuvad, et kolmanda osapoole vägivald, selle vähendamine ja tagajärgede
       leevendamine on ühiskonnas ebapiisavalt teadvustunud.
       Sotsiaalpartnerid mõistavad, et kolmanda osapoole vägivalla riskiga töökohtadel on vajalik  
       rakendada meetmeid kolmanda osapoole vägivalla ennetamiseks ja juhtumite menetlemiseks. 
       Meetmete rakendamine suurendab tööandjate, töötajate, nende esindajate ja teiste
       isikute teadlikkust ja arusaama kolmanda osapoole vägivalla teemal.

SOOVITUSLIKUD MEETMED TÖÖL ESINEVA KOLMANDA OSAPOOLE VÄGIVALLA ENNETAMISEKS,
VÄHENDAMISEKS JA TAGAJÄRGEDE LEEVENDAMISEKS


1.    Kolmanda osapoole vägivalla esinemise tõenäosust saab vähendada tööandjate, töötajate ja klientide teadlikkuse tõstmise kaudu ning tagades juhtidele ja töötajatele vastavad juhised ja koolituse.

2.    Tööandjad töötavad välja koostöös töötajate ja nende esindajatega tegevuspõhimõtted kolmanda osapoole vägivalla ennetamiseks ja juhtumite menetlemiseks, mis liidetakse töökoha  üldiste töötervishoiu- ja ohutuse eeskirjadega.

3.    Kolmanda osapoole vägivalla eripärast tulenevalt tuleb tegevuspõhimõtted luua eraldi iga töökeskkonna jaoks. Hea tava on tegevuspõhimõtted järjepidevalt üle vaadata ja arvestada saadud kogemusi edaspidi.

4.    Eriti toetavad tööandja jaoks sobivat tegevuspõhimõtete raamistikku järgmised elemendid:
a)    järjepidev informeerimine ja konsulteerimine juhtide, töötajate ja nende esindajate/ametiühingutega;

b)    kolmanda poole vägivalla selge defineerimine koos näidetega selle võimalikest vormidest;

c)    ohutuma keskkonna loomine töökoha kujundamisel;

d)    sobivate vahendite, nagu sidekanalid, seire, turvameetmed jms pakkumine töötajate kaitseks;

e)    asjakohane teave klientidele selle kohta, et ahistamist ja töötajatevastast vägivalda ei sallita;

f)    kolmanda osapoole põhjendatud ootuste täitmine, andes selget informatsiooni selle kohta, millist teenust on nad õigustatud saama ning menetlusreeglid kolmanda osapoole rahulolematuse väljendamiseks ja selliste kaebuste uurimiseks;

g)    menetlusreeglid väidetava vägivalla jälgimiseks ja uurimiseks ning kannatanutele juurdluse ja hagimenetluse kulgemise kohta info andmiseks;

h)    juhised selle kohta, mida ohuolukorras ette võtta, kuhu teatada juhtumist ja milliseid meetmeid rakendatakse töötajate kaitsmiseks võimaliku kättemaksu eest ning selle kohta,kuidas edastada info kooskõlas riigisiseste tavade ja menetlusreeglitega nagu politsei, töö- ja tervishoiuamet jne;

i)    tegevuspõhimõtted sellekohta, millal on kohane esitada kaebust, teatada kuriteost või jagada teiste töötajate ja ametivõimudega teavet kolmanda osapoole vägivallaaktide toimepanija kohta, austades isiku väärikust, konfidentsiaalsust, õiguslikke kohustusi ja andmekaitse põhimõtteid;

j)    meetmed, millega tagada, et juhtkond, töötajad ja kolmas osapool tegevuspõhimõtteid tunneksid ning mõistaksid;

k)    tegevuspõhimõtted, mille aluseks on riskihinnang, milles arvestatakse konkreetset kutseala, töökohta ja töötava.

5.    Siinkohal rõhutavad sotsiaalpartnerid asjakohaste partnerite koostöö osatähtsust, et kolmanda osapoole vägivalda järjepidevalt rakendatavate tegevuspõhimõtetega ennetada ja tagajärgi leevendada.

Allakirjutanud sotsiaalpartnerid on ühel meelel, et kolmanda osapoole vägivalla äratundmine, hindamine ja käsitlemine vajab ühiskonnas laiapõhjalist  tutvustamist.
Partnerid on tänulikud, kui Innovation Norway leiab võimaluse toetada projekti, millega kolmanda osapoole vägivalla vähendamise tegevuspõhimõtteid levitatakse ja edendatakse, seminare, mida saab korraldada 2015-2016 projektist taotletava toetuse abiga.


Tallinn
25.september 2014.a.


Kalle Liivamägi                           Jüri Võigemast                       Ott Kasuri 

Riigi- ja Omavalitsus-                 Eesti Linnade Liit                   Eesti Maaomavalitsuste
asutuste Töötajate                                                                        Liit
Ametiühingute Liit

Allkirjastamine:

Allkirjastamine

29.09.2014

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit