Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2014 Brüssel


23.–27. juuni 2014 nr. 15
Print

Nädalakiri 15/2014


25. ja 26. juunil toimus REGIOONIDE KOMITEE TÄISKOGU 107. ISTUNGJÄRK.
Istungjärgu raames tähistati Regioonide Komitee asutamise 20. aastapäeva.

Kolmapäev, 25. juuni 2014

Peale päevakorra kinnitamist ja 2.-3. aprillil toimunud täiskogu 106.istungjärgu protokolli kinnitamist võttis sõna Regioonide Komitee president.

Järgnes arvamuste arutamine ja vastuvõtmine:

Euroopa Liidu linnade integreeritud tegevuskava suunas (COTER-V-046)

Omaalgatuslik arvamus. Raportöör Bas Verkerk (Delfti linnapea, Madalmaad/ALDE)

Raportöör kutsus komisjoni üles koostama linnade integreeritud poliitikat käsitleva valge raamatu, mis kinnistaks linnalise mõõtme Euroopa poliitikavaldkondades ja õigusaktides linnade täielikul osalusesl, et lihtsustada nende rakendamist kohalikul tasandil. Linnalähipiirkonnad ja maapiirkonnad varustavad linnu toiduainete ja energiaga ning pakuvad puhkusevõimalusi. Raportöör lisas, et valitsuse klassikalised vormid ei paku piisavaid lahendusi, osalust rõhutav ühiskond võimaldab linnaelu korraldamisel kaasa rääkida erinevatel osalistel. Linnaelanikud ootavad enamaid ja nende iseärasustega arvestavaid teenuseid.

Uuel programmiperioodil on kohustus kulutada 5% Euroopa Regionaalarengu Fondi eelarvest linnaarengule, seega on ka oluline tagada linnade suurem kaasatus võrreldes eelmise perioodiga.

Linnalise liikumiskeskkonna pakett (COTER-V-048)

Raportöör Albert Bore
(Biminghami linnavolikogu liige, Ühendkuningriik/PES)

Selle paketiga soovib komisjon käsitleda paljude linnade üleminekut säästvamatele transpordiliikidele.

Eesmärgid on:
- säästva linnalise liikumiskeskkonna loomine,
- linnalogistika kasutuselevõtmine ja meetmete parandamine,
- arukamad eeskirjad juurdepääsuks linnapiirkondadele,
- intelligentsete transpordisüsteemide (ITS) kasutuselevõtt linnades (nt valgusfoorid, nutikad piletimüügilahendused jms),
- liiklusohutuse suurendamine linnades.

Seitsmes keskkonnaalane tegevusprogramm ja säästev linn (ENVE-V-044)

Raportöör Daiva Matoniene (Šiauliai linnavolikogu liige, aselinnapea, Leedu/ECR)

7. keskkonnaalase tegevusprogrammi eesmärk on panna alus keskkonnaalasele õigusraamistikule kuni aastani 2020 ning seada prioriteetsed pikaajalised eesmärgid aastaks 2050. Euroopa Komisjon palub Regioonide Komiteelt arvamust prioriteetse eesmärgi kohta, mis keskendub linnade säästva arengu edendamisele.

Raportöör kutsub üles rakendama EL-i tasandil ühist koordineeritud lähenemisviisi, mille raames saaksid linnad hinnata võetud meetmete jätkusuutlikkust vastavalt määratletud jätkusuutlikkuse eesmärkidele. Raportöör usub, et ka keskmistel ja väikestel linnadel võib olla oluline roll, kui soovitakse takistada inimeste lahkumist maapiirkondadest. Euroopa Komisjon peaks julgustama väikseid ja keskmise suurusega linnu kasutama säästvaks linnaarenguks eraldatud 5% ELi eelarvest.

Lisaks teeb raportöör ettepaneku avada Euroopa Rohelise Pealinna auhinnale kandideerimise võimalust vähemalt 50 000 elanikuga linnadele. Vaja on ka suurendada teadlikkust auhinnatud linnadest ja konkurentidest.

Euroopa Liidu justiits- ja sisepoliitika tulevik (CIVEX-V-047)

Raportöör Lotta Håkansson Harju (Järfälla kommuunivolikogu liige, Rootsi/PES)

Stockholmi programmi lõppedes peab Regioonide Komitee sõnastama kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ootused seoses justiits- ja siseküsimuste valdkonna edasise  suunaga. Raportöör leiab, et uutele ülemaailmsetele väljakutsetele vastamiseks võib vaja olla täiendavaid õigusvahendeid. Ja rõhutab vajadust mitmetasandilise lähenemisviisi järele, et tõhustada EL-is elavate nimeste põhiõiguste austamist, samuti oleks vaja varjupaigataotlejate ja põgenejate vastuvõtmine EL-is  viia kooskõlla rahvusvaheliste kohustuste ja vastutuse jagamisega.

Euroopa tööturuasutuste võrgustik, töötajate juurdepääs liikuvusteenustele ning tööturgude edasine integratsioon (EURES) (ECOS-V-054)
Omaalgatuslik arvamus. Raportöör José Ramón Bauzā Diaz (Baleaari saarte valitsuse juht, Hispaania/EPP)

Raportöör kutsub komisjoni üles esitama EL-is inimeste vaba liikumist edendavaid ja lihtsustavaid meetmeid ning kehtestama selgeid eesmärke sotsiaalkindlustusskeemide kooskõlastamiseks EL-is, et muuta kodanike õigused täielikult toimivaks. Raportöör palub komisjonil kaaluda, kas oleks sobiv täpsustada määruses, kas riiklikud koordinatsioonibürood on kaasatud riiklike tööturuasutuste struktuuridesse. Ta innustab komisjoni tegelema tööturult väljatõrjumise ohus olevate töötajate olukorraga. Samuti palub ta liikmesriikidel siduda riiklikud kvalifikatsioonisüsteemid Euroopa vastava raamistikuga ning teavitada sellest kõiki kodanikke.

Euroopa kodutuse kaotamise strateegia (ECOS-V-058)
Omaalgatuslik arvamus. Raportöör Gābor Bihary (Budapesti linnavolikogu liige, Ungari/PES)

Raportöör kutsub üles avaldama enam tunnustust ja toetust nende kodanikuühiskonna organisatsioonide jõupingutustele, kes võitlevad kodutute huvide ja õiguste eest. Ta kutsub liikmesriike ja EL-i eesistujariiki üles tagama, et kodutuse küsimus oleks korrapäraselt lisatud nende päevakorda. Kodutute probleemist enam mõjutatud liikmesriikide piirkondadel on võimalus kasutada abivajajate jaoks Euroopa rahastamist ja programme, nt Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid.

Regioonide Komitee 20. aastapäeva puhul võtsid sõna Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ülemkogu esindajad ning Regioonide Komitee fraktsioonide esimehed.

Siinkohal edastan Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikme, EA fraktsiooni presidendi Uno Silbergi sõnavõtu:

„Lugupeetud president, kolleegid ja külalised,

EA fraktsiooni nimel on mul suur au sõna võtta Regioonide Komitee 20. aastapäeval.
Olen Regioonide Komitee liige alates aastast 2004 ja osalenud viimase 10 aasta jooksul Regioonide Komitee ettevõtmistes ja tegemistes.

Regioonide Komitee areng selle aja jooksul on olnud märkimisväärne. Regioonide Komitee võime esindada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste huve, nii Euroopa Liidu, Euroopa Liidu institutsioonide kui liikmeriikide kohalikul ja piirkondlikul tasandil on teinud tohutu hüppe.

Poliitiliste fraktsioonide ja riiklike delegatsioonide mõju on suurenenud, kuid siin saame veel edasi minna.

Küll aga võime täna rahuloluga tõdeda, et Regioonide Komitee seisab kindlalt meie kodanike soovide, ootuste ning tõekspidamiste kaitsel. Ainult koos saame muuta Euroopat paremaks.

Regioonide Komitee on olnud ka mitmetele liikmetele hüppelauaks poliitilise karjääri redelil edasiliikumisel.

Siinkohal on mul hea meel EA fraktsiooni nimel õnnitleda hr presidenti ja esimest asepresidenti Euroopa Parlamendi liikmeks valimise puhul. Soovime edu edasise tegevuses ja loodame, et tihe side Regioonide Komiteega ning kohaliku ja piirkondliku teemadega jääb Teid saatma ka edaspidi. Tänu Teile senise suurepärase töö eest Regioonide Komitee juhtimisel.

Lõpetuseks, Regioonide Komitee oli, on ja jääb veel kauaks kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele kõige ligilähedamaks institutsiooniks Euroopa Liidus. Teeme koos Euroopa paremaks.“
...........................

Regioonide Komitee 107. täiskogu ajal viibisid Brüsselis EA fraktsiooni poolt korraldatud laste kirjandivõistluse võitjad ELi liikmesriikidest.

Pildil võistluse võitjad Euroopa Parlamendis koos CoR presidendi Ramon Luis Valcarcel Siso ja EA fraktsiooni presidendi Uno Silbergiga.
https://www.flickr.com/photos/cor-photos/14507955251/in/set-72157645344369291
   
26. juunil oli päevakavas:

- Aruanne Regioonide Komitee arvamuste mõju kohta (COR-2014-012183-03-00-NB-TRA ja COR-2014-02183-03-00-NB-REF) (arutelu)

- Presidendi, esimese asepresidendi ja teiste juhatuse liikmete valimine

- Regioonide Komitee resolutsiooni eelnõu „Regioonide Komitee ettepanekud Euroopa Liidu uueks seadusandlikuks mandaadiks“, eelnõu võeti vastu

- ELi Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegia (EUSARD), lihtsustatud menetlus

- ELi pankade struktuurireformid ja läbipaistvus varipanganduses, omaalgatuslik arvamus

- Mitmetasandiline valitsemine ELi elurikkuse 2020.aasta strateegia edendamisel ja Aichi eesmärkide täitmisel, prespektiivarvamus

Regioonide Komitee täiskogu kiitis heaks Keila Vallavolikogu esimehe Kadri Tillemanni koostatud arvamuse „Mitmetasandiline valitsemine ELi elurikkuse 2020.aasta strateegia edendamisel ja Aichi eesmärkide täitmisel“.

Arvamus koostati Euroopa Komisjoni soovil, et kaasata Euroopa kohalike ja piirkondlike omavalitsuste seisukohad ELi elurikkuse poliitikasse. Kadri Tillemann rõhutas, et kohaliku valitsustasandi kaasamine Euroopa Komisjoni poolt on tähendusrikas  ja räägib omavalitsuste tugevnevast rollist elurikkuse kaitsel. Raportis on välja toodud tegevusvaldkonnad, kus omavalitsused bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisele kõikjal Euroopas kaasa aitavad (nt ruumiline planeerimine, rohelise taristu arendamine). Arvamus rõhutab liigirikkuse kaitse tähtsust kodanikkonnale, sest ökosusteemi teenuste kättesaadavus mõjutab inimeste elukvaliteeti.

Arvamuse koostamisel tegi Kadri Tillemann tihedat koostööd rahvusvaheliste keskkonnainstitutsioonide ja organisatsioonidega. Eksperdiks rapordi koostamisel oli Eesti Maaülikooli professor Mart Külvik.

Kadri Tillemann osaleb Euroopa Liidu delegatsiooni vaatlejaliikmena oktoobrikuus Lõuna-Koreas toimuval bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni konverentsil.

Foto:
http://f.ell.ee/failid/PIC/CdR/2014-06-26_PLENARY_089_Tillemann_ja_Kylvik.JPG
(Kadri Tilelmann ja ekspert Mart Külvik, EL Regioonide Komitee täiskogu, raporti arutelu)


- ELi eelarve täitmine, omaalgatuslik arvamus

- ELi 2015.aasta eelarve projekt

- 2015.aasta järgne Hyogo tegevusraamistik

- Põllumajanduslikud geeniressursid - säilitamisest jätkusuutliku kasutamiseni

Vt dokumente lähemalt:
http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSE48DSjocEyvKGInZqhKk608V%2f0yS2nhXg%3d

Pilte Regioonide Komitee täiskogust
https://www.flickr.com/photos/cor-photos/sets/72157645344369291

Lugupidamisega
Tiiu Madal
ELL ja EMOVL Brüsseli esindaja
 

30.06.2014

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit