Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
  2019 läbirääkimised
  2018 läbirääkimised
  2017 läbirääkimised
  2016 läbirääkimised
  2015 läbirääkimised
  2014 läbirääkimised
  2013 läbirääkimised
  2012 läbirääkimised
  2011 läbirääkimised
  2010 läbirääkimised
  2009 läbirääkimised
  2008 läbirääkimised
  2007 läbirääkimised
  2006 läbirääkimised
  2005 läbirääkimised
  2004 läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Omavalitsusliitude läbirääkimised


Vabariigi Valitsuse ja üleriigiliste omavalitsusliitude
vaheliste läbirääkimiste töökord (vana)
Print

Töökord .pdf failina

                                                          Kinnitatud 28. märts 2014
                                                          Läbirääkimiste
                                                          päevakorrapunkt 5


VABARIIGI VALITSUSE JA ÜLERIIGILISTE OMAVALITSUSLIITUDE VAHELISTE LÄBIRÄÄKIMISTE TÖÖKORD


   I.    ÜLDSÄTTED

1.    Läbirääkimiste teemad on:
   1.1.    edasiantavate maksude (tulumaks, maamaks, keskkonnatasud) osa suurus,
             laekumise põhimõtted;
   1.2.    tasandusfondi, toetusfondi ning juhtumipõhiselt konkreetse tegevuse või
             investeeringu toetamiseks eraldatava toetuse suuruse kujunemise põhimõtted ja
             suurused eelarvestrateegia (edaspidi RES) perioodiks ja eelarveaastaks,
             jaotamise alused, kasutamise tingimused, ning nende kajastamise tingimused
             eelarvestrateegias ja riigieelarve (edaspidi RE) eelnõus;
   1.3.    kohaliku omavalitsuse üksusele seadusega pandud riiklike ülesannete kulude
             katmise tingimused ja korraldus;
   1.4.    finantsdistsipliini tagamise meetmed, nende arvväärtused ja kohaliku
             omavalitsuse üksuste konsolideeritud eelarve puudujäägi või ülejäägi suurus
             eelarvestrateegia perioodiks;
   1.5.    valitsussektori struktuurse eelarvepuudujäägi ilmnemisel võimalike
             proportsionaalsete meetmete rakendamine kohaliku omavalitsuse üksustele, mis
             parandavad valitsussektori struktuurset eelarvepositsiooni. Eelarvepositsiooni
             parandamise ja finantsvõimekuse suurendamise meetme rakendamine;
   1.6.    kohalike maksude rakendamine;
   1.7.    valdkondlike arengukavadega kavandatavad kohalike omavalitsuste ülesanded
             ja nende rahastamine, kui neis kavandatakse muudatusi;
   1.8.    muud kohalike omavalitsuste ülesandeid, finantseerimist ja finantsjuhtimist
             puudutavad küsimused.

2.    Läbirääkimiste poolteks on Vabariigi Valitsus (edaspidi valitsus), keda esindab
       Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõigete 1-2 ja Riigieelarve seaduse § 46 lõike 2
       alusel moodustatud valitsuskomisjon ja üleriigilised omavalitsusliidud - Eesti
       Linnade Liit (edaspidi ELL) ja Eesti Maaomavalitsuste Liit (edaspidi EMOL), keda
       esindab 11.02.1994 omavalitsuste üleriigilise nõupäeva otsuse alusel moodustatud
       Omavalitsusliitude Koostöökogu (edaspidi pooled).

3.    Pooled juhinduvad oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast töökorrast
       ja läbirääkimiste käigus saavutatud kokkulepetest.

   II.    LÄBIRÄÄKIMISTE KORRALDUS
4.    Läbirääkimiste korraldamise eest vastutab minister (valitsuskomisjoni juht).

5.    Läbirääkimistel lepitakse kokku kohtumiste ajakavas, vaheprotokolli(de) ja
       lõpp-protokolli (edaspidi läbirääkimiste dokumendid) allkirjastamise ajas ja kohas,
       läbirääkimiste tulemuste kajastamises RES-is ja vastava aasta RE eelnõus.

6.    Läbirääkimised toimuvad poolte koosolekutena ja valdkondlikes töörühmades.

   III.    LÄBIRÄÄKIMISTE AJAKAVA
7.    Omavalitsusliitude Koostöökogu esitab esialgsed ettepanekud järgmise aasta riigi
       eelarvestrateegia ja riigi eelarve eenõu kohta 15. jaanuariks.

8.    Peale Omavalitsusliitude Koostöökogu esitatud ettepanekute läbivaatamist (ja
       vajadusel ettepanekute arutelu töörühmades) esitavad ministeeriumid omapoolsed
       ettepanekud liitudele, mida kavandatakse KOVide ülesannete ja finantseerimise
       küsimustes eelarvestrateegia perioodi rahastamisvajaduses enne finantsplaani ja
       ettepanekute esitamist Rahandusministeeriumile 1. märtsil.

9.    Rahandusministeerium esitab 15. märtsiks Omavalitsusliitude Koostöökogule ja
       Siseministeeriumile ministeeriumitelt laekunud finantsplaanides kajastatud
       KOVidele antavate toetuste suuruste ja arengukavades kajastatud KOVide
       ülesannete ja finantseerimise põhimõtete kavandatavate muudatuste kohta
       täpsustatud informatsiooni.

10.   Ministeeriumid informeerivad 10. septembriks Omavalitsusliitude Koostöökogu ja
        Siseministeeriumi riigieelarve eelnõus kavandatavate KOVidele antavate toetuste
        suuruste kohta.

11.   Rahandusministeerium informeerib esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui
        kolme tööpäeva jooksul pärast protokolli kinnitamist elektroonselt üleriigilisi
        omavalitsusliite Vabariigi Valitsuse aruteludel riigi eelarvestrateegia ja riigieelarve
        eelnõude kohta tehtud otsustest, mis puudutavad omavalitsuste finantseerimist
        punktis 1 nimetatud küsimustes.

12.   Siseministeerium tagab läbirääkimiste tehnilise teenindamise: läbirääkimiste
        koosolekute lindistamise ja protokollimise ning protokolli edastamise
        läbirääkimiste pooltele. Vaidlused protokolli osas lahendatakse vastavalt
        lindistusele.

   IV.    LÄBIRÄÄKIMISTE KOOSOLEKU TÖÖKORRALDUS
13.   Läbirääkimiste koosolekut juhatab valitsuskomisjoni juht või tema poolt volitatud
        isik. Koosolekud protokollitakse, koosoleku protokollis kajastatakse poolte
        seisukohad, saavutatud kokkulepped ja erimeelsused. Protokolli eelnõu esitatakse
        pooltele märkuste esitamiseks hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast läbirääkimiste
        poolte kohtumist. Pärast Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu
        liikmetega kooskõlastamist allkirjastab valitsuskomisjoni juht läbirääkimiste
        koosoleku protokolli.

14.   Läbirääkimiste koosolekute päevakorda lülitatakse eelnevalt kokku lepitud
        küsimused, mille kohta on esitatud vastavad materjalid. Koosoleku päeval võib
        poolte nõusolekul erandjuhul lülitada päevakorda täiendavaid küsimusi.

15.   Läbirääkimiste koosolekul arutatakse eelnevalt töörühmades läbi töötatud
        seisukohti, ettepanekud, kokkuleppeid ja erimeelsusi ning muid materjale, mis
        edastatakse hiljemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist läbirääkimiste
        pooltele. Juhul, kui läbirääkimiste koosoleku materjalid ei ole esitatud pooltele 24
        tundi enne koosoleku toimumisest, lükkab valitsuskomisjoni juht koosoleku
        toimumise aja edasi. Läbirääkimiste koosolek võib muuta töörühmades saavutatud
        kokkuleppeid või muuta kokkulepete ja lahkarvamuste sõnastust.

16.   Siseministeerium valitsuskomisjoni poolt ja ELL ja EMOL bürood
        Omavalitsusliitude Koostöökogu poolt koondavad valdkondade töögruppide töö
        tulemused läbirääkimiste protokolli, tehes vajadusel redaktsioonilisi muudatusi.
        Muudatused kokkulepete sõnastuse osas kooskõlastatakse poolte vahel üldjuhul
        enne läbirääkimiste koosoleku toimumist.

17.   Siseministeeriumil ja Rahandusministeeriumil on dokumendi ühtsuse ja selguse
        tagamiseks õigus teha sõnastuslikke muudatusi läbirääkimiste koosolekule esitatud
        materjalidesse (sh poolte kokkulepete sõnastustesse, va teise osapoole ettepanekute,
        põhjenduste, arvamuste ja märkuste sõnastusse), informeerides sellest töörühmade
        esimehi.

18.   Läbirääkimiste koosolekule esitatud materjalid lisatakse koosoleku protokollile,
        mida säilitatakse elektrooniliselt Siseministeeriumi regionaalhalduse osakonnas ja
        ELLi ning EMOLi büroos.

19.   Läbirääkimiste koosolekute protokollid koos lisatud materjalidega avalikustatakse
        kohalike omavalitsuste portaalis http://portaal.ell.ee/2417

20.   Läbirääkimiste pooled kujundavad ja kooskõlastavad delegatsioonide sees oma
        seisukohad enne läbirääkimiste järjekordset koosolekut.

   V.    TÖÖRÜHMADE TÖÖKORRALDUS
21.   Läbirääkimiste seisukohtade ettevalmistamiseks moodustatakse asjaomaste
        ministrite ja Omavalitsusliitude Koostöökogu poolt nimetatud esindajatest
        järgmised töörühmad:
   21.1.     rahanduse- ja maksupoliitika töörühm;
   21.2.     hariduse ja noorsoovaldkonna töörühm;
   21.3.     töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm;
   21.4.     majanduse, transpordi, teede ja IKT töörühm;
   21.5.     kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm;
   21.6.     keskkonna ja maaküsimuste töörühm.

22.   Poolte kokkuleppel võib spetsiifiliste küsimuste aruteluks ja ettepanekute
        väljatöötamiseks moodustada alatöörühmi, kuhu võidakse kaasata valdkonna
        spetsialiste. Alatöörühma moodustamise, selle juhtimise ja töökorra kehtestab
        alatöörühma ellukutsunud töörühm. Alatöörühmas osalevad eksperdid ei sõlmi
        poolte nimel kokkuleppeid, vaid esitavad töörühmale ettepanekuid kokkulepete või
        lahkarvamuste sõnastamiseks.

23.   Töörühma töö korralduse eest vastutab vastava valdkonna valitsuskomisjoni liige.
        Kõikidesse töörühmadesse kuuluvad Rahandusministeeriumi ja Siseministeeriumi
        esindajad.

24.   Vastava valdkonna minister nimetab töörühma esimehe ja Koostöökogu esindajast
        kaasesimehe töörühma osapoolte kokkuleppel.

25.   Töörühma koosolekuid juhivad töörühma esimees või kaasesimees. Töörühmade
        koosolekud protokollitakse, märkides ära arutatud küsimused, saavutatud
        kokkulepped ja eriarvamused.

26.   Vastavalt probleemide iseloomule kaasatakse töörühma koosolekutele vajadusel
        valitsemisala korraldamise eest vastutav minister.

27.   Töörühma koosoleku kokkukutsumise ja tehnilise teenindamise tagab asjaomane
        ministeerium. Töörühma kaasesimehe taotlusel on töörühma esimees kohustatud
        töörühma koosoleku kokku kutsuma hiljemalt kümne tööpäeva jooksul. Materjalid,
        mis tulevad koosolekul arutamisele, edastatakse töörühma liikmetele ja
        Omavalitsusliitude Koostöökogule hiljemalt kolm tööpäeva enne koosoleku
        toimumist. Juhul, kui töörühma koosoleku materjalid ei ole töörühma liikmetele ja
        Omavalitsusliitude Koostöökogule esitatud 24 tundi enne koosoleku toimumist,
        lükkab töörühma juht koosoleku toimumise aja edasi. Eelarvelist mõju omavatele
        või vahendite ümberjaotamist põhjustavatele ettepanekutele, tuleb lisada nende
        mõju selgitus.

28.   Töörühma kaasesimehel on õigus kutsuda kokku töörühm, kui tema taotlusel ei ole
        töörühma esimees kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest kutsunud kokku
        töörühma koosolekut. Töörühma arutab talle punktis 27 nimetatud korras esitatud
        materjale.

29.   Töörühmad töötavad läbi oma valdkonnas läbirääkimistele esitatud ettepanekud ja
        esitavad Siseministeeriumile, ELL ja EMOL büroodele ning Omavalitsusliitude
        Koostöökogule töörühmas ettevalmistatud kokkulepete ja eriarvamuste sõnastused
        vähemalt kolm tööpäeva enne läbirääkimiste koosolekut. Juhul kui töörühma
        materjalid ei ole esitatud vähemalt 48 tundi enne läbirääkimiste koosoleku
        toimumist, ei võta läbirääkimiste koosolek selle töörühma materjalide põhjal vastu
        otsuseid.

30.   Kui töörühmas ei saavutata üksmeelt kokkuleppe või eriarvamuse sõnastuse osas
        võib töörühma juht, informeerides Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumi
        suunata küsimuse arutlusele läbirääkimiste koosolekule.

31.   Rahanduse- ja maksupoliitika töörühmas räägitakse vajadusel läbi ka teistes
        valdkondlikes töörühmades tekkinud fiskaalse mõjuga eriarvamused enne
        läbirääkimiste koosoleku arutlusele suunamist. Rahanduse- ja maksupoliitika
        töörühm võib kujundada omapoolse seisukoha ja annab arvamuse teiste
        töörühmade eriarvamuste kohta, mis suunatakse läbirääkimiste koosoleku arutelule.

32.   Töörühma koosoleku protokoll koostatakse kolme tööpäeva jooksul pärast
        töörühma koosoleku toimumist ja saadetakse elektrooniliselt töörühma liikmetele
        paranduste tegemiseks. Koosoleku juhataja kirjutab protokollile alla üldjuhul viie
        tööpäeva jooksul pärast koosoleku protokolli edastamist koosolekul osalejatele.
        Vaidlused protokolli osas lahendatakse vastavalt lindistuse sisule. Töörühma
        koosoleku protokoll edastatakse elektrooniliselt asjaomasele ministrile,
        Siseministeeriumile, ELLi ning EMOLi büroole ja Omavalitsusliitude
        Koostöökogule.

33.   Töörühmade koosolekute protokollid koos lisatud materjalidega on avalikud ja
        avalikustatakse kohalike omavalitsuste portaalis http://portaal.ell.ee/2417.

   VI.    LÄBIRÄÄKIMISTE SISU JA TULEMUSTE KAJASTAMINE
34.   Pooled esitavad läbirääkimisteks prioriteetsuse alusel järjestatud ettepanekud,
        taotlused ja seisukohad töörühmades käsitletavate valdkondade kaupa, mis
        jagunevad olulise mõjuga ettepanekuteks ja muudeks ettepanekuteks.

35.   Olulise mõjuga ettepanekud ja taotlused on:
   35.1.    ettepanekud poliitika muudatusteks (nt ministeeriumi valdkondlikud
               prioriteedid muutuvad ning seetõttu muutuvad KOVide ülesanded ja
               rahastamine) või omavalitsuste tulude muudatusteks tulenevalt neile pandud
               ülesannete või majanduses toimuvatest muutustest;

36.   Muud ettepanekud ja taotlused on:
   36.1.    tulevikus plaanitavad tegevused, mille kontseptuaalsed alused pole valminud;
   36.2.    kavandatavad tegevused, mille rahastamise põhimõtetes ja mahus pole veel
               kokku lepitud;
   36.3.    muud raha mitte puudutavad ettepanekud;
   36.4.    koostöö jätkumise planeerimine ja selle teemalised kavatsused.

37.   Pooled lisavad olulise mõjuga ettepanekutele põhjendused ja maksumuse. Juhul kui
        maksumust ei ole võimalik arvutada tuleb seda selgitada. Muudele ettepanekutele
        ja taotlustele esitatakse ainult selle vajalikkuse põhjendused.

38.   Läbirääkimiste tulemused fikseeritakse läbirääkimiste vaheprotokollides ja
        lõpp-protokollis. Läbirääkimiste vaheprotokollis ja lõpp-protokollis kajastatakse
        vaid poolte punktide 34-37 kohaselt esitatud ettepanekud, mille osas on
        läbirääkimiste koosolekul heakskiidetud kokkulepped ning kokkuleppe
        mittesaavutamise korral töörühmades ettevalmistatud ning läbirääkimiste
        koosolekul heakskiidetud lahkarvamused koos teise poole seisukohtade ja
        põhjendustega. Muud ettepanekud ja läbirääkimiste seis nende osas kajastatakse
        läbirääkimiste protokolli lisas, mis võetakse aluseks edasistel läbirääkimistel.
        Valitsuskomisjoni juht edastab läbirääkimiste vahe- ja lõpp-protokollid ning nende
        lisa Rahandusministeeriumile iga-aastase riigi eelarvestrateegia või riigieelarve
        seaduse eelnõu seletuskirjale lisamiseks.

39.   Läbirääkimiste protokollid säilitatakse elektrooniliselt Siseministeeriumis ning
        ELLi ja EMOLi büroodes. Läbirääkimiste protokollid avalikustatakse kohalike
        omavalitsuste portaalis http://portaal.ell.ee/2417.

40.   Valitsus esitab läbirääkimiste lõpp-protokolli koos lisaga Riigikogule koos järgneva
        aasta RE seaduse eelnõuga.

21.04.2014

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit