Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2014 Brüssel


17.-21. veebruar 2014 nr. 02
Print

E-nädalakiri 2/2014


REGIOONIDE KOMITEE  MAJANDUS- J A SOTSIAALPOLIITIKA  KOMISJONI KOOSOLEK

Komisjoni koosolek toimus 18.veebruaril Regioonide Komitee peahoones.   

Koosoleul osales Regioonid Komitee Eesti delegatsiooni liige Toomas Vitsut.

Peatun pikemalt ühel arutletud teemal:  Praktika kvaliteediraamistik
Raportöör Andrius Kupčinskas (LT/EPP) tutvustas arvamuse eelnõud, järgnes arutelu.
COR-2014-00111-00-00-PA-TRA ECOS-V-053

Regioonide Komitee toetab komisjoni ettepanekut praktika kvaliteediraamistiku kohta. Noorte tööpuudus on EL-s jätkuvalt väga kõrge, seega on oluline noorte tööpuudusega võidelda. Selleks et saavutada strateegias „Euroopa 2020“ seatud eesmärk – tõsta 20-64 aastaste inimeste tööhõivemäär 75%-ni- tuleks parandada noorte haridust ja luua tööturule minekuks soodsamad tingimused. Regioonide Komitee kinnitab oma toetust nõukogu 22.aprilli 2013.a. soovitusele noortegarantii loomise kohta -  COM(2012) 729 final, 5.dets. 2012.

Selle eesmärgiks on tagada, et kõik kuni 25-aasta vanused noored saaksid kvaliteetse töö-, praktikapakkumise või õpingute jätkamise võimaluse nelja kuu jooksul alates töötuks jäämisest või formaalharidussüsteemist lahkumisest. Praktika kvaliteediraamistik hõlbustaks üleminekut hariduse omandamiselt tööellu ja suurendaks noorte tööalast konkurentsivõimet. Kvaliteediraamistikus esitatud uuendused  aitavad tagada praktika läibipaistvust ja tuua keskpunkti õppe-eesmärgid. Ei ole seatud aga kaugeid eesmärke, millega kaasneksid suuremad garantiid, nt sotsiaalkaitse ja töötasu.

Kohalikud ja ja piirkondlikud omavalitsused  peaksid kehtestama  ja rakendama meetmeid töötuse vastu võitlemiseks ja pakkuma abi hariduse, koolituse ja tööhõive valdkonna teenuseosutajana.  Regioonide Komitee kutsub üles rakendama praktika kvaliteediraamistikku vastavalt komisjoni soovitustele oma siseriiklikus tavas ja (või) siseriiklikes õigusnormides.

Regioonide Komitee on mures noorte tööpuudusest tuleneva noorte vaesuse ohu pärast. Noortel, kes ei käi tööl ja kel puudub haridus, puudub isesesivus ja sellega kaasnevad sotsiaalsed, majanduslikud ja demograafilised ohud. Kvaliteetse praktika kaudu saavad noored  omandada kutsealaseid kogemusi ja sel viisil suurendada oma võimalusi töökoha saamiseks. Nii võimaldatakse neil kiiresti tööturule asuda. Sel põhjusel peab praktika nii õppesisu kui kaasneva sotsiaalkindlustuse poolest olema kvaliteetne.

Mõnikord kasutatakse praktikat võimalusena võtta tööle odavat või isegi tasustamata tööjõudu. Siit tulenebki vajadus kehtestada praktika maksimaalne kestus ja  parandada praktika kvaliteeti. Kvaliteediraamistikus on esitatud üleskutse tõendada tunnistuse või soovituskirjaga praktikantide teadmisi, oskusi ja pädevusi, mille nad on omandanud praktika jooksul, selleks et tagada praktika ametlik tunnustamine.

Regioonide Komitee nõuab praktika kvaliteedi tagamiseks  kõigile EL liikmesriikidele ühiste praktika miinimumnõuete kehtestamist, see lihtsustaks liikmesriikide jaoks sätete kehtestamist riiklike süsteemide raames.

Praktika kvaliteediraamistikul on positiivne mõju piiriülesele praktikale, mida toimub praegu harva. Regioonide Komitee jagab seisukohta, et EL tasandi otsus praktika õigusliku korra ühtlustamise kohta soodustaks praktikantide liikuvust riikide vahel. Piiriülese praktika takistuseks võib kujuneda  praktika hüvitise puudumine, sest noored ei ole keerulise rahalise olukorra tõttu valmis osalema praktikal teises liikmesriigis.

Regioonide Komitee toetab EURESe võrgustiku kasutamist selleks, et tagada juurdepääs teabele vabade praktikakohtade kohta ja soovitab kasutada EURESe võrgustikku tagasiside vahendina. See võimaldab praktikantidel tutvustada oma kogemusi. Vaatamata üliõpilaste suurele riikidevahelisele liikuvusele, nt programmi Erasmus raames, on piiriüleste praktikavõimaluste arv väike. Siin on tegemist käestlastud võimalusega.

Seepärast tervitab komitee programmi Erasmus+ käivitamist, mis võib suurendada piiriüleste praktikavõimaluste hulka. Tagatud peab olema teises liikmesriigis toimuva praktika toetamine: teise riiki asumise kulude hüvitamine, et praktikandid ei satuks majanduslikesse raskustesse, piisav tasu  ning praktika pakkuja kohustus anda praktikandile piisavalt teavet vastavas riigis kehtivate halduseeskirjade kohta (töö- ja elamisluba, registreerimistunnistus jne).

Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused oskavad kõige paremini hinnata erinevaid tingimusi ja vajadusi kohalikul tasandil. Regioonide Komitee soovitab haridusprogrammide koostamisel konsulteerida kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja ettevõtjatega, et võtta arvesse tööturu vajadusi ja koolitada vajalike elukutsete spetsialiste ning rõhutab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste olulist rolli tööturuasutuste, haridusasutuste ja praktika pakkujate kaasamisel kvaliteediraamistiku rakendamisel.

Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peaksid oluliste tööandjate ja praktika pakkujatena olema eeskujuks kvaliteetse praktika  eeskirjade rakendamisel ja pakkuma ise võimalikult palju kvaliteetseid praktikakohti. Regioonide Komitee kutsub liikmesriike üles koguma praktika kohta põhjalikke andmeid ja tegema vastavat statistikat, et parandada selle alusel poliitilisi suuniseid. Samuti kutsub Regioonide Komitee üles järgima komisjoni soovitust ja võtma praktika kvaliteediraamistiku kiiresti siseriiklikku  õigussüsteemi.

Arvamusele „Praktika kvaliteediraamistik“ saabus rekordarv muudatusettepanekuid, see näitab raportööri sõnul kui oluline on teema. Toimus aktiivne arutelu. Kõigepealt võttis sõna Euroopa Komisjoni esindaja, õeldes, et praktikaga seotud probleeme on välja toonud mitte ainult noorteorganisatsioonid, vaid ka EL institutsioonid. Seega on teemaga tegelemiseks olemas poliitiline huvi kõrgemal tasandil. Praktika kvaliteedi ja noorte hilisema tööhõive vahel on selge seos. Meie eesmärgiks on tõsta praktikantide tulevast tööhõivet.

Peame meeles pidama, et ei tohi panna praktika pakkujatele liiga suurt koormat. Praktikaperiood tuleks kindlasti tähtajaliselt piirata, nt 6 kuuga. Töötingimused praktika ajal on samuti üks võtmeteemasid.  Euroopa Komisjoni esindaja loodab, et „Praktika kvaliteediraamistiku“ vastuvõtmine saadab tugeva sõnumi liikmesriikidele.

Pr DE Vits/ BE: Raportööri arvamus on hea. Euroopa Komisjoni esindaja kommentaar oleks võinud sisaldada ka õpingute osa. Halva kvaliteediga praktikale ei järgne  töölepingu sõlmimist, seda peame meeles pidama.  

Hr Jaunsleinis /LV: Oleme teadlikud, et meie noorte teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused on erineva tasemega. Praktiline kogemus on aga tähtis. 28-s liikmesriigis on erinevad olukorrad. Me peame omavahel jagama paremaid kogemusi ja üksteiselt õppima. Tähtis on majanduslik toetus praktika pakkujatele, nii oleksid ettevõtted praktikantidest huvitatud.

Arvamuse eelnõu esimene arutelu sujus kenasti ja eelnõu võeti enamushäältega vastu. Arvamuse vastuvõtmine on kavas Regioonide Komitee täiskogu 2.-3. aprilli istungjärgul.

Nädalainfo edastas:
Tiiu Madal, ELL ja EMOVL esindaja Brüsselis,  tel +3222138220, +3725040257


26.02.2014

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit