Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Uurimused/käsiraamatud
 
Teadustööd
Uurimistööd
Analüüsid
Käsiraamatud
Haldusreform
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Uurimused/käsiraamatud > Teadustööd


Tegevuskava Paide linna maade administreerimise süsteemi loomiseks aastateks 2012-2014
Print

Eesti Maaülikool
Metsandus- ja maaehitusinstituut
Geomaatika osakond
Elliko Kõiv
Magistritöö maakorralduse erialal
Juhendaja lektor Evelin Jürgenson
Tartu 2012

Eesti Maaülikool
Magistritöö lühikokkuvõte
Autor: Elliko Kõiv
Õppekava: Maakorraldus
Pealkiri: Tegevuskava Paide linna maade administreerimise süsteemi loomiseks
aastateks 2012-2014
Lk.: 77 Jooniseid: 5 Tabeleid: 1 Lisasid: 3
Osakond: Geomaatika

Uurimisvaldkond: Maade administreerimine
Juhendaja(d): Lektor Evelin Jürgenson
Kaitsmiskoht ja aasta: Tartu, 2012

„Paide linna arengukava aastateks 2011-2020, visioon aastani 2035" linnamajanduse,
planeerimise ja infrastruktuuri valdkonna strateegiliseks eesmärgiks on maakasutuse
strateegia elluviimine ning üks tegevus selle saavutamiseks on maade
administreerimise süsteemi välja töötamine aastaks 2015.

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on luua rakenduslikud juhised ehk tegevuskava
maade administreerimise süsteemi loomiseks, et Paide Linnavalitsusel oleks võimalik
oma arengukavast tulenevat strateegilist eesmärki täita.

Magistritööga on antud panus kohaliku omavalitsuse kui avaliku sektori
organisatsiooni funktsioneerimise ja maade administreerimise süsteemi teoreetiliste
küsimuste mõistmisesse. Teoreetiliste lähteseisukohtade tundmine võimaldab paremini
aru saada linna arenguks vajalike strateegiliste ja operatiivsete dokumentide
formuleerimise olulisusest, maade administreerimise temaatikast üldse ning
administreerimise süsteemi loomise vajalikkusest administreerimise tegevuste
koordineerimiseks.

Magistritöö tulemusena leiti, et kohaliku omavalitsuse olemuse ja arenguks oluliste
strateegiliste dokumentide koostamise aluseks ja nende põhimõtete mõistmiseks sobib
kõige paremini Max Weberi ning Henry Fayoli organisatsiooni juhtimise mudelil
põhinev kompleksne organisatsiooniteoreetiline käsitlusviis, mis ütleb, et kohalikus
omavalitsuses ülesannete ja tegevuste koordineerimine ning nende formaliseerimine
suurendab tööprotseduuride administreerimise ja täitmise efektiivsust ning tagab
mõistliku organisatsiooni juhtimise.

Maade administreerimise süsteemi loomise vajalikkuse mõistmiseks sobib enam I.P.
Williamsoni lähenemine, mis ütleb: et maade administreerimise süsteemi on vaja
maaressursside ja looduskeskkonna poliitikate elluviimisel, maaomandi õiguste
kaitseks, administreerimisega seotud teenuste parendamiseks ja detsentraliseerimiseks,
inimeste ja organisatsioonide vahelise koostöö hõlbustamiseks ja maainfo haldamise
tugevdamiseks, reformide läbiviimiseks, registrite täiustamiseks ja tehniliste
tingimuste arendamiseks. Süsteemiga luuakse neid valdkondi omavahel siduv, ühtne ja
terviklik kogum.

Magistritöö raames läbiviidud teoreetilise aluste, Paide Linnavalitsuse arengu
dokumentide ja riigipoolt vastuvõetud seadusandluse analüüsi tulemusena valmis
tegevuskava Paide linna maade administreerimise süsteemi loomiseks. Tegevuskavas
antakse töö teoreetilises osas kirjeldatud maade administreerimise süsteemi
komponentide põhjal olulisemad maade admninistreerimise tegevussuunad.

Üheks olulisemaks tegevussuunaks on maade administreerimise süsteemi lõplik
formuleerimine, mis peab toimuma hiljemalt 2015 aasta jooksul. 2016. aasta lõpuks
peab olema aga maade administreerimise süsteemi arengudokument sellises
staadiumis, et oleks võimalik see Paide Linnavolikogu poolt kehtestada.

Käesolev magistritöö on praktilise suunitlusega ning mõeldud eelkõige Paide
Linnavalitsuse töö tõhustamiseks maade administreerimisel. Samuti peaks see huvi
pakkuma ka teistele omavalitsustele, kes soovivad aluseks võtta samasuguseid
tegevuskavast tulenevaid tegevussuundi enda omavalitsuse maade administreerimise
süsteemi loomisel.

Märksõnad:
kohalik omavalitsus,
organisatsiooniteooria,
maade administreerimise süsteem,
tegevuskava,
Paide linn

SISUKORD
Sissejuhatus ......................................................................................................7
1. Teoreetilised alused.........................................................................................11
   1.1. Organisatsiooni teoreetilised alused...............................................................11
      1.1.1. Organisatsiooni olemus avaliku sektori tähenduses......................................11
      1.1.2. Organisatsiooni funktsioneerimine ...........................................................12
      1.1.3. Organisatsiooni kultuur..........................................................................15
      1.1.4. Organisatsiooni teoreetilised käsitlusviisid arengudokumentide koostamisel
....................................................................................................................16
   1.2. Kohaliku omavalitsuse funktsioneerimise õiguslikud alused ...............................22
      1.2.1. Kohalik omavalitsuse olemus ja ülesanded...............................................22
      1.2.2. Kohaliku omavalitsuse võimuorganid ja avalik huvi.....................................23
      1.2.3. Juhtimise tähendus kohalikus omavalitsuses ...........................................25
      1.2.4. Kohaliku omavalitsuse arengu kavandamine ja arengudokumendid................27
   1.3. Maade administreerimise teoreetilised alused ...............................................30
      1.3.1. Maa ja maasuhted.............................................................................30
      1.3.2. Maade administreerimise teema aktuaalsus ............................................31
      1.3.3. Maade administreerimise mõiste ning olemus...........................................32
      1.3.4. Maade administreerimise tegevused ja protsessi läbiviimine .......................34
      1.3.5. Maade administreerimise seos maapoliitikaga...........................................37
      1.3.6. Maade administreerimise süsteem ja komponendid ...................................39
      1.3.7. Maade administreerimise süsteemi loomise vajalikkus ................................41

2. Tegevuskava maade administreerimise süsteemi loomiseks ...................................43
      2.2.1. Paide linna omavalitsusorganite lühiülevaade ..........................................43
      2.2.2. Paide linna arengudokumendid ja riiklikud õigusaktid..................................44
      2.2.3. Tegevuskava koostamise metoodika ja kasutatud materjalid ......................48
      2.2.5. Visioon, eesmärgid ja tegevussuunad tegevuskava koostamisel ..................50
      2.2.6. Tegevuste hindamine .........................................................................53
      2.2.7. Tegevuste läbiviimise rahastamine ........................................................53
     
      2.2.8. Uurimistöö tulemused .........................................................................55

Kokkuvõte........................................................................................................57
Viidatud allikad..................................................................................................59
Lisad...............................................................................................................63
      Lisa 1. Kehtivad seadused seisuga 28.05.2012.a ...............................................63
      Lisa 2. Tegevuskava Paide linna maade administreerimise süsteemi loomiseks
      aastateks 2012 – 2014 ................................................................................65
      Lisa 3. Näidisküsimused Paide Linnavalitsuse olukorra analüüsi läbiviimiseks..............77

SISSEJUHATUS

Ühiskonna pidevas arengus kasvab kohaliku omavalitsuse vastutus muutustele väga
tundlikes valdkondades nagu maakasutus, linnaplaneerimine, maade haldamine
(administreerimine) ning ehitus- ja arhitektuur. Maadele kavandatakse küll järjest
suurema mastaabiga ruumilisi üksusi – magalarajoone, infrastruktuurikogumeid ja
nende vahelisi ühendusteid, kuid seejuures jäetakse arvestamata sellega, et muutused
kõigis nendes valdkondades ja täna ehitatav keskkond jäävad püsima mitmeks
aastakümneks (Eesti arhitektuuripoliitika 2002).

Inimtegevus on seotud maaga, mõjutades seda ressurssi igasuguste tegevuste
tulemusena. Ühesõnaga ükskõik, mida me ei tee või ei otsusta, mõjutab see meie
suhtumist maasse ning ka meie elukvaliteeti. Seega hea maa kasutamine ja hästi läbi
mõeldud planeerimistegevus on hädavajalikud meie tulevastele põlvkondadele, et
tagada neile turvaline ning hästitoimiv elukeskkond.

Riik on inimeste ja maa vaheliste suhete reguleerimiseks välja töötanud erinevad
õigusaktid, kuid üksnes riigipoolsetest põhimõtetest jääb kohalikule tasandile väheks,
kuna need on rohkem riigi huve, mitte kohaliku omavalitsuse enda ja kogukonna
huvisid arvestavad. Mistõttu on oluline reguleerida ja koordineerida ka kogukonna ning
kohaliku omavalitsuse suhteid maade administreerimisel, ehitustegevusel ja ruumilisel
planeerimisel. Koordineeritud tegevused aitavad kohalikul omavalitsusel lihtsustada
maaga seotud tegevusi ning lahendada efektiivsemalt nende tegevuste käigus
kaasnevaid maade administreerimise ja maareformi järgseid probleeme ning üleüldse
tegutseda süsteemselt ja jätkusuutlikult.

Maade administreerimise tegevused hõlmavad omandiõiguse, maa väärtuse ja
maakasutuse kohta käiva informatsiooni kogumist, säilitamist, levitamist ning sellega
seotud ressursside haldamist. Kuid maade administreerimise tegevused ei ole seotud
ainult tehniliste või administratiivsete protsessidega, vaid tegevused on pigem
poliitilised ja kajastavad üldtuntud sotsiaalseid arusaamasid (Steudler at al. Williamson
2004).

Seega, et luua eeldused kohalikule elanikkonnale harmoonilise elukeskkonna
kujundamiseks ning lihtsustada ja tasakaalustada Paide Linnavalitsuse tööd maade
administreerimise tegevustes, on linnale vajalik luua maade administreerimise süsteem.
Samuti on see vahendiks Paide linna maapoliitika elluviimiseks ja maaressursside
haldamise ja korraldamise raamistiku tugevdamiseks.

"Paide linna arengukava aastateks 2011-2020, visioon aastani 2035“ linnamajanduse,
planeerimise ja tehnilise infrastruktuuri valdkonna strateegiliseks eesmärgiks on
maakasutuse strateegia elluviimine ning üks tegevus selle saavutamiseks on maade
administreerimise süsteemi välja töötamine aastaks 2015. Et Paide linnal oleks võimalik
see süsteem välja töötada, tuleb eelnevalt luua alused ehk tegevuskava, millele selle
süsteemi loomisel tugineda.

Käesoleva töö eesmärgiks on välja töötada tegevuskava Paide linna maade
administreerimise süsteemi loomiseks aastateks 2012-2014. Tegevuskavaga antakse
Paide Linnavalitsusele tegevussuunad süsteemi loomiseks, milledele tuginedes saab
linnavalitsus välja töötada arengudokumendi, et nende formuleeritud põhimõtete alusel
tõhustada ja süstematiseerida organisatsiooniliikmete tööd maade administreerimisel.
Teisisõnu tegevuskava on konkreetseks rakendusplaaniks, mille põhieesmärk on esitada
nimekiri maade administreerimise tegevustest, millest tuleb administreerimise süsteemi
loomisel lähtuda või millele toetuda ehk see on abivahendiks ressursse säästes linna
arengukavalise visiooni elluviimiseks. Riiklikul tasandil vastavaid põhimõtteid või
juhiseid maade administreerimise süsteemi ja tegevuskava koostamiseks väljatöötatud
ei ole, seega toimub selle välja töötamine autori enda äranägemise järgi.

Magistritöö eesmärgi saavutamiseks on töö ülesehitatud kahest peatükist, mis omakorda
jagunevad alapeatükkideks. Töö mahukam osa on esimene peatükk, mis on pühendatud
kohaliku omavalitsuse funktsioneerimise ja maade administreerimise (sh ka maade
administreerimise süsteemi) teoreetilistele küsimustele. Teoreetiliste aluste tundmine
aitab paremini mõista avalikus sektoris toimuvaid protsesse ning võimaldab kavandada
vajalikke arengulisi muudatusi.

Esmalt on antud ülevaade kohaliku omavalitsuse kui avaliku sektori organisatsiooni
olemusest ja ülesannetes, organisatsiooni funktsioneerimise põhimõtetest ja
organisatsioonisisesest kultuurist. Seejärel on esitatud ülevaade nendest
arengudokumentidest, millest kohalik omavalitsus peab tegevuskava koostamisel
lähtuma. Samuti on vaadeldud lähemalt organisatsiooniteoorial põhinevaid käsitlusi,
mis oleksid kohaliku omavalitsuse olemuse ja arenguks oluliste strateegiliste
dokumentide (arengukavade/tegevuskavade) koostamise aluseks.

Töö teises peatükis keskendutakse esmalt tegevuskava olemuse selgitamisele ning
tuuakse välja olulisemad põhimõtted, mis näitavad tegevuskava seotust teoreetiliste
alustega. Analüüsitakse Paide Linnavalitsuse arengudokumente ja antakse ülevaade
seadusandlusest, millest tuleb tegevuskava ja maade administreerimise süsteemi
loomisel lähtuda. Tuuakse välja ka töö teoreetilises osas kirjeldatud maade
administreerimise süsteemi komponentide põhjal olulisemad maade admninistreerimise
tegevussuunad. Tegevussuundadest lähtuvalt antakse peatüki lõpus tabeli kujul
väljatöötatud tegevuskavalised tegevused maade administreerimise süsteemi loomiseks
aastateks 2012-2014.

Käesolev magistritöö on praktilise suunitlusega ning mõeldud eelkõige Paide
Linnavalitsuse töö tõhustamiseks maade administreerimisel. Samuti peaks see huvi
pakkuma ka teistele omavalitsustele, kes soovivad võtta aluseks samasuguseid
tegevussuundi ja tegevuskavast tulenevaid tegevusi enda omavalitsuse maade
administreerimise süsteemi loomiseks.

Terviktekst (.pdf)

29.08.2013

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit