Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Uurimused/käsiraamatud
 
Teadustööd
Uurimistööd
Analüüsid
Käsiraamatud
Haldusreform
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Uurimused/käsiraamatud > Uurimistööd


Elamualuse maa maamaksu kaotamise mõju Harjumaa omavalitsuste finantsautonoomiale
Print

Sisekaitseakadeemia
Finantskolledž

Kadi Kütt
Lõputöö
Juhendaja: Ero Liivik, mag. iur.
Tallinn 2013

SISUKORD

SISSEJUHATUS  ............................................................................................ 3
1.    FINANTSAUTONOOMIA JA MAAMAKSU OLEMUS  ............................................ 6
   1.1    Finantsautonoomia kohaliku omavalitsuse kontekstis .................................  6
   1.2    Maamaksu mõiste ja seotus kohaliku omavalitsuse eelarvega  ..................... 14
2.    KODUALUSE MAA MAAMAKSU KAOTAMISEST TINGITUD MUUTUSED
KOHALIKE OMAVALITSUSTE FINANTSAUTONOOMIAS  ........................................... 22
   2.1    Maamaksuvabastuse mõju Harku valla ja Tallinna omavalitsuste eelarvetele ... 22
   2.2    Maamaksuvabastusega seotud mõjud Harju maakonna omavalitsuste
   finantsautonoomiale  ................................................................................... 29
KOKKUVÕTE  ................................................................................................ 37
SUMMARY  .................................................................................................. 40
VIIDATUD ALLIKATE LOETELU  ......................................................................... 43
LISAD  ........................................................................................................ 48
   Lisa 1. Küsitlusankeet Harjumaa kohalikele omavalitsustele  ................................ 48
   Lisa 2. Rae valla vastus küsitlusankeedile  ...................................................... 51
   Lisa 3. Küsitlusankeedi vastused: Saue linn, Paldiski, Nissi vald, Saue vald, Padise vald,
   Raasiku vald, Koue vald, Anija vald, Viimsi vald, Kuusalu vald, Keila linn ja Aegviidu
   vald  .........................................................................................................  52
   Lisa 4. Tulumaks Harjumaa kohalike omavalitsuste eelarvetes 2011-2012 ja 2013. aasta
   eelarvestrateegias (eurodes) ........................................................................ 61
   Lisa 5. Maamaks Harjumaa kohalike omavalitsuste eelarvetes 2011-2012 ja 2013. aasta
   eelarvestrateegias (eurodes)  .....................................................................  62
   Lisa 6. Maamaksu ja tulumaksu laekumiste muutuste mõju Harjumaa kohalikele
   omavalitsustele (eurodes)  .........................................................................  63

SISSEJUHATUS

Igal omavalitsusel on oma tulu-ja kulubaas. Kohalike omavalitsusüksuste (edaspidi kohalike omavalitsuste) finantsautonoomia sõltub riigieelarve strateegia ja riigieelarve koostamisest. Riigikogus igal aastal vastuvõetava riigieelarvega määratakse, kui palju suunatakse rahalisi vahendeid kohalike omavalitsuste tulubaasi ja millised on riigi poolt seadusega kohalikule omavalitsusele antud ülesanded.

Kohalike omavalitsuste finantsautonoomiast on seoses elamualuse (edaspidi ka kodualuse) maa maamaksu kaotamisega viimase aasta jooksul korduvalt räägitud. Ühest küljest on parlamendis vastu võetud ja üleriigiliselt kehtestatud kodualuse maa maamaksuvabastus koduomanikele kasulik, teisalt aga ei ole nimetatud maksukorralduse muudatuse laiemaid mõjusid kohalikele omavalitsustele lähemalt uuritud.

Teema on aktuaalne, kuna 2013. aastal hakkas kehtima elamualuse maa maamaksuvabastus ja see avaldab mõju kohalike omavalitsuste eelarvetele. Riigikogu otsused puudutavad tihedalt kohalike omavalitsuste tulubaasi autonoomsust. 2011. aastal loobus Harku vald ja 2012. aastal Tallinna linn elamualuse maa maksustamisest. Vastavalt Riigikogus 16.06.2011 vastu võetud koduomanikke maamaksust vabastava maamaksu muutmise seadusele rakendus elamualuse maa maamaksuvabastus üle-Eestiliselt 1. jaanuarist 2013. See tõi kaasa muudatusi kõigis Eesti kohalike omavalitsuste eelarvestruktuurides.

Lõputöö teema on uudne, kuna autorile teadaolevalt on see esimene põhjalik uurimustöö maamaksu kaotamise mõjust kohalike omavalitsuste finantsautonoomiale. Varem on kirjutatud uurimustöid kohalike omavalitsuste finantsautonoomiast ja maamaksu mõjust kohaliku omavalitsuse eelarvele. Käesolev lõputöö on heaks baasiks edasistele põhjalikele analüüsidele maamaksu osatähtsusest kohalike omavalitsuste eelarvetes ja kodualuse maa maamaksu kaotamise mõjust kohalike omavalitsuste finantsautonoomiale. Lõputöö hõlmab Harjumaa kohalikke omavalitsusi, analüüsib kohalike omavalitsuste esindajate suhtumist elamualuse maa maamaksuvabastusse ja toob välja elamualuse maa maamaksuvabastusega seonduvad muudatused kohalike omavalitsuste 2013. aasta eelarvetes.

Probleem seisneb selles, et kuigi elamualuse maa maamaksu kaotamine mõjutab omavalitsuse finantsautonoomiat, ei ole selge selle mõju ulatus ega iseloom. Riigikogus vastu võetud otsusega vabastada elamualune maa maamaksust jääb kohalike omavalitsuste tulubaasist välja elamualuse maa maamaksu laekumine. Samal ajal tõstavad paljud omavalitsused üldise maamaksumäära maksimaalsele lubatud tasemele või selle lahedale. Selline tulubaasi ümberstruktureerimine mõjutab omavalitsuse finantsautonoomiat ühelt poolt negatiivselt ja teisalt positiivselt. Käesolevas lõputöös uuritakse nimetatud muudatuste kumulatiivset mõju omavalitsuste finantsautonoomiale.

Lõputöö eesmark on analüüsida elamualuse maa maamaksu kaotamise mõju Harjumaa kohalike omavalitsuste finantsautonoomiale.

Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud uurimisülesanded:
1.   Anda ülevaade omavalitsuse mõistest ja omavalitsuse finantsautonoomiast.
2.   Anda ülevaade maamaksu mõistest ja seotusest omavalitsuste eelarvega.
3.   Analüüsida maamaksu kaotamise mõjusid eelarvetele Harku vallas ja Tallinnas.
4.   Analüüsida maamaksu kaotamise mõjusid Harjumaa kohalike omavalitsuste finantsautonoomiale.

Lõputöö teoreetilises osas kasutatakse kvalitatiivset tekstianalüüsi. Töö empiirilises osas kasutatakse kvantitatiivseid andmekogumismeetodeid: poolstruktureeritud veebiküsitlust ja andmebaaside analüüsi. Kasutatud on Harjumaa kohalike omavalitsuste eelarveid, Rahandusministeeriumi ja Statistikaameti andmebaase, erinevaid uurimustöid ja autori enda koostatud küsitlusankeeti, mille on veebipõhiselt täitnud Harjumaa kohalikud omavalitsused. Valitud uurimismeetodid on suunatud püstitatud eesmärgi efektiivsele saavutamisele.

Tulenevalt lõputöö eesmärgist on töö jaotatud kaheks peatükiks, millest kumbki jaotub omakorda kaheks alapeatükiks. Esimese peatüki esimeses alapeatükis käsitletakse kohaliku omavalitsuse ja kohaliku omavalitsuse finantsautonoomia mõisteid ning seda, kui oluline on kohalikule omavalitsusele finantsiline sõltumatus. Mida rohkem on kohalikul omavalitsusel omatulusid, seda detsentraliseeritum ja sõltumatum ta on. Esimese peatüki teises alapeatükis antakse ülevaade maamaksu mõistest ja maamaksu seotusest kohaliku omavalitsuse eelarvega. Maamaks rajaneb maa maksustamise hinnal ja maamaks moodustab markimisväärse osa kohaliku omavalitsuse eelarve tuludest.

Teise peatüki esimeses alapeatükis analüüsitakse, kuidas on elamualuse maa maamaksuvabastus mõjunud Harku valla ja Tallinna eelarvetele. Kuna Harku vald ja Tallinn loobusid juba enne 2013. aastat kodualuse maa maksustamisest, siis on nende omavalitsuste põhjal võimalik analüüsida nimetatud muudatuse esialgseid mõjusid. Teise peatiiki teises alapeatükis käsitletakse probleeme ja muutusi, mis võivad tekkida või on juba tekkinud Harjumaa kohalike omavalitsuste finantsautonoomias seoses 2013. aastal kehtima hakanud elamualuse maa maamaksuvabastusega. Maksukorralduse muudatus mõjutab kohalike omavalitsuste eelarveid ja käesolevas töös keskendutakse nimetatud mõjude tuvastamisele ja analüüsile.

Lõputöö koostamisel on kasutatud erialakirjandust, erinevaid seadusi, teadusartikleid, riigikohtu lahendeid ja uurimustöid. Analüüsimisel on abiks olnud autori koostatud ja Harjumaa kohalike omavalitsuste esindajate täidetud veebipõhine küsimustik, samuti Harjumaa kohalike omavalitsuste eelarved ning Rahandusministeeriumi ja Statistikaameti andmebaasidest saadud andmed.

Kogu tekst (.pdf)

19.06.2013

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit