Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2013 Brüssel


27.-31. mai 2013 nr. 19
Print

E-nädalakiri 19/2013

Sisukord:
1. Mesilaste tervise kaitsmiseks jõustuvad 1. detsembril kogu ELis pestitsiidide kasutamise piirangud.
2. Euroopa Komisjoni määrus, millega soovitakse edendatakse kodanike ja ettevõtjate vaba liikumist, on pälvinud mõnede omavalitsusliitude tähelepanu.
3. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) ühtekuuluvuspoliitika töörühma koosolek.
4. Ettevalmistused selle aasta Avatud Päevadeks.
5. Regioonide Komitee riiklike delegatsioonide koordinaatorite kohtumine administratsiooni esindajatega.
6. Regioonide Komitee juhatuse istung.
7. Regioonide Komitee täiskogu istung.

1, Mesilaste tervise kaitsmiseks jõustuvad 1. detsembril kogu ELis pestitsiidide kasutamise piirangud.

Euroopa Komisjon võttis 24.mail vastu määruse, millega piiratakse kolme neonikotinoid-pestitsiidi (klotianidiin, imidaklopriid ja tiametoksaam) kasutamist, sest nende pestitsiidide kohta on leitud, et need kahjustavad Euroopa meemesilaspopulatsioone. Piirang jõustub 1. detsembril 2013 ja see vaadatakse läbi hiljemalt kahe aasta jooksul. Piiratakse pestitsiide, mida kasutatakse mesilasi ja tolmeldajaid ligi tõmbavatel taimedel ja teraviljadel.

ELi piirangute järgimiseks peavad liikmesriigid olemasolevad load 30. septembriks 2013 kehtetuks tunnistama või neid muutma. Olemasolevaid varusid võib lubada kasutada kuni 30. novembrini. Riikide ametiasutuste kohustus on tagada, et piiranguid kohaldatakse õigesti.

Niipea, kui uus teave on kättesaadav, ja hiljemalt kahe aasta jooksul vaatab komisjon piirangu läbi, võttes arvesse teaduse ja tehnika arengut.

Lisateave: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/neonicotinoids_en.htm

2. Euroopa Komisjoni määrus, millega soovitakse edendatakse kodanike ja ettevõtjate vaba liikumist, on pälvinud mõnede omavalitsusliitude tähelepanu.

Euroopa Komisjon on välja andnus määruse, millega edendatakse kodanike ja ettevõtjate vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist Euroopa Liidus, ja millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012.

Komisjon esitas rohelise raamatuga „Vähem bürokraatiat kodanike jaoks: avalike dokumentide vaba ringluse edendamine ja perekonnaseisuaktide õigusjõu tunnustamine” 2010. aasta detsembris üldsusele konkreetse kava. Rohelise raamatuga käivitas komisjon konsulteerimise avalike dokumentide kasutamise ja vastuvõtmise hõlbustamise kohta liikmesriikide vahel.

Käesolev ettepanek on üks peamisi Euroopa kodanike aasta 2013 algatusi ja konkreetne panus tegevusse, mille abil panna õigussüsteem toimima majanduskasvu heaks. Ettepanekus võetakse arvesse ja täiendatakse liidu nimetatud meetmeid, algatusi ja kohustusi, et liidu kodanikud ja ettevõtjad saaksid täiel määral kasutada liidu kodakondsuse ja siseturuga seotud õigusi. Ettepanek annab lisaväärtust, kehtestades valdkonnaülesed põhimõtted avalike dokumentide kasutamise ja vastuvõtmise kohta liikmesriikide vahel, täiendades asjaomases valdkonnas kehtivaid liidu õigusakte, täites praegu ELi õigusaktidega reguleerimata lüngad ja toetades ELi algatusi, mille eesmärk on lihtsustada kodanike elu ja ettevõtlustingimusi ettevõtjate jaoks. Samal ajal edendab ettepanek liikmesriikide ametiasutuste vastastikuse usalduse põhimõtet, sest sellega parandatakse nende teadmisi muude liikmesriikide avalikest dokumentidest ja luuakse ka ametiasutuste vaheline halduskoostöö.

Määruse seletuskirja kohaselt on ELi tegutsemist vaja mitmel põhjusel:

 • ELi siseselt liigub järjest rohkem liidu kodanikke ja ettevõtjaid ja nad seisavad silmitsi teatavate haldusformaalsustega, mis tekitavad raha- ja ajakulu;

 • muude liikmesriikide kodanike kaudne diskrimineerimine piiriülestes olukordades võrreldes oma riigi kodanikega;

 • legaliseerimist, tunnistusega kinnitamist ja halduskoostööd reguleeriv õigusraamistik on ELi ja rahvusvahelisel tasandil killustatud;

 • kehtivate ELi ja rahvusvaheliste õigusaktide puudused seoses avalike dokumentide ringlusega.

Selle valdkonnaülese ettepaneku üldeesmärk on lihtsustada esiletoodud haldusformaalsusi, et hõlbustada ja tõhustada liidu kodanike vaba liikumise õiguse kasutamist ELis ning ettevõtjate ühtsel turul asutamise ja teenuste osutamise vabaduse kasutamist, toetades samas riigihalduse üldhuvi tagada avalike dokumentide autentsus.

Käesoleva ettepaneku reguleerimisala hõlmab liikmesriikide ametiasutuste välja antud avalikke dokumente ja millel on formaalne tõendusjõud seoses sünni, surma, abielu, registreeritud partnerluse, põlvnemise, lapsendamise, elukoha, kodakondsuse, rahvuse, kinnisvara, äriühingu või muu ettevõtja õigusliku seisundi ja esindamise, intellektuaalomandi õiguste ja karistusregistrikande puudumisega. Ettepanekuga ei reguleerita eraisikute ja kolmandate riikide ametiasutuste välja antud dokumente.

Hollandi ja Austria omavalitsuste liidud soovivad jõud koondada ja koostada ühised seisukohad määruse ettepanekute kohta. Anne Läns hinnangul puudutab see eelkõige riiklikke andmekogusid ning kui see saab määrusena kohustuslikuks, siis on see riigi, mitte kohalike omavalitsuste kohustus. Samuti on Rootsi ja Inglismaa omavalitsusliitude esindajad leidnud, et see määrus puudutab eelkõike liikmesriike. Hollandi liidu esindajal on andmeid, et EK tuleb peale suve välja uue õigusliku ettepanekuga (lisatud), mis puudutab ka muude avalike dokumentide sisu (senine on eelkõige vormi puudutav). Samas kaheldakse, kas enne EP ja KOM volinike valimisi 2014 aastal tuleb komisjon välja uute õiguslike ettepanekutega. Lõpptulemusena otsustas CEMR moodustada fookusgrupi nendest, kes soovivad teemaga põhjalikumalt tegeleda. Kohtumisele kutsutakse ka Euroopa Komisjoni esindaja.

Määruse ettepanek: http://ec.europa.eu/justice/civil/files/com_2013_228_et.pdf

3. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) ühtekuuluvuspoliitika töörühma koosolek.

Koosolek toimus 28.mail kell 10.00-12.20 CEMR maja IV korruse koosolekuruumis.

Rumeenia Omavalitsusliitude Brüsseli esinduse juht Calin Chira andis ülevaate 24-25.aprillil Varssavis toimunud teisest Euroopa seminarist linna ja maa jätkusuutliku partnerluse teemal. Konverentsi programm ja ettekanded on leitavad veebilehelt: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/rurban/2013/programme_en.cfm


OECD viib läbi uuringut 11 juhtumi põhjal. CEMR peaks mõtlema kuidas omapoolselt panustada OECD töösse. Konverentsil tehtud ettekanded on leitavad:

OECD ettekanne ;
OECD ettekanne 2

Räägitakse funktsionaalsete piirkondade kontseptsioonist ja selle defineerimisest. Linna ja maa partnerlused on OECD uuringus jaotatud kolme kategooriasse:

 • Metropolipiirkonnad

 • Väikeste ja keskmise suurusega linnade võrgustikud

 • Hõredalt asustatud piirkonnad linnakeskusega

Kuna Eurocities panustab metropolipiirkondade koostöö kirjeldamisele ümbritsevate omavalitsustega, siis peaks töörühma hinnangul CEMR keskenduma kahele teisele kategooriale.

CEMR on välja töötanud küsimustiku (lisatud), mille vastuste põhjal soovitakse koostada ülevaade linnade ja maapiirkondade partnerlusest ning selle põhjal koostada poliitiline deklaratsioon, mida arutatakse 25.juunil toimuval jätkusuutliku linnade ja regionaalse arengu platvormi koosolekul. CEMR on koostanud ülevaate senisest saadud vastustest (lisatud). Liitude poolset sisendit koostatavasse uuringusse (näiteid linna ja maa vahelisest koostööst) ning ettepanekuid poliitilise deklaratsiooni sõnumite osas oodatakse veel kuni 10.juunini 2013. Koostatava ülevaate üks eesmärke on anda omapoolne sisend järgmise finantsperioodi (2014-2020) struktuuripoliitika vahendite kasutamise vahearuandesse, mis koostatakse 2016/2017 aastal.

25.juuni platvormi koosolekule oodatakse eelkõige poliitikuid. Hommikune kohtumine toimub Euroopa Parlamendis, kus on plaanis kohtumine Euroopa Parlamendi saadiku Jan OLBRYCHT ´ga, (kes on linnalise intergrupi president) ja teiste sellesse gruppi kuuluvate parlamendi saadikutega ning põllumajanduse komisjoni liikmetega. Sellele järgneb koosolek CEMR majas (koosoleku kutse ja päevakava lisatud).

CEMR kavatseb korraldada selle aasta OPEN DAYś toimumise ajal väljaspool Avatud Päevade ametlikku programmi (nende taotlus ei kvalifitseerinud Avatud Päevade ametlikuks ürituseks) 8.oktoobril seminari, mis keskendub linna ja maa vahelise partnerlusele (kirjeldus lisatud).

4. Ettevalmistused selle aasta Avatud Päevadeks.

Koosolek toimus 28.mail kell 13.00-15.00 Euroopa Komisjoni Regionaalarengu peadirektoraadis. Koos komisjoni poolse esindaja Martijn De Bruijn´ga koostasime lõpliku ürituse kirjelduse (lisatud).

Otsustasime, et ürituse formaat on debatt, kus on võimalik kõikidel partneritel sõna saada. Kuigi tingimustes on kirjas, et debatil ei ole lubatud slaidikavade esitused, siis otsustasime, et koostame siiski ühe ühise slaidikava, mis iseloomustab partnereid ja sisaldab ka debati põhisõnumeid.

Moderaator valmistab ette küsimused, mis aitavad kaasa struktureeritud arutelu toimumisele. See formaat võimaldab siiski osalejatel olla paindlik omapoolse sõnumi edastamisel. Lisaks tuleks partneritel ette valmistada kirjalik taustmaterjal, mida on võimalik osalejatele välja jagada. Kirjalik materjal annab võimaluse enda, oma organisatsiooni ja põhiseisukohtade põhjalikumaks tutvustamiseks, sest debati käigus on sõnavõttude aeg piiratud ning keskenduda saab vaid olulisemale.


Komisjoni poolne huvi on, et debati käigus keskendutaks territoriaalsele dimensioonile partnerluslepingutes ja OPdes ja kuidas Territoriaalne Agenda 2020 elementidega on arvestatud- http://www.eu2011.hu/files/bveu/documents/TA2020.pdf

Ürituse pealkiri on :

The territorial approach in new PAs and OPs: How elements of the Territorial Agenda 2020 are brought in by regional and local partners”

Lühinimetus:

Territorial approach in PAs and OPs”

Debati sisu kirjeldus:

A reinforced territorial approach and stronger involvement of local and regional authorities: two key new elements in the next programming period. This workshop will show how local and regional authorities have pushed for the Territorial Agenda 2020 to be incorporated in the new Partnership Agreements and Operational Programmes. What was possible? What were the limits due to national arrangements and circumstances? At the same time this workshop wants to present the merits of the Territorial Agenda 2020. Join us for a lively panel discussion with high-ranked officials and practitioners from local and regional authorities, European Commission and national experts.

Meenutuseks, et üheteistkümnes Euroopa piirkondade ja linnade nädal toimub 7.-10. oktoobril 2013 : http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/index.cfm

Meie üritus toimub 8.oktoobril kell 14.30-17.00 ruumis OD konverentsikeskuses Albert Borschette. Rue Froissart 36, 1040 (CCAB). Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu nimel esineb ettekandega Angelika Kallakmaa-Kapsta.

5. Regioonide Komitee riikide delegatsioonide koordinaatorite kohtumine administratsiooni esindajatega.

Kohtumine toimus 29.mail kell 12.00-14.00 Regioonide Komitee peamajas.

2013. aasta 11. aprillil võttis Regioonide Komitee teadmiseks parlamendi peasekretäri poolt parlamendi juhatusele saadetud memo „Providing translation to the two Advisory Committees” (kirjaliku tõlke teenuse osutamisest kahele nõuandekomiteele), milles käsitleti muuhulgas võimalust viia komiteede (Regioonide Komitee ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee) kirjaliku tõlke üksus üle parlamenti, kusjuures parlament tagaks seejärel komiteedele kirjaliku tõlke teenuse.

Pärast täiskogu, 24. aprillil, saatis komitee president Valcįrcel parlamendi president Schulzile ning eelarvekomisjoni esimees Lamassoure’ile kirja, milles lükkas parlamendi ettepaneku tagasi ning viitas, et parlamendile saadetakse ka üksikasjalikum vastus, mis sisaldab Regioonide Komitee seisukohta. Seda selget poliitilist keeldumist toetasid Regioonide Komitee kõigi fraktsioonide esimehed, võttes ühendust oma parteide parlamendifraktsioonide esimeestega.

Erinevate võimalike stsenaariumite analüüs peab arvesse võtma praegu kirjaliku tõlke valdkonda ja ELi institutsioonide kirjaliku tõlke teenistusi puudutavaid põhilisi suundumusi. Sel moel saab otsustamisel arvestada mitte ainult kohe toimuvat, vaid ka keskpikka ja pikka perspektiivi. Välja on pakutud 4 võimalikku stsenaariumi (lisatud), hinnates nende eeldatavat mõju. Presidentide konverents otsustas kahe võimaliku stsenaariumi kasuks ( 3 ja 4).

See küsimus tuleb päevakorda juuli täiskogu istungil. Tõlketeenuste teema on alles esimene samm eelolevatest muutustest. Iiri delegatsiooni esindaja tegi ettepaneku läheneda rohkem strateegiliselt ja mitte arutada üksikuid teemasid. Kui Regioonide Komitee soovib säilitada oma iseseisva tõlketeenuse, siis eeldatavasti kärbitakse Regioonide Komitee tõlketeenuste eelarvet. Riikide delegatsioonid võiksid kujundada oma seisukoha tõlketeenuste optimeerimiseks ja efektiivsuse tõstmiseks.

Teine oluline teema oli juhatuste koosolekute korraldus. Kas liikmed soovivad külalisesinejaid või soovivad nad rohkem keskenduda sisulisele diskussioonile. Eriti on see probleemiks juhatuse koosolekutel, mis toimuvad väljaspool Brüsselit.

2.juuliks on kavandatud riikide delegatsioonide esimeeste kohtumine Regioonide Komitee presidendiga, et arutleda Regioonide Komitee tuleviku üle. Küsimus on, kas selleks on piisavalt aega ette valmistada. Kavas on korraldada kohtumine vahetult peale juhatuse koosolekut. Kui delegatsiooni esimehed ei lange kokku juhatuse liikmetega, kas siis neile kompenseeritakse lisapäev? Peaks arutama delegatsiooni esimeestega milline aeg oleks neile kõige sobivam. Võib-olla oleks parem võimalus siiski korraldada kohtumine järgmisel päeval? Oma seiskohast tuleb teada anda hiljemalt järgmise nädala alguses. Septembri ja oktoobri juhatuse istungid on tõenäoliselt väga lühikesed, sest esimene toimub Leedus ja teine OPEN DAYs toimumise ajal.

Kodukorra reeglite ülevaatamise ettepanek tuleb täiskogu päevakorda siis kui ad hoc komisjoni liikmed on jõudnud oma tööga lõpuni. See võib juhtuda kas septembri või novembri täiskogul. Juuli juhatuses antakse selle komisjoni tööst ülevaade.

6. Regioonide Komitee juhatuse istung.

Regioonide Komitee juhatuse istung toimus 29.mail kell 18.00-21.00 Regioonide Komitee peahoones . Koosolekul osalesid Eesti delegatsiooni liikmed Väino Hallikmägi, Uno Silberg ja delegatsiooni koordinaatorid Kaimo Käärmann-Liive ja Ille Allsaar.

Regioonide Komitee president andis oma ettekandes ülevaate presidendi ja asepresidendi tegevusest, Regioonide Komitee 20. aastapäeva aruande koostamise tegevuskavast ja tutvustas resolutsiooni eelnõu majandus- ja rahaliidu lõpuleviimise teemal.

2014. aastal toimub mõningaid olulisi üritusi: Euroopa piirkondade ja linnade tippkohtumine (6.–7. märts), Euroopa Parlamendi valimised (22.–25. mai) ja Euroopa Komisjoni uute volinike nimetamine (juuni-oktoober). Lisaks pühendab Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy oma eesistumisaja viimase Euroopa Ülemkogu kohtumise 2014. aasta novembris ELi tulevikule. Samuti tähistab 2014. aasta uue mitmeaastases finantsraamistikus programmiperioodi 2014–2020 algust. Algab Euroopa Ülemkogu algatatud strateegia „Euroopa 2020” vahekokkuvõtte tegemine ning majandus- ja rahandusliidu lõpuleviimise protsess.

Regioonide Komitee peaks määratlema, milline on tema edaspidine roll Euroopa poliitilises struktuuris.

2014. aastal tähistab Regioonide Komitee oma 20. aastapäeva. See üritus pakub komiteele suurepärase võimaluse vaadata tagasi, teha kokkuvõte ja vaadata edasi.

Ajakava aastapäeva tähistamiseks on järgmine:

 • 31. mai 2013: konsulteerimine komisjonide esimeestega

 • 28. juuni 2013: ümarlaud Murcias Hispaanias, kus osalevad kõik komitee endised presidendid, haldus- ja rahanduskomisjoni esimees ja kodukorra muutmise ajutise komisjoni esimees

 • 2. juuli 2013: arutelu komitees ja esimene üldine konsulteerimine fraktsioonide esimeestega, riikide delegatsioonide juhtide ja kõigi komisjoni esimeestega

 • 27. november 2013: arutelu komitees ja teine üldine konsulteerimine

 • Jaanuar 2014: arutelu komitees, sh juhatuses ja kolmas üldine konsulteerimine

 • Aprill 2014: aruande esitlus ja arutelu selle üle komitee 20. aastapäeva puhul toimuval täiskogu istungjärgul

Euroopa Parlamendi asepresidendi Othmar Karasi sõnavõtt teemal „Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimised”

22.–25. mail 2014 toimuvad 28 liikmesriigis kaheksandad Euroopa Parlamendi otsevalimised. Lissaboni lepingus on sätestatud, et Euroopa Parlament valib Euroopa Ülemkogu ettepanekul Euroopa Komisjoni presidendi, „ELi tegevjuhi”, võttes arvesse Euroopa Parlamendi valimiste hääletustulemusi (Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõige 7).

Euroopa Parlament nõuab, et võimalikult paljud järgmise komisjoni liikmed valitaks Euroopa Parlamendi liikmete hulgast, et sel viisil peegelduks kahe seadusandliku organi vaheline tasakaal.

Euroopa Parlament näeb ette Regioonide Komitee ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamise, et viia kampaania sisu (väärtused ja poliitika) kohalikule tasandile nii oma teabevahetuskanalite kui ka kohaliku ja piirkondliku meedia abil. Täpne kaasamise kava on aruandele lisatud.

Strateegia „Euroopa 2020” vahehindamine.

Regioonide Komitee annab strateegia „Euroopa 2020” vahehindamisse panuse kohalikust ja piirkondlikust vaatepunktist, võttes arvesse iga ELi liikmesriigi tegelikku pädevuste jaotust valitsustasandite vahel, mis toodi välja komitee hiljutises üksikasjalikus uuringus.

Peamised teemad, mida vahehindamises käsitletakse, on:

 • Strateegia sihid, peamised eesmärgid ja näitajad;

 • Juhtimine ja rakendamine;

 • Rahastamine;

 • Head tavad ja koostöö;

 • Üldised soovitused.

Komitee strateegia „Euroopa 2020” juhtkomitee koostab vahehindamise aruande ja arvukate arutelude/seminaride ja muude arvamusvahetuste järeldustele tuginedes deklaratsiooni kavandi, mis võetakse vastu Euroopa linnade ja piirkondade tippkohtumise täiskogu istungjärgul märtsis 2014.

Esialgne ajakava:

- Aprill 2013 – märts 2014: strateegia „Euroopa 2020” juhtkomitee koosolekud, sh kaks seminari, väliste sidusrühmadega; toetab töörühm

- September – detsember 2013: konsultatsioon ELi linnade ja piirkondadega strateegia „Euroopa 2020” vahehindamise aruande ettevalmistusena

- Oktoober 2013: avaldatakse Regioonide Komitee neljas järelevalvearuanne strateegia „Euroopa 2020” kohta

- 10. detsember 2013 (kinnitamisel): seminar strateegia „Euroopa 2020” tuleviku teemal

- 6.–7. märts 2014 (Ateena): juhatus ja Euroopa linnade ja piirkondade tippkohtumine: vahehindamise aruande tutvustamine ja sellega seotud poliitilise deklaratsiooni vastuvõtmine;

- Märts 2014 – 2015. aasta algus: deklaratsiooni ja vahehindamise aruanne edastatakse ELi institutsioonidele (sh Euroopa Ülemkogu kevadine tippkohtumine) ja liikmesriikide alalistele esindajatele; Euroopa Parlamendi uue koosseisu valimise järel edastatakse aruanne Euroopa Parlamendi uuele presidendile, esimeeste konverentsile ja komisjonide esimeeste konverentsile; Euroopa Komisjoni uue koosseisu määramise järel edastatakse aruanne presidendile ja asjaomastele volinikele.

Euroopa Ülemkogu esindaja ütles, et täna on liikmesriikidele esitatud riigipõhised soovitused- riigipõhised soovitused, mis sisaldab 23 ELi liikmesriigile ja euroalale esitatavat soovituste paketti, milles antakse eelarve- ja majanduspoliitikat käsitlevaid suuniseid ajavahemikuks 2013−2014. Soovitustes, mida ei kohaldata nende riikide suhtes, kes osalevad praegu makromajanduslikus kohandamisprogrammis (Kreeka, Iirimaa, Portugal ja Küpros), võetakse arvesse iga riigi majanduslikku olukorda ning antakse konkreetseid nõuandeid konkurentsivõime, majanduskasvu ja töökohtade loomise ergutamiseks.

Euroopa Komisjoni hinnangul on Eesti aastaga edusamme teinud kõigis valdkondades, millele eelmisel aastal tähelepanu juhiti. Eesti majanduspoliitika on õigel teel ning stabiilsusprogramm ja konkurentsivõime kavas esitatud plaanid on kooskõlas komisjoni soovitustega.

http://www.fin.ee/euroopa-komisjon-soovitab-sailitada-senist-eelarvepoliitikat/

Liikmete sõnavõttudes kritiseeriti seda, et Euroopa 2020 strateegia ja selles seatud eesmärkide täitmine on jäänud tahaplaanile nii liikmesriikide kui EL tasandil. Selle strateegia rakendamisse peaks olema kaasatud kõik valitsustasandid. Kahjuks täna see nii ei ole. Vaja on anda protsessile uus hoog. Tänaseks on jäänud need ainult sõnadeks ja midagi konkreetset ei ole tehtud. Tuleks võtta õppust sellest mis juhtus Lissaboni strateegiaga. Kuna uus finantsperiood algab 2014 aastast, siis reaalne rakendamine algab alles 2015 aastast. Seetõttu on praegu just õige aeg vahekokkuvõtte tegemiseks, sest varsti on pool perioodi juba möödas.

Kohalike omavalitsuste programm (LAF).

2013. aastal kavatseb TAIEX korraldada 21 mitut riiki hõlmavat seminari , millest võtavad ühiselt osa kõigi Lääne-Balkani abisaajariikide esindajad. Teatud tingimustel on ette nähtud ka Türgi ja Islandi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste osalemine.

Juhatus otsustas koostada järgmised omaalgatuslikud arvamused :


Pealkiri

Määramistaotlus

1.

„Edaspidised suunised/tegevuskava koostööks idapartnerluse raames ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll”

CIVEX

2.

„„Sport, puue ja vaba aeg” strateegiaga „Euroopa 2020” hõlmatud projekti „Sport kõigile” olulise osana

EDUC

3.

„Riigiabi kalandusele ja vesiviljelusele”

NAT


Regioonide Komitee kuulutab välja konkursi kahe ametikoha täitmiseks: peasekretär ja ühistalituste tõlkedirektoraadi direktor. Peasekretäri osas teeb poliitiline valikukomisjon oma eelvaliku 2013 aasta septembris/oktoobris ning juhatusele esitatakse kandidaat 27.novembril. Uus peasekretär asub ametisse alates 2014 aasta 1.aprillist.

Poliitilised fraktsioonid on esitanud ettepaneku lisada juuli täiskogu päevakorda resolutsiooni eelnõu majandus- ja rahaliidu väljakujunemise kohta.

7. Regioonide Komitee täiskogu istung.

Regioonide Komitee täiskogu istung toimus 30. mail Euroopa Parlamendi hoones.

Eesti delegatsioonist osalesid Uno Silberg, Väino Hallikmägi, Urve Erikson, Kurmet Müürsepp, Toomas Vitsut, Jüri Pihl ja Georg Linkov.

Ülevaade põhilistest teemadest ja arutlusele tulevatest arvamustest: CdR täiskogu

Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika voliniku Johannes Hahni sõnavõtt.

Me teeme oma tööd paralleelselt, mõeldes kogu aeg ka piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele. Niipea kui raamtingimused on paigas, on sooviks lõpetada läbirääkimised liikmesriikidega järgmise perioodi partnerluslepingute osas. Hetkel pole mõtete hakata rääkima numbritest, sest need ei ole veel selged. Oluline on hüvitada juba kohtadel tehtud konkreetsed kulutused. Lubati anda 7,3 miljardit (küsiti 11,2 miljardit eurot) juba tehtud kulutuste katmiseks. Euroopa Parlament toetab komisjoni täielikult. Eesistujariik on hetkel teatud raskuste ees, sest erinevad läbirääkimised toimuvad samaaegselt. Ta loodab, et sisuline lahendus ei ole proportsioonist väljas - sotsiaalfondi määr ja makromajanduslik tingimuslikkus.

Püstitatud eesmärgid peaksid saabuma liikmesriikidelt juuli lõpuks. Liikmesriikide poolt seni edastatud materjalides on seni veel mõningaid puudujääke. Printsiip on - kes ees see mees - ja see annab võimaluse nendel, kes saavad oma dokumendid korda, juba varakult programmide rakendamisega alustada. Partnerlus on väga tähtis printsiip, mida komisjon väga täpselt järgib. Käitumisjuhis ei hakka kehtima tagasiulatuvalt. Lubas pidevalt informeerida Regioonide Komiteed asjade seisust. Ta on palunud Luc Van den Brande´l koostada aruanne selle kohta kuidas liikmesriigid on partnerluse põhimõtet rakendanud. Samaaegselt peaks arvesse võtma liikmesriikide erinevat administratiivset ülesehitust.

Strateegiline raamistik on jagatud kaheks ja ka selle lisad. Makromajanduslikud tingimused toovad alati endaga kaasa emotsioone. Regionaalpoliitika on tulnud viimastel aastatel EL poliitikate keskmesse, sest sellest räägitakse ka siis kui räägitakse EL ühisest majandus- ja rahanduspoliitikast. Samas loodab ta, et seda meedet ei tule kunagi reaalselt kasutada.

Sellele jätkusid fraktsioonide esimeeste sõnavõtud.

EPP esindaja ütles, et neile teeb muret partnerluslepingute ettevalmistamise ja partnerluse põhimõtte rakendamine, sest neid ei ole laua taha kutsutud. Kahjuks ei ole selged rahanumbrid ja vahendite kasutamise reeglid. Paljud omavalitsused on Regioonide Komitee poolt läbi viidud uuringus väitnud, et neid ei ole tegelikult partneritena kaasatud partnerluslepingute ettevalmistamisesse.

SDE fraktsiooni sõnul tõlgendatakse partnerluse põhimõtet kui midagi mitteformaalset. Kurtis makromajanduslike ja tehniliste tingimuste üle, mis takistavad vahendite kasutamist. Nad on mures, et puudub kindlustunne selle kohta kuidas järgmise finantsperioodi vahendeid hakatakse kasutama ja et säästumeetmed on põhjustanud suure seisaku nii majanduses kui ka kodanikele.

ALDE grupi sõnum oli see, et asjade areng võib aeglustuda EP eelolevate valimiste tõttu. Kriisi oht on jätkuvat suur. Vaja on teha otsused juuli alguseks. Vahendite maht peab olema piisavat suur, et ergutada majanduskasvu. Euroopa üleste eesmärkide seadmisel tuleb kaasata ka kohalik tasand. Ühtekuuluvuspoliitika saab olla tõhus ainult siis kui see põhineb tõelisel partnerlusel. Tuleks tõhustada hindamiskriteeriume, et anda kõigile võrdsed võimalused.

EA fraktsiooni esindaja ütles, et volinik on teinud tõsist tööd ning olnud hea liitlane. Partnerluspõhimõtte sisuline rakendamine peaks saama teguriks, mis tagab vahendite tõhusa kasutamise.

Volinik ütles, et partnerluse osas on vaja ikka ja jälle seda põhimõtet läbi suruda, et oleks kaasatud ka kohalik tasand. Tuleks rääkida ka kohalike ja piirkondliku tasandi pädevuste jaotusest. Projektide toetamine sõltub sellest kas selle projekti elluviimiseks on loodud ka selle juurde kuuluv vajalik infrastruktuur. Nad toetavad kõiki neid tegevusi, mis arendavad ja toetavad EL majandust. Nende määratlemine toimub vastavalt kohapealsetele tingimustele.

Linnade platvorm soovib kasutada ära seda mis meil on juba olemas.

Regioonide Komitee pressiteade: pressiteade

Täiskogul arutatud ja vastu võetud arvamuste sisu ja arutelusid nende üle olen kajastanud varasemates aruannetes vastava komisjoni tegevuse all.

Noorte tööhõive pakett. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, COM(2012) 727 final, COM(2012) 728 final. CDR789-2013_00_00_TRA_PAC – EDUC-V-032.
Raportöör: Enrico Rossi (Toscana maavanem, Itaalia/PES).

Arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 15 muudatusettepanekut. Kõik esitatud muudatusettepanekud võeti vastu, mõned raportööri poolt pakutud kompromissi koosseisus. Elektrooniline hääletus toimus muudatusettepanekute 10 ja 13 üle. Kuigi raportöör neid ei toetanud, võeti nad vastu häältega vastavalt ´+90/-82 ja +101/-77. Kogu arvamus võeti vastu ühehäälselt.

Kultuuri- ja loomesektori edendamine majanduskasvu ja töökohtade heaks. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, COM(2012) 537 final. CDR2391-2012_00_00_TRA_PAC – EDUC-V-029.
Raportöör: Anton Rombouts ('s-Hertogenboschi linnapea, Madalmaad/ EPP).

Arvamuse eelnõu kohta ei olnud esitatud ühtegi muudatusettepanekut. Arvamus võeti vastu ühehäälselt.

Innovatsioonilõhe ületamine. ELi eesistujariigi Iirimaa taotlus. CDR2414-2012_00_00_TRA_PAC – EDUC-V-031.
Raportöör: Markku Markkula (Espoo linnavolikogu liige, Soome/EPP).

Arvamuse eelnõu kohta oli esitatud üks muudatusettepanek EPP fraktsiooni poolt. Arvamus võeti vastu ühehäälselt.

Direktiiv, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid. Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, COM(2012) 614 final – 2012/0299 (COD). CDR242-2013_00_00_TRA_PAC – ECOS-V-039.
Raportöör: Andreja Potočnik (Tr˛iči aselinnapea, Sloveenia/ALDE).

Arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 21 muudatusettepanekut, enamus Hispaania delegatsiooni poolt, mis olid enamasti tõlke küsimused. Oluliseim neist oli muudatusettepanek 1, kus tehti ettepanek muuta sõnastust järgnevalt: „ Euroopa Komisjon toob direktiivi ettepanekus, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid, välja eesmärgi tagada, et 2020. aastaks oleks meeste ja naiste (alaesindatud soo) osakaal tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete hulgas tasakaalustatud esindatus nii, et kummagi soo esindajate osakaal kõigi juhtorgani liikmete hulgas ei ületaks 60 % ega jääks alla 40 %.“

Raportöör ütles, et sellise protsendi kindel määramine ei ole matemaatiliselt teostatav, sest kui näiteks kolmest nõukogu liikmest on üks naine, siis ei ole kuidagi võimalik sellist jaotust tagada. Sellest hoolimata võeti muudatusettepanek häälteenamusega vastu. Keelelisi muudatusettepanekuid ei hääletatud. Tagasi lükati muudatusettepanekud 11,15,17,18,20.

Kogu arvamus võeti vastu paari vastuhäälega.

ELi õigusloome kvaliteet. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, COM(2012) 746 final. CDR1389-2013_00_00_TRA_PAC – CIVEX-V-040.
Raportöör: Graham Tope (Londoni Suttoni linnaosavalitsuse liige, Ühendkuningriik/ALDE).

Arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 16 muudatusettepanekut, nendest üks meie delegatsiooni poolt (AM 2), mis võeti ka vastu. Suuline kompromiss saavutati muudatusettepanekute 3,4 ja 10 osas. Elektroonilise hääletuse tulemusena võeti vastu AM 5(+46/-44) ja AM 8 (+51/-42). Tagasi lükati AM 7, 9,12 ja 14. Kogu arvamus võeti vastu ühehäälselt.

Keskkonnamõju hindamise direktiivi läbivaatamine. Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, COM(2012) 628 final – 2012/0297(COD). CDR591-2013_00_00_TRA_PAC – ENVE-V-031.
Raportöör. Marek Sowa (Małopolska vojevoodkonna marssal, Poola/EPP).

Arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 37 muudatusettepanekut. Tagasi lükati AM 2,16,17,25,32,33 ja 37. Kogu arvamus võeti vastu ühehäälselt.

Seitsmes keskkonnaalane tegevusprogramm. Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus

COM(2012) 710 final – 2012/0337 . CDR593-2013_00_00_TRA_PAC – ENVE-V-032.
Raportöör: José Macįrio Correia (Faro linnapea, Portugal/EPP).

Arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 34 muudatusettepanekut, nendest suur osa Soome delegatsiooni poolt. Oluline muudatusettepanek esitati tsehhi delegatsiooni poolt (AM 3), kus nad soovisid lisada järgmise punkti: „soovitab põhjalikult analüüsida iga ettepaneku, projekti ja meetme võimalikku kahjulikku mõju Euroopa ettevõtete konkurentsivõimele ja sellega kaasneda võivat töökohtade vähenemist. Komitee märgib, et arvesse ei tuleks võtta mitte ainuüksi uute töökohtade loomist rohelises majanduses, vaid ka analüüsida põhjalikult sellest muudele sektoritele avalduda võivaid negatiivseid tagajärgi, käivitada seejärel arutelu selle välja selgitamiseks, kas kõnealuseid meetmeid on asjakohane võtta kriisi ajal ja kas poleks otstarbekam need edasi lükata seniks, kuni ELi majandus taaselavneb. Komitee soovitab samamoodi analüüsida ja arutada juba elluviidud meetmeid;“ Samasuguse lähenemisega on ka AM 4. Raportöör ei toetanud neid ettepanekuid ja ka mitte PES grupp. Need mõlemad muudatusettepanekud lükati tagasi.

Ja samuti AM 9: „Juhib tähelepanu asjaolule, et nende meetmete elluviimine keskkonna valdkonnas toob kaasa vaieldamatuid finantskohustusi kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele. Seepärast on vaja ELi ja iga liikmesriigi tasandil uurida seda, kuidas tagatakse meetmete elluviimiseks vajalikud rahalised vahendid. Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja nendele kuuluvate, näiteks küttetarnega tegelevate avalikke teenuseid pakkuvate ettevõtete jaoks on probleemne ja rahalisest aspektist väga kahjulik see, kui kõnealuseid meetmeid viiakse ellu hetkel, kui nende sissetulekud märkimisväärselt vähenevad;“ Ka see ettepanek lükati liikmete poolt tagasi.

Muudatusettepanekud 3,4,5,6,9,11,14,21,24,26 lükati tagasi. Tietari võttis mõned nende delegatsiooni poolt esitatud muudatusettepanekud tagasi AM 8, 10,16,19,23.

Kogu arvamus võeti vastu häälteenamusega.

Turuolukorra muutumine ja seejärel piimakvootide süsteemi sujuva järkjärgulise kaotamise tingimused – teine „pehme maandumise” aruanne. Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule, COM(2012) 741 final. CDR2064-2013_00_00_TRA_PAC – NAT-V-028.

Raportöör: René Souchon (Auvergne’i piirkonna volikogu esimees, Prantsusmaa/PES).

Arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 34 muudatusettepanekut, nendest 6 Urve Eriksoni ja meie delegatsiooni liikmete poolt.

Kuigi selle arvamuse arutelu toimus täiskogu istungi lõpus, siiski oli saalis üllatavalt palju liikmeid.

Sõna võttis Müller Emilia. Piimakvootide kaotamises lepiti kokku 10 aastat tagasi ja me ei soovi seda otsust muuta. Piimatootjad on selleks valmistunud ja teinud juba investeeringuid. Me ei soovi teiste riikide tegevusi ja kavasid EL üle kanda. Vaja on anda võimalus piimatootjatele arendamiseks. Vaja on turvavõrku peale 2015 aastat. Sekkumismaksete puhul peame ära kasutama kõiki võimalusi. Regioonide Komitee peab leidma üksmeele ja me ei saa minna tagasi, vastasel juhul me kaotame oma usaldusväärsuse.

Sõnavõtuga esines ka Läti delegatsiooni liige, kes kaitses Urve poolt esitatud ettepanekuid ja ei pidanud õigeks, et kvootide kaotamine seatakse kahtluse alla.

Souchon tegi ettepaneku vaadata mis toimub USAs ja mitte kaotada järsult piimakvoote. Ei ole vaja nullida kõiki reguleerimisvõimalusi. See on illusioon, et Euroopa suudab konkureerida Aasia riikidega ja Uus-Meremaaga. Vaja on soodustada teadus- ja arendustegevust, et luua tooted, mis suudavad konkureerida. Vaja on tagada inimestele enam-vähem stabiilne sissetulek. Samuti ei tohiks Regioonide Komitee minna vastuollu oma varasemate seisukohtadega.

Meie delegatsiooni poolt esitatud muudatusettepanekutest võeti vastu muudatusettepanekute 3 ja 4 puhul raportööri poolt pakutud kompromiss ja AM 30 võeti vastu raportööri poolt pakutud kompromissi 29R koosseisus.

Punkt 51


Muuta järgmiselt.


Arvamuse eelnõu

Muudatusettepanek

51. teeb ettepaneku, et enne piimakvootide süsteemi asendavate võimalike meetmete, nt arvamuse punktides 48–50 nimetatud meetmete rakendamist peatataks kvoodisüsteemi kaotamine ning et piimakvootide mehhanismi pikendataks kuni 2019–2020. aasta kampaania lõpuni, et selle kadumise tagajärgi saaks selleks ajaks üksikasjalikumalt uurida;

51. teeb ettepaneku, et enne piimakvootide süsteemi asendavate võimalike meetmete, nt arvamuse punktides 48–50 nimetatud meetmete rakendamist peatataksuuritaks kvoodisüsteemi kaotaminse peatamist, ning et piimakvootide mehhanismi pikendataks vajadusel kuni 2019–2020. aasta kampaania lõpuni, et selle kadumise tagajärgi saaks selleks ajaks üksikasjalikumalt uurida. Samas kutsub komitee komisjoni üles võtma piimaturu jaoks turvaabinõusid, jälgima korrapäraselt maailmaturgu ja hindama avaliku sektori poliitikat suurtes tootjariikides;


Täielikult lükati tagasi meie delegatsiooni nimel Urve Eriksoni poolt esitatud muudatusettepanekud 1 ja 7.

Müller Emilia oli saavutanud raportööriga täiendavalt suulise kompromissi nii mõnegi muudatusettepaneku osas. Näiteks muudeti punkti 6 (AM 2) sõnastust alljärgnevalt: „nendib, et Euroopa Komisjoni 2003.aastast alates esitatud väited kvootide kaotamiseks ja piimaturu liberaliseerimiseks on üha vastuolulisemad vähem asjakohased“.

Kokku võeti vastu järgmised kompromissid (kuna osa neist olid suulised, siis ei olnud võimalik nende kõikide täpset sisu kirja panna): 2R, 3R,4R,5R,9R,11R,12R,13R,14R,16R,24R,29R,33R,34R.

Enne lõpphääletamist võttis Hollandi delegatsiooni nimel sõna nende delegatsiooni juht ja ütles, et nad hääletavad arvamuse vastu, kuna nende tootjate organisatsioon on nii palunud teha.

Kogu arvamus võeti vastu häälteenamusega.

Ülevaade täiskogu istungist pildis:
http://www.flickr.com/photos/cor-photos/sets/72157633784142868/

kus ainukesena on Eesti delegatsiooni liikmetest pildile jäänud Urve Erikson.


Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


07.06.2013

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit