Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2013 Brüssel


13.-15. märts 2013 nr. 10
Print

E-nädalakiri 10/2013

Sisukord:

1. Euroopa Liidu nõukogu saavutas eelmisel nädalal laiapõhjalise poliitilise kokkuleppe pankade kapitalinõuete osas.

2. Euroopa Liidu roheline raamat otsib lahendust plastijäätmete probleemile.

3. ELAN võrgustiku koosolek.

4. Euroopa Parlament andis rohelise tule majandusjuhtimise "kakspakile"

5. Euroopa Parlament hääletas talupidajate õiglasema ja läbipaistvama rahastuse poolt.

6. Euroopa Ülemkogu istung 14-15.märtsil Brüsselis.

7. Komisjon suurendab lennureisijate õigusi.

1. Euroopa Liidu nõukogu saavutas eelmisel nädalal laiapõhjalise poliitilise kokkuleppe pankade kapitalinõuete osas.

Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu kiitis 5. märtsil 2013 laiapõhjaliselt heaks Euroopa Parlamendiga 27. veebruaril 2013 toimunud viimase pankadele esitatavaid rangemaid kapitalinõudeid (kapitalinõuete direktiivi neljas pakett) käsitlenud kolmepoolse poliitilise kohtumise tulemused.

Kapitalinõuete direktiivi neljanda paketiga võetakse ELi õigusesse üle rahvusvaheliste standardite terviklik kogum, nn Basel III http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm kokkulepe.

Samuti on nende uute Euroopa nõuete eesmärk suurendada finantsstabiilsust, muutes pangandussektori finantsšokkidele vastupidavamaks, ning toetada jätkusuutlikku majanduskasvu, kehtestades ühtse turu jaoks vajalikud ühtsed eeskirjad ja tagades samal ajal krediidivoo jätkuva suunamise reaalmajandusse.

Täiendavat teavet kapitalinõuete direktiivi neljanda paketi kohta leiab 5. märtsi 2013. aasta pressiteates pressiteade pankade kapitalinõuete kohta.

Need on olulised uudised ka kohalike omavalitsuste jaoks, sest mõjutavad nende riskitaseme määramist laenude võtmisel.

Lisainformatsioon: eurorühma ülevaade

2. Euroopa Liidu roheline raamat otsib lahendust plastijäätmete probleemile.

Rohelise raamatu eesmärk on algatada läbimõeldud arutelu selle üle, kuidas muuta plasttoodete kogu olelusring säästlikumaks ning vähendada plastijäätmete mõju keskkonnale.

Loodusesse sattununa võivad plastijäätmed eriti merekeskkonnas säilida sadu aastaid. Igal aastal jõuab maailmamerre 10 miljonit tonni enamasti plastidest koosnevaid jäätmeid, mis muudavad ookeanid ja mered maailma suurimaks plastiprügilaks.

26 küsimust hõlmav avalik arutelu kestab selle aasta juuni alguseni. Tulemusi kasutatakse edasiste meetmete kavandamisel 2014. aastal, mil hakatakse kogu jäätmepoliitikat põhjalikumalt läbi vaatama. Eelkõige kavatsetakse luubi alla võtta praegused jäätmete taaskasutuse ja prügilasse ladestamise sihtmäärad ning teostada viie eri jäätmevoogusid käsitleva direktiivi järelhindamine.

Lisateave: http://ec.europa.eu/environment/consultations/plastic_waste_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

3. ELAN võrgustiku koosolek.

ELAN (European Local Authorities Network) koosolek toimus 14.märtsil Saksamaa kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esinduses Brüssels.

Põhiettekande esitas Regioonide Komitee E- direktoraadi direktor Thomas Wobben, kes andis ülevaate Regioonide Komitee subsidiaarsuse võrgustiku tööst (subsidiaarsuse järelevalve) ja uuest mitmeaastasest finantsraamistikust ning käesolevast olukorrast.

Regioonide Komitee on koostamas arvamust territoriaalse mõju hindamise kohta. Arvamuses arutatakse Euroopa Komisjoni talituste töödokumendi „Assessing territorial impacts: operational guidance on how to assess regional and local impacts within the Commission Impact Assessment system” üle (SWD(2013) 3 final). Kõikides EL ametlikes keeltes olevale küsimustikule oodatakse vastuseid 20.märtsiks 2013.

Euroopa Parlament arutas oma märtsi täiskogu istungil Euroopa Ülemkogu poolt vastu võetud otsust järgmise finantsperioodi (2014-2020) kohta. Hoolimata esilagu välja öeldud väga radikaalsetest seisukohtadest, on parlament valmis teatud tingimustel nõustuma ülemkogu poolt vastu võetud otsustega. 11-14.märtsil toimunud täiskogu istungil vastu võetud resolutsiooniga antakse parlamendile mandaat pidada läbirääkimisi ELi 2014-2020 eelarve üle liikmesriikide eesistuja Iirimaaga. Parlament lükkab Euroopa Ülemkogu 8. veebruari järeldused nende praegusel kujul tagasi. EP saadikud soovivad, et eelarve oleks paindlikum ja efektiivsem - EP pressiteade

Euroopa Parlamendi president osaleb järgmisel Regioonide Komitee täiskogu istungil. Arutati, kas oleks vaja koostada uus resolutsioon hiljutiste arengute valguses.

Oma eelmises nädalaaruandes kirjutasin 28.veebruaril toimunud linnapeade kohtumisest Brüsselis ja vastu võetud ühisdeklaratsioonist. See on seotud Euroopa Komisjoni ERFi määruse artiklis 8 osutatud linnaarengu platvormis osalevate linnadega - ERF määruse ettepanek. Kuna Regioonide Komitee ei toetanud oma vastu võetud arvamuses „Euroopa regionaalarengu fondi määruse ettepanek„ kohta CdR arvamus linnaarengu platvormi loomist ning kutsus komisjoni üles põhjendama kavandatava linnade arenguplatvormi lisaväärtust, siis soovib Regioonide Komitee selle küsimuse juurde tagasi pöörduda ning on huvitatud omavalitsusliitude seisukohtadest selles küsimuses. ELAN võrgustiku koosolekul osalenud liitude esindajatest toetas komisjoni ettepanekut selgesõnaliselt ainult Rootsi liidu esindaja.

Linnade arengu standardiseerimine. Saksamaa Linnade Liidu esindaja ütles, et selle protsessi on käivitanud ettevõtted, kes näevad selles äriprojekti. http://www.iso.org/iso/home/news_index/iso-in-action.htm

Ta leidis, et see on seotud ka koostatava linnade võrdlusraamistikuga (kus on aktiivselt osalenud CEMR), mis loob andmebaasi linnade kohta, mida saab hiljem siis kasutada standardiseerimise alaste ettepanekute esitamiseks. Lubas saata nende poolt koostatud lühiülevaate olukorrast.

Järgmine koosolek toimub 16. aprillil ja selle korraldamise eest vastutan mina koos oma Läti kolleegiga.

4. Euroopa Parlament andis rohelise tule majandusjuhtimise "kakspakile"

Teisipäeval, 12. märtsil hääletasid saadikud EL majandusjuhtimise "kakspaki" üle, mis annab Euroopa Komisjonile voli eurotsooni liikmesriikide eelarved läbi vaadata. Lisaks sellele määravad uued reeglid ka selged protseduurid finantsraskustes riikidele.

Saadikud ei muutnud radikaalselt õigusakti algseid eesmärke, kuid nad lisasid mitmeid sätteid selleks, et kindlustada majanduskasvu ja töökohti. Samuti lisati ettepanekusse mitmeid sätteid, et tagada suurem läbipaistvus ja vastutus.

Kokkuleppe peab veel ametlikult heaks kiitma EL Nõukogu. Reeglid peaksid rakenduma eurotsooni riikidele järgmiseks eelarveperioodiks ehk 2014. aasta eelarvete puhul.

Taustteave: kakspakk

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-196_en.htm

5. Euroopa Parlament hääletas talupidajate õiglasema ja läbipaistvama rahastuse poolt.

Euroopa Parlament leidis , et erinevused EL liikmesriikide vahel toetuste maksmise määras peavad vähenema veidi kiiremini, kui pakkus välja Euroopa Komisjon. Ühegi liikmesriigi talupidajad ei peaks saama vähem kui 65% ELi keskmisest.

Parlament toetas EL toetuse saajate nimede avalikustamist ja lisas nimekirja maaomanikest nagu näiteks lennuväljad ja spordiklubid, kes tuleks automaatselt EL rahastusest välja arvata v.a. juhul, kui nad suudavad tõestada, et maaharimine annab märkimisväärse osa nende sissetulekust. Liikmesriigid võivad seda nimekirja täiendada.

Saadikud toetasid mõtet, et liikmesriigid võiksid eraldada veelgi rohkem raha väiketalupidajate toetuseks.

Samuti toetati Euroopa Komisjoni plaani kehtestada otsetoetuste laeks 300.000 eurot farmi kohta ja vähendada oluliselt makseid neile, kes saavad rohkem kui 150.000 eurot. See piirang ei kehtiks aga ühistutele, mis jagavad toetuse oma liikmete vahel.

Uue EL põllumajanduspoliitika lõplik vorm otsustatakse Euroopa Parlamendi, Euroopa põllumajandusministrite ja Euroopa Komisjoni kolmepoolsete läbirääkimiste käigus, mis peaksid algama märtsi lõpus või aprilli alguses.

Täpsem info: pressiteade

6. Euroopa Ülemkogu istung 14-15. märtsil Brüsselis.

14.-15.märtsil toimus kevadine Euroopa Ülemkogu tippkohtumine, mis oli suunatud majandus- ja sotsiaalpoliitikale.

Euroopa Ülemkogu president Herman Van Rompuy rõhutas riigipeadele väljasaadetud kutses, et on vaja jätkata jõupingutusi stabiilsuse säilitamiseks ning kõik vastu võetud otsused tuleb realiseerida konkreetseteks tegevusteks, et edendada majanduskasvu ja konkurentsivõimet. Ta andis absoluutse prioriteetsuse noorte tööpuuduse vähendamisele.

Barroso kõne: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-228_en.htm

Euroopa semestri kontekstis peavad riigipead andma juhiseid oma valitsustele rahvuslike reformiprogrammide elluviimiseks.

Euroopa Ülemkogu tuleb juunis tagasi nimetatud prioriteetide elluviimiseks liikmesriikide tasandil kindlaks määratavate poliitikameetmete hindamise ning majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppe rakendamise juurde. Ülemkogu leppis kokku, et ta arutab lähikuudel konkreetseid teemasid, millel on suur potentsiaal majanduskasvu ja töökohtade loomise seisukohalt. Euroopa Ülemkogu tegi ka kokkuvõtte majandus- ja rahaliidu süvendamiseks tehtavast tööst, pidades silmas oma juunikuist kohtumist.

Meie peaministri Ansipi sõnum oli, et liikmesriikide poolt võetud kohustused tuleb täita ja kõigest, milles varem on kokku lepitud, tuleb kinni pidada.

Täpsem ülevaade ülemkogu otsustest: http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-13-3_et.htm

Euroopa Ülemkogu korraldab lähikuudel mitu temaatilist arutelu majanduskasvu ja Euroopa konkurentsivõime seisukohalt keskse tähtsusega valdkondlike ja struktuursete küsimuste üle. Nende arutelude tulemused on aluseks järgmisel aastal toimuvale mõttevahetusele, millel käsitletakse strateegiat „Euroopa 2020” ja selle peamiste eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme.

7. Komisjon suurendab lennureisijate õigusi.

Euroopa Komisjon avalikustas meetmepaketi, millega suurendatakse lennujaamas viibima sunnitud reisijate õigusi seoses teavitamise, hoolitsuse pakkumise ja teekonna muutmisega. Samas on kavas kehtestada tõhusam kaebuste menetlemise kord ning jõustamismeetmed, et reisijad saaksid oma õigusi ka tegelikult kasutada.

„On ülimalt tähtis, et reisijate õigused ei kehtiks ainult paberil. Meil kõigil peab olema võimalus kasutada oma õigusi siis, kui neid kõige rohkem vajame – siis, kui asjad ei lähe nii, nagu plaanitud. Me teame, et lennujaamas viibima sunnitud reisijale on kõige tähtsam jõuda koju. Seepärast oleme põhitähelepanu pööranud teavitamise, hoolitsuse pakkumise ja teekonna tulemusliku ümbersuunamisega seotud õigustele. Eesmärk on toimetada reisijad nii kiiresti kui võimalik sinna, kuhu nad soovivad minna, ja anda samas lennufirmadele aega tekkinud probleemide kõrvaldamiseks," märkis Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas.

Täpsem info: pressiteade


Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste Omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


27.03.2013

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit