Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2013 Brüssel


04.-08. veebruar 2013 nr. 05
Print

E-nädalakiri 5/2013

Sisukord:

1. Arutelud seoses Euroopa Komisjoni direktiivi ja määruse ettepanekutega isikuandmete kaitse valdkonnas.
2. Arutelud EL järgmise finantsperioodi 2014-2020 eelarve üle.
3. Ülevaade ettevalmistustest 2013 aasta Avatud Päevadeks.
4. Regioonide Komitee loodusvarade komisjoni (NAT) ettepanekud raportööride määramise ja omaalgatusliku raporti koostamise kohta.
5. Euroopa Liidu küberturbe strateegia.
6. Euroopa Parlamendi täiskogu istungi põhiteemad.

1. Arutelud seoses Euroopa Komisjoni direktiivi ja määruse ettepanekutega isikuandmete kaitse valdkonnas.

Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon menetleb kahte raporti projekti:

 • Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)) Raportöör: Jan Philipp Albrecht raport

 • Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumise kohta, (COM(2012)0010 – C7-0024/2012 – 2012/0010(COD)) Raportöör: Dimitrios Droutsas, raport

Raportöör Jan Philipp Albrecht leiab oma arvamuse eelnõus, et „võttes arvesse Prantsusmaa Senati, Belgia Esindajatekoja, Rootsi Riksdagi, Itaalia Saadikutekoja ja Saksamaa Liidunõukogu subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele. Palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada.

Raportöör Dimitrios Droutsas on veendunud, et tehnoloogia kiire areng on põhjustanud uued probleemid isikuandmete kaitse valdkonnas. Jagatavate ja kogutavate andmete maht on oluliselt suurenenud. Tehnoloogia võimaldab avaliku sektori asutustel, sealhulgas õiguskaitseasutustel ning eraõiguslikel üksustel, kasutada isikuandmeid enneolematus ulatuses. Üksikisikud avaldavad isikuandmeid üha avalikumalt ja ülemaailmsemalt. Tehnoloogia on muutnud nii majandust kui ka ühiskonnaelu.

Globaliseerunud ja omavahel ühendatud maailmas, mis tugineb võrgusidevahenditele, on isikuandmed kättesaadavad, neid säilitatakse, kasutatakse ja hinnatakse igapäevaselt ja enneolematus ulatuses. Järgnevatel aastatel ja aastakümnetel peab Euroopa otsustama, kuidas kasutada kogu seda teavet, eriti seoses õiguskaitse valdkonnaga ja kuritegude tõkestamise ja nende vastu võitlemisega, reetmata põhiõigusi ja norme, mille arendamiseks me nii palju oleme võidelnud. Ainulaadne võimalus on töötada välja kaks kõrgetasemelist ja hästi tasakaalustatud õigusakti.

Raportöör väljendab suurt heameelt jõupingutuste üle, mida komisjon on teinud, et luua ühtsustatud andmekaitseraamistik ja ühtlustada erinevaid süsteeme ELi liikmesriikide vahel, ja loodab, et ka nõukogu täidab täielikult oma kohustusi.

Samas on raportöör on veendunud, et kavandatud direktiiv ei vastanud mitmes aspektis andmekaitse kõrge taseme nõuetele, mida komisjon kirjeldas „eriti olulisena” (vt põhjendus 7), ja see ei olnud õiguslikult vastavuses väljapakutud määruse sätetega. Lisaks leiab ta, et väga tähtis on, et kahte õigusakti (andmekaitsemäärus ja -direktiiv) käsitatakse seoses ajakava ja hilisema vastuvõtmisega paketina.

Need kaks õigusakti ettepanekut on tekitanud CEMRis ja tema liikmeks olevates liitudes suurt vastukaja. CEMR on kujundanud ühisseisukoha üldise andmekaitse regulatsiooni kohta http://www.ccre.org/en/prisespositions/view/142 ning saatnud kirja Euroopa parlamendi raportöörile Mr. Dimitrios Droutsas´ele, milles öeldakse, et :

 • Nad kardavad, et pakutud regulatsioonid suurendavad olulised administratiivset koormust ja toovad kaasa täiendavaid kulusid kohalikele- ja piirkondlikele omavalitsustele;

 • Kohalikud omavalitsused ei kasuta isikuandmeid kommertshuvides ja seetõttu tuleks nad teatud punktides sätestatud regulatsioonidest välja jätta;

 • Tööhõive tingimused tuleks määruse reguleerimisalast välja jätta;

 • Mitmete artiklite sisu tuleks täiendavalt selgitada.

Vastava fookusgrupi poolt on koostatud ka konkreetsed ettepanekud Euroopa Komisjoni määruse ettepaneku muutmiseks. Eriti aktiivselt osalevad muudatusettepanekute koostamise protsessis Taani, Soome, Austria ja Rootsi. Lisan nende poolt koostatud võimaliku muudatusettepanekute nimekirja. Kuna arutelud on veel käimas ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on veebruari lõpus, siis on veel võimalik välja tulla omapoolsete ettepanekutega.

Eriti murelikuks teeb neid EP raportööri poolt pakutud uus punkt, millega tahetakse ette kirjutada, et iga omavalitsus peab palkama andmekaitsespetsialisti ning samuti selle, millistele nõuetele see isik peab vastama:

“(75a) The data protection officer should have at least the following qualifications: extensive knowledge of the substance and application of data protection law, including technical and organizational measures and procedures; mastery of technical requirements for privacy by design, privacy by default and data security; industry-specific knowledge in accordance with the size of the controller or processor and the sensitivity of the data to be processed; the ability to carry out inspections, consultation, documentation, and log file analysis; and the ability to work with employee representation. The controller should enable the data protection officer to take part in advanced training measures to maintain the specialized knowledge required to perform his or her duties.”

Tegevuste kalender Euroopa Parlamendis

Raporti eelnõu esitlemine

10 Jaanuar 2013

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg

27 Veebruar 2013 

Muudatusettepanekute arutelu

2013 Märts (20 või 21.märts)

Arutelud komiteedes

Veebruar 2013

Hääletamine komisjonis

24/25 Aprill  2013

2. Arutelud EL järgmise finantsperioodi 2014-2020 eelarve üle.

7.-8.veebraril 2013 toimunud EL Ülemkogu arutelude alusdokumendiks oli esitatud eelnõu: https://docs.google.com/viewer?url=http://static.euractiv.com/sites/all/euractiv/files/Draft+conclusions+feb+summit.pdf&chrome=true, kus on jätkuvalt pakutud meile struktuurivahendite piirlaeks (punkt 45) 2,59% SKPst, samas kui üldine lagi jääb 2,35% SKPst peale.

Eelnõu punktides 50- 53 nähakse ette täiendavad investeeringud teatud riikidele, nagu Kreekale, Hispaaniale, Portugalile, Iirile, Itaaliale, saarriikidele. Lisaks nähakse eelnõus ette täiendavad rahaeraldised ka Saksamaa, Belgia, Ungari ja Tsehhi teatud piirkondadele.

Ansip kinnitab, et Van Rompuy uus ettepanek eelarverahade jagamise kohta on kooskõlas kõigi Eesti peamiste soovidega - Ansip, kuid on aga saanud kinnitust, et ühes küsimuses pole siiski loodetud lahendust veel saavutatud. See puudutab põllumeeste otsetoetuste suurust 2014. aastal, mida kuluaarides tuntakse „hamba“ küsimuse nime all. Van Rompuy eelarvekavas 2014. aastaks ette nähtud EL-i makstavate otsetoetuste tase on väiksem, kui praegu, 2013. aastal põllumajandusse suunatavate EL-i ja riigi enda täiendavast lisast kokku tulevate toetuste määr. Edaspidi oleksid pakutavad summad juba suuremad - delfi uudised

Nimelt oli juba novembris välja pakutud esimeses eelarvelahenduses tekkinud olukord, kus Eesti põllumeestele küll lubatakse seitsme aasta jooksul märkimisväärset otsetoetuste suurenemist, kuid muude muutujate tõttu oleks toetused 2014. aastal väiksemad käesoleva aasta määradest

Saksa uudistes kajastati ka läbirääkimiste hetkeseisu: saksa TV

Neljapäeva õhtul mitmetunnise hilinemisega alanud Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhtide kohtumine polnud hommikuks ikka veel lõppenud. Liikmesriikide liidrite peamine aur läks kavandatava mitmeaastase eelarveraamistiku üldise mahu üle vaidlemisele. Seejuures on erinevate lähenemiste vahe olnud eelarve kogumahtu arvestades minimaalne – 5..6 miljardi euro suurune veelahe suurte EL-i riikide nägemuses eelarve kogumahust, mis ulatub natuke üle 900 miljardi euroni seitsme aasta peale - uudised

Praegu kestval ülemkogul jõuti ööga netomaksjate kärpesurve all nii kaugele, et Van Rompuylt oodati uut ettepanekut, kus kohustuste suurus pidi olema ca 957 miljardit eurot ja maksete numbriks 908 miljardit. Seega, sõltuvalt kust poolt vaadata, on kärbitud 16 või siis üle 30 miljardi euro.

Kokkuleppe saavutamise teeb raskeks eriti asjaolu, et kõik 27 liikmesriiki peavad sellega nõustuma.

Raske on teha kärpeid põllumajandustoetuste ja ühtekuuluvuspoliitika arvelt. Tõenäoline on, et kärbitakse transpordi, telekommunikatsiooni ja komisjoni administratsiooni kulusid, kirjutavad BBC uudised: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-21377378 Euroopa kulutab jätkuvalt rohkem lehmadele kui noorte tööhõive suurendamisele.

Neljapäeval, 7.veebruaril kogunesid Balti riikide põllumehed taaskord Brüsselisse, et teha oma hääl kuuldavaks eelarvet arutavale EL Ülemkogule. Meeleavaldus toimus k. 14.00-17.00 tavapärases kohas Schumanni ringi Cinquintenaire´i pargi poolsel küljel. Seekord toimus suur ühislaulmine. Lauldi Eesti, Läti ja Leedu rahvuslikke, rahvalikke, isamaalisi jm toredaid laule. Eestist olid eeslauljateks Kait Tamra ja kitarrist Aldo Järve, Lätist oli kohal põllumeeste koor ning Leedust hulk laulvaid noortalunikke.

Meie põllumajandusminister kirjutab Maalehes artikkel, et „Aasta otsa tegutsesid Eesti põllumehed ühtse löögirusikana, kuid viimasel paaril nädalal on vaieldud selle üle, mis on tähtsamad − kas otsetoetused või maaelu arengutoetused. Põhjuse selleks andis novembris peetud ülemkogu, kus oli ettepanek otsetoetuste tõusuks, kuid pakuti välja maaelu arengukava summade vähenemine. “See sundis eri huvigrupid oma huvid selgelt välja ütlema.”

“Õigus on mõlemal poolel,” ütleb minister. Suuremad otsetoetused on tema sõnul kasuks kõigile põllumeestele, aga rohkem võidavad suurtootjad. On veel teinegi risk: toetused lähevad sageli maaomanikule, mitte põllumehele.

Maaelu arengukavva saab riik aga kirjutada sisse oma prioriteedid, seega paremini oma põllumajanduspoliitikat suunata.

Ministri meelest on võimalik, et saavutame otsetoetuste tõusu perioodi lõpuks 75 protsendini ELi keskmisest ning lisaks sellele saame aastatel 2014 ja 2015 Euroopa Liidult kompensatsioonisummad siseriiklike toetuste ehk top-up’i ärajäämise eest.

Kui otsetoetuste kaitsmine on Eestile kergem, siis skeptilisem on minister MAKi osas. Tema soov on, et MAK jääks vähemalt samaks, sest siin saab Eesti teha oma põllumajanduspoliitikat.

Täpsemalt lõplikult kokkulepitust juba järgmises nädalakirjas, kus selgub, kas Eesti sai soovitud tulemuse või mitte.

3. Ülevaade ettevalmistustest 2013 aasta Avatud Päevadeks.

Kuigi taotluste esitamise tähtaeg, osalemaks 2013 aasta Avatud Päevadel, mis toimuvad 7.-10. oktoobrini Brüsselis, on alles 6.märts, on alanud ettevalmistused ühenduste loomiseks ning partnerite otsimiseks.

2013 aasta Avatud Päevade üldine moto on „Euroopa piirkonnad ja linnad teel aasta 2020 poole”, kus keskendutakse kolmele põhilisele teemale:

• Toimetulek muutustega 2014.–2020. aastal;

• Sünergia ja koostöö;

• Väljakutsed ja lahendused.

Oleme saanud kutse (lisatud) Poola regionaalselt esinduselt, et osaleda konglomeraadis kolmanda teema all: väljakutsed ja võimalused, kus arutelude keskmes on demograafilised muutused ja nendega toimetulek. Tähtaeg oma osalemissoovist teada anda oli 7.veebruar. Tänase päeva seisuga ei ole liidud avaldanud soovi selles kaasa lüüa. Poola üleskutsega ühinenud partnerite avaüritus toimub 13. veebruaril.

Täna saabus kutse Flandria esinduselt korraldada üritus teemal „piirkondlik partnerlus targad klastrid uue tööstusrevolutsiooni jaoks“ (kutse ja kirjeldus lisatud). Nad soovivad vastust 14.veebruariks. Partnerite koosolek on kavandatud 18.veebruariks 2013.

Peab ka arvestama, et selle aasta oktoobris toimuvad kohalikud valimised, mis ilmselgelt pärsib meie osalemist.

Kolmas võimalus on korraldada debatt koos Euroopa Komisjoni Regionaalarengu peadirektoraadiga (ürituste teemad ja tingimused on lisatud dokumendis) teemal: toimetulek muutustega 2014-2020 aastal koos 5 teise omavalitsusliiduga (Šoti, Walse, UK,( Austria, Leedu- on veel lahtised)). Esialgne mõte on korraldada seminari teemal, mis keskendub järgmise finantsperioodi 2014-2020 regulatsioonis pakutud uute lahenduste rakendamisele ning temaatiliste prioriteetide innovaatilistele rakendustele koostatavates partnerluslepingutes, omavalitsuste kaasamisele selles protsessis ning nende vajaduste arvestamise/mittearvestamisega. Loodan, et Šoti esinduse poolt koostatakse varsti konkreetne ürituse kirjeldus, mille saadame siis Euroopa Komisjonile. Siin olen oma „jah“ sõna öelnud.

Eelmisel aastal osalesime koos CEMRi, Regioonide Komitee ja Komisjoniga seminaril, mis keskendus kohaliku arengule järgmise finantsperioodi ettepanekutes . Mihkel Juhkami esines seal ettekandega. Kuna see üritus oli edukas, siis mõtlesime, et võiks seda korrata. Kui Euroopa Komisjon mingil põhjusel ei soovi seda teemat, siis saadame taotluse Regioonide Komiteele konglomeraadi moodustamiseks.

Lisaks traditsioonilistele üritustele on Regioonide Komitee välja pakkunud idee korraldada näituste kett „100 EUrban solutions“, kus lisaks Regioonide Komitee ruumides ja Euroopa Komisjoni ruumides võivad regionaalsed esindused korraldada oma ruumides oma kulu ja kirjadega näituse, mis lisatakse siis osalejatele pakutavasse marsruuti. Näituse korraldamises võivad osaleda ka need regionaalsed esindused ja linnad, kes ei osale üheski seminari, debati ega töörühma korraldamises (osalemistingimuste kirjeldus lisatud). Selge on see, et meie oma esinduses üksinda sellist näitust ei korralda, kuid on veel võimalus, et katusorganisatsiooniks on CEMR, kus siis erinevad liidud saavad CEMR maja I korrusel korraldataval näitusel osaleda (see ei ole veel otsustatud, kuid CEMR kaalub seda võimalust).

Euroopa Komisjoni esindaja kinnitas, et nemad on paindlikud ning valmis kaaluma erinevaid taotlusi. Esikohal on nende jaoks nende poolt läbiviidud uuringu käigus analüüsitud projektide tutvustamine ning RegioStars auhinna finalistide projektide tutvustamine. Kuid nad on valimis kaaluma ka muid hea praktika näiteid. Oma osalemissoovist tuleb samuti teada anda hiljemalt 6.märtsiks ning oma otsuse teevad komisjon ja CdR teatavaks 5.aprilliks.

Kogu informatsioon osalemise teemade ja tingimuste kohta on leitav:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/index.cfm

Kontaktisikud on:

Regioonide Komitees:

Judith Sorensen- tel: +32 22822138 e-mail: opendays@cor.europa.eu

Euroopa Komisjonis:

Katrien Van Audenhaege- tel: +32 22985577; e-mail: Katrin.van-audenhaege@ec.europa.eu

4. Regioonide Komitee loodusvarade komisjoni (NAT) ettepanekud raportööride määramise ja omaalgatusliku raporti koostamise kohta.

Kuna 21.veebruaril toimuma pidanud koosolek tühistati, siis kooskõlastatakse e.maili teel uute raportööride määramine järgmiste arvamuste koostamiseks:

 • Johan Sauwens (BE/EPPE) arvamusele teemal „Teatis: E-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava: innovatiivne tervishoid 21. sajandil” COM(2012) 736 final;

 • José Antonio Monago Terraza (ES/EPP) arvamusele teemal „Ettepanek: direktiiv tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta” COM(2012) 788 final;

 • René Souchon (FR/PES) NATi komisjoni esimehena ja muude kandidaatide puudumisel arvamusele teemal „Turuolukorra muutumine ja seejärel piimakvootide süsteemi sujuva järkjärgulise kaotamise tingimused – teine „pehme maandumise” aruanne” COM(2012) 741 final.

Lisaks andsid poliitilised koordineerijad oma nõusoleku Jerzy Zająkała (PL/EA) ettepanekule koostada omaalgatuslik arvamus maapiirkondade jätkusuutlikkuse teemal. Vastav taotlus esitatakse juhatusele heakskiitmiseks. Arvamuse eesmärk on partnerluspõhise lähenemisviisi kaudu aidata tagada maapiirkondade parim võimalik jätkusuutlikkus. Maapiirkonnad seisavad silmitsi eriliste arenguväljakutsetega. Maapiirkondade rahvastiku kahanemine ja samuti seal elamine osalise ajaga tekitavad märkimisväärset survet teenustele maakogukondades. Kooskõlas majanduse jätkusuutliku taastumise lähenemisviisiga strateegias „Euroopa 2020” tuleb neid piirkondi kaitsta nende potentsiaali edasise kaotamise eest ja tagada kasvuressursside kasutamine.

5. Euroopa Liidu küberturbe strateegia.

Küberturbe strateegias – „Avatud, ohutu ja turvaline küberruum” – on esitatud ELi terviklik visioon sellest, kuidas kõige paremini ära hoida küberhäireid ja -rünnakuid ning nendele reageerida. Strateegia abil püütakse edendada Euroopa vabaduse ja demokraatia väärtuseid ning luua digimajanduse kasvuks turvaline keskkond. Selles on infosüsteemide kübervastupanuvõime parandamiseks, küberkuritegevuse vähendamiseks ja ELi rahvusvahelise küberturbepoliitika ja -kaitse tugevdamiseks ette nähtud konkreetsed sammud.

Strateegias kajastatakse ELi küberturbe visiooni viie prioriteedi kaudu:

 • saavutada kübervastupanuvõime,

 • vähendada oluliselt küberkuritegevust,

 • töötada välja küberkaitsepoliitika ning arendada ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga (ÜJKP) seonduvat suutlikkust;

 • arendada küberturbe tarbeks tööstuslikke ja tehnoloogilisi vahendeid;

 • kehtestada Euroopa Liidu jaoks sidus rahvusvaheline küberruumipoliitika ning edendada ELi põhiväärtusi.

ELi rahvusvahelisel küberruumi poliitikal on mitu eesmärki: edendada ELi põhiväärtuste järgimist, määrata kindlaks vastutustundliku käitumise normid, edendada küberruumis kehtiva rahvusvahelise õiguse kohaldamist, aidates samal ajal mitte-ELi riikidel arendada küberturbesuutlikkust, ja edendada küberküsimustes rahvusvahelist koostööd.

Täpsem info:

Küberturve strateegia:
EL strateegia

Avalda oma arvamust:
http://daa.ec.europa.eu/group/1/content

Eurobaromeetri ülevaade:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_390_en.pdf

6. Euroopa Parlamendi täiskogu istungi põhiteemad.

Euroopa Parlamendi täiskogu toimus 4. kuni 7. veebruarini Strasbourgis. Kõnega esinenud Prantsusmaa president François Hollande ütles ühenduse eelarvest rääkides, et see peab olema küll kokkuhoidlik, kuid ei tohi nõrgestada majandust. Eelarvest tuleb eraldada piisavalt vahendeid ühtekuuluvuspoliitikale ja põllumajandusele, samuti peab olema piisavalt rahastatud innovatsioon ja kõige haavatavamate toetamine ning et Euroopa ei saa karistada lõputu kokkuhoiuga. Euroopa Parlamendi debatil osalenud Euroopa Komisjoni juht José Manuel Barroso hoiatas, et kriis ei ole veel läbi, sest „töötuse määr on vastuvõetamatu. Meie konkurentsivõime reformimine on äärmiselt oluline." Jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks on Barroso sõnul vaja investeeringuid ja õige vahend selleks on ELi eelarve.

Tuneesia president Moncef Marzouki ütles, et "need, kes kardavad, et araabia kevadele järgneb islami talv, ei pea muretsema, sest araabia revolutsioonide puhul ei ole tegemist natsionalistlike või ksenofoobsete revolutsioonidega.“ Seejuures tunnistas ta Euroopas paremat elujärge otsivate noorte väljavoolu ja islamiekstremismi ohtu.

Mõned tunnid pärast seda, kui kolmapäeval tuli uudis Tuneesia opositsiooniliidri Chokri Belaïdi mõrvast, esines istungitesaalis liigutava kõnega Tuneesia president, kus tema pöördumine ja Tuneesia revolutsioon teenisid parlamendiliikmete sooja aplausi.

Pikalt oodatud ühise kalanduspoliitika reform sai kinnituse kolmapäeval. Eesmärgiks on ülepüügi ja soovimatu püügi lõpetamine. Soovimatu püük tähendab, et kuna osa püütud saagist ei sobi suuruse või liigi tõttu, siis visatakse need kalad merre tagasi. Kahjuks suur osa neist sureb. Lisaks näeb reform ette, et kalavarude hindamisel ja planeerimisel tuleb aluseks võtta teaduslikke uuringuid.

Teisipäeval võtsid saadikud seisukoha, et Euroopa 23 miljonit väikeettevõtet vajavad spetsiaalselt neile mõeldud pangalaene, ligipääsu sobivale riskikapitalile ja maksete kiiremat sooritamist teiste firmade poolt.

Liiklusmüra võib muutuda vähem tüütuks, kuna kolmapäeval, 6. veebruaril andsid saadikud heakskiidu uutele autodele rakenduvatele eeskirjadele. Nimelt peab toodetavate sõidu- ja veoautode müratase tulevikus langema, samuti on vaja käivitada sõidukite mürataseme märgistamise süsteem. Vastupidine lähenemine kehtib aga elektriautodele – jalakäijad peavad masina lähenemist kuulma.

Täiskogu dokumendid on leitavad siit:
http://www.europarl.europa.eu/rss/doc/plenary/et.xml


Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


11.02.2013

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit