Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Uurimused/käsiraamatud
 
Teadustööd
Uurimistööd
Analüüsid
Käsiraamatud
Haldusreform
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus




Esilehekülg > Uurimused/käsiraamatud > Teadustööd


Eesti kohalike omavalitsuste roll Euroopa 2020 strateegia rakendamisel
Print

Tallinna Tehnikaülikool
Sotsiaalteaduskond
Avaliku halduse instituut
Rainer Aavik
Eesti kohalike omavalitsuste roll Euroopa 2020 strateegia rakendamisel
Magistritöö
Juhendaja: professor Sulev Mäeltsemees
Tallinn 2012

LÜHIKOKKUVÕTE

Magistritöö on kirjutatud teemal „Eesti kohalike omavalitsuste roll Euroopa 2020 strateegia
rakendamisel“. Töö eesmärgiks on anda ülevaade kohalike omavalitsuste ülesannetest ning
võimalustest kaasata nad Euroopa 2020 strateegiliste eesmärkide saavutamisse. Selle
saavutamiseks käsitletakse magistritöös kohaliku omavalitsuse funktsioone ja suhet riigiga,
mitmetasandilise valitsemise olemust ja selle rakendamisvõimalusi, Euroopa 2020 strateegia
eesmärke ning Eesti kohalike omavalitsuste tegevusi Euroopa 2020 strateegia valguses.

Magistritöö põhijäreldusteks on, et Eesti kohalike omavalitsuste roll Euroopa 2020 strateegia
elluviimise osas ei ole piisavalt käsitlemist leidnud ning seetõttu on neid ka alahinnatud.
Kohalike omavalitsustega seotud probleemide sisuliseks lahendamiseks ei piisa nende
sunduslikust liitmisest, vaid tuleb analüüsida iga üksusega seotud küsimusi ning täpsustada
liitmise eesmärke ja oodatavaid tulemusi. Teenuste osutamise seisukohalt on piisaval määral
tõendeid, et neid saab paremini ja efektiivsemalt osutada koostöös. Järgmisel Euroopa Liidu
perioodil kasutusele tulevad uuenduslikud meetmed tagavad loodetavasti vähemalt mõnes Eesti
piirkonnas kompleksse toetustegevuse nii investeeringute kui ka inimkapitali arendamise osas.
Lähtuvalt vähenevast tööealiste inimeste arvust ning negatiivsest iibest ei ole strateegia eesmärke
võimalik täita ilma kohalikul tasandil ettevõtlike inimeste arvu kasvatamise ning täiendavate
töökohtade loomiseta.

Töö võtmemõisted on: kohalik omavalitsus, mitmetasandiline valitsemine, Euroopa 2020
strateegia.

SISUKORD

Lühikokkuvõte .................................................................................. 3
Sisukord .................................................................................................................. 4
Sissejuhatus ............................................................................................................. 5
1. Kohalik omavalitsus, mitmetasandiline valitsemine ja Euroopa 2020 ........................ 8
   1.1 Kohalike omavalitsuste roll mitmetasandilise valitsemise süsteemides ................ 8
   1.2 Euroopa 2020 ja Lissaboni strateegia ................................................................... 14
2. Eesti kohalike omavalitsuste panus Euroopa 2020 strateegia eesmärkide täitmisel . 19
   2.1 Uurimismeetodid .................................................................................................. 19
   2.2 Kohalike omavalitsuste roll kaasaegses Eestis ..................................................... 22
   2.3 Euroopa 2020 strateegia eesmärkide täitmine Eestis ........................................... 26
   2.4 Eesti kohalike omavalitsuste investeeringud perioodil 2004-2020 ...................... 36
Kokkuvõte ..................................................................................................................... 42
Summary: The role of Estonian local governments in implementing the Europe 2020 strategy .. 45
Kasutatud kirjandus ....................................................................................................... 47
Lisa 1 – Eesti kohaliku omavalitsuse üksuste struktuurivahendite toetusel tehtud investeeringud
perioodil 2004-2006 .................................................................................................... 61
Lisa 2 – Eesti kohaliku omavalitsuse üksuste struktuurivahendite toetusel tehtud investeeringud
perioodil 2007-2013 .................................................................................................... 67
Lisa 3 – Eesti kohaliku omavalitsuse üksuste prioriteetseimad investeeringuobjektid perioodil
2014-2020 (välja arvatud 5 suuremat linna) ............................................................... 79
Lisa 4 – Eesti 5 suurema linna prioriteetseimad investeeringuobjektid perioodil 2014-2020 ...... 80
Lisa 5 – Intervjuu plaan ............................................................................................... 82

Terviktekst (.pdf)

20.12.2012

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit